Isabel Serra Montañà                                                                                     Marta Bover Casas

             Alcaldia, Hisenda, Serveis Socials i TIC                                                      Secretaria interventora

Ramon Mª Pujols Pagerols                                                                              Miquel Macià Viladomat

            Tinent d'alcalde, obres i medi ambient                                                      Secretaria i Secretari Jutjat

Alba Rovira Casas                                                                                           Ester Bertran

            Tresoreria i Serveis                                                                                Administració                                

Joan Simon Esquius                                                                                       Albert Rumo Soler

            Urbanisme, Cultura                                                                                Arxiver

Xavier Santcliments Massanés                                                                        Jordi Vla Guix                                  

            Patronat i Joventut                                                                               Operari aigua - Telèfon avaries: 649 13 48 28

                                                                                                                      Antoni Cots Soler

                                                                                                                      Jutge de Pau

                                                                                                                      Raquel Pons

                                                                                                                      Assistent Social - Telèfon: 690 32 75 36 - Consell Comarcal 93 821 35 53