- RESOLUCIÓ D'ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA CONTRACTACIÓ A TRAVÉS DE PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ D’UN AUXILIAR ADMINISTRATIU PER L’AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX.

DOCUMENT DECRET 2024-0013

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en procés de selecció per la contractació a través de plans locals d’ocupació d’un auxiliar administratiu pel municipi de Viver i Serrateix en relació amb el programa “Plans Locals d’Ocupació“ de la Diputació de Barcelona.
I examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò establert a l'article 20 del Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març, i l'article 21.1.g), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local.
RESOLC

PRIMER. Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:
***4944**: Admès
***3988**: Admès
***1933**: Admès

SEGON. Publicar la relació d'admesos i exclosos, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, així com en la web: www.viveriserrateix.cat.

TERCER : El tribunal estarà format .
President : Secretària SAT del CCB : MBC
Suplent President : Administrativa Ajuntament de Montmajor : AVM
Vocal : Administratiu Ajuntament de Viver i Serrateix : MMV
Suplent : Administratiu Ajuntament de Montmajor : EPC
Secretari : Administratiu Ajuntament de Sagàs : SMR
Suplent : Aux Administratiu Ajuntament Sagàs : RCC

QUART: Les proves  s'iniciaran el dia 17 de maig a les 10:00h del matí a l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica