Actes del 2022

DATA DE LA SESSIÓ : 15 DE MARÇ DE 2022.

HORA :  19,30 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS :          

 ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

 Reunits per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària telemàtica de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores i trenta minuts, la Sra. Alcaldessa obre la sessió 1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD – 22/12/2022 ).

 Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data vint-i-dos de desembre de 2021, és aprovada per unanimitat i sense esmenes. 2 – APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’ “ AMPLIACIÓ EDIFICI DEL LOCAL SOCIAL DE VIVER “. Atès que aquest Ajuntament troba necessària l’ampliació del local social de Viver per tal d’adaptar-lo també a l’ús de centre cultural.

 Atès que a petició de l’Ajuntament i per part de l’arquitecte Sr. Joan Manuel Serarols Ballús s’han redactat els documents “ Projecte d’actuació específica – Ampliació del local social de Viver “ i“Estudi d’impacte i integració paisatgística – Ampliació local social de Viver “. Vist que el Projecte d’actuació específica proposa l’ampliació d’un edifici existent per un total ampliat de 52,98 m2 actualment té una superfície construïda de 210,25 m2 Vist que aquest document també tracta de l’ampliació realitzada l’any 2005 de 46,46 m2. Atès que en data dinou de gener de 2022 imitjançant la plataforma EACAT, es van sol.licitar elsinformes preceptius següents :a) Al departament competent en matèria de cultura, sobre l’eventual afectació de restesarqueològiquesd’interès declaratb) Al departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, sobre els efectes i les repercussions que l’actuació pot ocasionar al funcionament de l’activitat de les explotacions agràries que en puguin resultar afectades.

 1. c) A l’administració hidràulica, sobre l’eventual afectació d’aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació aplicabled) A l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, sobre l’eventual afectació de jaciments paleontològics o punts geològics d’interès.
 2. e) A la Diputació de Barcelona sobre l’afectació de la carretera.

Atès que en data dinou de gener de 2022 es va publicar a la seu electrònica de la web de l’Ajuntament, l’anunci i la documentació que l’acompanya ( PAE i EIIP ), oferint un termini d’un mes per tal de poder presentar al.legacions a l’esmentat projecte.

 Atès que en data vint-i-un de gener de 2022 es va publicar l’anunci d’exposició pública al BOP, oferint un termini d’un mes per tal de poder presentar al.legacions a l’esmentat projecte.

 Atès que segons consta en el certificat de secretaria, que durant el termini establert no s’hi ha presentat al.legacions.

 Atès que en data d’avui només s’ha rebut l’informe corresponent a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

 Atès el que disposa l’article 52 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

 És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer:  Aprovar prèviament el projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per l’Ampliació del Local Social de Viver “.

 Segon: Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per la seva aprovació definitiva d’acord al que disposa l’article 54 del DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 3 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 2 I ÚLTIMA DE L’ACTUACIÓ “ DOTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI “

 Vista la factura número 2021/1206 de data 31/12/2021 presentada per Aïllaments i Instal.lacions Rial S.L., amb CIF : B60037561, corresponent a la certificació número 2 de l’actuació de títol “ Dotació de fibra òptica al municipi “ i per import de 83.254,38 € amb l’IVA inclòs.

 Atès que el tècnic director de l’obra ha aportat la corresponent certificació de les obres efectuades.

 Atès que existeix partida pressupostària suficient per atendre la despesa.

 Atès que l’actuació ha estat realitzada de manera satisfactòria per l’esmentada empresa, per tot això exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 Primer.- Aprovar la factura, certificació i despesa presentada en la factura número 2021/1206 de data 31/12/2021 presentada per Aïllaments i Instal.lacions Rial S.L., amb CIF : B60037561, corresponent a la certificació número 2 de l’actuació de títol “ Dotació de fibra òptica al municipi “ i per import de 83.254,38 € amb l’IVA inclòs.

 Segon.- Disposar el pagament de la despesa.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 4 – ADJUDICACIÓ  OBRES DE PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS DEL 2022.

 Procediment: Contracte menor d’obres de  conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals (PPI), al municipi de Viver i Serrateix 2022.

 Tràmit: Adjudicació del contracte d’obres

1.- Antecedents

La Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament de Viver i Serrateix una subvenció per a la conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals (PPI) 2022, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023 per un import de 33.016,10 €.

 1. Segons les bases reguladores de la subvenció abans esmentada, les obres s’han d’executar abans del 31 de desembre de 2022.
 2. S’han sol·licitat tres pressupostos :

 1.-Excavacions Barba Bages S.l

 Preu ofertat :              33.016,10 €

Millores ofertades : No n’aporta.

 2.-Excavacions Gassó S.L

 Preu ofertat:               33.277,70 €

Millores ofertades : No n’aporta. 

3.- Excavacions Duocastella

Preu ofertat : 33.016,10 €

Millores ofertades:  Aportació d’entre 40 i 50 Tones de graveta ( subministrament, transport i escampat ). Neteja de 60 m/l cuneta existent amb motoanivelladora. Adequació  o neteja 7 giradors per l’òptim encreuament de vehicles. 

De conformitat amb el què disposa l’art. 118.1 par. segon i DA segona de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), havent tramitat expedient per a la contractació de les obres consistents en la conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals (PPI) al municipi de Viver i Serrateix, subjectes a contracte menor per raó de la quantia.

 Per tot això exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Adjudicar a Excavacions DUOCASTELLA S.L amb CIF B08872335 el següent contracte menor d’obra que ascendeix a la quantitat de 33.016,10 € IVA INCLOS , juntament amb les millores proposades i que consten a la part expositiva d’aquest acord.

Segon .- Establir que la durada del contracte menor es inferior a 1 any.

Tercer .- Establir que no s’exigeix la constitució de garantia definitiva.

Quart .- L’acceptació del contingut de la present resolució, supleix a la formalització del contracte.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 5 – APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DE LA FITXA NÚM 72 (BUIDASSACS) DEL PLA FITXA CÀTALEG “ BUIDESACS” DEL PLA ESPECIAL  URBANISTIC  PER A LA IDENTIFICACIÓ DE LES  MASIES I CASES  RURAL

 Vista la proposta de modificació puntal del Pla Especial de masies i cases rurals de Viver i Serrateix promoguda pel Sr. JORDI ROSAS RAFART amb NIF 77745612T i amb domicili a CASA LA TÀPIA, SN al
municipi de MONTCLAR, CP 08605, com a propietari de la finca de Buidasacs situada al terme municipi de VIVER I SERRATEIX, CP 08673 on es sol·licita la modificació puntual de la fitxa número 72 ( Buidasacs ) del Pla Especial Urbanístic per a la identificació de les masies i cases rurals.

 L’àmbit de la present modificació són les edificacions de la finca de Buidasacs inclosa a la fitxa número 72 del Pla especial.

En concret es tracta d’incorporar a la fitxa una pallissa tradicional situada 55 metres al sud-oest de la casa principal de Buidasacs que en el moment de l'aprovació del catàleg no es va incorporar a la fitxa descriptiva.

 Vist que la motivació per a sol·licitar la modificació esmentada es detalla en la memòria redactada per l’arquitecte Pere Claret.

 Atès que en Joan Manuel Serarols Ballús, arquitecte, membre del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya amb número de col·legiat 22.474-1, a petició de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, INFORMA:

És per tot això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer: Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DE LA FITXA NÚM 72 (BUIDASSACS) DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER LA IDENTIFICACIÓ DE MASIES I CASES RURALS FITXA CÀTALEG, en el sentit d’incorporar-hi una pallissa tradicional, tal i com consta a la memòria presentada i redactada per l’arquitecte Pere Claret.

 Segon: Sotmetre aquest acord i la documentació que l’acompanya, a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el taulell d’edictes i a la seu Electrónica de la pàgina web de l’Ajuntament, als efectes de que qualsevol que estigui interessat pugui presentar les al·legacions que estimi més convenients.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 6.- APROVACIÓ  CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT  D’ACTUACIONS  EN L’AMBIT  D’IGUALTAT 2020-2024, REFERENT  AL DESPLAGAMENT  DE PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

 El Consell Comarcal del Berguedà presenta un conveni per a la organització i finançament d’actuacions en l’àmbit d’ igualtat 2020-2024, referent al desplegament del pacte d’estat contra la violència de gènere..

 Aquest conveni estableix, entre d’altres, lo següent :

 “ Dur a terme accions relacionades amb les violències masclistes, dirigides específicament a la població jove de la comarca, emmarcades en allò que disposa la resolució de la “Secretaria de Estado de Igualdad”, referent al “Real Decreto-ley 9/2018”, de 3 d’agost, de mesures urgents pel desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència masclista.

 El cost total previst per a l’ajuntament de Viver i Serrateix serà de 1.030,96 € per l’any 2022. “

 Atès que aquest Ajuntament no disposa dels recursos materials per dur a terme la correcta execució de l’actuació, l’esmentat conveni estableix que el Consell Comarcal durà a terme les següents accions, entre les que s’hi inclouen les del nostre municipi, i que son les següents :

 “ -Reforçar les actuacions que s’estan duent a terme en l’àmbit d’atenció dels joves, especialment en les actuacions desplegades en el projecte Espai Gender.

-Reforçar les actuacions relacionades en l’atenció de dones en situació de violencia masclista, quan requereixen d’allotjament urgent.

-Oferir Servei d’Atenció Psicològica a infants i adolescents que hagin viscut situacions de violència masclista.

-Reforçar a nivell comarcal i local les accions de sensibilització i prevenció de la violencia masclista.

-Desnvolupament del Protocol de violències sexuals en espais d’oci, realització de formació per als professionals i personal adscrit i facilitar el personal que dinamitzarà el Punt Lila, si s’escau.

-Facilitar una memoria descriptiva dels treballs i actuacions fetes “.

 És per tot això exposat, i atès que tots els membres han tingut coneixement del redactat complert del conveni a signar, que es proposa al ple l’adopció dels acords següents :

 Únic.- Aprovar en la seva totalitat el conveni entre l’Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal del Berguedà en referència al Pacte d’Estat any 2022.

Segon.- Facultar a la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa d’aquest Ajuntament, tant àmpliament com en dret sigui necessari per a la signatura d’aquest conveni i el normal desenvolupament d’aquest acord.Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 7 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

 Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

 El Ple es dona per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant íntegrament el seu contingut.

 8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.

 8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 8 – 1 – APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL LOCAL DE VIVER.

 Per Decret d’Alcaldia de data 19 de gener de 2022 es va resoldre l’aprovació inicial del projecte de títol “ Ampliació edifici del local social de Viver “ que s'està tramitant en aquest Ajuntament.

Que l’anunci d’exposició pública es va publicar en el BOP de data vint-i-un de gener de 2022 i a la seu electrònica de la web municipal en data dinou de gener de 2022.

Que NO s'han presentat dintre del termini i en la forma escaient cap al.legació ni cap suggeriment.

És per tot això exposat que es proposa al Pla l’adopció dels acords següents :

Únic.- Aprovar de manera definitiva el projecte de títol “ Ampliació edifici del local social de Viver “

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 9 – PRECS I PREGUNTES.     

 No n’hi han.

 I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i quaranta-sis minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau.

L’Alcaldessa.

 DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

 

DATA DE LA SESSIÓ : 06 D’ABRIL DE 2022.

HORA :                       19,30 HORES.

CARÀCTER :             EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS :           

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores hores i trenta minuts, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2022.

 Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2022, elevat a aquesta corporació local per la Sra. Presidenta, en la forma prevista per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març , i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

 Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:

 Estat d’Ingressos :     

Capítol.                       Concepte.                                                      Import                        

I                                  IMPOSTOS DIRECTES                                 41.600,00     

II                                 IMPOSTOS INDIRECTES                                           4.000,00

III                                TAXES I ALTRES INGRESSOS                   97.450,00

IV                                TRANSFERÈNCIES CORRENTS              224.073,42

V                                 INGRESSOS PATRIMONIALS                          900,00

VII                               TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL              157.298,11

 TOTAL INGRESSOS :                                                                     525.321,53

Estat de despeses :

Capítol.                       Concepte.                                                      Import

I                                  DESPESES DE PERSONAL                                    77.081,70

II                                 DESPESES BENS COR I SERVEIS            242.241,72

III                                DESPESES FINANCERES                                 500,00

IV                                TRANSFERÈNCIES CORRENTS                14.600,00

V                                 FONS DE CONTINGÈNCIA                                       20.000,00

VI                                INVERSIONS REALS                                  157.298,11

IX                                PASSIUS FINANCERS                                   13.600,00

 

TOTAL DESPESES :                                                                                    525.321,53

 Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:

 PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

 1. Funcionaris de carrera :

Denominació.                         Nombre.                     Ocupades.      Vacants.         Grup.

1 Funcionaris d'habilitació estatal :

1.1 Subescala Secretaria.                

            Secretaria - Intervenció.        Exempt.                      0                      0          -

 1. B) Personal laboral :

1 Personal laboral fix a temps parcial -

1 Cap major Administratiu adm. General. 1/3 jornada.

1.1 Administració General.                                                           1                                 0                      1          C1

2 Personal laboral temporal a temps parcial -

2 Aux Administratiu adm. General 1 / 2 jornada.

2.1 Administració General                 1                                 0                      1          C2                              

Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 

Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i dos minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

 Vist-i-plau.

L’Alcaldessa. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

DATA DE LA SESSIÓ : 08 DE JUNY DE 2022.

HORA :                      20.00 HORES.

CARÀCTER :             ORDINÀRIA.

ASSISTENTS :         

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.                                 

JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

 Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

 Reunits per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

 1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD – 15/03/2022 – EXT – 06/04/2022 ).

 Una vegada llegits els esborranys de les actes de la sessions ordinària de data quinze de març de 2002 i extraordinària de sis d’abril de 2022, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

 2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA. 

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dona per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant íntegrament el seu contingut.

 3 – APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA “ CIRCUIT DE QUADS EL SENGLAR DE VIVER I SERRATEIX “.

 El Sr. Oriol Prat Colillas en data 18/12/2020 número de registre 2020-E-RE-18 es va presentar una sol.licitud per la construcció i instal.lació d’un circuit de quads a la finca de Carmona amb el nom de Circuit del Senglar.

 Per part del sol.licitants s’ha aportat la documentació següent en un sol document :

 -Projecte d’actuació específica del Circuit de Quads el Senglar a Viver i Serrateix.

- Estudi d’impacte i integració paisatgística del Circuit de Quads El Senglar a Viver i Serrateix.

