CONVOCATÒRIA

 

PLE DE L'AJUNTAMENT.

SESSIÓ ORDINÀRIA

DATA: 19 DE DESEMBRE DE 2018.

HORA: 20:30 hores (1ª. convocatòria)

LLOC: Ajuntament.

 

Em plau convocar-lo al Ple a dalt esmentat. Us agrairia que, en cas de no poder

assistir-hi, em justifiquéssiu la vostra absència amb antelació a la data de la sessió. En

cas de no poder-se celebrar per manca de quòrum, se celebrarà en segona

convocatòria mitja hora més tard a la indicada a la primera.

Viver i Serrateix a catorze de desembre de 2018.

 

L'alcaldessa.

 Isabel Serra Montañà.

 

ORDRE DEL DIA.

1 - LECTURA I APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

2 – INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS EMESOS DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ

ORDINÀRIA.

3 – MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1 – 2018.

4 – APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA DISPENSA DE SERVEI PRESENTADA PEL CONSELL

COMARCAL.

5 – AROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER PART DE LA PARRÒQUIA DE SERRATEIX.

6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

7 – PRECS I PREGUNTES.