Actes de 2021

DATA DE LA SESSIÓ : 07 D’ABRIL DE 2021.

HORA :                      20,00 HORES.

CARÀCTER :            ORDINÀRIA -  TELEMÀTICA

ASSISTENTS :          ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                  JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

                                  XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                  MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                  GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

 

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits de forma telemàtica per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD – 21/10/2020 ).

Una vegada llegits l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data vint-i-un d’octubre de 2020, és aprovada per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant íntegrament el seu contingut.

3 – APROVACIÓ DE LA REVOCACIÓ DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I COMERCIALS.

 

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin.

 

A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament ha delegat en la Diputació de Barcelona les seves facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos locals, mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris.

 

No obstant això, convé indicar que en data 31 de desembre de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) la derogació de l'Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus, motiu pel qual resulta convenient adequar l’abast dels respectius acords a les funcions que ha de dur a terme l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, com a Ens delegat de l’Ajuntament de referència.

 

En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents

 

ACORDS :

PRIMER.- Revocar la delegació efectuada per aquest Ajuntament a favor de la Diputació de Barcelona, respecte a la gestió i recaptació del concepte que tot seguit es detalla:

 

 • Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i comercials.

 

SEGON.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a la seva acceptació i un cop acceptat publiqui aquest acord, per a general coneixement, juntament amb l’acord d'acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

4 - ADEQUACIÓ RETRIBUCIONS 2021 A LA LLEI 11/2020 DEL PGE 2021

 

Atès que el passat 31 de desembre de 2020 es va publicar la Llei 11/2020 de Pressupostos de l'Estat per a 2021, que al seu article 18.2 s’estableix un increment de retribucions que no pot ser superior al 0,9 % respecte les vigents a 31 de desembre de 2020.

 

A l’article 18.5 es concreten les quanties relatives als conceptes de Sou i Triennis, per cada grup de classificació i a l’article 22.c es fixen els imports dels 30 nivells del complement de destinació.

 

Atès que els imports de la resta de conceptes retributius del personal funcionari i laboral equiparat, com els conceptes que percep el personal laboral no equiparat han de ser objecte de negociació amb la part social i posterior aprovació del Ple, a qui correspon la competència.

 

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar l’increment del 0,9% de les retribucions bàsiques, no-bàsiques i de la resta de complements integrants de la nòmina salarial del personal al servei de la Corporació, en règim funcionarial i règim laboral indistintament, amb efectes a partir de gener 2021, exceptuant les persones amb les quals es va acordar una retribució fixe en el moment de la contractació i els plans locals d’ocupació, sempre que la retribució pactada sigui igual o superior al SMI 2020.

 

Segon.- Aprovar l’adequació retributiva exposada al punt anterior per tal que operi en relació a les retribucions que perceben els càrrecs electes amb dedicació parcial/total de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

5 – APROVACIÓ DE LA FACTURA, DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha executat l’actuació de títol “ REHABILITACIÓ TORRE DEL CAMPANAR I ACTUACIONS PUNTUALS “

Atès que l’actuació ha estat realitzada de manera satisfactòria, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat de l’execució de l’actuació de títol “ Rehabilitació torre del campanar i actuacions puntuals “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar la factura en referència a l’actuació “ Rehabilitació torre del campanar i actuacions puntuals “ lliurada per l’empresa Construccions Ramon Serra S.L, número 20210007 de data 28/02/2021 i per import de 21.732,38 €, amb l’IVA inclòs.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

6 -  RATIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LA SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT ENTRE GLOBALCAT TELECOM I ELS AJUNTAMENTS DE MONTMAJOR I VIVER I SERRATEIX.

 

Donada la urgència de l’actuació que es objecte del conveni de referència, la Sra. Isabel Serra Montañà i actuant com a Alcaldessa de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, va signar en data 01 de març de 2021, un conveni subscrit amb l’empresa GLOBALCAT i l’Ajuntament de Montmajor.

 

Aquest conveni i pel que fa a aquest Ajuntament estableix, entre d’altres, lo següent :

 

Que l’Ajuntament de VIVER I SERRATEIX és propietari de la finca anomenada “LOCAL SOCIAL DE SERRATEIX”i que és d’interès per GLOBALCAT TELECOM per la instal·lació de l’armari de comunicacions i l’antena, per a procedir a la implantació d’una xarxa de servei d’Internet de Fibra òptica i Wimax en el municipi de MONTMAJOR i VIVER I SERRATEIX.

 

Que GLOBALCAT TELECOM, està procedint a la implantació d’una xarxa de servei d’Internet de Fibra Òptica i Internet Rural Wimax, pel que està interessada en instal·lar, per la seva ubicació estratègica al “LOCAL SOCIAL DE SERRATEIX “ de VIVER I SERRATEIX, amb la finalitat d’un radioenllaç entre les poblacions de VIVER I SERRATEIX I MONTMAJOR.

 

Que com a contraprestació a la instal·lació de l’equip de comunicació de fibra òptica ,GLOBALCAT TELECOM, es compromet a prestar a l’Ajuntament de VIVER I SERRATEIX una connexió gratuïta a Internet de Fibra Òptica Empresarial amb un cabal de 300 Mb de baixada i 300Mb la qual disposarà d’una IP estàtica per tal de poder utilitzar part del cabal per a telefonia IP. Incloent-hi els següents materials i serveis necessaris per la seva prestació i que son :

- Un (1) router WIFI de Fibra òptica.

- Instal·lació cablejat i accessoris necessaris per al servei.

 

GLOBALCAT TELECOM, realitzarà al seu càrrec el manteniment de tota la infraestructura necessària per al correcte funcionament del node.

 

L’Ajuntament de VIVER I SERRATEIX facilitarà a GLOBATCAT, l’energia necessària per la instal·lació i el correcte funcionament de l’equip de comunicació de la fibra òptica.

 

És per tot això exposat, i atès que tots els membres ha tingut coneixement del redactat complert del conveni signat, que es proposa al ple l’adopció dels acords següents :

 

Únic.- Ratificar en la seva totalitat la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Viver i Serrateix, l’Ajuntament de Montmajor i l’empresa GLOBALCAT, en data 01 de març de 2021

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

7 – APROVACIÓ DE LA FACTURA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL PROGRAMA SECTORIAL DE MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS “ REFORÇ DEL FERM DE DIVERSOS TRAMS DEL CAMÍ DE SANT JOAN DE MONTDARN A VIVER I DE VIVER A PUIG-REIG AL TM DE VIVER I SERRATEIX “.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha executat l’actuació de títol ““ REFORÇ DEL FERM DE DIVERSOS TRAMS DEL CAMÍ DE SANT JOAN DE MONTDARN A VIVER I DE VIVER A PUIG-REIG AL TM DE VIVER I SERRATEIX

L’Actuació està inclosa en el Programa sectorial de millora de camins municipals de la Diputació de Barcelona.

Atès que l’actuació ha estat realitzada de manera satisfactòria, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat de l’execució de l’actuació de títol ““ REFORÇ DEL FERM DE DIVERSOS TRAMS DEL CAMÍ DE SANT JOAN DE MONTDARN A VIVER I DE VIVER A PUIG-REIG AL TM DE VIVER I SERRATEIX  “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar la factura en referència a l’actuació ““ REFORÇ DEL FERM DE DIVERSOS TRAMS DEL CAMÍ DE SANT JOAN DE MONTDARN A VIVER I DE VIVER A PUIG-REIG AL TM DE VIVER I SERRATEIX “ lliurada per l’empresa PASQUINA,S.A, número 210071 de data 29/03/2021 i per import de 34.778,38 €, amb l’IVA inclòs.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

8 – APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DE FINALITZACIO I DE LA DESPESA EN REFERÈNCIA A L’ACTUACIÓ DE DINAMITZACIÓ TERRITORIAL ANULAITATS 2018 I 2019, DE TÍTOL “ RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL “.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha executat l’actuació de títol “RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL

 

Vista la memòria tècnica de l’execució.

 

Atès que l’actuació ha estat realitzada de manera satisfactòria, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat de l’execució de l’actuació de títol “RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

 

Segon.- Aprovar la memòria redactada pel tècnic municipal juntament amb la factura en referència a l’actuació “RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL “ lliurada per l’empresa Aïllaments i Instal·lacions RIAL, S.L, número 2020/1065 de data 30/12/2020 i per import de 52.854,65 €, amb l’IVA inclòs.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

9 – APROVACIÓ DELS COMPTES DE RECAPTACIÓ DE L’ORGT CORREPONENTS A L’ANY 2020.

 

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2020 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

 

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :

 

Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2020.

Rebuts:                       3.037,54 euros.

Liquidacions :            2.498,59 euros.

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2020.

Rebuts :                      5.430,57 euros.

Liquidacions :             757,00 euros.

 

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2020 i aprovar-ne el seu contingut.

 

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2020 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.

 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

 

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :

 

Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2020.

Rebuts:                       0.00 euros.

Liquidacions :             0,00 euros.

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2020.

Rebuts :                      430,50 euros.

Liquidacions :             125,80 euros.

 

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

 

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2020 i aprovar-ne el seu contingut.

 

10 – APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL DE LES ESCOMBRARIES.

 

No es porta a terme la votació, atès que el Consell Comarcal del Berguedà ens ha notificat la seva innecessarietat.

 

11 – APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ DEL NOU CONVENI ARXIUS MANTENIMENT.

 

L’Ajuntament va aprovar la signatura d’un conveni amb la Diputació de Barcelona mitjançant el qual s’encarregava, entre altres coses,  el manteniment de l’arxiu municipal a l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

 

Atès que és necessària la signatura d’un nou conveni d’actualització de l’anterior.

 

Vist el text literal del conveni que conté el text literal següent :

 

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, dins el seu programa de suport al patrimoni cultural dels municipis manté una política d’assessorament i cooperació en matèria de patrimoni documental, gestió documental i arxius municipals.

 

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, el 1992 va iniciar un programa de col·laboració per portar a terme la classificació i ordenació dels fons documentals dels arxius municipals.

 

Que en data…………………l’Ajuntament …………………. va signar un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, a l'objecte d’organitzar el fons documental municipal.

 

Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, impulsa i coordina la Xarxa d’Arxius Municipals que potencia les sinergies i permet la prestació de serveis directes adreçats als arxius municipals que en formen part.

 

Aquesta Xarxa d’Arxius Municipals desenvolupa dues línies d’acció. D’una banda, el Programa de Manteniment destinat a col·laborar amb els ajuntaments interessats en donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal efectuada per l’Oficina de Patrimoni Cultural i implantar un sistema de gestió documental. I d’altra banda, la Central de Serveis Tècnics que té l’objectiu d’impulsar i coordinar la compartició i potenciació de recursos i serveis, en matèria d’arxius municipals i gestió documental, adreçada a aquells municipis que disposin d’un Servei d’Arxiu Municipal i que aquest pertanyi al Sistema d’Arxius de Catalunya.

 

Que l'Ajuntament de…..…………., està interessat a garantir el normal desenvolupament del Servei d’Arxiu Municipal dotant-lo dels recursos i serveis necessaris per a l’acompliment de les seves funcions.

 

Que l'Ajuntament de…..…………. està interessat a adherir-se a la Xarxa d’Arxius Municipals, i treballar conjuntament amb els altres membres, per tal de garantir el manteniment dels programes de gestió documental i de conservació i difusió del seu patrimoni documental.

 

Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona  de data...........................

 

Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de .................(especificar òrgan d’aprovació) de l’Ajuntament de ..................... en la seva sessió de data ...............

 

En conseqüència posats d'acord, l'Ajuntament de .......................... i la Diputació de Barcelona, decideixen establir un conveni de col·laboració que articulen a tenor dels següents

 

P A C T E S

 

Primer       Objecte del conveni

L'objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració amb l’Ajuntament de ………………………… per tal de desenvolupar el programa de manteniment dissenyat per aquells municipis amb població fins a 1.000 habitants, passant a formar part de la Xarxa d’Arxius Municipals.

Segon        Objectius de la Xarxa d’Arxius Municipals

Aquesta Xarxa té per objectiu oferir la prestació de serveis directes i cercar fórmules operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió documental i de conservació i difusió del patrimoni documental dels arxius municipals.

També té per finalitat, potenciar l'intercanvi d'experiències i coneixements tècnics i, la formació i reciclatge del personal dels arxius municipals.

 

Tercer        Ens participants

Podran adherir-se a aquesta Xarxa d’Arxius Municipals els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona que  estiguin interessats en donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal efectuada per l’Oficina de Patrimoni Cultural i implantar un sistema de gestió documental.

 

L’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals dóna dret a participar i gaudir dels serveis i accions segons els acords específics i en funció del calendari establert per l’Oficina de Patrimoni Cultural. I en concret a aparèixer en tots els materials de difusió i promoció genèrics que es puguin publicar (fulletons, publicitat, web, xarxes socials...).

 

Quart         Obligacions de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa d’Arxius Municipals, es compromet a:

 • Donar el suport tècnic i organitzatiu a l’Ajuntament.……....……………., per tal de garantir les tasques d’actualització i manteniment del fons documental municipal, a través de l’arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona.
 • Facilitar la participació de l’Ajuntament..................... en totes les accions i serveis que es desenvolupin a través de la Xarxa d’Arxius Municipals.
 • Respectar i acomplir els compromisos que consten a l’Annex I.

 

Cinquè      Obligacions de l’ens adherit

L’Ajuntament ............................, es compromet a:

 

 • Nomenar un responsable que serà l’encarregat de la gestió, control, préstec intern, consulta interna i externa del fons documental municipal i l’interlocutor amb l’arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona, i haurà de seguir el Pla de formació que es dissenyi des de la Diputació de Barcelona. El nomenament d’aquest responsable haurà de ser comunicat a l’Oficina de Patrimoni Cultural en un termini màxim d’un mes, comptador a partir de la signatura del conveni, així com també qualsevol altra canvi en la designació que es pogués produir al llarg de la seva durada.
 • A seguir i respectar les indicacions tècniques que proposi la Diputació de Barcelona.
 • Col·laborar amb la Xarxa d’Arxius Municipals, i en la mesura de les seves possibilitats, en aquelles activitats que aquesta ho sol·liciti.
 • Incorporar el logotip de la Xarxa d’Arxius Municipals en tot el material de difusió i/o activitats que responguin al programa conjunt.
 • Ubicar, en la zona d’accés a l’equipament i de forma visible, un rètol que l’identifiqui com a arxiu adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals, i que serà subministrat per la Diputació de Barcelona.
 • Respectar i acomplir els compromisos que consten a l’Annex I.
 • Garantir des de l’inici de l’actualització i manteniment i en tot moment, les condicions òptimes d’higiene, salubritat i conservació, amb unes instal·lacions adequades, tant de les persones com de la documentació dipositada.

 

Sisè           Protecció de dades

La Diputació de Barcelona i els ens adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals han de complir els requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en particular l‘establert en el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals, tant quan ostentin la condició de responsables del tractament com d’encarregats del tractament de les dades personals a tractar en el decurs de les actuacions que es desenvolupin des de i en el marc de la Xarxa d’Arxius Municipals.

 

L’ens adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals autoritza a la Diputació de Barcelona, com  a encarregada del tractament, per subencarregar a un tercer la realització d’aquells tractaments que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les actuacions sol·licitades.

 

Tanmateix, la Diputació vetllarà per la realització del contracte formalitzat amb el subencarregat respectant les obligacions fixades a l’article 28 del RGPD i a l’article 33 de la LOPDGDD.

 

Així mateix, autoritza a la encarregada del tractament a dur a terme, únicament per als usuaris assignats a l’actuació concreta, el tractament en dispositius portàtils, a tractar les dades als seus locals o fora d’aquests i dels del responsable, en virtut de la necessitat de l’actuació i l’entrada i sortida de suports i documents que continguin dades personals fora dels locals del responsable

 

La Diputació tindrà a disposició de l’ens local còpia del contracte subscrit amb el subencarregat per tal de poder fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del subencarregat i els tractaments afectats.

 

Els servidors on es tractaran les dades personals i els serveis associats es trobaran a les instal·lacions de la Diputació de Barcelona. No obstant, en el cas que s’hagin d’externalitzar aquests serveis es realitzaran dintre del territori de la UE.

 

El tractament de les dades personals s’ha de dur a terme d’acord amb les previsions següents:

 

1) Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a la realització de les actuacions previstes en execució d’aquest conveni.

 

2) La Diputació, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, dels sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, per a:

 

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
 • Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

 

3) Garantint que les persones autoritzades per tractar dades personals:

 

 1. a) Es comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los convenientment.
 2. b) Mantenen el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagin tingut accés en virtut del corresponent encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.
 3. c) Han rebut formació en matèria de protecció de dades.
 4. d) En el cas de violació de seguretat de les dades personals la Diputació informarà el responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48h, i a través del Delegat de Protecció de Dades (DPD), de les violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. Aquesta notificació no serà necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
 5. e) Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació procedirà a la devolució i/o destrucció (segons s’estableixi en el moment d’inic dels treballs) de les dades inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs realitzats. Aquesta obligació es projectarà també sobre la o les subencarregades.
 6. f) En cas necessari, en virtut de les característiques de cada actuació sol·licitada, el Delegat de Protecció de Dades de la Diputació juntament amb la persona DPD de l’ens sol·licitant adaptaran les presents clàusules al cas concret.

 

L’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i resta de drets es podrà realitzar a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/drets-arco/default.aspo mitjançant la presentació d’un escrit al Registre General de la Diputació. Per a més informació, el Delegat de Protecció de Dades es troba a disposició dels interessats a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Així mateix, els interessats poden adreçar-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades per a presentar qualsevol reclamació sobre la matèria.

 

Setè           Vigència del conveni

Aquest conveni iniciarà la seva vigència a partir de la seva signatura i tindrà una durada màxima de quatre anys. Així mateix podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés de les seves parts signants. Aquesta pròrroga no podrà excedir de quatre anys com a màxim.

No obstant això, qualsevol de les dues parts podrà denunciar el conveni mitjançant escrit notificat a l’altra part amb una antelació mínima de tres mesos respecte la data de venciment.

 

VuitèComissió de seguiment

Es crearà una Comissió de Seguiment del present conveni, de caràcter paritari i integrada per un representant de cada una de les institucions signants. Aquesta comissió es reunirà sempre que qualsevol de les parts ho requereixi i tindrà per funcions:

 • Acordar els criteris de cooperació.
 • Fer i el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.

 

Novè          Modificació del conveni

Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de..............................

 

Desè          Resolució de conflictes

La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit de litigi entre les parts, serà coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa.

 

Onzè          Supòsits d’extinció del conveni

 

El present conveni es podrà extingir pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en les següents causes de resolució:

 • Per expiració del seu termini.
 • Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
 • Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
 • Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
 • Per a qualsevol altra causa admissible en Dret.

La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un mínim de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del conveni.

 

Dotzè         Règim jurídic

El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les disposicions següents:

 • La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 • El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
 • La resta de normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.

 

I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen electrònicament aquest document.

 

Annex I:

 

Compromisos de la Diputació de Barcelona

.Consultoria i assistència en línia.

.Dedicació de l’arxiver itinerant de 14 hores anuals per al funcionament del Servei d’Arxiu Municipal. A revisar en funció de les necessitats específiques.

.Formació específica al personal de l’ajuntament.

.Manteniment dels instruments de descripció i recursos necessaris d’acord amb els criteris de publicitat activa i transparència.

.Elaboració de proposta i actualització de normatives i d’eines tècniques de gestió documental i arxiu.

.Aplicació, control i manteniment de les normatives i de les eines tècniques de gestió documental i arxiu.

Compromisos de l’Ajuntament ............

.Adequació de les dependències,  sistemes i equips per a la correcta conservació, protecció i seguretat de la documentació.

.Adequació d’una àrea de treball i d’una àrea de consulta pel Servei d’Arxiu Municipal.

.Garantir l’accés a la informació pública a la ciutadania i un horari de servei al públic d’un mínim de 10 hores.

.Facilitar el material pel funcionament del Servei d’Arxiu Municipal.

.Facilitar la formació del personal administratiu de l’ajuntament.

.Implementació del sistema de gestió documental proposat per la Diputació de Barcelona.

.Aprovació de les normatives i de les eines de gestió documental i arxiu que proposi la XAM de la Diputació de Barcelona

.Facilitar l’accés a l’entorn de gestió electrònica (gestors documentals, programari, espais de servidors, etc.) al personal de la Diputació amb el perfil d’arxiver i els permisos necessaris per exercir les funcions que li corresponen en gestió documental i arxiu.

 

 

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a la Xarxa d’Arxius Municipals per donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal efectuada per l’Oficina de Patrimoni Cultural i implantar un sistema de gestió documental.

 

Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració amb aquest Ajuntament per tal de desenvolupar el programa de manteniment dissenyat per aquells municipis amb població fins a 1.000 habitants, passant a formar part de la Xarxa d’Arxius Municipals.

 

Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

12 - APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ I DEL NOU CONVENI TIPUS ASGEL.

 

A proposta de la Diputació de Barcelona es proposa l’actualització del conveni atès que es justifiquen les per les necessitats següents :

 

 • Actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus a la regulació vigent de la institució jurídica, continguda en l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en relació amb l’article 48,9, pel qual s’exclou l’aplicació de les normes del capítol VI de la Llei, relatives als convenis, a les encomandes de gestió.

 

 • Referència als nous models de comptabilitat local imposats per l’Ordre HAP/1364/2018, de 12 de desembre, per la qual es modifiquen els plans de comptes locals annexos a les instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat local.

 

 • Referència a les mesures previstes en el Reail Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica ( ENS ), en el marc de les mesures necessàries per garantir la seguretat de la información enmagatzemada en la bases de dades tant en les operacions d’intercanvi amb altres administracions publiques o entitats privades com en les consultes o transaccions que pugui efectuar el propi Ens Local per via telemàtica.

 

 • Regulació de les obligacions de l’Ens Local que realitza l’encomana i de la Diputació de Barcelona, que actuen, respectivament, com a responsable i com a encarregada del tractament, en l’àmbit de la protecció de dades de caràcter personal.