 L’àmbit del projecte es localitza a la zona de “Can Carmona”, en un entorn definit per camps de conreu i zones forestals de 46,9 ha corresponents al polígon 6 parcel·la 39. El circuit es projecta a la subparcel·la “g.

 Vist l’informe de l’arquitecte de data 30 de desembre de 2020.

 Atès que en data tres de febrer de 2021 i mitjançant la plataforma EACAT, es van sol.licitar els informes preceptius següents : 

 1. a) Al departament competent en matèria de cultura, sobre l’eventual afectació de restes arqueològiques d’interès declarat.
 2. b) Al departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, sobre els efectes i les repercussions que l’actuació pot ocasionar al funcionament de l’activitat de les explotacions agràries que en puguin resultar afectades.
 3. c) A l’administració hidràulica, sobre l’eventual afectació d’aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació aplicable.
 4. d) A l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, sobre l’eventual afectació de jaciments paleontològics o punts geològics d’interès.
 5. e) Al departament competent en matèria de medi ambient sobre l’afectació de l’activitat en el medi.

 Atès que en data tres de febrer de 2021 es va publicar a la seu electrònica de la web de l’Ajuntament, l’anunci i la documentació que l’acompanya ( PAE i EIIP ), oferint un termini d’un mes per tal de poder presentar al.legacions a l’esmentat projecte.

 Atès que en data nou de febrer de 2021 es va publicar l’anunci d’exposició pública al BOP, oferint un termini d’un mes per tal de poder presentar al.legacions a l’esmentat projecte.

 Atès que segons consta en el certificat de secretaria, durant el termini establert no s’hi han presentat al.legacions.

 Atès que en data 23 de febrer de 2021 s’ha emès l’informe corresponent a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

 Atès que en data 30 de setembre de 2021 s’ha emès l’informe corresponent al Departament de Cultura, que disposa que s’haurà de realitzar una intervenció arqueològica preventiva consistent en una prospecció arqueològica superficial de tot l’àmbit del projecte amb l’objectiu de comprovar si existeixen restes arqueològiques no documentades que puguin veure’s afectades.

 Atès que en data 01 de desembre de 2021, la Ponència Ambiental del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, emet informe d’impacte ambiental del projecte d’una activitat de circuit de quads anomenada “ El Senglar “ al TM de Viver i Serrateix, promogut pel Sr. Oriol Prat Colillas.

 Atès que en data 04 de maig de 2022 l’Ajuntament tramet l’informe de la prospecció ocular dels terrenys per a Circuit de Quads a Cal Carmona de Viver i Serrateix redactat per l’arqueòleg Pere Cascante i Torrella.

 Atès que en data 25 de maig de 2022 el Departament de Cultura emet nou informe de carácter favorable a la proposta.

 Atès que en data d’avui no s’han rebut més informes als sol.licitats.

 Atès el que disposa l’article 52 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer:  Aprovar prèviament el projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per “ CIRCUIT DE QUADS EL SENGLAR DE VIVER I SERRATEIX “.

 Segon: Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per la seva aprovació definitiva d’acord al que disposa l’article 54 del DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 4 - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA FITXA NÚMERO 72 ( BUIDASACS ) DEL PLA FITXA CATÀLEG “ BUIDASACS “ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA INDENTIFICACIÓ DE LES MASIES I CASES RURALS.

 Atès que en data quinze de març de 2022, el Ple va prendre l’acord d’aprovació inicial de la modificació de la fitxa número 72 del Pla Especial Urbanístic per a la identificació de les masies i cases rurals.

 Atès que en data quatre de maig de 2022, es va fer sol.licitud centralitzada d’informes sectorials pel planejament urbanístic als Departaments competents en les matèries següents :

 • Aigües.
 • Geològic.
 • Medi Ambient.
 • Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic.
 • Desenvolupament rural.

 Atès que en la data de celebració d’aquest Ple només s’han rebut els informes competents en les matèries següents : 

 • Geològic.
 • Desenvolupament rural.

 Atès que en data vint-i-sis d’abril de 2022 , es a publicar en el BOP l’anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial del projecte de modificació de la fitxa 72 del Pla Especial Urbanístic per la identificació de masies i cases rurals de Viver i Serrateix referent a la incorporació d’una pallissa tradicional a la fitxa de la finca de Buidasacs.

 Atès que en data vint d’abril de 2022 , es a publicar en la seu electrònica de l’Ajuntament l’anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial del projecte de modificació de la fitxa 72 del Pla Especial Urbanístic per la identificació de masies i cases rurals de Viver i Serrateix referent a la incorporació d’una pallissa tradicional a la fitxa de la finca de Buidasacs i de la documentació que l’acompanya.

 Atès que, tal i com consta en el certificat de secretaria i durant el període establert per a la presentació d’al.legacions no se n’hi han presentat.

És per tot això exposat que i en virtut del que disposa l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer: Aprovar PROVISIONALMENT la MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DE LA FITXA NÚM 72 (BUIDASSACS) DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER LA IDENTIFICACIÓ DE MASIES I CASES RURALS FITXA CÀTALEG, en el sentit d’incorporar-hi una pallissa tradicional, tal i com consta a la memòria presentada i redactada per l’arquitecte Pere Claret.

Segon: Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 5 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 DE L’ACTUACIÓ “ MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER – 1ª FASE XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “

 Vista la factura número 2022/385 de data 23/05/2022 presentada per Aïllaments i Instal.lacions Rial S.L., amb CIF : B60037561, corresponent a la certificació número 1 de l’actuació de títol “ MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER – 1ª FASE XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “ i per import de 77.884,33 € amb l’IVA inclòs.

 Atès que el tècnic director de l’obra ha aportat la corresponent certificació de les obres efectuades. 

Atès que existeix partida pressupostària suficient per atendre la despesa.

 Atès que l’actuació ha estat realitzada de manera satisfactòria per l’esmentada empresa, per tot això exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 Primer.- Aprovar la factura, certificació i despesa presentada en la factura número 2022/385 de data 23/05/2022 presentada per Aïllaments i Instal.lacions Rial S.L., amb CIF : B60037561, corresponent a la certificació número 1 de l’actuació de títol “ MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER – 1ª FASE XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “ i per import de 77.884,33 € amb l’IVA inclòs.

 Segon.- Disposar el pagament de la despesa.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 6 - APROVACIÓ DE LA MOCIÓ SI S’ESCAU PER LA RECUPERACIÓ DEL SERVEI D’URGÈNCIES I DE LA MILLORA DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I COMUNITÀRIA DE SALUT AL CAP NAVÀS – BALSARENY.

 L’emergència sanitària provocada pel coronavirus i la crisi de cures, amb un fort impacte en els serveis d’atenció primària de salut i socials, ha generat una pèrdua de qualitat dels serveis, s’han viscut situacions de colapse distanciant professionals de persones usuàries i s’han incrementat els tractaments farmacològics en detriment d’altres mesures de suport més personal i social.

 Tot plegat fa evident la necessitat de finançament per tal de finalitzar amb el dèficit de recursos i professionals que repercuteix directament en la qualitat assistencial en la salut pública, que genera: cues, desplaçaments i temps d’espera perquè les persones usuàries puguin ser ateses. Per tal de revertir les retallades iniciades fa deu anys, i de dotar-nos de les mesures adients que permetin una millor qualitat de servei i accessibilitat per part de la població que viu en pobles de dimensió mitjana i petita com els nostres. Recuperar els horaris d’obertura del CAP recuperant els serveis d’atenció d’urgències els vespres i caps de setmana permet facilitar l’accessibilitat, la universalitat, la longitudinalitat i l’equitat.

 Una altra de les evidències que ens deixa aquesta pandèmia per l’impacte del confinament especialment en els més joves, és la importància del benestar emocional i la salut mental de la població, sent essencial un bon tracte en l’atenció de les persones i un acompanyament psicosocial adequat a les necessitats i característiques de cadascú.

 Tots aquests efectes de la crisi generada per les retallades i el coronavirus s’han agreujat en el context d’urgència, i la població ha fet un esforç per adaptar-se a les circumstàncies entenent la complexitat de la situació i com a mostra de respecte a les professionals del món sanitàri, ara es la nostra responsabilitat poder revertir aquesta situació i aconseguir materialitzar-ne els aprenentatges.

 Per tal de reforçar un sistema públic d’atenció i que aquest sigui un servei efectiu per a les veïnes de Navàs, Balsareny, Gaià, Viver i Serrateix i l’Ametlla de Merola, es proposen els següents ACORDS :

 PRIMER. La recuperació de l’horari d’atenció d’urgències al CAP Balsareny – Navàs, que permeti l’atenció els vespres i caps de setmana.

 SEGON. Millora de l’atenció presencial i telefònica per a una atenció més humanitzada i centrada en la persona.

 TERCER. Manifestem el compromís de l’Ajuntament de Viver i Serrateix amb el manteniment i la millora del Sistema Nacional de Salut preservant el seu caràcter públic, universal, de qualitat, integral, solidari i d’equitat garantida.

 QUART. Reclamem al Govern de la Generalitat la dotació de recursos suficients i necessaris per garantir una atenció de qualitat, universal i sense inequitats segons municipi de residència, ni d’altra tipus.

 CINQUÈ. Promoure l’adhesió dels Ajuntaments de Balsareny, Gaià, Viver i Serrateix i al veïnat de l’Ametlla de Merola a l’Ajunament de Puig- reig, per tal de traslladar conjuntament la petició al Departament de Salut i a la Direcció del CAP.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 7 -  APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DELS JUTJATS DE PAU

 Els jutjats de pau van ser creats per Reial decret l’any 1855. A Catalunya la figura del jutjat de pau és una institució arrelada des de fa anys, reconeguda per l’estatut d’autonomia i que neix com un servei de millora de les relacions veïnals. Actualment, 898 dels 947 municipis catalans compten amb un jutjat de pau.

 Els jutjats de pau són òrgans unipersonals presents als municipis on no existeix Jutjat de Primera Instància i Instrucció. Estan liderats per un jutge/jutgessa de pau que és una persona sense carrera judicial i nomenada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de quatre anys.

 Els jutges/jutgesses de pau són escollits/des pel plenari dels ajuntaments a partir dels candidats/es que s'ofereixen o designat/da directament si no hi ha cap candidatura. La persona és escollida per la seva trajectòria personal, pel seu tarannà i coneix la dinàmica del municipi. Aquest fet evidencia l’arrelament de la persona designada a la comunitat i la capacitat de mediació local que se li atribueix. Al mateix temps, les tasques que desenvolupa comporten l’alleugeriment de la càrrega als tribunals de justícia, oferint judicatura de proximitat i estalviant molts recursos als mateixos tribunals.

 En l’actual projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de Justícia, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, per a la implantació dels Tribunals d’Instància i les Oficines de Justícia en els municipis, que s’està tramitant en el Congrés dels Diputats, es preveu l’eliminació dels Jutjats de Pau. Així doncs, tots els municipis catalans que compten amb jutjat de pau veurien eliminada aquesta institució i es perdria el servei de jutge/jutgessa de pau.

 L’eliminació dels jutjats de pau suposaria un encariment de la justícia i l’allunyaria de l’actual proximitat amb la ciutadania, a més a més d’incrementar el ja de per si col·lapse actual dels jutjats.

 Aquesta iniciativa legislativa, preveu substituir la figura dels jutges/jutgesses de pau per unes oficines municipals de justícia, que no tindrien la mateixa proximitat perquè les actuacions es durien a terme en seus judicials que molts municipis no disposen.

 Per tot això, hi ha un ampli consens en blindar la figura dels Jutjats de Pau a Catalunya, i rebutjar l’eliminació d’aquesta instància judicial, que entre les seves tasques més destacades exerceix la mediació en els conflictes veïnals.

 Considerant tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents ACORDS :

 PRIMER.- Rebutjar l’eliminació dels Jutjats de Pau i defensar la seva permanència en els municipis per la important tasca activa de mediació que exerceixen.SEGON.- Reivindicar la rellevant funció de justícia de proximitat que exerceixen en l’àmbit municipal, que evita la demora dels conflictes veïnals i agilitza i alleugera la mateixa administració de justícia.

 TERCER.- Reforçar la informació a través dels mitjans de comunicació de l’ajuntament de la tasca que realitzen els Jutjats de Pau i identificar el Jutge/Jutgessa de Pau del municipi.

 QUART.- Instar als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat a rebutjar l’eliminació dels jutjats de pau d’aquest projecte de llei.

 CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents acords als grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Comarcal i a la Diputació Provincial, així com fer-ne trasllat al jutjat de pau del municipi.

Sotmesa la proposta a votació és aprobada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 8 - APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PROGRAMA LEADER.

 El dia 3 de setembre de 2008 va tenir lloc a Berga, l’acte de constitució on es va procedir a aprovar definitivament per tots els membres la creació de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, així com els estatus pels quals s’havia de regir  l’Ens.

 L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, és una entitat sense ànim de lucre (Grup d’Acció Local), que té com objectiu l’aplicació d’una estratègia de desenvolupament local a través de la metodologia Leader en el marc del Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària Comunitària, PEPAC 2023-2027.

 En data 20 de maig del 2022, es publica al DOGC l’Ordre ACC/115/2022, de 17 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria la convocatòria per a la selecció de Grups d’Acció Local, es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament local per a l’aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària Comunitària (PEPAC) 2023-2027, i s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.

 En el punt 6.2.2. apartat e) de l’Ordre es demana com a documentació a presentar la còpia dels acords dels plens de les administracions locals corresponents en què autoritzen la seva adhesió al grup.

 Entenen que el municipi de Viver i Serrateix forma part de l’àmbit territorial elegible del PEPAC 2023-2027, segons annex 1 de l’Ordre ACC/115/2022, de 17 de maig i segons el mapa territorial, pertoca formar part del GAL: Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

 És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords seguents :

 Primer: AUTORITZAR l’adhesió a l’àmbit territorial del municipi de Viver i Serrateix al Grup d’Acció Local: Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

 Segon: Notificar el present acord a l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

 Tercer: Acreditar el representant de l’Ens municipal, amb nom ISABEL SERRA MONTAÑÀ i DNI 52304096A, i correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. vigent a data d’avui.

 Quart: Estar d’acord en ostentar la condició de soci de ple dret del GAL.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprobada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 9 – APROVACIÓ DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2022.

 Atès que cada any l’Institut Nacional d’Estadística facilita els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.

 Atès que aquesta gestió és exercida per la Diputació de Barcelona i entenem que s’ha practicat de manera correcte.

 Considerant doncs que les dades facilitades són les que s’han d’aprovar , es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants corresponents a 01/01/2022 per un total de 166 habitants.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 10 – APROVACIÓ DELS COMPTES DE RECAPTACIÓ DE L’ORGT CORREPONENTS A L’ANY 2021.

 Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2021 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

 Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

 Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :

 Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2021.

Rebuts:                       3.908,70 euros.

Liquidacions :             506,92 euros.

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2021.

Rebuts :                      3.321,59 euros.

Liquidacions :             239,10 euros.

 Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

 Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2021 i aprovar-ne el seu contingut.

 Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2021 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.

 Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

 Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :

 Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2021.

Rebuts:                       0,00 euros.

Liquidacions :             0,00 euros.

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2021.

Rebuts :                      239,70 euros.

Liquidacions :             128,80 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2021 i aprovar-ne el seu contingut.

 11 – APROVACIÓ DE L’ADEQÜACIÓ DE RETRIBUCIONS ANY 2022.

Atès que el passat 29 de desembre de 2021 es va publicar la Llei 22/2021 de Pressupostos de l'Estat per a 2022, que al seu article 19.2 s’estableix un increment de retribucions que no pot ser superior al 2 % respecte les vigents a 31 de desembre de 2021.

A l’article 19.5 es concreten les quanties relatives als conceptes de Sou i Triennis, per cada grup de classificació i a l’article 23 U), c) es fixen els imports dels 30 nivells del complement de destinació.

Atès que els imports de la resta de conceptes retributius del personal funcionari i laboral equiparat, com els conceptes que percep el personal laboral no equiparat han de ser objecte de negociació amb la part social i posterior aprovació del Ple, a qui correspon la competència.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Únic.- Aprovar l’increment del 2% de les retribucions bàsiques, no-bàsiques i de la resta de complements integrants de la nòmina salarial del personal al servei de la Corporació, en règim funcionarial i règim laboral indistintament, amb efectes a partir de gener 2022.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 12 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DE LA LICITACIÓ I LICITACIÓ DEL PROJECTE DE TÍTOL “ AMPLIACIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE VIVER “.

 L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte de títol “ Ampliació del local social de Viver “, redactat per l’arquitecte Sr. Joan Manuel Serarols Ballús i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 90.638,87 €.

 El projecte es va aprovar inicialment en data 19 de gener de 2022.

 L’anunci d’aprovació inicial es va publicar en el BOP de data 21 de gener de 2022, de la mateixa manera es va publicar en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en la seu electrònica municipal en data 19 de gener.

 Durant el termini establert per a la presentació de reclamacions, suggeriments i/o al·legacions, no se n’hi han presentat, és per això que el projecte s’aprova de manera definitiva en data 15 de març de 2022.

 Vist el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic i atès  que per raó del seu import es justifica la utilització del procediment de licitació pel procediment obert simplificat.

 És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat de l’actuació de títol “Ampliació del local social de Viver “ i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 90.638,87 €, juntament amb el corresponent Plec de clàusules administratives i l’altra documentació que l’acompanya.

 Segon.- Iniciar el procediment de licitació de l’actuació, disposant la publicació de la mateix en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 Tercer.- Aprovar la despesa d’aquest contracte retenint el crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 161/610.12 del pressupost de l’any 2022.

 Quart .- Nomenar tècnic director de l’obra a l’arquitecte Sr. Joan Manuel Serarols Ballús..

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 13 - APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2023.

 Atès que el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2023.

 Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.

Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2023 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi: 

 • Viver : 06 d’agost – 29 setembre.
 • Serrateix : 15 maig – 06 d’agost.
 • Sant Joan de Montdarn : 06 d’agost – 29 d’agost.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Treball.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

14 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.

 14 – 1 – APROVAR LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER INSTAL.LAR UN ASCENSOR A L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT

 Mitjançant l’Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig, es van aprovar les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU.

La Línia 6. Impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels municipis de Catalunya de l’Ordre esmentada, promou subvencions als ens locals de Catalunya, perquè en els edificis de la seva titularitat implementin millores per a l'accessibilitat dels espais d'atenció a la ciutadania, així com sistemes de comunicació accessibles, d'acord amb el que estableix la normativa en aquesta matèria.

 Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix es troba inclòs entre els beneficiaris que poden sol.licitar la subvenció esmentada.

 Atès que en l’edifici de l’Ajuntament, les oficines municipals i l'atenció al públic estan en planta primera i que la comunicació vertical entre planta es fa per l’escala que s’agafa en el vestíbul de planta baixa fins a la planta primera, salvant un desnivell de 4,10 m.

 Atès que actualment hi ha un salva escales amb un funcionament defectuós, sense les mides reglamentàries, que no permet el seu ús per part de persones grans amb dificultat de mobilitat que no utilitzen cadira de rodes.

És per tot això exposat que es proposa al Pla l’adopció dels acords següents :

Únic.- Aprovar la sol.licitud de subvenció per la instal.lació d’un ascensor a l’edifici de l’Ajuntament per un import de 30.000,00 € per un pressupost d’execució per import de 49.934,88 €

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents. 

14 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 14 – 2 – APROVACIÓ DE DESPESES.

 Vistes les factures següents presentades per la intervenció municipal, i conformades per les regidories corresponents :

Nom.                          Núm. Fra.       Concepte.                                          Import.

Jordi Rego i Alsina.    300.                 Equipaments local Viver.                   23.671,79 €

Lluis Ruiz Vidal           A/899              Substitució lluminàries plaça.            4.697,79 €

Lluís Ruiz Vidal           A/965              Instal.lació projectors Monestir.         408,06 €

 Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Únic.- Aprovar les despeses i disposar del pagaments següents :

Nom.                          Núm. Fra.       Concepte.                                          Import.

Jordi Rego i Alsina.    300.                 Equipaments local Viver.                   23.671,79 €

Lluis Ruiz Vidal           A/899              Substitució lluminàries plaça.            4.697,79 €

Lluís Ruiz Vidal           A/965              Instal.lació projectors Monestir.         408,06 €

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 15 – PRECS I PREGUNTES.   

DATA DE LA SESSIÓ : 28 DE SETEMBRE DE 2022.

HORA :                       19,30 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS :         

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores hores i trenta minuts, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 – ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “ AMPLIACIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE VIVER “

Sent necessari per aquest  Ajuntament realitzar les obres de títol Ampliació del local social de Viver “. 

Atès que la Generalitat de Catalunya, ha atorgat a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un ajut per realitzar aquesta actuació.

Atès que la llei aplicable al contracte, ho és el Real Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic de conformitat amb la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atès que donades les característiques de l'obra es justifica la utilització del procediment obert simplificat.

Atès que el projecte  va ser aprovat inicialment en data 19 de gener de 2022 i publicat a la seu electrònica de l’Ajuntament, en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOP de data vint-i-un de gener de 2022 per un termini de 30 dies per a la presentació d’al.legacions i/o suggeriments.

Atès que contra l’acord l’aprovació inicial i dins el termini establert no s’hi varen presentar al.legacions i/o suggeriments, restant per tant definitivament aprovat.

Atès que en data sis de juny de 2022 es va aprovar per Ple iniciar el procediment de contractació de l’actuació i del Plec de Clàusules.

Atès que en data deu de juny de 2022 es va publicar la licitació a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Atès que en data ú de juliol de 2022, a les 14:00 hores es va dur a terme l’obertura del sobre únic de les empreses presentades i que son les següents :

Atès que la documentació presentada per les dues empreses licitadores és la correcte.

Vist  l’informe  valoratiu emès pel tècnic municipal sobre les propostes presentades i que disposa el següent :

És per això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Adjudicar a JORDI ROSET PADULLÉS  el contracte d'obra  per l’actuació “ AMPLIACIÓ DEL LOCAL DE VIVER per  un  import de 74.908,17 € IVA EXCLÒS.

Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació ___________ del pressupost vigent de despeses.

Tercer.-  Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

Quart.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 10 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a dipositar la garantia definitiva per un import corresponent al 5 % del preu de l’adjudicació sense IVA.

Cinquè.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 15 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a formalitzar el contracte i acrediti la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència a l'apartat segon de la declaració responsable aportada.

Sisè.- Notificar aquest acord a JORDI ROSET PADULLÉS adjudicatari del contracte.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat dels assistents.

2 – DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A L’ANY 2021.

Es dona compte del Decret 15/2022 de data 17 d’agost de 2022 en referència a liquidació del pressupost corresponent a l’any 2021 amb el text literal següent :

“ Assumpte: Aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Viver i Serrateix exercici 2021

ANTECEDENTS DE FET

Consten a l’expedient els informes emesos per la secretària - interventora de la liquidació de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Viver i Serrateix sobre el compliment dels resultats obtinguts a la liquidació i informe sobre el compliment del principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

FONAMENTS DE DRET

RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos

Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la qual s'aprova la Instrucció Model Normal de Comptabilitat

Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, por el que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, i la seva aplicació a les entitats locals

Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local

Pels antecedents de fet i fonaments de dret exposats, vistos els informes d’intervenció que consten en l’expedient i vist l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, que estableix que l’aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president de l’entitat local previ informe de la intervenció,

RESOLC:

PRIMER.- APROVAR la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Viver i Serrateix de l’exercici 2021 de conformitat amb el detall que a continuació s’indica:

 1. Estat d'execució, pressupost de despeses

DESPESES

 

1.     Exercici corrent

 

Pressupost inicial:

1.021.000,00

Modificacions:

60.664,57

Crèdits definitius

1.081.664,57

Despeses Compromeses:

700.978,17

Obligacions reconegudes:

556.011,27

Pagaments realitzats

497.224,21

Pendents de pagament:

58.787,06

Despeses realitzades pendents d’aplicació

103.142,49

 

 

2.     Exercicis tancats:

Saldo inicial Pend. Pag.:

71.979,14

Rectificacions/baixes

-21.732,76

Pagaments ordenats i realitzats

991,99

Pendent pagament

49.254,39

 

 

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT

108.041,45

 

 1. Estat d'execució, pressupost d'ingressos

INGRESSOS

 

1.     Exercici corrent

 

Pressupost inicial:

1.021.000,00

Modificacions:

60.664,57

Pressupost definitiu

1.081.664,57

Drets reconeguts nets:

548.989,10

Recaptació neta:

543.133,36

Pendents de cobrament:

5.855,74

 

 

2.     Exercicis tancats:

 

Saldo inicial Pend. Cobr.:

282.633,60

Rectificacions/Baixes:

0,00

Cobraments:

210.681,69

Pendents de cobrament:

71.951,91

 

 

DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT

77.807,65

 1. Resultat pressupostari

RESULTAT PRESSUPOSTARI

     

CONCEPTES

DRN

ORN

RESULTAT PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents

358.449,33

336.949,28

21.500,05

b. Altres operacions no financeres

190.539,77

205.548,24

-15.008,47

1.Total operacions no financeres (a+b)

548.989,10

542.497,52

6.491,58

2.Actius financers

0,00

0,00

0,00

3.Passius financers

0

13.513,75

-13.513,75

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI

548.989,10

528.983,77

-7.022,17

AJUSTOS

4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals

+

0,00

5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici

+

188.259,15

6.Desviacions de finançament positives de l´exercici

-

143.400,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

37.836,98

 

 1. Romanent de tresoreria

ROMANENT DE TRESORERIA

         

COMPONENTS

IMPORTS ANY 2020

IMPORTS ANY 2021

 

 

 

 

 

 

 

1. Fons líquids

 

28.476,17

 

296.149,55

 

2. Drets pendents de cobrament

 

289.540,90

 

81.818,37

 

+ del Pressupost corrent

34.525,42

 

5.855,74

 

 

+ del Pressupost tancat

248.108,18

 

71.951,91

 

 

+ d´Operacions no pressupostàries

6.907,30

 

4.010,72

 

 

- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva

0,00

 

0,00

 

 

3. Obligacions pendents de pagament

 

72.769,46

 

118.009,72

 

+ del Pressupost corrent

26.057,88

 

58.787,06

 

 

+ del Pressupost tancat

45.921,26

 

49.254,39

 

 

+ d´Operacions no pressupostàries

3.795,96

 

12.973,91

 

 

- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva

3.005,64

 

3.005,64

 

 

I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)

 

245.247,61

 

259.958,20

 

II. Saldos de dubtós cobrament

92.112,34

 

49.227,98

 

 

III. Excés de finançament afectat

103.918,40

 

151.209,92

 

 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I – II- III)

49.216,87

 

59.520,30

 
 

DPA + DIPP

 

41.729,58

 

103.142,49

 

Romanent ajustat

 

7.487,29

 

-43.622,19

 

 

 1. E) Indicadors de Solvència

Estalvi net 2021

Entitat local

Drets reconeguts nets Cap. 1 a 5

358.449,33

Obligacions reconegudes netes Cap. 1, 2 i 4

336.492,32

Estalvi brut

21.957,01

Anualitat teòrica

13.513,75

Estalvi net

8.443,26

Percentatge

2,36%

ajust per OPAs

103.142,49

Estalvi net ajustat

-94.699,23

Percentatge ajustat

-26,42%

 

SEGON.- DONAR-NE COMPTE al Ple de la corporació en la primera sessió ordinària que se celebri.

TERCER.- TRAMETRE la liquidació de l’Ajuntament, juntament amb les dels seus ens dependents, quan s’hagin aprovat, als òrgans competents de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya “

El Ple es dona per informat i s’aprova el contingut del Decret, ratificant-lo en la seva totalitat amb la unanimitat de tots els assistents.

4 – APROVACIÓ DE LA DESPESA DE LA FACTURA 20220041 D’OBRES A LA PLANTA PRIMERA I CAMBRERIA DEL MONESTIR.

Vista la factura següent presentada per la intervenció municipal, i conformada per les regidories corresponents :

Nom.                                       Núm. Fra.         Concepte.                                Import.

Construccions Ramon Serra.     20220041          Obres en pl. baixa i cambreria.  33.260,92 €

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Únic.- Aprovar les despeses i disposar del pagaments següents :

Nom.                                       Núm. Fra.         Concepte.                                Import.

Construccions Ramon Serra.     20220041          Obres en pl. baixa i cambreria.  33.260,92 €

 5 – SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA MILLORA D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES D’ACCÉS A NUCLIS RURALS HABITATS, ALS SERVIES BÀSICS I A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES EN ÀRRES RURALS I EN COMARQUES DE MUNTANYA.

 Mitjançant l’Ordre ACC/123/2022, de 25 de maig, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts als ens locals de les zones rurals i zones de muntanya per a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals hábitats, asl servies bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya.

 Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix es troba inclòs entre els beneficiaris que poden sol.licitar la subvenció esmentada.

 Atès que el camí de Serrateix a Castelladral i el camí de Serrateix a Cardona es troben en força mal estat i necessiten una ràpida actuació que asseguri la circulació i la seguretat viària dels usuaris.

 És per tot això exposat que es proposa al Pla l’adopció dels acords següents :

 Únic.- Aprovar la sol.licitud de subvenció per l’ ARRANJAMENT I MILLORA DELS CAMINS MUNICIPALS DE SERRATEIX A CASTELLADRAL I DE SERRATEIX A CARDONA “ per un import de 48.384,61 € corresponent al 100 % de l’actuació.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta-dos minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

 Vist-i-plau.

L’Alcaldessa.

 DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

 

DATA DE LA SESSIÓ : 26 D’OCTUBRE DE 2022.

HORA :                       20.00 HORES.

CARÀCTER :             ORDINÀRIA.

ASSISTENTS :           ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                   JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                   MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                 

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

 

Reunits per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

 

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD – 08/06/2022 – EXT – 28/09/2022 ).

 

Una vegada llegits els esborranys de les actes de la sessions ordinària de data vuit de juny de 2002 i extraordinària de vint-i-vuit de setembre de 2022, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

 

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

 

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

 

El Ple es dona per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant íntegrament el seu contingut.

 

3 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONVENI A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ADF NÚM. 22 DE VIVER I SERRATEIX.

 

Atesa la necessitat de poder disposar d’un servei efectiu per la prevenció d’incendis al municipi, l’Ajuntament creu necessari poder dotar econòmicament a l’ADF – número 22 de Viver i Serrateix per tal de poder suportar, en part, les despeses que ocasiona aquest servei.

 

És per això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar el text del conveni amb el text literal següent :

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX I L’ADF – NÚMERO 22  DE VIVER I SERRATEIX.

 

A Viver i Serrateix a,

 

 

REUNITS :

La senyora Isabel Serra Montañà, que actua com a alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, assistida de la senyora Marta Bover Casas, secretaria - interventora de la corporació.

 

El senyor Narcís Torrentó Boix, que actua com a president de l’ADF – Número 22 de Viver i Serrateix.

Les  parts es reconeixen mútuament la capacitat suficient per a l'atorgament del present document i MANIFESTEN :

 

1 - Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són entitats sense afany de lucre, formades per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, voluntaris i voluntàries i entitats municipals adherides segons conveni que tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l’any 1986 com a conseqüència del programa ‘Foc Verd’ elaborat pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya amb posterioritat a la primera gran onada d’incendis forestals que es va produir al país.

2 - L’objectiu de les Agrupacions de Defensa Forestal és la prevenció i la lluita contra els incendis forestals que es concreten en els següents punts:

 • Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d‘ incendis forestals.
 • Col·laboració activa en l‘ organització, el control i l‘ execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.
 • Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran.
 • Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l‘ ADF.
 • Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d‘ infraestructura, xarxa de camins i punts d‘ aigua.
 • Suport a l‘ extinció d‘ incendis forestals.

3 – Per poder assolir els seus objectius l’ ADF VIVER I SERRATEIX obté regularment suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, però aquest és insuficient pel seu funcionament habitual i el manteniment dels vehicles i material (molt d’ell ja antic) i ha demanat el suport econòmic de l’Ajuntament.

 

4 – S’ha establert un import anual de 2.500,00 €, necessari per garantir el normal funcionament de l’A.D.F

 

5 – Els articles 47 a 50 de la  Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic regulen els convenis que poden subscriure les Administracions Públiques.

 

I, en virtut d’això, les parts decideixen subscriure aquest conveni, que es regula pels següents

 

PACTES :

 

 

Primer.- L’Ajuntament de Viver i Serrateix inclourà en el seu pressupost municipal, durant els exercicis de 2022, 2023, 2024 i 2025 una aplicació pressupostària, destinada a subvencionar les activitats de l’Agrupació de Defensa Forestal Número 22  de Viver i Serrateix, per un import de 2.500,00 €.

 

Segon. L’Ajuntament esmentat ingressarà l’import pactat, el primer any a partir de la signatura del conveni i durant el primer trimestre dels anys 2023, 2024 i 2025,  al compte bancari de l’ ADF VIVER I SERRATEIX i que es el següent : ES24 0182 4610 5302 0162 7922.

 

Tercer. L’ ADF VIVER I SERRATEIX es compromet a donar informació detallada del destí dels diners rebuts de l’Ajuntament.

 

Quart. Aquest conveni, perquè tingui validesa, s’haurà d’ aprovar per l’Ajuntament .

 

De tot el que es lliura aquest document que és signat electrònicament pels seus intervinents i la respectiva secretaria “.

 

Segon.- Notificar aquest acord a l’ADF Número 22 de Viver i Serrateix.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 

4 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 2 DE L’ACTUACIÓ “ MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER – 1ª FASE XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “

 

Vista la factura número 2022/935 de data 20/10/2022 presentada per Aïllaments i Instal.lacions Rial S.L., amb CIF : B60037561, corresponent a la certificació número 2 de l’actuació de títol “ MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER – 1ª FASE XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “ i per import de 77.884,32 € amb l’IVA inclòs.

 

Atès que el tècnic director de l’obra ha aportat la corresponent certificació de les obres efectuades.

Atès que existeix partida pressupostària suficient per atendre la despesa.

 

Atès que l’actuació ha estat realitzada de manera satisfactòria per l’esmentada empresa, per tot això exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 

Primer.- Aprovar la factura, certificació i despesa presentada en la factura número 2022/935 de data 20/10/2022 presentada per Aïllaments i Instal.lacions Rial S.L., amb CIF : B60037561, corresponent a la certificació número 2 de l’actuació de títol “ MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER – 1ª FASE XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “ i per import de 77.884,32 € amb l’IVA inclòs.

 

Segon.- Disposar el pagament de la despesa.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 

5 – ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ PPI 2023.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 15/09/2022 ha aprovat per acord número 608 la concessió del Fons de prestació anomenat “ Pla de Prevenció d’Incendis Forestals - Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals”, destinat a ajuntaments de municipis inclosos a l'annex de l’acord aprovat.

 

Aquest de Fons de prestació del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, és per a executar actuacions de prevenció d’incendis forestals en l’exercici de 2023.

 

Atès que el punt tercer de l’acord  disposa que l’ens destinatari disposa fins al 31 d’octubre de 2022 per presentar l’acceptació expressa de la concessió.

 

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 

Primer.- Acceptar la subvenció segúent :

 

Prevenció incendis forestals: Conservació de la infraestructura estratègica

32.922,10 €

 

Segon. - Notificar aquesta acceptació a la Diputació de Barcelona.

 

Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

6 – APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS ANY 2023.

 

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

 

Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018.

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords :

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2023 i següents, així com el seu text refós.

 

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  

 

Ordenança fiscal núm. 1

reguladora de l'impost sobre bens immobles.

Ordenança fiscal núm. 5

reguladora de l'impost sobre  Construccions, Instal·lacions i obres.

Ordenança fiscal núm. 29

reguladora de la taxa de subministrament d’aigua.

 

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2023, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 

Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.

 

7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 7 – 1 – PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA.

 

L’Associació de Micropobles de Catalunya, a proposta de la Junta de l’Associació, ha proposat modificar els estatuts vigents de l’entitat que daten del 2008, per adaptar-los a la realitat social i administrativa actual i facilitar la tasca de l’Associació que els últims anys s’ha vist incrementada per la pròpia activitat i les relacions institucionals.

 

En data 27 de novembre de 2021 s’ha celebrat l’Assemblea General de l’AM en la que s’ha aprovat per unanimitat la proposta d’Estatus adjunts a aquesta proposta.

 

Aquests canvis faciliten l’operativa de l’Associació i permeten que l’Assemblea tingui major incidència en les decisions i en el control executiu ja que seran complementats en el Reglament de Règim Intern -també aprovat a l’Assemblea- i que entraran en vigor tan bon punt com siguin aprovats els nous Estatuts per tots els seus associats.

 

Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que preveu tant la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició addicional cinquena, com el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya en els seus articles 133 a 136, així com pel que preveu la regulació en matèria d’associacions contemplada en el Títol III del Codi Civil de Catalunya, segons Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu a les persones jurídiques i, supletòriament, per la legislació estatal en matèria d’associacions.

 

Vistos els antecedents esmentats i d’acord amb el previst a l’article 57 del Reglament Orgànic Municipal, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

 

PRIMER.- Aprovar els Estatuts pels quals s'ha de regir l'Associació, i que figuren en Annex als presents acords.

 

SEGON.- Designar com a representant de l'Ajuntament a l'Assemblea General de l'associació la Sra. Isabel Serra Montañà.

 

TERCER.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris, inclosos els de rectificació i esmena, per fer efectius els acords precedents.

 

QUART.- Remetre el certificat d’acord del Ple a través d’EACAT a l’Associació de Micropobles de Catalunya per comunicar l’aprovació dels presents acords.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 7 – 2 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CALENDARI FISCAL PER L’ANY 2023.

 

L’ORGT, de  la Diputació de Barcelona proposa el calendari següent per poder dur a terme el cobrament dels impostos i taxes.

Concepte

Desc.

Data Inici Vol.

Data Fi Vol.

Data Domic.

1

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS                         

02/05/2023

05/07/2023

03/07/2023

2

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                       

01/09/2023

03/11/2023

02/11/2023

2

IMPOST BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS                     

01/09/2023

03/11/2023

02/11/2023

3

IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA                      

01/03/2023

05/05/2023

02/05/2023

10

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                      

15/09/2023

15/11/2023

02/11/2023

95

TAXA SUBMINIST. AIGUA - 3R TR. 2022                

24/01/2023

24/03/2023

01/02/2023

95

TAXA SUBMINIST. AIGUA - 4T TR. 2022                

26/04/2023

26/06/2023

02/05/2023

95

TAXA SUBMINIST. AIGUA - 1R TR.                      

26/07/2023

26/09/2023

01/08/2023

95

TAXA SUBMINIST. AIGUA - 2N TR.                     

25/10/2023

27/12/2023

02/11/2023

 

Atès que les dades proposades es troben adients, per això es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar el calendari fiscal per l’any 2023 proposat per l’ORGT amb les dades i dates següents :

Concepte

Desc.

Data Inici Vol.

Data Fi Vol.

Data Domic.

1

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS                        

02/05/2023

05/07/2023

03/07/2023

2

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                       

01/09/2023

03/11/2023

02/11/2023

2

IMPOST BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS                     

01/09/2023

03/11/2023

02/11/2023

3

IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA                     

01/03/2023

05/05/2023

02/05/2023

10

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                      

15/09/2023

15/11/2023

02/11/2023

95

TAXA SUBMINIST. AIGUA - 3R TR. 2022                 

24/01/2023

24/03/2023

01/02/2023

95

TAXA SUBMINIST. AIGUA - 4T TR. 2022                

26/04/2023

26/06/2023

02/05/2023

95

TAXA SUBMINIST. AIGUA - 1R TR.                     

26/07/2023

26/09/2023

01/08/2023

95

TAXA SUBMINIST. AIGUA - 2N TR.                      

25/10/2023

27/12/2023

02/11/2023

Segon.- Notificar aquest acord a l’ORGT.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

8 – PRECS I PREGUNTES.     

 No n’hi han.

 

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i vint minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

 Vist-i-plau.

L’Alcaldessa.

 

DATA DE LA SESSIÓ : 28 DE DESEMBRE DE 2022.

HORA :  20.00 HORES.

CARÀCTER :  ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : 

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                 

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

 Reunits per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

 

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD – 26/10/2022 ). 

Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data vint-i-vuit de desembre de 2002, es aprovada per unanimitat i sense esmenes. 

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dona per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant íntegrament el seu contingut.

3 – APROVACIÓ DE L’ADEQÜACIÓ DE RETRIBUCIONS 18/2022 – PGC 2022.

Atès el què s’estableix a la Llei 31/2022, de pressupostos Generals de l’Estat per al 2023, publicat en el BOE de 24 de desembre de 2022.

 

El Ple de la corporació, per unanimitat, ACORDA:

 

Primer.- Aprovar l’increment fix del 2,5% de les retribucions bàsiques, no-bàsiques i de la resta de conceptes integrants de la nòmina salarial del personal al servei de la Corporació, en règim funcionarial i règim laboral indistintament, amb efectes a partir de gener de 2023.

 

Segon.- Aprovar l’adequació retributiva exposada al punt anterior per tal que operi en relació a les retribucions que perceben els càrrecs electes amb dedicació parcial/total de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 

4 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 I ÚNICA I DE LA FACTURA DE L’ACTUACIÓ DE MILLORA DEL PAVIMENT DE DIVERSOS TRAMS DEL CAMÍ DE PUIG-REIG A VIVER.

 

Vista la factura següent presentada per la intervenció municipal, i conformada per les regidories corresponents i en referència al Pla Sectorial de camins de la Diputació de Barcelona any 2022 i vista certificació de l’actuació presentada pel tècnic director de l’obra i que compta amb la conformitat del contractista. i atès que l’execució de l’obra ha estat desenvolupada correctamente i segons marca la normativa:

Nom.                            Núm. Fra.         Concepte.                                                     Import.

PASQUINA, S.A.                  922059               Millora del paviment de diversos trams del

                                                                      Camí de Puig-Reig a Viver..                             39.974,48

 

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Únic.- Aprovar les despeses i disposar del pagaments següents :

Nom.                            Núm. Fra.         Concepte.                                                     Import.

PASQUINA, S.A.                  922059               Millora del paviment de diversos trams del

                                                                      Camí de Puig-Reig a Viver..                             39.974,48

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

5 – APROVACIÓ DE LA FACTURA DE L’ACTUACIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS ANY 2022.

 

Vista la factura següent presentada per la intervenció municipal, i conformada per les regidories corresponents i en referència al Pla de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona any 2022 i atès que l’execució de l’obra ha estat desenvolupada correctamente i segons marca la normativa:

Nom.                            Núm. Fra.         Concepte.                                                     Import.

EXCAVACIONS

DUOCASTELLA. S.L         9323                   Obres manteniment PPI 2022..                                 33.016,10

 

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Únic.- Aprovar les despeses i disposar del pagaments següents :

Nom.                            Núm. Fra.         Concepte.                                                     Import.

EXCAVACIONS

DUOCASTELLA. S.L         9323                   Obres manteniment PPI 2022..                                 33.016,10

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

6 – APROVACIÓ DE CONVENI DE LA CAIXA DE CRÈDIT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha d’executar tot un seguit d’obres incloses en el PUOSC.

 

Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del crèdit necessari per a executar-les, però a la vegada no disposa de la tresoreria suficient per poder garantir el pagament de la despesa abans no es cobri la subvenció compromesa.

Vist que la Diputació de Barcelona ha compromès un ajut de caixa per import de 207.765,60 € i a retornar en 10 quotes anuals sense interessos tot i atenent la sol.licitud presentada.

 

És per tot axò exposat que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 

Primer .- Aprovar el model tipus de conveni a signar amb la Diputació de Barcelona amb el text literal següent :

 

“ CONVENI

 1. ENTITATS QUE INTERVENEN

 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ...........

AJUNTAMENT DE            .                                          , representat per .............

 

 1. FINALITAT

 

Concertar  un préstec concedit per la Diputació de Barcelona, i les condicions que el regiran.

 

III. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

 

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de                                    ,  va prendre l'acord d'atorgar a l’Ajuntament de                                                                                               un crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit, les característiques del qual es detallen al pacte primer.

 

L’Ajuntament de                                                   , en data                              , va acceptar el préstec i les condicions reflectides en aquest conveni.  

 

Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents   

 

PACTES

 

 1. Concessió - La Diputació de Barcelona concedeix a l’Ajuntament de , un crèdit amb càrrec a la Caixa de Crèdit per un import de                            euros, destinat al finançament de l'actuació                                           , amb un tipus d’interès del 0 %, que s'haurà de tornar en            anualitats, amb la referència        ,  segons les condicions que s'expressen en aquest conveni.

 

 1. Acceptació - L'Ajuntament accepta el crèdit esmentat i hi dóna conformitat plena, com també a les condicions que el regulen, en particular al Reglament de la Caixa de Crèdit i la  normativa legal aplicable.

 

 1. Lliurament - L'import final del crèdit que l'Ajuntament pot disposar no superarà l'import concedit ni el cost de l'actuació. El conjunt del finançament, inclòs el préstec, no podrà sobrepassar el cost d'execució de l'actuació.

 

 1. Devolució - L’import de les anualitats de devolució del crèdit resultarà d’aplicar l’interès fixat sobre la quantitat realment disposada. Si s'aplica interès, la Diputació podrà revisar-lo segons el que estableix l'article 3è del Reglament de la Caixa de Crèdit. Les anualitats venceran el 30 de juny de cada any , i el seu pagament es realitzarà entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de cada any, mitjançant l'ingrés del seu import a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona. L'Ajuntament té l'obligació d'efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la Diputació.

 

 1. Consignació pressupostària - L'Ajuntament es compromet a consignar en l'estat de despeses dels seus pressupostos dels exercicis en què s'hagi de reintegrar el crèdit les partides corresponents que permetin pagar a la Diputació l'import de les anualitats fixades.

 

 1. Garanties - L’Ajuntament, en garantia de la devolució del capital prestat i dels interessos vençuts, afectarà recursos suficients, d’entre qualsevol dels ingressos que legalment té establerts, durant el període de durada del préstec. La Diputació de Barcelona quedarà facultada per requerir dels organismes pagadors o recaptadors la totalitat de les quantitats vençudes i no satisfetes. La Diputació podrà rescabalar-se dels deutes en primer lloc a través de la seva compensació per les subvencions o altres lliuraments dels quals sigui beneficiari l’Ajuntament.

 

 1. Compensació de deutes - Si en el moment de l'abonament parcial o total del crèdit concedit, l'Ajuntament tingués deutes vençuts amb la Diputació per qualsevol concepte, s'accepta sense que calgui cap més tràmit, que s'efectuï la corresponent compensació de deutes.

 

 1. Facultats de la Diputació - La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol moment comprovar el compliment de les obligacions i els compromisos contrets per l'ens prestatari, com també l'aplicació efectiva del crèdit al finançament de l'actuació per a la qual ha estat concedit. Així mateix, la Diputació es reserva la facultat d'interpretar les clàusules d'aquest conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin del seu compliment.

 

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en el lloc i la data que s’assenyalen “

 

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona per tal que es pugui dur a terme el pagament de l’import compromès.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

7- APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA D’ESTABILITZACIÓ DEL PERSONAL.

 

Antecedents

 

 1. El Decret d’Alcaldia número 2022/010 de data 26 de maig de 2022 que aprova l’Oferta Pública d’Ocupació Estabilització de l’ocupació.

 

 1. Acta de la Mesa de matèries comunes de negociació col·lectiva  de data 21 de desembre de 2022 que acorda la proposta d’acord amb els criteris bàsics dels processos selectius, els criteris bàsics dels mèrits a valorar amb les corresponents puntuacions i els criteris de desempat a aplicar en els processos d’estabilització mitjançant la convocatòria excepcional de concurs i en el seu cas de concurs-oposició de conformitat amb la meritada Llei 20/2021.

 

 Fonaments de dret

 

 1. L’article 2 i la disposició addicional primera, sisena i vuitena  de la Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública que estableixen els termes i les condicions per l’estabilització de l’ocupació temporal.

 

 1. L’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local  disposa que les Corporacions locals formaran públicament la seva oferta d’ocupació ajustant-se als criteris en la normativa bàsica estatal.

 

 1. Segons l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel què s’aprova el Text refós de la llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP) les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l’oferta d’ocupació pública, o a través de qualsevol altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal, fixant el termini màxim per a la convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució de l’oferta d’ocupació pública haurà de desenvolupar-se en el del termini improrrogable de 3 anys, tenint en compte que la meritada Llei 20/2021, de 28 de desembre, ha establert el termini concret per l’execució de  l’oferta pública d’estabilització en la data de 31.12.2024.

 

 1. L’article 285 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya , estableix que les corporacions locals han de formular públicament llurs ofertes públiques d’ocupació d’acord amb el que s’estableix reglamentàriament.

 

 1. Els articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel què s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, d’acord amb el qual constitueixen l’oferta pública d’ocupació de cada entitat local les places dotades pressupostàriament de les diferents escales, subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral, que corresponguin a llocs de treball la provisió dels quals no hagi estat possible pels sistemes reglamentaris.

 

 1. De conformitat amb allò que disposa l'article 57.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel què s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, l'oferta pública d'ocupació, un cop aprovada, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la comunicació als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, a l'efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de les administracions públiques, i se n'ha de trametre còpia a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
 2. La disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, determina que les administracions públiques convocaran, amb caràcter excepcional i per una sola vegada, d'acord amb el que preveu l'article 61, apartats 6 i 7, del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, pel sistema de concurs, aquelles places que, reunint els requisits establerts a l'article 2.1 de l'esmentada Llei, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016.

 

 1. Així mateix, la disposició addicional vuitena de l'esmentada Llei estableix que, addicionalment, els processos d'estabilització continguts en la disposició addicional sisena inclouran en les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016.

 

 1. Així mateix, de conformitat amb l’article 37.1 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, s’han negociat en Mesa General els criteris pels què s’ha de configurar l’oferta pública d’ocupació per 2022 d’estabilització i en concret respecte les disposicions es establertes en la  Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i els criteris bàsics del procés selectiu, de mèrits i desempat en que han d’integrar-se en els bases dels processos selectius.

 

Atès l'article 69.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix que el procés de selecció es regeix per les Bases que aprova el Ple de la Corporació i que són de compliment obligatori per part de l’Administració, dels tribunals que han de qualificar les proves selectives i dels qui hi participin.

 

En compliment de l'article 54 del Decret 214/1990 que estableix la competència al Ple de la Corporació d’aprovar les Bases de les proves de selecció de personal i dels concursos per a la provisió dels llocs de treball, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

 

Per tot l’exposat, el ple per unanimitat ,

 

ACORDA :

 

PRIMER .- Aprovar les bases reguladores que figuren en l’annex I d’aquesta resolució i convocar els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, que han de regir la present convocatòria per a la cobertura definitiva de les places que s’identifiquen en les bases contingudes en l’annex I1.

 

SEGON -  Publicar  el text íntegre de les bases reguladores que figuren en l’annex I d’aquesta resolució i de la convocatòria al BOPB i a la Seu electrònica de l’Ajuntament.  Aquesta  convocatòria també es publicarà en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), fent constar la referència de la publicació al BOPB.

 

TERCER: Facultar a l’Alcaldia .Presidència  per a la realització  dels tràmits necessaris  pel desenvolupament  del present  procés  selectiu.

 

QUART.- Donar compliment als tràmits procedimentals que en dret procedeixin en ordre i a bon fi i execució del precedent acord i declarar que contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat  d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del dia següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix recurs. Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense termini per interposar-lo, des de l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant això, no es podrà interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició.

Annex 1 .-

 

Bases comunes reguladores dels processos selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal laboral de l’Ajuntament de Viver i Serrateix corresponents a l’oferta pública d’estabilització de 2022.

 

 1. Objecte i publicitat

Aquestes bases regularan els processos selectius convocats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix per a l’estabilització de les places incloses a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022 aprovada per Decret 2022-0010 de data 22/05/2022 i publicada al Butlletí Oficial de la Província (en endavant BOPB) de data 31/5/2022 i la seva modificació aprovada en sessió plenària del dia 28 de desembre .

El contingut d’aquestes bases i de la convocatòria es publicarà íntegrament en el BOPB i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament (en endavant seu electrònica). Així mateix, es publicarà la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en endavant DOGC), fent constar la referència de la publicació al BOPB. Tot això, sense perjudici que també es puguin utilitzar altres mitjans de difusió.

Els successius actes de tràmit del procés selectiu que no sigui preceptiu publicar-los en diaris oficials es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament de Viver i Serrateix i el nomenament com a personal funcionari de carrera de les persones seleccionades es publicarà en el BOPB.

 1. Places objecte de cobertura definitiva

Les places a proveir estan distribuïdes segons corresponguin a un dels dos sistemes de selecció, concurs-oposició o concurs, previstos per a l’estabilització de l’ocupació temporal a l’article 2 i a les disposicions addicionals 6 i 8, respectivament, de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

En aquestes bases s’identifiquen les places amb els codis, el tipus de vinculació, els requisits específics de participació, els tipus de proves, els barems de valoració dels mèrits i el lloc de treball vinculat d’acord amb els instruments de planificació de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

2.1 Places subjectes al sistema de selecció de concurs oposició

2.1.1 Places de personal laboral

Categoria: Auxiliar administratiu/va.

Grup, Subgrup: C, C2

Funcions:

 • Preparar i recopilar documentació i introduir dades en la base de dades de la Corporació.

 

 • Realitzar tasques de suport administratiu pel funcionament diari de l’àmbit.

 

 • Classificar, arxivar i ordenar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.

 

 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

 • Preparar i recopilar documentació i introduir dades en la base de dades de la Corporació.

 

 • Realitzar tasques de suport administratiu pel funcionament diari de l’àmbit: Atén i deriva les trucades telefòniques i el correu electrònic de la unitat i pren nota dels missatges rebuts.  Redacta documents de caràcter administratiu (decrets, dictàmens, entre d’altres) d’acord amb la normativa general i específica, així com d’altres documents necessaris per la gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit. Duu a terme les fotocòpies de la unitat i compulsa documents varis.

 

 • Classificar, arxivar i ordenar documents atenent els criteris fixats de gestió documental

Jornada: 50% equivalent a 18,75 hores setmanals de promig en còmput anual.

Retribució bruta anual: 10.129,70 euros.

Nombre de places: 1.

Sistema: Concurs  oposició.

2.2 Places subjectes al sistema de selecció de la disposició addicional sisena i vuitena de la Llei 20/2021:

2.2.1 Places de personal funcionari:

Categoria: Auxiliar tècnic/a.

Grup, Subgrup: C2

Funcions:

 • Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels contactes amb tercers que aquests requereixen.

 

 • Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca encomanada.

 

 • Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius, així com dels contactes amb tercers que aquests requereixen.

 

 • Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar bases de dades i documents de treball facilitadors per a la tasca encomanada

Jornada: 50% equivalent a 18,75 hores setmanals de promig en còmput anual.

Retribució bruta anual: 11.357,24 euros.

Nombre de places: 1.

Sistema: Concurs de mèrits.

 1. Requisits generals de participació:

Per tal de ser admès/a als procediments selectius la persona aspirant, a més dels requisits específics que s'assenyalen en d’aquestes bases, ha de reunir els requisits següents:

3.1. Requisits generals:

3.1.1 Tenir la nacionalitat espanyola. Igualment, i sempre i quan el lloc objecte de la convocatòria no estableixi específicament que implica una participació directa o indirecta en l’exercici del poder públic o bé es tracti de funcions que tenen per objecte la protecció dels interessos de les Administracions públiques, tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.

El que s’estableix en el paràgraf anterior també serà d’aplicació al cònjuge dels/de les espanyols/es i dels/de les nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com als seus descendents i als del/de la seu/va cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec.

Quan es tracti de cobrir places vacants de naturalesa laboral també podran ser admesos/ses els/les nacionals de països diferents als que formen part de la Unió Europea, els/les quals hauran d’aportar permís de residencia legal a Espanya, d’acord amb la normativa vigent.

3.1.2. Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

3.1.3. No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en el que hagués estat separat/da o inhabilitat/da.

En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/sa a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

3.1.4. Estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol acadèmic oficial exigit per a l’ingrés en cada grup o escala i subescala, o bé un de nivell equivalent o superior, d’acord amb el que s’estableix a l’annex I, per cada procediment en concret. En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri competent.

3.1.5. Conèixer la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb un nivell adequat segons el perfil lingüístic exigit per a cada plaça en concret, d’acord amb l’establert a l’annex I d’aquestes bases.

Aquest coneixement s’acreditarà de la manera següent:

- Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que correspon després de l’any 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la forma que determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

- La documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana de nivell B1, de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica de coneixements de llengua catalana del nivell corresponent, amb caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte/a o no apte/a.

També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que, en algun procés de selecció per a l'accés a la condició de personal funcionari públic o personal laboral, en qualsevol administració o entitat del sector públic institucional, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior.

3.1.6. Els/les aspirants admesos/es en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, amb un nivell adequat segons el perfil lingüístic exigit per a cada plaça en concret, tal i com es detalla a continuació:

- Grup A: Nivell superior de coneixements de llengua castellana.

- Grup C: Nivell superior de coneixements de llengua castellana.

- Agrupacions professionals sense requisit de titulació: Nivell intermedi de coneixements de llengua castellana.

Als efectes de l'exempció, els/les aspirants a places corresponents a escales classificades del grup A o C hauran d'acreditar documentalment una de les tres opcions següents:

 1. Haver cursat la primària, la secundària i el batxillerat, si s'escau, a Espanya.
 2. Diploma d'espanyol (nivell superior) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.
 3. Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers/es expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Als efectes de l'exempció, els/les aspirants a places corresponents a agrupacions professionals sense requisits de titulació hauran d'acreditar documentalment una de les dues opcions següents:

 1. Haver cursat la primària i la secundària a Espanya.
 2. Diploma d'espanyol (nivell intermedi) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest.
 3. Certificat d'aptitud en espanyol per a persones estrangeres expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Els/les aspirants que no comptin amb el certificat o títols esmentats, hauran de realitzar una prova de llengua castellana de caràcter obligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apte/a o no apte/a. Aquesta prova consistirà en un exercici de comprensió oral i un altre de caràcter escrit equivalent al nivell requerit d'acord amb l'establert a l’annex I d’aquestes bases i per a cada procés selectiu en concret.

3.1.7. Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques i funcions de la plaça.

3.2. Requisits específics:

 • Titulació: Graduat escolar o equivalent
 • Llengua catalana: nivell B1

3.3. La persona aspirant ha de complir els requisits generals i específics en el dia d'acabament del termini de presentació d'instàncies i s’han de continuar complint fins a la data de la contractació com a personal laboral fix. El diploma acreditatiu de la titulació acadèmica exigible pot ser substituït pel document acreditatiu d'haver abonat la taxa per a la seva expedició.

 1. Sol·licituds

4.1. La instància per sol·licitar prendre part en el procés selectiu, ha de ser en model normalitzat, dirigida a la Presidència de la Corporació, on es farà constar que es compleixen i els requisits exigits a la convocatòria, sempre referits a la data en què finalitza el termini per a la presentació d’instàncies.

4.2. Tramitació presencial de la sol·licitud:

El model de sol·licitud estarà disponible a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Viver i Serrateix i es presentarà en el registre general de l’Ajuntament a l’adreça següent Casa de Sant Pere – s/n, 08673 – Viver i Serrateix o en el registre general electrònic.

Horari: dimecres de 17 a 20 h i divendres de 09:00 a 14:00 h

La sol·licitud també es pot presentar per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la LPAC.

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents al propi de l’Ajuntament de Viver i Serrateix o a les oficines de Correus, s’haurà de trametre via correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada.

4.3. Tramitació en línia de la sol·licitud:

http://viveriserrateix.eadministracio.cat

4.4. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

4.5. Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’una declaració responsable de complir els requisits de la convocatòria, sempre referides a la data en què finalitza el termini de presentació d’instàncies, així com de la següent documentació:

 1. Fotocòpia de DNI, NIE o passaport en vigor.
 2. Fotocòpia o certificat de la titulació requerida.
 3. Certificat acreditatiu dels coneixements de català i en el cas de persones aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola, de la certificació de coneixements de castellà, establerts per a cada convocatòria.
 4. Currículum vitae i full de relació de mèrits d’acord amb el model normalitzat, amb la informació següent:

 

 • Dades personals i de contacte.
 • Dades i codi de la plaça a la qual s’opta.
 • Experiència laboral, amb indicació dels diversos llocs desenvolupats, temps durant el qual es varen ocupar i detall de les funcions realitzades.
 • Formació acadèmica reglada.
 • Formació complementària, amb indicació del nombre d’hores lectives de cada curs o seminari.
 • Competències digitals i altres mèrits específics.

Els mèrits relacionats en el model normalitzat es justificaran mitjançant fotocòpies dels documents que els acreditin, en moments diferenciats segons el sistema de selecció:

 1. En el cas del procés de selecció per concurs oposició es justificarà en el termini de 5 dies des de la publicació dels resultats de la fase d’oposició prevista a la base.8a.

 

 1. En el cas del procés de selecció per concurs, es justificarà juntament amb la presentació de la sol·licitud.

En ambdós casos, d’acord amb les següents especificacions:

 • La valoració dels serveis prestats en l’Administració pública i ens instrumentals del sector públic, en virtut d’un nomenament o d’un contracte de naturalesa laboral, es farà a través de la certificació de la Secretaria o de l’òrgan competent en matèria de personal de l’Administració corresponent, dels serveis prestats en l’ens públic corresponent, en el qual hi haurà de constar de forma clara i expressa el càrrec de l’òrgan que té la competència per expedir el certificat i el règim jurídic, categoria, especialitat de les funcions, la jornada desenvolupada i el període concret de prestació dels serveis.

 

 • L’experiència laboral en empreses privades i entitats s’acreditarà mitjançant informe de vida laboral expedit per la TGSS, juntament amb el contracte de treball o certificat d’empresa. L’informe de vida laboral haurà d’estar actualitzat dins del darrer mes anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

 • La formació s’acreditarà mitjançant fotocòpia de les titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent en què constarà la denominació del centre emissor, el nombre d’hores, el programa formatiu i l’assistència, i l’aprofitament, si escau.

 

4.6. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud la persona aspirant dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent i en els termes previstos a la base 17.

També accedeix a què les persones gestores dels processos selectius de l’Ajuntament i el Tribunal qualificador puguin accedir a les bases de dades de les administracions públiques per comprovar d’ofici les acreditacions dels requisits, a través de les plataformes d’intermediació de dades mitjançant els serveis de Via Oberta del Consorci AOC.

Si la persona aspirant opta per oposar-se a l’accés a aquesta informació, haurà d’aportar la documentació acreditativa amb la sol·licitud.

Així mateix, amb la sol·licitud, les persones aspirants declaren responsablement que no estan incloses en cap dels supòsits d'incompatibilitat que determina la legislació vigent, o bé que sol·licitaran l'autorització de compatibilitat o que exerciran l'opció que preveu l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració de la Generalitat, en el cas que siguin nomenades.

Les persones aspirants també declaren responsablement amb la sol·licitud que tenen la capacitat funcional per acomplir les tasques pròpies de la plaça convocada, i que no estan separades del servei de cap Administració pública ni inhabilitades per ocupar càrrecs i desenvolupar funcions públiques.

 1. Admissió de sol·licituds:

5.1. Finalitzat el període de presentació d'instàncies es dictarà resolució, mitjançant decret, en el termini màxim d’un mes que es publicarà en la seu electrònica municipal en la que es declararà aprovada provisionalment la llista de les persones aspirants admeses i excloses.

En l'esmentada resolució s'indicarà les persones exemptes de realitzar les proves de coneixement de les llengües catalana i castellana, i, la composició del tribunal de selecció.

També es determinarà la data, l'hora i el lloc de realització de la prova de català i castellà i en el seu cas, dels exercicis de l’oposició en els processos que continguin aquesta fase.

Per a l’admissió dels/de les aspirants, es tindran en compte les dades que aquests/es facin constar a la sol·licitud, essent de la seva responsabilitat la veracitat de les mateixes.

5.2. Els/les aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució indicada per formular davant de la Presidència de la Corporació, les reclamacions o rectificacions que creguin oportunes, d'acord amb el que disposa l'article 68.1 de la LPAC, adreçades a esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió. Si en aquest termini no s'ha produït cap reclamació, al·legació o esmena, la llista passarà a ser automàticament definitiva, sense necessitat de nova publicació.

5.3. Les reclamacions, al·legacions o esmenes presentades es resoldran en el mes següent a l'acabament del termini previst per a la seva presentació.

L’Alcaldia estimarà o desestimarà motivadament les reclamacions formulades en una nova resolució, la qual aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses declarant, si s’escau, el desistiment exprés de la petició de les persones excloses. Aquesta resolució es publicarà en la seu electrònica municipal.

No obstant això, la publicació referida podrà ser substituïda per una notificació personal a cadascuna de les persones aspirants, d'acord amb l'article 40 de la LPAC.

5.4. Transcorregut aquest període sense que s'hagi dictat resolució, les reclamacions, les al·legacions o esmenes s'entendran desestimades.

5.5. Es consideraran elevades a definitives les llistes provisionals de persones participants admeses i excloses, i no s’aprovaran ni es publicaran noves llistes, en el supòsit que no es presentin al·legacions o bé si se’n presenten aquestes no modifiquen la llista provisional.

5.6. El fet de figurar en la llista definitiva de candidatures admeses i excloses no implica el reconeixement de la possessió de tots els requisits exigits per a la contractació, el compliment íntegre dels quals, sota la seva responsabilitat, hauran d’acreditar les persones aspirants d’acord amb la base 12a abans del nomenament com a funcionari/ària o de la contractació com a personal laboral fix.

 

Qualsevol incompliment dels requisits establerts per aquestes bases i per la resta de normativa d’aplicació donarà lloc a la impossibilitat del nomenament o de la contractació, essent declarades les persones afectades excloses del procés selectiu.

5.7. Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es poden esmenar en qualsevol moment d’ofici o a petició de la persona interessada.

5.8. La identificació de les persones aspirants admeses i excloses, les admeses en cada prova del procés i les finalment seleccionades es farà mitjançant la publicació del nom i cognoms i els quatre números del DNI, NIE o passaport, escollits aleatòriament, d’acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

 1. Tribunals qualificadors

6.1. Els tribunals qualificadors dels processos selectius estaran constituïts per un nombre senar de membres, no inferior a tres, amb els respectius suplents. En la composició del tribunal es vetllarà pel compliment del principi d’imparcialitat i de professionalitat dels seus membres, perquè la meitat més un dels membres del tribunal tingui la titulació adequada als diversos coneixements que s’exigeixen a les proves i perquè tots els vocals tinguin una titulació acadèmica de nivell igual o superior a l'exigida a les persones aspirants. Es tendirà, també, a la paritat entre home i dona.

La composició del tribunal vindrà determinada de la manera següent:

 • Presidència: ho serà un/a funcionari/ària de carrera o personal laboral fix de la Corporació o d’una altra administració que es designi.
 • Vocalies: ho seran funcionari/àries de carrera o personal laboral fix de les administracions públiques que compleixin els requisits de professionalitat i d’imparcialitat per a poder formar part d’un òrgan de selecció.
 • Secretaria: d'entre els vocals es nomenarà el/la secretari/ària del tribunal, que tindrà veu i vot. Un/a dels vocals i llur suplent ho serà a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

6.2. El tribunal qualificador podrà disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de personal tècnic especialista o assessor que col·labori en el disseny, administració i correcció de les proves.

En cas que en alguna prova participi aquest personal tècnic podrà emetre els informes que correspongui i disposarà de veu davant de l’òrgan tècnic de selecció, però no de vot.

6.3. Les persones membres del tribunal qualificador es poden abstenir i els/les aspirants poden recusar-les si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (en endavant LRJSP), en qualsevol moment del procés selectiu. La possibilitat de recusació és extensiva als/a les membres assessors/res del tribunal des del moment de la seva incorporació.

6.4. El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat de les persones membres, siguin titulars o suplents i, en tot cas, la del/de la president/a i el/la secretari/ària. Les decisions del tribunal s’adoptaran per majoria de vots dels/ de les presents, resolent, en cas d’empat, el vot de qualitat del/ de la president/a.

6.5. El tribunal de selecció podrà excloure del procés selectiu qualsevol persona participant que realitzi alguna conducta contrària a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d’equitat i igualtat o altres comportaments que alterin el normal desenvolupament de qualsevol de les fases establertes en la convocatòria.

6.6 El tribunal haurà d’observar l’oportuna confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades en les reunions que es duguin a terme.

6.7 Les indemnitzacions per assistència de les persones membres del tribunal s'acreditaran d'acord amb el que disposi la normativa vigent en cada moment. A aquests efectes, la categoria del tribunal serà la que correspongui d'acord amb la categoria de la plaça a cobrir.

 1. Selecció: sistema i condicions generals.

7.1 Els sistemes de selecció són el de concurs oposició i el de concurs, segons el que es determina en la base 2 d’aquestes bases per a cada plaça objecte de convocatòria.

7.2 En el processos selectius que es realitzin pel sistema de concurs oposició, la puntuació màxima a assolir és de 100 punts; dels quals 60 punts corresponen a la fase d’oposició i 40 punts a la fase de concurs.

7.3 La fase d’oposició tindrà caràcter eliminatori i una valoració total de seixanta (60) punts. No obstant, cap de les proves que la conformen és eliminatòria per si mateixa.

Per superar la fase d’oposició cal obtenir un mínim de puntuació agregada de 30 punts dels exercicis teòric i pràctic.

La puntuació màxima de la prova teòrica serà de 20 punts, sense que descomptin les respostes incorrectes, en el seu cas.

La puntuació màxima de la prova pràctica serà 40 punts.

La fase de concurs, no tindrà caràcter eliminatori, serà posterior a la fase d’oposició i tindrà una valoració de 40 punts, d’acord amb el barem previst en cada cas a l’annex II d’aquestes bases.

7.4 El procés selectiu pel sistema de concurs consistirà únicament en la valoració de mèrits, d’acord amb el barem de puntuació previst en aquestes bases.

7.5 En la configuració dels barems de mèrits del concurs s’ha tingut en compte majoritàriament l’experiència professional que puguin acreditar les persones aspirants.

 1. Desenvolupament de la fase d’oposició en el sistema de concurs oposició.

8.1 En els processos selectius que es realitzin pel sistema de concurs oposició la fase d’oposició, que serà eliminatòria, es regira per les següents previsions:

 1. S’haurà de vetllar especialment per tal que el contingut de les proves tingui connexió amb les funcions pròpies de la categoria a la qual s’accedeix; així com amb el temari dissenyat per a cada categoria que figura a l’annex I d’aquestes bases.

 

 1. Les proves seran obligatòries i es concreten en les presents bases per a cada plaça convocada, amb indicació de la data aproximada a partir de la qual s’iniciaran i el sistema de puntuació.

 

 1. Els exercicis teòrics es faran en referència al temari general publicat a l’annex I amb la convocatòria per a cada plaça en concret.

 

 1. Els exercicis pràctics es dissenyaran en referència a les funcions pròpies de les places convocades i al temari específic dissenyat per la corporació convocant. Es podran proposar varis supòsits per triar-ne un o més.

 

 1. El lloc, la data i l'hora del començament de la prova de català i castellà, en el seu cas, i de la primera prova de l'oposició s’anunciaran amb la publicació de la resolució de persones aspirants admeses i excloses en la forma prevista en la base 5.1.

 

 1. Es podran acumular en una mateixa sessió totes les proves previstes en la fase d’oposició, inclosa la prova de català i de castellà si s’escau, com a mesura d’agilització del procés de selecció.

 

 1. El tribunal podrà acordar que els/les aspirants llegeixin el seu treball o exercici, si escau.

 

 1. Els/les aspirants seran convocats/des per a cada exercici en una sola crida. La no presentació d'un/a opositor/a a qualsevol dels exercicis determinarà automàticament la pèrdua del seu dret a participar en els exercicis successius, quedant l'opositor/a exclòs/a del procediment selectiu, llevat dels casos de força major, degudament acreditats i valorats lliurement pel tribunal, el qual podrà efectuar una nova crida quan ho consideri oportú.

 

 1. Durant la realització del procés selectiu els/les aspirants no podran fer ús de telèfons mòbils ni altres mitjans de comunicació amb l’exterior, ni podran sortir del recinte on es dugui a terme la prova selectiva durant la realització d’aquesta. L’incompliment d’aquestes normes o bé les actituds de falta de respecte o consideració envers la resta de persones aspirants del procés selectiu o envers el propi tribunal comportaran l’expulsió i exclusió de l’aspirant en qüestió de forma immediata del procés selectiu, la qual cosa es farà constar de forma expressa en l’acta emesa pel tribunal.

 

 1. La puntuació màxima de la prova teòrica és de 20 punts i la puntuació màxima de la prova pràctica és de 40 punts. Cap de les dues proves és eliminatòria.

 

 1. La qualificació de la fase d’oposició es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en la totalitat de les proves, amb una puntuació màxima de 60 punts i cal obtenir una puntuació mínima de 30 punts per poder superar-la.

 

 1. Els/les aspirants tindran un termini de tres dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del resultat de la fase d’oposició, per presentar les al·legacions que considerin oportunes.

 

8.1.1 Sistema de selecció: concurs oposició.

Fase oposició (60 punts)

Primera prova: Coneixements de les llengües oficials (de caràcter obligatori per les persones aspirants que no ho poden acreditar). La no superació de la prova comporta l’execució del procés en tractar-se d’un requisit de participació.

Segona prova: Prova teòrica tipus test o de preguntes amb respostes curtes referenciada al temari;

Tercera prova: Prova pràctica, amb la possibilitat de proposar diversos supòsits per triar-ne un o més, relacionada amb les funcions dels llocs de treball vinculats a les places o la realització d’un treball de recerca relacionat amb les funcions amb un màxim d’extensió de 20 pàgines i un mínim de 10.

Fase concurs (40 punts)

Es tindrà en compte majoritàriament l'experiència en la categoria o equivalent que es tracti, de manera que haurà d'existir una graduació que permeti valorar en major mesura els serveis prestats en la mateixa categoria o equivalent d’acord amb les funcions de la plaça convocada.

La fase de concurs suposarà el 40% de la puntuació total del concurs oposició. En aquesta fase, els mèrits que es valoraran seran els professionals, els acadèmics i altres mèrits vinculats a processos de selecció anteriors o a certificats de competències digitals o similars.

 1. Mèrits professionals amb un màxim de 36 punts en la condició de personal funcionari interí o personal laboral temporal:

A.1) Serveis prestats a l’ens convocant que siguin amb el mateix contingut funcional o equivalent al de la plaça objecte de la convocatòria. Aquests serveis es valoraran amb 0,50 punts per mes treballat.

A.2) Serveis prestats a l’ens convocant que siguin amb diferent contingut funcional al de la plaça objecte de la convocatòria. Aquests serveis es valoraran amb un màxim de 0,30 punts per mes treballat.

A.3) Serveis prestats a altres ens públics amb funcions anàlogues o equivalents a la plaça convocada. Aquests serveis es valoraran amb un màxim de 0,16 punts per mes treballat.

A.4) Experiència en el sector privat en l’exercici de funcions anàlogues o equivalents a les de les places a cobrir. Aquests serveis es valoraran amb un màxim de 0,05 punts per mes treballat.

 1. Mèrits acadèmics o altres mèrits, amb un màxim de 4 punts:

 

 • Per la possessió de titulacions acadèmiques o professionals oficials de nivell igual o superior diferents de la requerida per a l'accés a l’escala o categoria corresponent.

Formació

Grup A (A1 i A2)

Grup C (C1 i C2) Administració i serveis

Grup C (C1 i C2) Oficis

Agrupacions professionals (AP)

Reglada

(màx. 1 punt)

· Un altre grau o similar: màx. 0,50 punts.

· Màster: màx. 0,50 punts.

· Doctorat: màx. 0,75 punts.

 

· Batxillerat o FPGS: màx. 0,50 punts.

· Grau o similars: màx. 0,75 punts.

 

 

· Un altre títol de FP (FP1 o FPGM):màx. 0,25 punts.

· FPGS: màx.0,50 punts.

 

· FP1 o FPGM: màx. 0,50 punts.

 

 • Pels cursos de formació rebuts o impartits en els darrers deu anys, en el marc de l'Acord de Formació per a l'ocupació o dels Plans per a la Formació Contínua del Personal de les administracions públiques (AFEDAP) o similars, els cursos rebuts o impartits de formació universitària de postgrau, que estiguin orientats a l'acompliment de funcions en l’escala o en la categoria professional a la qual es desitja accedir.

Formació

Grup A (A1 i A2)

Grup C (C1 i C2) Administració i serveis

Grup C (C1 i C2) Oficis

Agrupacions professionals (AP)

Contínua

(màx. 2 punts)

 

• Fins a 20 hores, 0,20 punts.

• De més de 20 a 50 hores, 0,40 punts.

• Més de 50 hores, 0,50 punts.

 

 

• Fins a 20 hores, 0,20 punts.

• De més de 20 a 50 hores, 0,40 punts.

• Més de 50 hores, 0,50 punts.

 

 

 

• Fins a 20 hores, 0,20 punts.

• De més de 20 a 50 hores, 0,40 punts.

• Més de 50 hores, 0,50 punts.

 

 

 

• Fins a 20 hores, 0,20 punts.

• De més de 20 a 50 hores, 0,40 punts.

• Més de 50 hores, 0,50 punts.

 

 • Altres mèrits, que seran valorats amb un màxim d’un punt entre els que poden incloure’s: haver superat algun dels exercicis per a l'accés a aquest cos, escala o categoria a la qual es desitja accedir; disposar de certificats ACTIC o equivalents; disposar de certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l’exigit com a requisit de participació per la convocatòria; disposar de certificat de llenguatge especialitzat; disposar de certificats d’idiomes, publicacions, idiomes, voluntariats, certificats, carnets de conduir específics, etc.

 

 1. Desenvolupament de la fase de concurs d’aplicació al sistema de concurs de la convocatòria excepcional.

9.1 El sistema de selecció per concurs excepcional de mèrits  que es fa per aquesta convocatòria excepcional, i es realitza per una sola vegada, i consistirà únicament en la valoració de mèrits, d’acord amb el barem que s’inclou a continuació.

El concurs té caràcter no eliminatori i es valoren els mèrits que tot seguit s’especifiquen amb el barem de puntuació calculat sobre el total de cinquanta (50) punts que corresponen al 100% de la puntuació total del procés, corresponent el 70 % a l’experiència professional i el 30 % a la formació acadèmica i altres mèrits a determinar.

En la configuració del barem de puntuació s’ha tingut en compte l’experiència en places o funcions equivalents o anàlogues a la plaça convocada  tant en l’Administració convocant com en qualsevol altra Administració pública i entitats que conformen el Sector Públic i, en menor intensitat, l’experiència en el sector privat en l’exercici de funcions anàlogues o equivalents a les de la plaça convocada.

També es valora l’experiència en places de l’Ajuntament convocant d’una categoria o funcions  equivalent, diferent al de la plaça convocada.

Pel que fa als mèrits acadèmics, es valora la formació reglada diferent i/o superior a l’exigida per accedir al cos, escala o categoria; els cursos de formació contínua i de competències digitals i per últim, altres mèrits a determinar per la corporació convocant.

 

 1. Experiència professional en la condició de personal funcionari interí o personal laboral temporal fins 35 punts, segons detall:

 

A.1) Serveis prestats a l’ens convocant que siguin amb el mateix contingut funcional o equivalent al de la plaça objecte de la convocatòria. Aquests serveis seran valorats a raó de: 0,40 punts per mes treballat.

A.2) Serveis prestats a l’ens convocant que siguin amb diferent contingut funcional al de la plaça objecte de la convocatòria. Aquests seran valorats amb un màxim de: 0,30 punts per mes treballat.

A.3) Serveis prestats a altres ens públics amb funcions anàlogues o equivalents a la plaça convocada. Aquests serveis es podran valorar amb un màxim de: 0,18 punts per mes treballat.

A.4) Experiència en el sector privat en l’exercici de funcions anàlogues o equivalents a les de les places a cobrir: 0,05 punts per mes treballat.

 1. Formació acadèmica i altres mèrits, fins a 15 punts, segons el detall:

 

 • Per la possessió de titulacions acadèmiques o professionals oficials de nivell igual o superior diferents de la requerida per a l'accés al cos, escala o categoria corresponent.

Formació

Grup A (A1 i A2)

Grup C (C1 i C2) Administració i serveis

Grup C (C1 i C2) Oficis

Agrupacions professionals (AP)

Reglada

(màx. 2 o 3 punts)

· Un altre grau o diplomatura: màx. 1 punt.

· Màster: màx. 1 punt.

· Doctorat: màx. 2 punts.

 

· Batxillerat o FPGS: màx. 1 punt.

· Grau o similars: màx. 2 punts.

 

 

· Un altre títol de FP (FP1 o FPGM):màx. 1 punt.

· FPGS: màx. 2 punts.

· FP1 o FPGM: màx. 1 punt.

 

 • Pels cursos de formació rebuts o impartits, en el marc de l'Acord de Formació per a l'ocupació o dels Plans per a la Formació Contínua del Personal de les administracions públiques (AFEDAP) o similars, els cursos rebuts o impartits de formació universitària de postgrau, que estiguin orientats a l'acompliment de funcions en l’escala o en la categoria professional a la qual es desitja accedir.

Formació

Grup A (A1 i A2)

Grup C (C1 i C2) Administració i serveis

Grup C (C1 i C2) Oficis

Agrupacions professionals (AP)

Contínua

(màx. 14 punts)

 

• Fins a 10 hores, 0,10 punts.

• De més de 10 a 20 hores, 0,40 punts.

• De més de 20 a 50 hores, 0,80 punts.

• Més de 50 hores, 1 punt.

 

 

• Fins a 10 hores, 0,10 punts.

• De més de 10 a 20 hores, 0,40 punts.

• De més de 20 a 50 hores, 0,80 punts.

• Més de 50 hores, 1 punt.

 

 

• Fins a 10 hores, 0,10 punts.

• De més de 10 a 20 hores, 0,40 punts.

• De més de 20 a 50 hores, 0,80 punts.

• Més de 50 hores, 1 punt.

 

 

• Fins a 10 hores, 0,10 punts.

• De més de 10 a 20 hores, 0,40 punts.

• De més de 20 a 50 hores, 0,80 punts.

• Més de 50 hores, 1 punt.

 

 

Altres mèrits, que seran valorats amb un màxim de 4 punts en total, entre els que poden incloure’s: haver superat algun dels exercicis per a l'accés a aquest cos, escala o categoria a la qual es desitja accedir; disposar de certificats ACTIC o equivalents; disposar de certificat de nivell de coneixements de llengua catalana superior a l’exigit com a requisit de participació per la convocatòria; disposar de certificat de llenguatge especialitzat; disposar de certificats d’idiomes, publicacions, idiomes, voluntariats, certificats, carnets de conduir específics, etc

 

9.3. Justificació dels mèrits

Els mèrits es justificaran de la forma prevista a la base 4.5, amb les següents especificacions:

En la valoració dels mèrits acadèmics, només tenen validesa els títols, certificats, diplomes i altres documents expedits per organismes oficials, per qualsevol de les administracions públiques, col·legis professionals o per centres d'ensenyaments oficials autoritzats.

Els diplomes acreditatius de titulacions acadèmiques poden ser substituïts pel document acreditatiu d'haver abonat la taxa acadèmica oficial establerta per a la seva expedició.

Els certificats i documents acreditatius de l'especialització i/o la capacitació professional es computaran només quan a criteri del tribunal tinguin relació amb les funcions de la plaça a cobrir d’acord amb el que s’especifiqui a l’annex II per cada plaça en concret.

9.4. El tribunal desestimarà les simples declaracions i els altres justificants que deixin lloc a dubtes sobre l'autenticitat dels mèrits o sobre la seva equivalència o prevalença respecte dels requerits, així com els documents que no continguin informació suficient per valorar adequadament aquests mèrits.

9.5. El tribunal podrà demanar formalment a les persones interessades els aclariments o, si s'escau, la documentació addicional que consideri necessària per a la comprovació dels mèrits al·legats.

9.6. Els/les aspirants tindran un termini de tres dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del resultat de la valoració dels mèrits, per presentar les al·legacions que considerin oportunes.

 1. Qualificació definitiva.

10.1 Processos selectius realitzats pel sistema de concurs oposició:

10.1.1 En els processos selectius per concurs oposició, el resultat del procés selectiu s’obté de la suma de les puntuacions obtingudes a la fase d’oposició, sempre que es superi, i a la fase de concurs.

10.1.2 L'ordre de qualificació definitiva estarà determinat per la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt dels exercicis de l’oposició, sempre que es superi aquesta fase i dels punts aconseguits en la fase de concurs.

10.1.3 Les puntuacions atorgades en els exercicis de la fase d’oposició i en la fase de valoració dels mèrits, així com la valoració final, s'hauran de reflectir a l'acta que estendrà la Secretaria del tribunal.

10.1.4 En cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’establirà a favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d’oposició. Si persisteix l’empat, es resoldrà a favor de la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la prova o exercici de caràcter pràctic.

10.2 Processos selectius realitzats pel sistema de concurs de la convocatòria excepcional:

10.2.1 En els processos selectius per concurs de la convocatòria excepcional, el resultat del procés selectiu s’obté de la suma de les puntuacions obtingudes pels mèrits degudament acreditats.

10.2.2 La puntuació de la valoració de cadascun dels mèrits i la valoració final s'hauran de reflectir a l'acta que estendrà la Secretaria del tribunal.

10.2.3 En cas d’empat, en el resultat final de la valoració dels mèrits, se seleccionarà l’aspirant que obtingui millor puntuació respecte dels dies de serveis prestats a l’administració convocant en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball objecte de la convocatòria.

En cas de persistir l’empat es tindrà en compte el dies de serveis prestats a l’administració convocant, i de persistir l’empat es tindrà en compte el criteri l’aspirat de major edat.

 1. Llista de persones aprovades i proposta de contractació o nomenament.

11.1. Acabat el procés selectiu, el tribunal publicarà els resultats a la seu electrònica per ordre de la puntuació obtinguda, de major a menor, i efectuarà la proposta de contractació en favor de la/les persona/es aspirant/s, segons correspongui, que hagin obtingut la puntuació més alta.

11.2. El tribunal no pot aprovar ni declarar que han superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants al nombre de places objecte de la convocatòria.

La proposta no pot contenir més d'un/una aspirant per cada plaça a cobrir.

11.3. La persona que desenvolupi les funcions de secretaria trametrà a l’Alcaldia una còpia certificada de la llista a què fa referència l'apartat 11.1 i especificarà al mateix temps que aquesta compleix el que disposa l'apartat 11.2.

11.4. Quan es produeixin renúncies de els/les aspirants seleccionats/des, abans del seu nomenament o contractació, l’òrgan convocant podrà requerir del tribunal una relació complementària dels/de les aspirants que segueixin a els/les proposats/des, per al seu possible nomenament com a personal funcionari de carrera o contractació laboral fix, per tal d’assegurar la cobertura de vacants.

 1. Presentació de documents

12.1 En el termini de vint dies hàbils a partir de la publicació dels resultats del procés selectiu l'aspirant o aspirants seleccionats presentaran a l’Àrea de Recursos Humans els documents que acreditin que compleixen les condicions exigides a la base tercera, que són els següents:

 1. Fotocòpia confrontada del DNI, NIE o passaport en vigor.
 2. Fotocòpia confrontada de la documentació que acrediti la nacionalitat en el cas que els/les aspirants no tinguin la nacionalitat espanyola.

Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola ni la dels altres estats membres de la Unió Europea ni la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/es, i es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos al segon paràgraf de la base 3.1.1 han de presentar la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti:

 • El vincle de parentiu amb el/la nacional d’un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/es.

 

 • Pel que fa als/a les descendents majors de vint-i-un anys, el fet de viure a càrrec del/de la nacional d’un estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/es.

A més, han de presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel/per la nacional de l’estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors/es, en la qual manifesti fefaentment que no està separat/da de dret del /de la seu/va cònjuge. Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera ha d’anar acompanyada de la corresponent traducció jurada.

 1. Fotocòpia confrontada del títol exigit per a l’ingrés en el grup o escala o subescala o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia confrontada acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s’haurà d’adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l’exercici de la professió corresponent. Si el títol ha estat obtingut a l’estranger, caldrà adjuntar-hi la corresponent homologació del Ministeri competent. Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques pròpies del lloc a cobrir, expedit dins els tres mesos anteriors a la seva presentació.

Els/les aspirants amb una discapacitat reconeguda han de presentar dictamen expedit per l’equip multiprofessional competent, o per l’òrgan tècnic competent, en els termes previstos al Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

12.2 No es podrà efectuar el nomenament o la contractació de l'aspirant proposat/da si aquest/a, dins del termini indicat i, llevat de casos de força major, no presenta la documentació exigida, o si del seu examen se'n dedueix que hi manca un o més requisits essencials.

Si això passa, quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer l'aspirant per falsedat en la sol·licitud presentada per prendre part en el procés selectiu.

Si un/a dels/de les aspirants proposats/des es declara exclòs/a del procés selectiu, el tribunal formularà una nova proposta, incloent, si escau, el/la següent o següents aspirants que hagin superat el procés selectiu amb la puntuació més alta.

 1. Contractació o nomenament, adscripció de lloc de treball i pressa de possessió.

13.1. A la vista de la proposta del tribunal i de la documentació presentada per l'aspirant, sempre que siguin conformes amb el que disposen aquestes bases, l’Alcaldia resoldrà motivadament el procés selectiu, contractant  o nomenant, segons s’escaigui els/les aspirants aprovats/des.

El contracte laboral que se subscriurà contindrà el corresponent període de prova i el nomenament que s’efectuarà en cas de places reservades a personal funcionari, serà com funcionari/ària en pràctiques en contenir un període de pràctiques o bé com a funcionari/ària de carrera, segons s’escaigui, amb les excepcions previstes a la base 14.

13.2. La resolució de nomenament o contractació contindrà també l’adscripció al lloc de treball que podrà tenir caràcter provisional o definitiu, segons el nombre i les condicions de treball de les destinacions.

13.3 Els/les aspirants nomenats/des funcionaris/àries disposaran d’un mes des de l’endemà de la publicació del seu nomenament al BOP per fer el jurament o promesa establert en el Decret 359/1986 de 4 de desembre i prendre possessió, davant el/la Secretari/ària de la Corporació. La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió, llevat dels casos de força major, comportarà la pèrdua de tots els drets.

 1. Període de prova o de pràctiques.

14.1. Es pot preveure la realització d’un període de pràctiques per a les places de personal funcionari i un període de prova per a les places de personal laboral en cada cas concret, la qual cosa haurà de figurar a l’annex I de les presents bases. En aquest supòsit i mentre duri aquest període la persona contractada exercirà la seva tasca normalment i amb dret a percebre les retribucions d’acord amb les previsions establertes als vigents instruments de negociació col·lectiva. El període de prova es realitzarà a la mateixa seu corporativa, sota la tutoria d'una persona que sigui funcionària de carrera o personal laboral fix designada per l’Alcaldia.

14.2. La durada del període de prova o de pràctiques serà la que s’assenyala a continuació, depenent del grup o categoria professional assimilada a efectes de la titulació exigida per a l’ingrés en la categoria en qüestió:

 1. a) Grup A: 4 mesos
 2. b) Grup C: 2 mesos
 3. c) Agrupacions professionals: 1 mes

Això no obstant, el període de prova o de pràctiques se suprimirà, o la seva durada es reduirà, quan la persona hagi ocupat prèviament, a través d’una contractació, en la mateixa plaça o equivalent pel temps treballat a efectes de compliment del període de prova.

14.3 Durant aquest període la persona designada tutora tindrà cura que el/la aspirant adquireixi la formació pràctica i que assumeixi progressivament les funcions que li han de correspondre.

14.4. Una vegada finalitzat aquest període, la persona designada tutora emetrà el seu informe, en el qual haurà de fer constar expressament si els/les aspirants han superat el període de prova o de pràctiques. Els/les qui el superin seran nomenats/des funcionaris/àries de carrera o  formalitzaran el contracte laboral fix.

En cas contrari seran declarats/des no aptes per resolució motivada de la Presidència, amb tràmit d’audiència prèvia amb vista de l’informe del tutor/a, i perdran en conseqüència tots els drets per al nomenament com a funcionari/ària de carrera i per a la contractació com a personal laboral fix.

14.5 El nomenament com a funcionari/ària de carrera es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.

 1. Constitució de la borsa de treball o incorporació a les borses existents.

15.1 Les persones que no superin un procés selectiu, i que hagin treballat a l’Ajuntament de Viver i Serrateix, podran formar part de la borsa que es creï de personal funcionari interí o de personal laboral temporal derivada d’aquests processos de selecció, o bé, integrar-se en les borses existents quan reuneixin les condicions següents:

 • En el cas del sistema de concurs-oposició (art. 2 de la Llei 20/2021) quan l’aspirant no superi la fase de l'oposició, però hagi obtingut com a mínim un 30% de la nota d’aquesta fase.

 

 • En el cas del sistema de concurs de mèrits (DA 6a i DA 8a de la Llei 20/2021) els aspirants que no superin el procés podran accedir a la borsa de treball, quan estiguin en un situació de servei actiu a l’Ajuntament de Viver i Serrateix en el moment de la convocatòria, i aquesta no hagi realitzat amb anterioritat al procediment d’estabilització cap convocatòria d’una plaça de la mateixa categoria i amb les funcions corresponents a la categoria professional.

La incorporació a la borsa permetrà a l’Ajuntament nomenar personal funcionari interí a les persones que la integren, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, quan concorri alguna de les següents circumstàncies: (art. 10 TREBEP):

 1. L’existència de places vacants, quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris/àries de carrera, per un màxim de tres anys.

 

 1. La substitució transitòria dels/de les titulars, durant el temps estrictament necessari.

 

 1. L’execució de programes de caràcter temporal, que no podran tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de Funció Pública que es dictin en desenvolupament d’aquest Estatut.

 

 1. L’excés o acumulació de tasques pel termini màxim de nou mesos, dins d’un període de divuit mesos.

Pel que fa al personal laboral temporal, es podrà contractar d’acord amb les previsions contingudes a la normativa laboral.

15.2 L’ordre de preferència estarà determinat per al nombre de dies de treball efectiu a l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

15.3 La crida per ocupar les noves vacants que es vagin produint en l’administració convocant es farà mitjançant aquesta borsa. Un cop cobertes totes les vacants amb aquest sistema, s’atendrà les necessitats en matèria de personal d’acord amb els procediments ordinaris de selecció.

 1. Règim d’impugnacions, al·legacions i incidències

16.1 El tribunal està facultat per interpretar i resoldre els dubtes que es presentin en l’aplicació d’aquestes bases i per prendre els acords que siguin necessaris per al desenvolupament del procés selectiu.

16.2 Contra l'acord d'aprovació d'aquestes bases i de les convocatòries que esgoten la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que ha pres l'acord en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

En el cas l'acord d'aprovació d'aquestes bases i de les convocatòries de selecció de personal laboral accés lliure amb motiu de la STC 15 de novembre de 2022, podran recórrer en la jurisdicció social conforme la doctrina precedent sentada pel TS en STS 11.06.2012 (Recurs 3128/2011) i Auto de 12 de febrer de 2020 (rec. 13/2019) de la Sala de Conflictes i Auto 213/2022 de 12.05.2022  TSJ de Madrid en el termini de 2 mesos de conformitat   a comptar des de la seva publicació tal com preveu l'article 69 de la Llei 36/2011, 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

Tot això, sense perjudici de poder interposar l'interessat/da qualsevol altra reclamació que estimi procedent.

16.3 Contra les resolucions definitives de l'Alcaldia, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició dins el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació o notificació, o directament recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o de la publicació a la seu electrònica. Pel que fa al personal laboral, es podrà interposar demanda davant el Jutjat o Sala competent de l’ordre social en el termini de dos mesos a comptar des de la notificació tal com preveu l’article 69 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social. Tot això, sense perjudici de poder interposar l’interessat/da qualsevol altra reclamació que estimi procedent.

16.4. Contra els actes de tràmit del tribunal de selecció que decideixin directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l’acte a la seu electrònica de la Corporació.

 1. Tractament de dades personals

Les dades personals dels/de les aspirants es tractaran d’acord amb allò establert a la legislació sobre protecció de dades personals i transparència.

Identificació del tractament: convocatòries de selecció de personal.

Responsable del tractament: Ajuntament de Viver i Serrateix.

Finalitat del tractament: la gestió dels processos selectius i de recursos humans de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

Legitimació: Missió realitzada en interès públic.

Destinataris: no es preveu la cessió de dades a tercers ni transferències internacionals de dades, tret que hi hagi una obligació legal.

Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar la següent adreça de contacte de l’Ajuntament Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir al següent enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/viveriserrateix/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/proteccio-de-dades-personals/delegat-da-de-proteccio-de-dades

 1. Normativa d’aplicació

A aquestes bases els serà d’aplicació la Llei 20/2021, de 28 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública; el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya; el RDL 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la

Llei de l’Estatut dels Treballadors; el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals; la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública; el DL 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i altra normativa que resulti d’aplicació.

 

TEMARI AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

 1. Els drets i deures fonamentals de les persones i principis generals en la Constitució Espanyola i en l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

 

 1. El municipi. Concepte i elements. L’organització municipal. Les competències municipals. Els serveis municipals de prestació obligatòria.

 

 1. El procediment administratiu comú. L’acte administratiu. Les garanties i les fases del procediment. Els drets de les persones en les relacions amb les Administracions Públiques. El dret i l’obligació de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques.

 

 1. La seu electrònica, tràmits i serveis. L’expedient administratiu electrònic. Eines i serveis del Consorci AOC d’ús habitual en les administracions públiques catalanes. El concepte d’interoperabilitat i les plataformes d’intermediació de dades

 

 1. La transparència dels poders públics i el dret d’accés a la informació pública. El portal de transparència. El Codi ètic del servei públic de Catalunya. La protecció de dades i garanties dels drets digitals.

 

 1. La hisenda local. Classificació dels ingressos i despeses. El pressupost general municipal i la plantilla de personal.

 

 1. El personal al servei de les entitats locals de Catalunya. Classes de personal. L’accés a l’ocupació pública: principis i sistemes de selecció. Els drets i deures dels empleats públics. La prevenció de riscos laborals. La igualtat de tracte i d’oportunitats i la no discriminació.

8 – ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA ESPECÍFIC DE RESILIÈNCIA.

 

La Diputació de Barcelona ha preassignat a l’Ajuntament de Viver i Serrateix la quantitat de 68.501,62 € mitjançant el programa específic de resiliència.

 

Vista la normativa reguladora del programa especifica que l’Ajuntament pot distribuir en dues línies la preassignació inicial.

 

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 

Primer.- Sol.licitar la redistribució de l’import assignat de la següent manera :

 

Anualitat 2023            - Línia de suport 1 “ Serveis i activitats resilients “ – 48.501,62 €

  Línia de suport 2 “ Inversions resilients “              - 20.000,00 €

                                  

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

9 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 No n’hi han.

10 – PRECS I PREGUNTES.   

 No n’hi han.

 I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i nou minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe. 

Vist-i-plau.

L’Alcaldessa.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICA

 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica