PROJECTE CONSTRUCTIU DEL CANVI NO SUBTANCIAL DE GRANJA COROMINAS, AL TM DE VIVER I SERRATEIX