Actes del 2022

DATA DE LA SESSIÓ : 15 DE MARÇ DE 2022.

HORA :  19,30 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS :          

 ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

 Reunits per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària telemàtica de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores i trenta minuts, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

 1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD – 22/12/2022 ).

 Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data vint-i-dos de desembre de 2021, és aprovada per unanimitat i sense esmenes. 2 – APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA D’ “ AMPLIACIÓ EDIFICI DEL LOCAL SOCIAL DE VIVER “. Atès que aquest Ajuntament troba necessària l’ampliació del local social de Viver per tal d’adaptar-lo també a l’ús de centre cultural.

 Atès que a petició de l’Ajuntament i per part de l’arquitecte Sr. Joan Manuel Serarols Ballús s’han redactat els documents “ Projecte d’actuació específica – Ampliació del local social de Viver “ i “Estudi d’impacte i integració paisatgística – Ampliació local social de Viver “. Vist que el Projecte d’actuació específica proposa l’ampliació d’un edifici existent per un total ampliat de 52,98 m2 actualment té una superfície construïda de 210,25 m2 Vist que aquest document també tracta de l’ampliació realitzada l’any 2005 de 46,46 m2. Atès que en data dinou de gener de 2022 i mitjançant la plataforma EACAT, es van sol.licitar elsinformes preceptius següents :a) Al departament competent en matèria de cultura, sobre l’eventual afectació de restes arqueològiques d’interès declaratb) Al departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, sobre els efectes i les repercussions que l’actuació pot ocasionar al funcionament de l’activitat de les explotacions agràries que en puguin resultar afectades.

 1. c) A l’administració hidràulica, sobre l’eventual afectació d’aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació aplicable.
 2. d) A l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, sobre l’eventual afectació de jaciments paleontològics o punts geològics d’interès.
 3. e) A la Diputació de Barcelona sobre l’afectació de la carretera.

Atès que en data dinou de gener de 2022 es va publicar a la seu electrònica de la web de l’Ajuntament, l’anunci i la documentació que l’acompanya ( PAE i EIIP ), oferint un termini d’un mes per tal de poder presentar al.legacions a l’esmentat projecte.

 Atès que en data vint-i-un de gener de 2022 es va publicar l’anunci d’exposició pública al BOP, oferint un termini d’un mes per tal de poder presentar al.legacions a l’esmentat projecte.

 Atès que segons consta en el certificat de secretaria, que durant el termini establert no s’hi ha presentat al.legacions.

 Atès que en data d’avui només s’ha rebut l’informe corresponent a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

 Atès el que disposa l’article 52 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

 És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer:  Aprovar prèviament el projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per l’Ampliació del Local Social de Viver “.

 Segon: Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per la seva aprovació definitiva d’acord al que disposa l’article 54 del DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 3 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 2 I ÚLTIMA DE L’ACTUACIÓ “ DOTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI “

 Vista la factura número 2021/1206 de data 31/12/2021 presentada per Aïllaments i Instal.lacions Rial S.L., amb CIF : B60037561, corresponent a la certificació número 2 de l’actuació de títol “ Dotació de fibra òptica al municipi “ i per import de 83.254,38 € amb l’IVA inclòs.

 Atès que el tècnic director de l’obra ha aportat la corresponent certificació de les obres efectuades.

 Atès que existeix partida pressupostària suficient per atendre la despesa.

 Atès que l’actuació ha estat realitzada de manera satisfactòria per l’esmentada empresa, per tot això exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 Primer.- Aprovar la factura, certificació i despesa presentada en la factura número 2021/1206 de data 31/12/2021 presentada per Aïllaments i Instal.lacions Rial S.L., amb CIF : B60037561, corresponent a la certificació número 2 de l’actuació de títol “ Dotació de fibra òptica al municipi “ i per import de 83.254,38 € amb l’IVA inclòs.

 Segon.- Disposar el pagament de la despesa.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 4 – ADJUDICACIÓ  OBRES DE PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS DEL 2022.

 Procediment: Contracte menor d’obres de  conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals (PPI), al municipi de Viver i Serrateix 2022.

 Tràmit: Adjudicació del contracte d’obres

1.- Antecedents

La Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament de Viver i Serrateix una subvenció per a la conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals (PPI) 2022, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023 per un import de 33.016,10 €.

 1. Segons les bases reguladores de la subvenció abans esmentada, les obres s’han d’executar abans del 31 de desembre de 2022.
 2. S’han sol·licitat tres pressupostos :

 1.-Excavacions Barba Bages S.l

 Preu ofertat :              33.016,10 €

Millores ofertades : No n’aporta.

 2.-Excavacions Gassó S.L

 Preu ofertat:               33.277,70 €

Millores ofertades : No n’aporta. 

3.- Excavacions Duocastella

Preu ofertat : 33.016,10 €

Millores ofertades:  Aportació d’entre 40 i 50 Tones de graveta ( subministrament, transport i escampat ). Neteja de 60 m/l cuneta existent amb motoanivelladora. Adequació  o neteja 7 giradors per l’òptim encreuament de vehicles. 

De conformitat amb el què disposa l’art. 118.1 par. segon i DA segona de la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), havent tramitat expedient per a la contractació de les obres consistents en la conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals (PPI) al municipi de Viver i Serrateix, subjectes a contracte menor per raó de la quantia.

 Per tot això exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Adjudicar a Excavacions DUOCASTELLA S.L amb CIF B08872335 el següent contracte menor d’obra que ascendeix a la quantitat de 33.016,10 € IVA INCLOS , juntament amb les millores proposades i que consten a la part expositiva d’aquest acord.

Segon .- Establir que la durada del contracte menor es inferior a 1 any.

Tercer .- Establir que no s’exigeix la constitució de garantia definitiva.

Quart .- L’acceptació del contingut de la present resolució, supleix a la formalització del contracte.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 5 – APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DE LA FITXA NÚM 72 (BUIDASSACS) DEL PLA FITXA CÀTALEG “ BUIDESACS” DEL PLA ESPECIAL  URBANISTIC  PER A LA IDENTIFICACIÓ DE LES  MASIES I CASES  RURAL

 Vista la proposta de modificació puntal del Pla Especial de masies i cases rurals de Viver i Serrateix promoguda pel Sr. JORDI ROSAS RAFART amb NIF 77745612T i amb domicili a CASA LA TÀPIA, SN al
municipi de MONTCLAR, CP 08605, com a propietari de la finca de Buidasacs situada al terme municipi de VIVER I SERRATEIX, CP 08673 on es sol·licita la modificació puntual de la fitxa número 72 ( Buidasacs ) del Pla Especial Urbanístic per a la identificació de les masies i cases rurals.

 L’àmbit de la present modificació són les edificacions de la finca de Buidasacs inclosa a la fitxa número 72 del Pla especial.

En concret es tracta d’incorporar a la fitxa una pallissa tradicional situada 55 metres al sud-oest de la casa principal de Buidasacs que en el moment de l'aprovació del catàleg no es va incorporar a la fitxa descriptiva.

 Vist que la motivació per a sol·licitar la modificació esmentada es detalla en la memòria redactada per l’arquitecte Pere Claret.

 Atès que en Joan Manuel Serarols Ballús, arquitecte, membre del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya amb número de col·legiat 22.474-1, a petició de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, INFORMA:

És per tot això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer: Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DE LA FITXA NÚM 72 (BUIDASSACS) DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER LA IDENTIFICACIÓ DE MASIES I CASES RURALS FITXA CÀTALEG, en el sentit d’incorporar-hi una pallissa tradicional, tal i com consta a la memòria presentada i redactada per l’arquitecte Pere Claret.

 Segon: Sotmetre aquest acord i la documentació que l’acompanya, a informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el taulell d’edictes i a la seu Electrónica de la pàgina web de l’Ajuntament, als efectes de que qualsevol que estigui interessat pugui presentar les al·legacions que estimi més convenients.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 6.- APROVACIÓ  CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA ORGANITZACIÓ I FINANÇAMENT  D’ACTUACIONS  EN L’AMBIT  D’IGUALTAT 2020-2024, REFERENT  AL DESPLAGAMENT  DE PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

 El Consell Comarcal del Berguedà presenta un conveni per a la organització i finançament d’actuacions en l’àmbit d’ igualtat 2020-2024, referent al desplegament del pacte d’estat contra la violència de gènere..

 Aquest conveni estableix, entre d’altres, lo següent :

 “ Dur a terme accions relacionades amb les violències masclistes, dirigides específicament a la població jove de la comarca, emmarcades en allò que disposa la resolució de la “Secretaria de Estado de Igualdad”, referent al “Real Decreto-ley 9/2018”, de 3 d’agost, de mesures urgents pel desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència masclista.

 El cost total previst per a l’ajuntament de Viver i Serrateix serà de 1.030,96 € per l’any 2022. “

 Atès que aquest Ajuntament no disposa dels recursos materials per dur a terme la correcta execució de l’actuació, l’esmentat conveni estableix que el Consell Comarcal durà a terme les següents accions, entre les que s’hi inclouen les del nostre municipi, i que son les següents :

 “ -Reforçar les actuacions que s’estan duent a terme en l’àmbit d’atenció dels joves, especialment en les actuacions desplegades en el projecte Espai Gender.

-Reforçar les actuacions relacionades en l’atenció de dones en situació de violencia masclista, quan requereixen d’allotjament urgent.

-Oferir Servei d’Atenció Psicològica a infants i adolescents que hagin viscut situacions de violència masclista.

-Reforçar a nivell comarcal i local les accions de sensibilització i prevenció de la violencia masclista.

-Desnvolupament del Protocol de violències sexuals en espais d’oci, realització de formació per als professionals i personal adscrit i facilitar el personal que dinamitzarà el Punt Lila, si s’escau.

-Facilitar una memoria descriptiva dels treballs i actuacions fetes “.

 És per tot això exposat, i atès que tots els membres han tingut coneixement del redactat complert del conveni a signar, que es proposa al ple l’adopció dels acords següents :

 Únic.- Aprovar en la seva totalitat el conveni entre l’Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal del Berguedà en referència al Pacte d’Estat any 2022.

Segon.- Facultar a la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa d’aquest Ajuntament, tant àmpliament com en dret sigui necessari per a la signatura d’aquest conveni i el normal desenvolupament d’aquest acord.Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 7 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

 Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

 El Ple es dona per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant íntegrament el seu contingut.

 8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.

 8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 8 – 1 – APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL LOCAL DE VIVER.

 Per Decret d’Alcaldia de data 19 de gener de 2022 es va resoldre l’aprovació inicial del projecte de títol “ Ampliació edifici del local social de Viver “ que s'està tramitant en aquest Ajuntament.

Que l’anunci d’exposició pública es va publicar en el BOP de data vint-i-un de gener de 2022 i a la seu electrònica de la web municipal en data dinou de gener de 2022.

Que NO s'han presentat dintre del termini i en la forma escaient cap al.legació ni cap suggeriment.

És per tot això exposat que es proposa al Pla l’adopció dels acords següents :

Únic.- Aprovar de manera definitiva el projecte de títol “ Ampliació edifici del local social de Viver “

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 9 – PRECS I PREGUNTES.     

 No n’hi han.

 I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i quaranta-sis minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau.

L’Alcaldessa.

 DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

 

DATA DE LA SESSIÓ : 06 D’ABRIL DE 2022.

HORA :                       19,30 HORES.

CARÀCTER :             EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS :           

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores hores i trenta minuts, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2022.

 Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2022, elevat a aquesta corporació local per la Sra. Presidenta, en la forma prevista per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març , i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

 Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:

 Estat d’Ingressos :     

Capítol.                       Concepte.                                                      Import                        

I                                  IMPOSTOS DIRECTES                                 41.600,00     

II                                 IMPOSTOS INDIRECTES                                           4.000,00

III                                TAXES I ALTRES INGRESSOS                   97.450,00

IV                                TRANSFERÈNCIES CORRENTS              224.073,42

V                                 INGRESSOS PATRIMONIALS                          900,00

VII                               TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL              157.298,11

 TOTAL INGRESSOS :                                                                     525.321,53

Estat de despeses :

Capítol.                       Concepte.                                                      Import

I                                  DESPESES DE PERSONAL                                    77.081,70

II                                 DESPESES BENS COR I SERVEIS            242.241,72

III                                DESPESES FINANCERES                                 500,00

IV                                TRANSFERÈNCIES CORRENTS                14.600,00

V                                 FONS DE CONTINGÈNCIA                                       20.000,00

VI                                INVERSIONS REALS                                  157.298,11

IX                                PASSIUS FINANCERS                                   13.600,00

 

TOTAL DESPESES :                                                                                    525.321,53

 Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:

 PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

 1. Funcionaris de carrera :

Denominació.                         Nombre.                     Ocupades.      Vacants.         Grup.

1 Funcionaris d'habilitació estatal :

1.1 Subescala Secretaria.                

            Secretaria - Intervenció.        Exempt.                      0                      0          -

 1. B) Personal laboral :

1 Personal laboral fix a temps parcial -

1 Cap major Administratiu adm. General. 1/3 jornada.

1.1 Administració General.                                                           1                                 0                      1          C1

2 Personal laboral temporal a temps parcial -

2 Aux Administratiu adm. General 1 / 2 jornada.

2.1 Administració General                 1                                 0                      1          C2                              

Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 

Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i dos minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

 Vist-i-plau.

L’Alcaldessa. 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

DATA DE LA SESSIÓ : 08 DE JUNY DE 2022.

HORA :                      20.00 HORES.

CARÀCTER :             ORDINÀRIA.

ASSISTENTS :         

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.                                 

JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

 Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

 Reunits per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

 1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD – 15/03/2022 – EXT – 06/04/2022 ).

 Una vegada llegits els esborranys de les actes de la sessions ordinària de data quinze de març de 2002 i extraordinària de sis d’abril de 2022, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

 2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA. 

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dona per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant íntegrament el seu contingut.

 3 – APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA “ CIRCUIT DE QUADS EL SENGLAR DE VIVER I SERRATEIX “.

 El Sr. Oriol Prat Colillas en data 18/12/2020 número de registre 2020-E-RE-18 es va presentar una sol.licitud per la construcció i instal.lació d’un circuit de quads a la finca de Carmona amb el nom de Circuit del Senglar.

 Per part del sol.licitants s’ha aportat la documentació següent en un sol document :

 -Projecte d’actuació específica del Circuit de Quads el Senglar a Viver i Serrateix.

- Estudi d’impacte i integració paisatgística del Circuit de Quads El Senglar a Viver i Serrateix.

 L’àmbit del projecte es localitza a la zona de “Can Carmona”, en un entorn definit per camps de conreu i zones forestals de 46,9 ha corresponents al polígon 6 parcel·la 39. El circuit es projecta a la subparcel·la “g.

 Vist l’informe de l’arquitecte de data 30 de desembre de 2020.

 Atès que en data tres de febrer de 2021 i mitjançant la plataforma EACAT, es van sol.licitar els informes preceptius següents : 

 1. a) Al departament competent en matèria de cultura, sobre l’eventual afectació de restes arqueològiques d’interès declarat.
 2. b) Al departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia, sobre els efectes i les repercussions que l’actuació pot ocasionar al funcionament de l’activitat de les explotacions agràries que en puguin resultar afectades.
 3. c) A l’administració hidràulica, sobre l’eventual afectació d’aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació aplicable.
 4. d) A l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, sobre l’eventual afectació de jaciments paleontològics o punts geològics d’interès.
 5. e) Al departament competent en matèria de medi ambient sobre l’afectació de l’activitat en el medi.

 Atès que en data tres de febrer de 2021 es va publicar a la seu electrònica de la web de l’Ajuntament, l’anunci i la documentació que l’acompanya ( PAE i EIIP ), oferint un termini d’un mes per tal de poder presentar al.legacions a l’esmentat projecte.

 Atès que en data nou de febrer de 2021 es va publicar l’anunci d’exposició pública al BOP, oferint un termini d’un mes per tal de poder presentar al.legacions a l’esmentat projecte.

 Atès que segons consta en el certificat de secretaria, durant el termini establert no s’hi han presentat al.legacions.

 Atès que en data 23 de febrer de 2021 s’ha emès l’informe corresponent a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

 Atès que en data 30 de setembre de 2021 s’ha emès l’informe corresponent al Departament de Cultura, que disposa que s’haurà de realitzar una intervenció arqueològica preventiva consistent en una prospecció arqueològica superficial de tot l’àmbit del projecte amb l’objectiu de comprovar si existeixen restes arqueològiques no documentades que puguin veure’s afectades.

 Atès que en data 01 de desembre de 2021, la Ponència Ambiental del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, emet informe d’impacte ambiental del projecte d’una activitat de circuit de quads anomenada “ El Senglar “ al TM de Viver i Serrateix, promogut pel Sr. Oriol Prat Colillas.

 Atès que en data 04 de maig de 2022 l’Ajuntament tramet l’informe de la prospecció ocular dels terrenys per a Circuit de Quads a Cal Carmona de Viver i Serrateix redactat per l’arqueòleg Pere Cascante i Torrella.

 Atès que en data 25 de maig de 2022 el Departament de Cultura emet nou informe de carácter favorable a la proposta.

 Atès que en data d’avui no s’han rebut més informes als sol.licitats.

 Atès el que disposa l’article 52 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer:  Aprovar prèviament el projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable per “ CIRCUIT DE QUADS EL SENGLAR DE VIVER I SERRATEIX “.

 Segon: Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme per la seva aprovació definitiva d’acord al que disposa l’article 54 del DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 4 - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA FITXA NÚMERO 72 ( BUIDASACS ) DEL PLA FITXA CATÀLEG “ BUIDASACS “ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA INDENTIFICACIÓ DE LES MASIES I CASES RURALS.

 Atès que en data quinze de març de 2022, el Ple va prendre l’acord d’aprovació inicial de la modificació de la fitxa número 72 del Pla Especial Urbanístic per a la identificació de les masies i cases rurals.

 Atès que en data quatre de maig de 2022, es va fer sol.licitud centralitzada d’informes sectorials pel planejament urbanístic als Departaments competents en les matèries següents :

 • Aigües.
 • Geològic.
 • Medi Ambient.
 • Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic.
 • Desenvolupament rural.

 Atès que en la data de celebració d’aquest Ple només s’han rebut els informes competents en les matèries següents : 

 • Geològic.
 • Desenvolupament rural.

 Atès que en data vint-i-sis d’abril de 2022 , es a publicar en el BOP l’anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial del projecte de modificació de la fitxa 72 del Pla Especial Urbanístic per la identificació de masies i cases rurals de Viver i Serrateix referent a la incorporació d’una pallissa tradicional a la fitxa de la finca de Buidasacs.

 Atès que en data vint d’abril de 2022 , es a publicar en la seu electrònica de l’Ajuntament l’anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial del projecte de modificació de la fitxa 72 del Pla Especial Urbanístic per la identificació de masies i cases rurals de Viver i Serrateix referent a la incorporació d’una pallissa tradicional a la fitxa de la finca de Buidasacs i de la documentació que l’acompanya.

 Atès que, tal i com consta en el certificat de secretaria i durant el període establert per a la presentació d’al.legacions no se n’hi han presentat.

És per tot això exposat que i en virtut del que disposa l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer: Aprovar PROVISIONALMENT la MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DE LA FITXA NÚM 72 (BUIDASSACS) DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER LA IDENTIFICACIÓ DE MASIES I CASES RURALS FITXA CÀTALEG, en el sentit d’incorporar-hi una pallissa tradicional, tal i com consta a la memòria presentada i redactada per l’arquitecte Pere Claret.

Segon: Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 5 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 DE L’ACTUACIÓ “ MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER – 1ª FASE XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “

 Vista la factura número 2022/385 de data 23/05/2022 presentada per Aïllaments i Instal.lacions Rial S.L., amb CIF : B60037561, corresponent a la certificació número 1 de l’actuació de títol “ MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER – 1ª FASE XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “ i per import de 77.884,33 € amb l’IVA inclòs.

 Atès que el tècnic director de l’obra ha aportat la corresponent certificació de les obres efectuades. 

Atès que existeix partida pressupostària suficient per atendre la despesa.

 Atès que l’actuació ha estat realitzada de manera satisfactòria per l’esmentada empresa, per tot això exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 Primer.- Aprovar la factura, certificació i despesa presentada en la factura número 2022/385 de data 23/05/2022 presentada per Aïllaments i Instal.lacions Rial S.L., amb CIF : B60037561, corresponent a la certificació número 1 de l’actuació de títol “ MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER – 1ª FASE XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “ i per import de 77.884,33 € amb l’IVA inclòs.

 Segon.- Disposar el pagament de la despesa.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 6 - APROVACIÓ DE LA MOCIÓ SI S’ESCAU PER LA RECUPERACIÓ DEL SERVEI D’URGÈNCIES I DE LA MILLORA DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I COMUNITÀRIA DE SALUT AL CAP NAVÀS – BALSARENY.

 L’emergència sanitària provocada pel coronavirus i la crisi de cures, amb un fort impacte en els serveis d’atenció primària de salut i socials, ha generat una pèrdua de qualitat dels serveis, s’han viscut situacions de colapse distanciant professionals de persones usuàries i s’han incrementat els tractaments farmacològics en detriment d’altres mesures de suport més personal i social.

 Tot plegat fa evident la necessitat de finançament per tal de finalitzar amb el dèficit de recursos i professionals que repercuteix directament en la qualitat assistencial en la salut pública, que genera: cues, desplaçaments i temps d’espera perquè les persones usuàries puguin ser ateses. Per tal de revertir les retallades iniciades fa deu anys, i de dotar-nos de les mesures adients que permetin una millor qualitat de servei i accessibilitat per part de la població que viu en pobles de dimensió mitjana i petita com els nostres. Recuperar els horaris d’obertura del CAP recuperant els serveis d’atenció d’urgències els vespres i caps de setmana permet facilitar l’accessibilitat, la universalitat, la longitudinalitat i l’equitat.

 Una altra de les evidències que ens deixa aquesta pandèmia per l’impacte del confinament especialment en els més joves, és la importància del benestar emocional i la salut mental de la població, sent essencial un bon tracte en l’atenció de les persones i un acompanyament psicosocial adequat a les necessitats i característiques de cadascú.

 Tots aquests efectes de la crisi generada per les retallades i el coronavirus s’han agreujat en el context d’urgència, i la població ha fet un esforç per adaptar-se a les circumstàncies entenent la complexitat de la situació i com a mostra de respecte a les professionals del món sanitàri, ara es la nostra responsabilitat poder revertir aquesta situació i aconseguir materialitzar-ne els aprenentatges.

 Per tal de reforçar un sistema públic d’atenció i que aquest sigui un servei efectiu per a les veïnes de Navàs, Balsareny, Gaià, Viver i Serrateix i l’Ametlla de Merola, es proposen els següents ACORDS :

 PRIMER. La recuperació de l’horari d’atenció d’urgències al CAP Balsareny – Navàs, que permeti l’atenció els vespres i caps de setmana.

 SEGON. Millora de l’atenció presencial i telefònica per a una atenció més humanitzada i centrada en la persona.

 TERCER. Manifestem el compromís de l’Ajuntament de Viver i Serrateix amb el manteniment i la millora del Sistema Nacional de Salut preservant el seu caràcter públic, universal, de qualitat, integral, solidari i d’equitat garantida.

 QUART. Reclamem al Govern de la Generalitat la dotació de recursos suficients i necessaris per garantir una atenció de qualitat, universal i sense inequitats segons municipi de residència, ni d’altra tipus.

 CINQUÈ. Promoure l’adhesió dels Ajuntaments de Balsareny, Gaià, Viver i Serrateix i al veïnat de l’Ametlla de Merola a l’Ajunament de Puig- reig, per tal de traslladar conjuntament la petició al Departament de Salut i a la Direcció del CAP.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 7 -  APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DELS JUTJATS DE PAU

 Els jutjats de pau van ser creats per Reial decret l’any 1855. A Catalunya la figura del jutjat de pau és una institució arrelada des de fa anys, reconeguda per l’estatut d’autonomia i que neix com un servei de millora de les relacions veïnals. Actualment, 898 dels 947 municipis catalans compten amb un jutjat de pau.

 Els jutjats de pau són òrgans unipersonals presents als municipis on no existeix Jutjat de Primera Instància i Instrucció. Estan liderats per un jutge/jutgessa de pau que és una persona sense carrera judicial i nomenada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de quatre anys.

 Els jutges/jutgesses de pau són escollits/des pel plenari dels ajuntaments a partir dels candidats/es que s'ofereixen o designat/da directament si no hi ha cap candidatura. La persona és escollida per la seva trajectòria personal, pel seu tarannà i coneix la dinàmica del municipi. Aquest fet evidencia l’arrelament de la persona designada a la comunitat i la capacitat de mediació local que se li atribueix. Al mateix temps, les tasques que desenvolupa comporten l’alleugeriment de la càrrega als tribunals de justícia, oferint judicatura de proximitat i estalviant molts recursos als mateixos tribunals.

 En l’actual projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de Justícia, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, per a la implantació dels Tribunals d’Instància i les Oficines de Justícia en els municipis, que s’està tramitant en el Congrés dels Diputats, es preveu l’eliminació dels Jutjats de Pau. Així doncs, tots els municipis catalans que compten amb jutjat de pau veurien eliminada aquesta institució i es perdria el servei de jutge/jutgessa de pau.

 L’eliminació dels jutjats de pau suposaria un encariment de la justícia i l’allunyaria de l’actual proximitat amb la ciutadania, a més a més d’incrementar el ja de per si col·lapse actual dels jutjats.

 Aquesta iniciativa legislativa, preveu substituir la figura dels jutges/jutgesses de pau per unes oficines municipals de justícia, que no tindrien la mateixa proximitat perquè les actuacions es durien a terme en seus judicials que molts municipis no disposen.

 Per tot això, hi ha un ampli consens en blindar la figura dels Jutjats de Pau a Catalunya, i rebutjar l’eliminació d’aquesta instància judicial, que entre les seves tasques més destacades exerceix la mediació en els conflictes veïnals.

 Considerant tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents ACORDS :

 PRIMER.- Rebutjar l’eliminació dels Jutjats de Pau i defensar la seva permanència en els municipis per la important tasca activa de mediació que exerceixen.SEGON.- Reivindicar la rellevant funció de justícia de proximitat que exerceixen en l’àmbit municipal, que evita la demora dels conflictes veïnals i agilitza i alleugera la mateixa administració de justícia.

 TERCER.- Reforçar la informació a través dels mitjans de comunicació de l’ajuntament de la tasca que realitzen els Jutjats de Pau i identificar el Jutge/Jutgessa de Pau del municipi.

 QUART.- Instar als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat a rebutjar l’eliminació dels jutjats de pau d’aquest projecte de llei.

 CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents acords als grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Comarcal i a la Diputació Provincial, així com fer-ne trasllat al jutjat de pau del municipi.

Sotmesa la proposta a votació és aprobada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 8 - APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PROGRAMA LEADER.

 El dia 3 de setembre de 2008 va tenir lloc a Berga, l’acte de constitució on es va procedir a aprovar definitivament per tots els membres la creació de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, així com els estatus pels quals s’havia de regir  l’Ens.

 L’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, és una entitat sense ànim de lucre (Grup d’Acció Local), que té com objectiu l’aplicació d’una estratègia de desenvolupament local a través de la metodologia Leader en el marc del Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària Comunitària, PEPAC 2023-2027.

 En data 20 de maig del 2022, es publica al DOGC l’Ordre ACC/115/2022, de 17 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria la convocatòria per a la selecció de Grups d’Acció Local, es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament local per a l’aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Pla Estratègic Nacional de la Política Agrària Comunitària (PEPAC) 2023-2027, i s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.

 En el punt 6.2.2. apartat e) de l’Ordre es demana com a documentació a presentar la còpia dels acords dels plens de les administracions locals corresponents en què autoritzen la seva adhesió al grup.

 Entenen que el municipi de Viver i Serrateix forma part de l’àmbit territorial elegible del PEPAC 2023-2027, segons annex 1 de l’Ordre ACC/115/2022, de 17 de maig i segons el mapa territorial, pertoca formar part del GAL: Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

 És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords seguents :

 Primer: AUTORITZAR l’adhesió a l’àmbit territorial del municipi de Viver i Serrateix al Grup d’Acció Local: Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

 Segon: Notificar el present acord a l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

 Tercer: Acreditar el representant de l’Ens municipal, amb nom ISABEL SERRA MONTAÑÀ i DNI 52304096A, i correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. vigent a data d’avui.

 Quart: Estar d’acord en ostentar la condició de soci de ple dret del GAL.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprobada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 9 – APROVACIÓ DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2022.

 Atès que cada any l’Institut Nacional d’Estadística facilita els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.

 Atès que aquesta gestió és exercida per la Diputació de Barcelona i entenem que s’ha practicat de manera correcte.

 Considerant doncs que les dades facilitades són les que s’han d’aprovar , es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants corresponents a 01/01/2022 per un total de 166 habitants.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 10 – APROVACIÓ DELS COMPTES DE RECAPTACIÓ DE L’ORGT CORREPONENTS A L’ANY 2021.

 Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2021 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

 Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

 Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :

 Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2021.

Rebuts:                       3.908,70 euros.

Liquidacions :             506,92 euros.

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2021.

Rebuts :                      3.321,59 euros.

Liquidacions :             239,10 euros.

 Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

 Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2021 i aprovar-ne el seu contingut.

 Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2021 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.

 Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

 Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :

 Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2021.

Rebuts:                       0,00 euros.

Liquidacions :             0,00 euros.

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2021.

Rebuts :                      239,70 euros.

Liquidacions :             128,80 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2021 i aprovar-ne el seu contingut.

 11 – APROVACIÓ DE L’ADEQÜACIÓ DE RETRIBUCIONS ANY 2022.

Atès que el passat 29 de desembre de 2021 es va publicar la Llei 22/2021 de Pressupostos de l'Estat per a 2022, que al seu article 19.2 s’estableix un increment de retribucions que no pot ser superior al 2 % respecte les vigents a 31 de desembre de 2021.

A l’article 19.5 es concreten les quanties relatives als conceptes de Sou i Triennis, per cada grup de classificació i a l’article 23 U), c) es fixen els imports dels 30 nivells del complement de destinació.

Atès que els imports de la resta de conceptes retributius del personal funcionari i laboral equiparat, com els conceptes que percep el personal laboral no equiparat han de ser objecte de negociació amb la part social i posterior aprovació del Ple, a qui correspon la competència.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Únic.- Aprovar l’increment del 2% de les retribucions bàsiques, no-bàsiques i de la resta de complements integrants de la nòmina salarial del personal al servei de la Corporació, en règim funcionarial i règim laboral indistintament, amb efectes a partir de gener 2022.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 12 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DE LA LICITACIÓ I LICITACIÓ DEL PROJECTE DE TÍTOL “ AMPLIACIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE VIVER “.

 L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte de títol “ Ampliació del local social de Viver “, redactat per l’arquitecte Sr. Joan Manuel Serarols Ballús i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 90.638,87 €.

 El projecte es va aprovar inicialment en data 19 de gener de 2022.

 L’anunci d’aprovació inicial es va publicar en el BOP de data 21 de gener de 2022, de la mateixa manera es va publicar en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en la seu electrònica municipal en data 19 de gener.

 Durant el termini establert per a la presentació de reclamacions, suggeriments i/o al·legacions, no se n’hi han presentat, és per això que el projecte s’aprova de manera definitiva en data 15 de març de 2022.

 Vist el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic i atès  que per raó del seu import es justifica la utilització del procediment de licitació pel procediment obert simplificat.

 És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat de l’actuació de títol “Ampliació del local social de Viver “ i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 90.638,87 €, juntament amb el corresponent Plec de clàusules administratives i l’altra documentació que l’acompanya.

 Segon.- Iniciar el procediment de licitació de l’actuació, disposant la publicació de la mateix en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 Tercer.- Aprovar la despesa d’aquest contracte retenint el crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 161/610.12 del pressupost de l’any 2022.

 Quart .- Nomenar tècnic director de l’obra a l’arquitecte Sr. Joan Manuel Serarols Ballús..

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 13 - APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2023.

 Atès que el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2023.

 Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.

Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2023 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi: 

 • Viver : 06 d’agost – 29 setembre.
 • Serrateix : 15 maig – 06 d’agost.
 • Sant Joan de Montdarn : 06 d’agost – 29 d’agost.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Treball.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

14 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.

 14 – 1 – APROVAR LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER INSTAL.LAR UN ASCENSOR A L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT

 Mitjançant l’Ordre DSO/109/2022, de 13 de maig, es van aprovar les bases que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU.

La Línia 6. Impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels municipis de Catalunya de l’Ordre esmentada, promou subvencions als ens locals de Catalunya, perquè en els edificis de la seva titularitat implementin millores per a l'accessibilitat dels espais d'atenció a la ciutadania, així com sistemes de comunicació accessibles, d'acord amb el que estableix la normativa en aquesta matèria.

 Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix es troba inclòs entre els beneficiaris que poden sol.licitar la subvenció esmentada.

 Atès que en l’edifici de l’Ajuntament, les oficines municipals i l'atenció al públic estan en planta primera i que la comunicació vertical entre planta es fa per l’escala que s’agafa en el vestíbul de planta baixa fins a la planta primera, salvant un desnivell de 4,10 m.

 Atès que actualment hi ha un salva escales amb un funcionament defectuós, sense les mides reglamentàries, que no permet el seu ús per part de persones grans amb dificultat de mobilitat que no utilitzen cadira de rodes.

És per tot això exposat que es proposa al Pla l’adopció dels acords següents :

Únic.- Aprovar la sol.licitud de subvenció per la instal.lació d’un ascensor a l’edifici de l’Ajuntament per un import de 30.000,00 € per un pressupost d’execució per import de 49.934,88 €

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents. 

14 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 14 – 2 – APROVACIÓ DE DESPESES.

 Vistes les factures següents presentades per la intervenció municipal, i conformades per les regidories corresponents :

Nom.                          Núm. Fra.       Concepte.                                          Import.

Jordi Rego i Alsina.    300.                 Equipaments local Viver.                   23.671,79 €

Lluis Ruiz Vidal           A/899              Substitució lluminàries plaça.            4.697,79 €

Lluís Ruiz Vidal           A/965              Instal.lació projectors Monestir.         408,06 €

 Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Únic.- Aprovar les despeses i disposar del pagaments següents :

Nom.                          Núm. Fra.       Concepte.                                          Import.

Jordi Rego i Alsina.    300.                 Equipaments local Viver.                   23.671,79 €

Lluis Ruiz Vidal           A/899              Substitució lluminàries plaça.            4.697,79 €

Lluís Ruiz Vidal           A/965              Instal.lació projectors Monestir.         408,06 €

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 15 – PRECS I PREGUNTES.   

DATA DE LA SESSIÓ : 28 DE SETEMBRE DE 2022.

HORA :                       19,30 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS :         

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores hores i trenta minuts, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 – ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “ AMPLIACIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE VIVER “

Sent necessari per aquest  Ajuntament realitzar les obres de títol Ampliació del local social de Viver “. 

Atès que la Generalitat de Catalunya, ha atorgat a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un ajut per realitzar aquesta actuació.

Atès que la llei aplicable al contracte, ho és el Real Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic de conformitat amb la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atès que donades les característiques de l'obra es justifica la utilització del procediment obert simplificat.

Atès que el projecte  va ser aprovat inicialment en data 19 de gener de 2022 i publicat a la seu electrònica de l’Ajuntament, en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOP de data vint-i-un de gener de 2022 per un termini de 30 dies per a la presentació d’al.legacions i/o suggeriments.

Atès que contra l’acord l’aprovació inicial i dins el termini establert no s’hi varen presentar al.legacions i/o suggeriments, restant per tant definitivament aprovat.

Atès que en data sis de juny de 2022 es va aprovar per Ple iniciar el procediment de contractació de l’actuació i del Plec de Clàusules.

Atès que en data deu de juny de 2022 es va publicar la licitació a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Atès que en data ú de juliol de 2022, a les 14:00 hores es va dur a terme l’obertura del sobre únic de les empreses presentades i que son les següents :

Atès que la documentació presentada per les dues empreses licitadores és la correcte.

Vist  l’informe  valoratiu emès pel tècnic municipal sobre les propostes presentades i que disposa el següent :

És per això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Adjudicar a JORDI ROSET PADULLÉS  el contracte d'obra  per l’actuació “ AMPLIACIÓ DEL LOCAL DE VIVER per  un  import de 74.908,17 € IVA EXCLÒS.

Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació ___________ del pressupost vigent de despeses.

Tercer.-  Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

Quart.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 10 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a dipositar la garantia definitiva per un import corresponent al 5 % del preu de l’adjudicació sense IVA.

Cinquè.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 15 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a formalitzar el contracte i acrediti la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència a l'apartat segon de la declaració responsable aportada.

Sisè.- Notificar aquest acord a JORDI ROSET PADULLÉS adjudicatari del contracte.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat dels assistents.

2 – DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A L’ANY 2021.

Es dona compte del Decret 15/2022 de data 17 d’agost de 2022 en referència a liquidació del pressupost corresponent a l’any 2021 amb el text literal següent :

“ Assumpte: Aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Viver i Serrateix exercici 2021

ANTECEDENTS DE FET

Consten a l’expedient els informes emesos per la secretària - interventora de la liquidació de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Viver i Serrateix sobre el compliment dels resultats obtinguts a la liquidació i informe sobre el compliment del principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

FONAMENTS DE DRET

RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos

Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la qual s'aprova la Instrucció Model Normal de Comptabilitat

Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, por el que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, i la seva aplicació a les entitats locals

Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local

Pels antecedents de fet i fonaments de dret exposats, vistos els informes d’intervenció que consten en l’expedient i vist l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, que estableix que l’aprovació de la liquidació del pressupost correspon al president de l’entitat local previ informe de la intervenció,

RESOLC:

PRIMER.- APROVAR la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Viver i Serrateix de l’exercici 2021 de conformitat amb el detall que a continuació s’indica:

 1. Estat d'execució, pressupost de despeses

DESPESES

 

1.     Exercici corrent

 

Pressupost inicial:

1.021.000,00

Modificacions:

60.664,57

Crèdits definitius

1.081.664,57

Despeses Compromeses:

700.978,17

Obligacions reconegudes:

556.011,27

Pagaments realitzats

497.224,21

Pendents de pagament:

58.787,06

Despeses realitzades pendents d’aplicació

103.142,49

 

 

2.     Exercicis tancats:

Saldo inicial Pend. Pag.:

71.979,14

Rectificacions/baixes

-21.732,76

Pagaments ordenats i realitzats

991,99

Pendent pagament

49.254,39

 

 

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT

108.041,45

 

 1. Estat d'execució, pressupost d'ingressos

INGRESSOS

 

1.     Exercici corrent

 

Pressupost inicial:

1.021.000,00

Modificacions:

60.664,57

Pressupost definitiu

1.081.664,57

Drets reconeguts nets:

548.989,10

Recaptació neta:

543.133,36

Pendents de cobrament:

5.855,74

 

 

2.     Exercicis tancats:

 

Saldo inicial Pend. Cobr.:

282.633,60

Rectificacions/Baixes:

0,00

Cobraments:

210.681,69

Pendents de cobrament:

71.951,91

 

 

DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT

77.807,65

 1. Resultat pressupostari

RESULTAT PRESSUPOSTARI

     

CONCEPTES

DRN

ORN

RESULTAT PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents

358.449,33

336.949,28

21.500,05

b. Altres operacions no financeres

190.539,77

205.548,24

-15.008,47

1.Total operacions no financeres (a+b)

548.989,10

542.497,52

6.491,58

2.Actius financers

0,00

0,00

0,00

3.Passius financers

0

13.513,75

-13.513,75

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI

548.989,10

528.983,77

-7.022,17

AJUSTOS

4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals

+

0,00

5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici

+

188.259,15

6.Desviacions de finançament positives de l´exercici

-

143.400,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

37.836,98

 

 1. Romanent de tresoreria

ROMANENT DE TRESORERIA

         

COMPONENTS

IMPORTS ANY 2020

IMPORTS ANY 2021

 

 

 

 

 

 

 

1. Fons líquids

 

28.476,17

 

296.149,55

 

2. Drets pendents de cobrament

 

289.540,90

 

81.818,37

 

+ del Pressupost corrent

34.525,42

 

5.855,74

 

 

+ del Pressupost tancat

248.108,18

 

71.951,91

 

 

+ d´Operacions no pressupostàries

6.907,30

 

4.010,72

 

 

- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva

0,00

 

0,00

 

 

3. Obligacions pendents de pagament

 

72.769,46

 

118.009,72

 

+ del Pressupost corrent

26.057,88

 

58.787,06

 

 

+ del Pressupost tancat

45.921,26

 

49.254,39

 

 

+ d´Operacions no pressupostàries

3.795,96

 

12.973,91

 

 

- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva

3.005,64

 

3.005,64

 

 

I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)

 

245.247,61

 

259.958,20

 

II. Saldos de dubtós cobrament

92.112,34

 

49.227,98

 

 

III. Excés de finançament afectat

103.918,40

 

151.209,92

 

 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I – II- III)

49.216,87

 

59.520,30

 
 

DPA + DIPP

 

41.729,58

 

103.142,49

 

Romanent ajustat

 

7.487,29

 

-43.622,19

 

 

 1. E) Indicadors de Solvència

Estalvi net 2021

Entitat local

Drets reconeguts nets Cap. 1 a 5

358.449,33

Obligacions reconegudes netes Cap. 1, 2 i 4

336.492,32

Estalvi brut

21.957,01

Anualitat teòrica

13.513,75

Estalvi net

8.443,26

Percentatge

2,36%

ajust per OPAs

103.142,49

Estalvi net ajustat

-94.699,23

Percentatge ajustat

-26,42%

 

SEGON.- DONAR-NE COMPTE al Ple de la corporació en la primera sessió ordinària que se celebri.

TERCER.- TRAMETRE la liquidació de l’Ajuntament, juntament amb les dels seus ens dependents, quan s’hagin aprovat, als òrgans competents de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya “

El Ple es dona per informat i s’aprova el contingut del Decret, ratificant-lo en la seva totalitat amb la unanimitat de tots els assistents.

4 – APROVACIÓ DE LA DESPESA DE LA FACTURA 20220041 D’OBRES A LA PLANTA PRIMERA I CAMBRERIA DEL MONESTIR.

Vista la factura següent presentada per la intervenció municipal, i conformada per les regidories corresponents :

Nom.                                       Núm. Fra.         Concepte.                                Import.

Construccions Ramon Serra.     20220041          Obres en pl. baixa i cambreria.  33.260,92 €

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Únic.- Aprovar les despeses i disposar del pagaments següents :

Nom.                                       Núm. Fra.         Concepte.                                Import.

Construccions Ramon Serra.     20220041          Obres en pl. baixa i cambreria.  33.260,92 €

 5 – SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA MILLORA D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES D’ACCÉS A NUCLIS RURALS HABITATS, ALS SERVIES BÀSICS I A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES EN ÀRRES RURALS I EN COMARQUES DE MUNTANYA.

 Mitjançant l’Ordre ACC/123/2022, de 25 de maig, es van aprovar les bases reguladores dels ajuts als ens locals de les zones rurals i zones de muntanya per a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals hábitats, asl servies bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya.

 Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix es troba inclòs entre els beneficiaris que poden sol.licitar la subvenció esmentada.

 Atès que el camí de Serrateix a Castelladral i el camí de Serrateix a Cardona es troben en força mal estat i necessiten una ràpida actuació que asseguri la circulació i la seguretat viària dels usuaris.

 És per tot això exposat que es proposa al Pla l’adopció dels acords següents :

 Únic.- Aprovar la sol.licitud de subvenció per l’ ARRANJAMENT I MILLORA DELS CAMINS MUNICIPALS DE SERRATEIX A CASTELLADRAL I DE SERRATEIX A CARDONA “ per un import de 48.384,61 € corresponent al 100 % de l’actuació.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta-dos minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

 Vist-i-plau.

L’Alcaldessa.

 DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

 

DATA DE LA SESSIÓ : 26 D’OCTUBRE DE 2022.

HORA :                       20.00 HORES.

CARÀCTER :             ORDINÀRIA.

ASSISTENTS :           ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                   JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                   MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                 

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

 

Reunits per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

 

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD – 08/06/2022 – EXT – 28/09/2022 ).

 

Una vegada llegits els esborranys de les actes de la sessions ordinària de data vuit de juny de 2002 i extraordinària de vint-i-vuit de setembre de 2022, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

 

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

 

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

 

El Ple es dona per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant íntegrament el seu contingut.

 

3 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONVENI A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ADF NÚM. 22 DE VIVER I SERRATEIX.

 

Atesa la necessitat de poder disposar d’un servei efectiu per la prevenció d’incendis al municipi, l’Ajuntament creu necessari poder dotar econòmicament a l’ADF – número 22 de Viver i Serrateix per tal de poder suportar, en part, les despeses que ocasiona aquest servei.

 

És per això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar el text del conveni amb el text literal següent :

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX I L’ADF – NÚMERO 22  DE VIVER I SERRATEIX.

 

A Viver i Serrateix a,

 

 

REUNITS :

La senyora Isabel Serra Montañà, que actua com a alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, assistida de la senyora Marta Bover Casas, secretaria - interventora de la corporació.

 

El senyor Narcís Torrentó Boix, que actua com a president de l’ADF – Número 22 de Viver i Serrateix.

Les  parts es reconeixen mútuament la capacitat suficient per a l'atorgament del present document i MANIFESTEN :

 

1 - Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) són entitats sense afany de lucre, formades per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, voluntaris i voluntàries i entitats municipals adherides segons conveni que tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l’any 1986 com a conseqüència del programa ‘Foc Verd’ elaborat pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya amb posterioritat a la primera gran onada d’incendis forestals que es va produir al país.

2 - L’objectiu de les Agrupacions de Defensa Forestal és la prevenció i la lluita contra els incendis forestals que es concreten en els següents punts:

 • Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d‘ incendis forestals.
 • Col·laboració activa en l‘ organització, el control i l‘ execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.
 • Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran.
 • Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l‘ ADF.
 • Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d‘ infraestructura, xarxa de camins i punts d‘ aigua.
 • Suport a l‘ extinció d‘ incendis forestals.

3 – Per poder assolir els seus objectius l’ ADF VIVER I SERRATEIX obté regularment suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, però aquest és insuficient pel seu funcionament habitual i el manteniment dels vehicles i material (molt d’ell ja antic) i ha demanat el suport econòmic de l’Ajuntament.

 

4 – S’ha establert un import anual de 2.500,00 €, necessari per garantir el normal funcionament de l’A.D.F

 

5 – Els articles 47 a 50 de la  Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic regulen els convenis que poden subscriure les Administracions Públiques.

 

I, en virtut d’això, les parts decideixen subscriure aquest conveni, que es regula pels següents

 

PACTES :

 

 

Primer.- L’Ajuntament de Viver i Serrateix inclourà en el seu pressupost municipal, durant els exercicis de 2022, 2023, 2024 i 2025 una aplicació pressupostària, destinada a subvencionar les activitats de l’Agrupació de Defensa Forestal Número 22  de Viver i Serrateix, per un import de 2.500,00 €.

 

Segon. L’Ajuntament esmentat ingressarà l’import pactat, el primer any a partir de la signatura del conveni i durant el primer trimestre dels anys 2023, 2024 i 2025,  al compte bancari de l’ ADF VIVER I SERRATEIX i que es el següent : ES24 0182 4610 5302 0162 7922.

 

Tercer. L’ ADF VIVER I SERRATEIX es compromet a donar informació detallada del destí dels diners rebuts de l’Ajuntament.

 

Quart. Aquest conveni, perquè tingui validesa, s’haurà d’ aprovar per l’Ajuntament .

 

De tot el que es lliura aquest document que és signat electrònicament pels seus intervinents i la respectiva secretaria “.

 

Segon.- Notificar aquest acord a l’ADF Número 22 de Viver i Serrateix.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 

4 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 2 DE L’ACTUACIÓ “ MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER – 1ª FASE XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “

 

Vista la factura número 2022/935 de data 20/10/2022 presentada per Aïllaments i Instal.lacions Rial S.L., amb CIF : B60037561, corresponent a la certificació número 2 de l’actuació de títol “ MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER – 1ª FASE XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “ i per import de 77.884,32 € amb l’IVA inclòs.

 

Atès que el tècnic director de l’obra ha aportat la corresponent certificació de les obres efectuades.

Atès que existeix partida pressupostària suficient per atendre la despesa.

 

Atès que l’actuació ha estat realitzada de manera satisfactòria per l’esmentada empresa, per tot això exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 

Primer.- Aprovar la factura, certificació i despesa presentada en la factura número 2022/935 de data 20/10/2022 presentada per Aïllaments i Instal.lacions Rial S.L., amb CIF : B60037561, corresponent a la certificació número 2 de l’actuació de títol “ MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER – 1ª FASE XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “ i per import de 77.884,32 € amb l’IVA inclòs.

 

Segon.- Disposar el pagament de la despesa.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 

5 – ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ PPI 2023.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 15/09/2022 ha aprovat per acord número 608 la concessió del Fons de prestació anomenat “ Pla de Prevenció d’Incendis Forestals - Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals”, destinat a ajuntaments de municipis inclosos a l'annex de l’acord aprovat.

 

Aquest de Fons de prestació del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona, és per a executar actuacions de prevenció d’incendis forestals en l’exercici de 2023.

 

Atès que el punt tercer de l’acord  disposa que l’ens destinatari disposa fins al 31 d’octubre de 2022 per presentar l’acceptació expressa de la concessió.

 

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 

Primer.- Acceptar la subvenció segúent :

 

Prevenció incendis forestals: Conservació de la infraestructura estratègica

32.922,10 €

 

Segon. - Notificar aquesta acceptació a la Diputació de Barcelona.

 

Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

6 – APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS ANY 2023.

 

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,  aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

 

Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

 

Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018.

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords :

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2023 i següents, així com el seu text refós.

 

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  

 

Ordenança fiscal núm. 1

reguladora de l'impost sobre bens immobles.

Ordenança fiscal núm. 5

reguladora de l'impost sobre  Construccions, Instal·lacions i obres.

Ordenança fiscal núm. 29

reguladora de la taxa de subministrament d’aigua.

 

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2023, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 

Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.

 

7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 7 – 1 – PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA.

 

L’Associació de Micropobles de Catalunya, a proposta de la Junta de l’Associació, ha proposat modificar els estatuts vigents de l’entitat que daten del 2008, per adaptar-los a la realitat social i administrativa actual i facilitar la tasca de l’Associació que els últims anys s’ha vist incrementada per la pròpia activitat i les relacions institucionals.

 

En data 27 de novembre de 2021 s’ha celebrat l’Assemblea General de l’AM en la que s’ha aprovat per unanimitat la proposta d’Estatus adjunts a aquesta proposta.

 

Aquests canvis faciliten l’operativa de l’Associació i permeten que l’Assemblea tingui major incidència en les decisions i en el control executiu ja que seran complementats en el Reglament de Règim Intern -també aprovat a l’Assemblea- i que entraran en vigor tan bon punt com siguin aprovats els nous Estatuts per tots els seus associats.

 

Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que preveu tant la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició addicional cinquena, com el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya en els seus articles 133 a 136, així com pel que preveu la regulació en matèria d’associacions contemplada en el Títol III del Codi Civil de Catalunya, segons Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu a les persones jurídiques i, supletòriament, per la legislació estatal en matèria d’associacions.

 

Vistos els antecedents esmentats i d’acord amb el previst a l’article 57 del Reglament Orgànic Municipal, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

 

PRIMER.- Aprovar els Estatuts pels quals s'ha de regir l'Associació, i que figuren en Annex als presents acords.

 

SEGON.- Designar com a representant de l'Ajuntament a l'Assemblea General de l'associació la Sra. Isabel Serra Montañà.

 

TERCER.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris, inclosos els de rectificació i esmena, per fer efectius els acords precedents.

 

QUART.- Remetre el certificat d’acord del Ple a través d’EACAT a l’Associació de Micropobles de Catalunya per comunicar l’aprovació dels presents acords.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 7 – 2 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CALENDARI FISCAL PER L’ANY 2023.

 

L’ORGT, de  la Diputació de Barcelona proposa el calendari següent per poder dur a terme el cobrament dels impostos i taxes.

Concepte

Desc.

Data Inici Vol.

Data Fi Vol.

Data Domic.

1

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS                         

02/05/2023

05/07/2023

03/07/2023

2

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                       

01/09/2023

03/11/2023

02/11/2023

2

IMPOST BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS                     

01/09/2023

03/11/2023

02/11/2023

3

IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA                      

01/03/2023

05/05/2023

02/05/2023

10

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                      

15/09/2023

15/11/2023

02/11/2023

95

TAXA SUBMINIST. AIGUA - 3R TR. 2022                

24/01/2023

24/03/2023

01/02/2023

95

TAXA SUBMINIST. AIGUA - 4T TR. 2022                

26/04/2023

26/06/2023

02/05/2023

95

TAXA SUBMINIST. AIGUA - 1R TR.                      

26/07/2023

26/09/2023

01/08/2023

95

TAXA SUBMINIST. AIGUA - 2N TR.                     

25/10/2023

27/12/2023

02/11/2023

 

Atès que les dades proposades es troben adients, per això es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar el calendari fiscal per l’any 2023 proposat per l’ORGT amb les dades i dates següents :

Concepte

Desc.

Data Inici Vol.

Data Fi Vol.

Data Domic.

1

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS                        

02/05/2023

05/07/2023

03/07/2023

2

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                       

01/09/2023

03/11/2023

02/11/2023

2

IMPOST BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS                     

01/09/2023

03/11/2023

02/11/2023

3

IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA                     

01/03/2023

05/05/2023

02/05/2023

10

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                      

15/09/2023

15/11/2023

02/11/2023

95

TAXA SUBMINIST. AIGUA - 3R TR. 2022                 

24/01/2023

24/03/2023

01/02/2023

95

TAXA SUBMINIST. AIGUA - 4T TR. 2022                

26/04/2023

26/06/2023

02/05/2023

95

TAXA SUBMINIST. AIGUA - 1R TR.                     

26/07/2023

26/09/2023

01/08/2023

95

TAXA SUBMINIST. AIGUA - 2N TR.                      

25/10/2023

27/12/2023

02/11/2023

Segon.- Notificar aquest acord a l’ORGT.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

8 – PRECS I PREGUNTES.     

 

No n’hi han.

 

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i vint minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

 Vist-i-plau.

L’Alcaldessa.

 

 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica