Protecció de dades

Responsable del tractament
El responsable dels tractaments realitzats és;
Ajuntament de VIVER I SERRATEIX
Adreça: Casa Sant Pere s/n
08673 VIVER I SERRATEIX

Telèfon / Fax : 93 820.49.22
Web : viveriserrateix.cat

Finalitat
La finalitat del tractament de dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'ajuntament i que seran accessibles en el registre d'activitats de tractament.

Legitimació
El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d'obligacions legals per part de l'ajuntament, de funcions realitzades en interès públic o en l'exercici de poders públics que li són atorgats. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment, aquest caldrà que sigui prestat per mitjà d'una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Conservació de dades
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es pugessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.

Comunicació de dades
Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal.
Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'ajuntament en el registre d'activitats de tractament.

Delegat de protecció de dades (DPD)

El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament, que s’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades.

Hi podeu contactar mitjançant:
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Adreça: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
Diputació de Barcelona
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta
Passeig de la Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 472 65 00

On es troba regulat el delegat de protecció de dades (DPD)?
El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades (DPD)?
L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:
• Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
• Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
• Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
• Cooperar amb l’autoritat de control.
• Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.
Drets de les persones interessades
L’ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita als usuaris dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.
La persona interessada pot exercir els drets següents:
• Dret de ser informat: Informar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
• Dret d'accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
• Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
• Dret de supressió (dret a l'oblit): Suprimir les dades personals.
• Dret d'oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
• Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:
• Es requereix complimentar un el formulari de sol·licitud general, per mitjà de la seu electrònica http:\viveriserrateix.eadministracio.cat o presencialment o per correu a Casa de Sant Pere 08673 Viver i Serrateix i caldrà acreditar-ne la identitat de la persona interessada.
• En els drets de rectificació, supressió o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.
L’ajuntament denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel·lació o oposició, en algun dels supòsits següents:
• Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
• Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
• La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.

Activitat per la Marató de TV3 2019 MALATIES MINORITARIES

 

Aquest any la Marató de TV3 està dedicada a les malalties minoritàries. A Viver i Serrateix hem programat les següents activitats per recaptar fons.

El dissabte dia 14 de desembre a les 21h al local social de Viver sopar popular i en acabat Bingo

preu adults 15€ i nens 8€

Cal portar plats i coberts

El diumenge dia 15 de desembre taller d'scrabooking a les 11h al local social de Viver.

Per participar cal aportar un doinatiu

També dos euros de cada entrada de les representacions  dels pastorets aniran destinats a la Marató de TV3.

Factura electrònica

D’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, tots els proveïdors han d’emetre factures electròniques a l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 

A la factura electrònica s’ha d’indicar el número de referència intern de l’Ajuntament, que es comunica als proveïdors en el document d’adjudicació de l’obra, servei, subministrament, etc... Aquest número de referència comença per 2 a continuació consta l’any i després varis números, amb un nombre total de dígits de 12.

 

 

Per confeccionar la factura electrònica necessitareu els codis DIR3 de l'Ajuntament de Viver i Serrateix, que són:

 

     Oficina comptable: L01083089
     Òrgan gestor: L01083089
     Oficina tramitadora: L01083089

 

Per a més informació sobre la tramitació de la factura electrònica, us convidem a accedir als enllaços següents

 

Bústia de lliurament de factura electrònica

Informació Fira

INFORMACIÓ VII FIRA DE SERRATEIX

 

Dia: Diumenge 3 de març de 2019 al matí
Lloc: Plaça Monestir Serrateix
Inscripció: 10€ per parada i/o expositor. Es donaran 2 tiquets per esmorzar per parada i/o expositor.
Hora d'arribada: 07:00-08:00 del matí
Hora sortida: 15:00 aproximadament.

 Si estan interessats en participar a la fira comunicar les següents dades -Indicar el nom comercial amb que us presenteu.

-Especificar el tipus de producte que ofereixen o exposen.
-Els m2 que necessiten.
-Si tenen carpa pròpia

678 78 97 63 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. (Isabel)
620 04 35 58  (Joan)

Condicions d'ús

Condicions generals d'ús del vilanovadelcami.cat

1. Condicions d'accés

S'aconsella a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades a la web www.vilanovadelcami.cat cada cop que hi accedeixi, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l'accés i ús a la web www.vilanovadelcami.cat l'usuari/la usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de fer efectiu aquest accés.

L'accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l'usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals

2. Condicions d'ús

L'usuari/la usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix www.vilanovadelcami.cat, abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, l'usuari/a haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge.

La difusió per Internet d'imatges o veus que facin identificables a terceres persones hauran de comptar amb el consentiment de l'afectat.

Finalment, l'usuari haurà d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, l'Ajuntament de Viver i Serrateix es reserva el dret a excloure a l'usuari /la usuària que incompleixi les condicions d'accés i ús alwww.vilanovadelcami.cat , sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s'adeqüi a allò establert en aquestes "Condicions d'ús"

3. Objecte

Els objectius del portal www.viveriserrateix.cat són:

 • Avançar cap al concepte de Seu Electrònica, presentant de forma digitalitzada l'oferta de serveis que l'Ajuntament de Viver i Serrateix dóna als seus ciutadans,
 • Facilitar l'accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa l'Ajuntament sobre la ciutat,
 • Difondre les activitats i serveis oferts des de l'Ajuntament,
 • Fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció amb el ciutadà.

4. Xarxes socials

4.1. Objecte

Donar visibilitat i difusió de les activitats municipals que desenvolupen l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

4.2. Tractament de dades de caràcter personal

En els serveis que es donin mitjançant eines com Facebook, Tuenti, Myspace, Twitter., etc, l'Ajuntament de Viver i Serrateix no recollirà ni farà cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades restaran emmagatzemades en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seva pròpia política de privadesa.

4.3. Condicions d'ús

 • Tot allò establert en el punt 2 de les Condicions generals d'ús del vilanovadelcami.cat.
 • No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.
 • No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.
 • L'Ajuntament de Viver i Serrateix no s'identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.
 • L'Ajuntament de Viver i Serrateix es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

4.4. Recomanacions als usuaris/les usuàries

 • Revisi i llegeixi les condicions generals d'ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se.
 • Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
 • Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari en la xarxa social.
 • No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
 • Tingui cura amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotgen imatges relatives a terceres persones.
 • No ofereixi dades de tercers en el seu espai sense el previ consentiment d'aquests.

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica