El Ple de l'Ajuntament de Viver i Serrateix, en sessió ordinària del dia 23 de març de 2016, va acordar l’aprovació inicial de l’Ordenança de Gestió de Residus, pel que es fa publica la part resolutiva:
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Gestió de Residus del municipi de Viver i Serrateix, tot i fent avinent que si durant el termini d’informació publica no es presenta cap escrit d’al•legacions, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, s’entendrà definitivament aprovada la modificació de referència.
 
SEGON.- Sotmetre a informació publica durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, al diari Regió 7, al taulell d'anuncis, així com al web de l'Ajuntament de Viver i Serrateix, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al.legacions que estimin convenients.
 
Viver i Serrateix a vuit d’abril de 2016.
 
 
 
 
Miquel Macià Viladomat.
Secretari.