 

És per tot això exposat, i atès que tots els membres han tingut coneixement del redactat complert del conveni,  que es proposa al ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar l’actualització del conveni d’encomana de gestió i del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en la Gestió Econòmica Local ( ASGEL ).

 

Segon.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari a la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa d’aquest Ajuntament, per tal de poder signar qualsevol document en relació al desenvolupament d’aquest acord.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

13 – SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A CÀRRECS ELECTES LOCALS PER L’ANY 2021 I SEGÜENTS.

El Decret 69/2008, d'1 d'abril, regula el sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

 

La convocatòria s’aprova mitjançant Resolució de la conselleria de la Presidència que estableix la quantia màxima anual a percebre per cada ajuntament, així com la distribució mensual.

 

Per ser beneficiaris d'aquestes compensacions cal complir els requisits següents:

 

 1. a) Tenir una població no superior als 2.000 habitants, segons les dades oficials de l’ Institut d'Estadística de Catalunya referides a l'any 2017.

 

 1. b) Haver reconegut i liquidat uns recursos ordinaris totals, d'acord amb les dades de la liquidació consolidada dels seus pressupostos i els dels seus ens dependents, que no superin en un 75% la mitjana dels pressupostos dels municipis del seu tram de població (fins a 100 habitants; entre 101 i 500 habitants, i entre 501 i 2.000 habitants).

 

Atès que s’ha publicat la convocatòria de subvenció al DOGC.

 

Atès que aquest Ajuntament es troba inclòs dins els supòsits establerts per poder sol·licitar la subvenció.

 

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 

Primer.- Sol·licitar la subvenció per a càrrecs electes locals any 2021 i següents.

Segon.- Designar en la persona que ostenta l’alcaldia la Sra. Isabel Serra Montañà, amb DNI 52304096A, com persona beneficiària de la mateixa i amb una dedicació del 75 % de la jornada.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

14 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2021.

 

Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2021, elevat a aquesta corporació local per la Sra. Presidenta, en la forma prevista per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març , i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

 

Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:

 

Estat d’Ingressos :     

Capítol.                       Concepte.                                                      Import                        

I                                   IMPOSTOS DIRECTES                                 33.000,00     

II                                  IMPOSTOS INDIRECTES                                4.000,00

III                                 TAXES I ALTRES INGRESSOS                   89.724,98

IV                                TRANSFERÈNCIES CORRENTS               229.800,00

V                                 INGRESSOS PATRIMONIALS                        1.400,00

VII                               TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL              663.075,02

 

TOTAL INGRESSOS :                                                                    1.021.000,00

           

Estat de despeses :

Capítol.                       Concepte.                                                      Import

I                                   DESPESES DE PERSONAL                          75.615,00

II                                  DESPESES BENS COR I SERVEIS           263.815,68

III                                 DESPESES FINANCERES                                 500,00

IV                                TRANSFERÈNCIES CORRENTS                 11.100,00

VI                                INVERSIONS REALS                                   656.369.32

IX                                PASSIUS FINANCERS                                   13.600,00

 

TOTAL DESPESES :                                                                      1.021.000,00

 

 

Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:

 

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

 1. Funcionaris de carrera :

Denominació.                         Nombre.                     Ocupades.      Vacants.         Grup.

1 Funcionaris d'habilitació estatal :

1.1 Subescala Secretaria.                

            Secretaria - Intervenció.        Exempt.                      0                      0          -

 

 1. B) Personal laboral :

1 Personal laboral fix a temps parcial -

1 Cap major Administratiu adm. General. 1/3 jornada.

1.1 Administració General.

                                                           1                                  1                      0          C1

2 Personal laboral temporal a temps parcial -

2 Aux Administratiu adm. General 1 / 2 jornada.

2.1 Administració General                 1                                  1                      0          C2                              

Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el termini d'exposició pública.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots

 

15 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE TÍTOL “ MILLORA D'INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I DE L'EQUIPAMENT DE VIVER. 1A FASE XARXA D'AIGÜES MUNICIPAL - PUOSC

Vist el projecte d’obres de títol “Millora d'infraestructures de serveis municipals i de l'equipament de Viver. 1a Fase xarxa d'aigües municipal - PUOSC” redactat per l’enginyer tècnic industria Sr. Josep Ramon Busquets i Planas.

L’objectiu del projecte es definir i valorar les obres necessàries de millora d'infraestructures de serveis municipals i l'equipament de Viver. 1a Fase xarxa d'aigües municipal.

 

El pressupost d’execució per contracta ascendeix a 152.842,11 € (IVA inclòs).

Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

Vist l’article 37 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya en relació a la tramitació dels projectes d’obres.

És per tot això exposat que es sotmet a votació l’aprovació dels acords següents :

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres “Millora d'infraestructures de serveis municipals i de l'equipament de Viver. 1a Fase xarxa d'aigües municipal - PUOSC” redactat per l’enginyer tècnic industria Sr. Josep Ramon Busquets i Planas  i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 152.842,11 € ( IVA inclòs ).

Segon.- Sotmetre el citat projecte a informació pública per un termini de trenta dies hàbils comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica de l’Ajuntament a l'efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions, d'acord amb el que preveu l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Tercer.- Establir que en cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, el projecte s’entendrà aprovat definitivament.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

16 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 

No n’hi han

 

17 – PRECS I PREGUNTES.   

 

No n’hi han.

 

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint-i-una  hores i sis minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau.

 L’Alcaldessa.

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

 

DATA DE LA SESSIÓ : 06 D’OCTUBRE DE 2021.

HORA :                       20,00 HORES.

CARÀCTER :             ORDINÀRIA.

ASSISTENTS :           ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                   JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                   MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                 

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD – 07/07/2021 ).

Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data set de juliol de 2021, és aprovada per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant íntegrament el seu contingut.

3 – ADJUDICACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE “ MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER – 1ª FASE. XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL“. 

Sent necessari per aquest  Ajuntament realitzar les obres de títol MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER – 1ª FASE. XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL“. 

Atès que la Generalitat de Catalunya, ha atorgat a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un ajut per realitzar aquesta actuació.

Atès que la llei aplicable al contracte, ho és el Real Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic de conformitat amb la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atès que donades les característiques de l'obra es justifica la utilització del procediment obert simplificat.

Atès que el projecte modificat va ser aprovat inicialment en data set d’abril de 2021i publicat en el BOP de data vint-i-dos d’abril de 2021 per un termini de 30 dies per a la presentació d’al.legacions i/o suggeriments.

Atès que contra l’acord l’aprovació inicial i dins el termini establert no s’hi varen presentar al.legacions i/o suggeriments, restant per tant definitivament aprovat.

Atès que en data set de juliol de 2021 es va aprovar per Ple iniciar el procediment de contractació de l’actuació i del Plec de Clàusules.

Atès que en data setze de juliol de 2021 es va publicar la licitació a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Atès que en data cinc d’agost de 2021, a les 12:00 hores es va dur a terme l’obertura del sobre únic de les empreses presentades i que son les següents :

Atès que la documentació presentada per les quatre empreses licitadores és la correcte.

Vist  l’informe  valoratiu emès pel tècnic  municipal sobre les propostes presentades i que conté el text literal següent :

Vist que l’informe tècnic conclou que l’oferta presentada per Aïllaments i Instal.lacions Rial, S.L, incorre en pressumpció d’anormalitat.

Atès que en data deu de setembre de 2021, es va requerir a l’esmentada empresa per tal que en un termini màxim de 5 dies aportés la justificació desglosada, raonada i detallada de les condicions de viabilitat de la seva oferta.

Atès que en temps i forma l’empresa requerida va aportar la documentació sol.litada.

Vist el nou informe  valoratiu emès pel tècnic  municipal sobre les propostes presentades i que conté el text literal següent :

És per això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

PRIMER.- Adjudicar a L’empresa AÏLLAMENTS I INSTAL.LACIONS RIAL, S.L  el contracte d'obra  per l’actuació “ MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER – 1ª FASE. XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “ per  un  import de 126.315,79  € + 26.526,32 € IVA, juntament amb les millores ofertades.

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 161/610.10 del pressupost vigent de despeses.

TERCER.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

QUART.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 10 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a dipositar la garantia definitiva per un import corresponent al 5 % del preu de l’adjudicació sense IVA.

CINQUÈ.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 15 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a formalitzar el contracte i acrediti la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència a l'apartat segon de la declaració responsable aportada.

SISÈ.- Notificar aquest acord a AÏLLAMENTS I INSTAL.LACIONS RIAL, S.L adjudicatari del contracte.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat dels assistents.

4 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DE LA LICITACIÓ I LICITACIÓ DEL PROJECTE DE TÍTOL “PROJECTE REFORMULAT - ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ DE PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX CONSITENTS EN SUBSTITUCIÓ PLACA COBERTA DE LA SALA CAPITULAR, MILLORA INSTAL·LACIONS I ADEQUACIÓ PLANTA BAIXA ANTIGA CAMBRERIA COM A ZONA D’EXPOSICIÓ “.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte de títol “PROJECTE REFORMULAT - ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ DE PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX CONSITENTS EN SUBSTITUCIÓ PLACA COBERTA DE LA SALA CAPITULAR, MILLORA INSTAL·LACIONS I ADEQUACIÓ PLANTA BAIXA ANTIGA CAMBRERIA COM A ZONA D’EXPOSICIÓ “, redactat per l’arquitecte Sr. Joan Manuel Serarols Ballús i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 144.966,90 €.

 

El projecte es va aprovar inicialment en el Ple  de data 07 de juliol de 2021.

 

L’anunci d’aprovació inicial es va publicar en el BOP de data 13 de juliol de 2021, de la mateixa manera es va publicar en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en la seu electrònica municipal.

 

Durant el termini establert per a la presentació de reclamacions, suggeriments i/o al·legacions, no se n’hi han presentat, és per això que l’esmentat projecte queda aprovat de manera definitiva.

 

Vist el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic i atès  que per raó del seu import es justifica la utilització del procediment de licitació pel procediment obert simplificat.

 

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat de l’actuació de títol “PROJECTE REFORMULAT - ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ DE PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX CONSITENTS EN SUBSTITUCIÓ PLACA COBERTA DE LA SALA CAPITULAR, MILLORA INSTAL·LACIONS I ADEQUACIÓ PLANTA BAIXA ANTIGA CAMBRERIA COM A ZONA D’EXPOSICIÓ “ i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 144.966,90 €, juntament amb el corresponent Plec de clàusules administratives i l’altra documentació que l’acompanya.

 

Segon.- Iniciar el procediment de licitació de l’actuació, disposant la publicació de la mateix en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 

Tercer.- Aprovar la despesa d’aquest contracte retenint el crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 334/682.03 del pressupost de l’any 2021.

 

Quart .- Nomenar tècnic director de l’obra a l’arquitecte Sr. Joan Manuel Serarols Ballús..

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 

5 – ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES A CATALUNYA.

 

L’Associació de Micropobles de Catalunya (A.M.C), es defineix com a una entitat sense afany de lucre que aplega, inicialment, als municipis catalans amb una població igual o inferior als 500 habitants i que lliurement s’hi vulguin adherir.

 

L’ideari fundacional es concreta en les següents línies: el municipalisme, la igualtat entre persones i la cooperació amb altres entitats municipalistes.

 

El municipalisme perquè és el nivell fonamental d’organització política i social en un marc democràtic.

 

La igualtat entre les persones, perquè el respecte dels drets i deures de tothom i l’acció compensatòria de dèficits i carències, han de tenir una clara expressió arreu, però especialment en aquelles societats, com són els ‘micropobles’ on per la seva naturalesa geogràfica i social, l’assoliment de la igualtat d’oportunitats és especialment necessària.

 

La cooperació amb altres entitats municipalistes perquè entenem que amb tota la seva independència funcional i d’acció, l’A.M.C no pot deixar d’actuar d’acord i amb plena sintonia amb totes aquelles entitats que defensen posicions semblants, tot i que menys especialitzades.

 

Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix reuneix el requisits per tal de poder ser membre de l’Associació de Micropobles de Catalunya.

 

Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix està interessat en formar part de l’esmentada actuació per tal, d’entre d’altres, el foment i defensa de la igualtat d’oportunitats dels micropobles i els seus habitants, davant instàncies polítiques, jurisdiccionals, administratives i privades. L’ Impuls a l’autonomia municipal., la promoció de la recerca i el coneixement específics sobre els micropobles i zones rurals, el Foment de la col·laboració amb les entitats municipalistes amb les que s’arribi a acords, sempre que hi hagi respecte explícit a l’especialització, en base als seus integrants, de l’A.M.C, i qualsevol altra funció relacionada, directament o indirecte, amb els associats.

 

Vistos i entesos els Estatuts de l’A.M.C, i vist el que disposen els articles 1 , 2 i 3 del Capítol 3 – Socis, de l’esmentat Estatut es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar el text dels Estatuts de l’Associació de Micropobles Catalunya vigents en aquesta data.

 

Segon.- Sol·licitar l’adhesió del municipi de Viver i Serrateix a l’Associació de Micropobles de Catalunya i sol·licitar que el Comitè de Direcció tingui a bé d’aprovar-ne l’ ingrés.

 

Tercer.- Designar a la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa d’aquest Ajuntament, tant àmpliament com en dret correspongui per a la signatura de quants documents siguin necessaris per al desenvolupament d’aquest acord.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 

6 -  DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT A L’ANY 2020.

Es dona compte del Decret d’aprovació de la  liquidació del pressupost corresponent a l’any 2020 juntament amb la documentació econòmica que l’acompanya.

El Ple es dona per assabentat i conforme amb la resolució esmentada.

 

7 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU I DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

Atès que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la seva sessió de data 15 de juny de 2021 va adoptar l’acord de requerir a l’Ajuntament de Viver i Serrateix que iniciés els tràmits per la renovació dels càrrecs de Jutge de Pau i Jutge de Pau substitut, atès que estava a punt d’expirar el termini de quatre anys pels quals son nomenats.

Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix va iniciar els tràmits per les renovacions dels càrrecs esmentats amb la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de data 27 de juliol de 2021, amb la exhibició de l’anunci al taulell d’anuncis del Jutjat de Pau de Viver i Serrateix, i a la seu Electrònica de la plana web de l’Ajuntament, oferint un termini de quinze dies a comptar des de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que els possibles interessats aportessin dins aquest termini la documentació necessària.

 

Atès que s’ha presentat una sol·licitud pel càrrec de Jutge de Pau Titular corresponent a : Antoni Cots Soler, nascut a Barcelona el dia 26/07/1970, amb DNI 39354721L, domiciliat a la casa de Les Cots de Sant Joan, i de professió treballador agrícola – ramader.

 

Actualment ostenta el càrrec de Jutge de Pau titular.

 

I Atès que s’ha presentat una sol·licitud pel càrrec de Jutge de Pau Substitut corresponent a : Josep Vilanova Plans, nascut a Viver i Serrateix el dia 18/10/1957, amb DNI 39317034Y, domiciliat a la casa Vilanova, i de professió treballador agrícola - ramader.

 

Actualment Jutge de Pau Substitut.

 

Es per tot això, que es proposa al ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Atès que s’ha verificat que els sol·licitants no es troben incapacitats per l’ ingrés a la carrera judicial, en virtut del que disposa l’article 303 de la LOPJ, proposar pel càrrec de Jutge de Pau Titular el Sr. Antoni Cots Soler, nascut a Barcelona el dia 26/07/1970, amb DNI 39354721L, domiciliat a la casa de Les Cots de Sant Joan, i de professió treballador agrícola – ramader, i pel càrrec de Jutge de Pau Substitut el Sr. Josep Vilanova Plans, nascut a Viver i Serrateix el dia 18/10/1957, amb DNI 39317034Y, domiciliat a la casa Vilanova, i de professió treballador agrícola - ramader.

 

Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal que, i si s’escau, es porti a terme el nomenament.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta i amb el vot favorable de tots els assistents.

 

8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 

No n’hi han.

 9 – PRECS I PREGUNTES.     

 

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i trenta-dos minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau.

L’Alcaldessa. DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

 

DATA DE LA SESSIÓ : 22 DE DESEMBRE DE 2021.

HORA :                       20,00 HORES.

CARÀCTER :             ORDINÀRIA – TELEMÀTICA.

ASSISTENTS :           ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                   JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                   MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                 

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària telemàtica de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD – 06/10/2021 i EXT – 10/11/2021).

Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de data sis d’octubre de 2021, i extraordinària de data deu de novembre de 2021 son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària, decrets núm 33,34,35,36,37,38,39/2021)

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant íntegrament el seu contingut.

3 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ “ DOTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI “

Per unanimitat de tots els membres, s’acorda de tractar aquest assumpte en un proper Ple.

4 – APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL ANY 2020.

Vist el compte general de l’exercici 2020 elaborat per la intervenció municipal, segons disposen els articles 208 i següents del Reial Decret 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes local i la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre.

Atès que el compte general, un cop format per la Intervenció, es va sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes.

Atès que el compte general amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes,  ha de ser exposat al públic per un termini de quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats poden presentar reclamacions, objeccions o observacions. Examinades aquestes per la Comissió Especial de Comptes, emetrà un nou informe.

Vist que l’esmentat compte ha estat sotmès a informe de la Comissió Especial de Comptes, i que ha estat informat favorablement per l’esmentada Comissió.

Vist que el compte general ha estat exposat al  públic en el Butlletí Oficial de la Província.

Per tot això, el Ple per unanimitat  acorda l’adopció dels següents

ACORDS :

Primer.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Viver i Serrateix corresponent a l’exercici 2020, segons la documentació adjunta

Segon.- Remetre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya els estats i comptes anuals que integren el compte general de l’Ajuntament.

5 – ADJUDICACIÓ PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE L’ACTUACIÓ DE “REFORMULAT - ACT.REHABILITACIÓ PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX CONSITENTS EN SUBSTITUCIÓ PLACA COBERTA DE LA SALA CAPITULAR, MILLORA INSTAL•LACIONS I ADEQUACIÓ PLANTA BAIXA ANTIGA CAMBRERIA COM A ZONA D’EXPOSICIÓ.

Vist l’acord de data 10 de novembre de 2021 de declaració de concurs desert de l’obra de títol “ Reformulat - act. rehabilitació part del Monestir de Santa Maria de Serrateix consistents en substitució placa coberta de la sala capitular, millora instal•lacions i adequació planta baixa antiga cambreria com a zona d’exposició “.

Atès que en el Ple de data 10 de novembre de 2021 es van prendre els següents acords :

“” Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat de l’actuació de títol “PROJECTE REFORMULAT - ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ DE PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX CONSITENTS EN SUBSTITUCIÓ PLACA COBERTA DE LA SALA CAPITULAR, MILLORA INSTAL·LACIONS I ADEQUACIÓ PLANTA BAIXA ANTIGA CAMBRERIA COM A ZONA D’EXPOSICIÓ “ i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 144.966,90 €, juntament amb el corresponent Plec de clàusules administratives i l’altra documentació que l’acompanya, a l’empara del que disposa l’article 168 a) 1er. de la Llei  9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Segon.- Fer constar que les condicions i els preus aprovats son els mateixos que els aprovats en el Ple de data sis d’octubre de 2021.

 Tercer.- Iniciar el procediment negociat sense publicitat de l’actuació “”.

 És per tot això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Adjudicar a l’empresa CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FÍGOLS,S.L l’actuació de títol “PROJECTE REFORMULAT - ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ DE PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX CONSITENTS EN SUBSTITUCIÓ PLACA COBERTA DE LA SALA CAPITULAR, MILLORA INSTAL·LACIONS I ADEQUACIÓ PLANTA BAIXA ANTIGA CAMBRERIA COM A ZONA D’EXPOSICIÓ “ per un import de 144.966,90 € amb l’IVA inclòs.

 Segon.- Fer constar que les condicions i els preus aprovats son els mateixos que els aprovats en el Ple de data sis d’octubre de 2021, sense cap modificació.

Tercer.- Abans de l’inici de l’obra s’haurà de dipositar la fiança corresponent al 5% de l’import d’adjudicació sense IVA.

 Quart.- El retorn d’aquest acord d’adjudicació signat per l’empresa, tindrà els efectes de contracte, tal i com consta en les bases de la licitació.

 Cinquè..- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

6 - APROVACIÓ DEL PLA DE SANEJAMENT FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX PEL PERÍODE 2021/2024

 ANTECEDENTS DE FET

Vist el decret d’Alcaldia 2021-219 de data 10 de setembre de 2021 pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Viver i Serrateix de l’exercici 2021.

 Vist que en l’informe d’intervenció que consta en l’expedient de la liquidació (105/2021) es posa de manifest un estalvi net negatiu i per aquest motiu cal elaborar un Pla de sanejament Financer, d’acord al punt 8.1 de la nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2021 cal que l’Ajuntament aprovi un pla de sanejament financer.

 En data 24 de setembre de 2021 es sol·licita a l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i serveis interns, dins del programa Assistència Global al Govern Local de la Diputació de Barcelona el recurs tècnic: “pla de sanejament financer – liquidació exercici 2020”.

 En data 30 de novembre de 2021 la Diputació de Barcelona envia el
Pla de sanejament financer que l’Ajuntament considera correcte al contemplar el compliment de la normativa al final del període previst. Cal tenir present, que l’Estat ha suspès el compliment de les regles fiscals pels exercicis 2020, 2021 i 2022.

 FONAMENTS DE DRET

 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’Abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

 Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de Tutela Financera dels Ens Locals.

 L’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012.

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 Per tot aixó , el Ple per unanimitat acorda :

 Primer.- Aprovar el Pla de Sanejament Financer de l’Ajuntament de Viver i Serrateix pel període 2021/2024.

 Segon.- Remetre el Pla de Sanejament Financer a Tutela Financera

 Tercer.- Publicar el Pla de Sanejament Financer, a efectes informatius, al BOPB i a la web municipal.

 7 – APROVACIÓ, SI S’ESCAU DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS DEL BERGUEDÀ.

 L’Associació Berguedana per a la protecció dels animals, ha presentat un conveni per tal que el municipi disposi d’un centre de recollida d’animals abandonats i/o perduts adequat i amb prou capacitat, o convenir la realització d’aquest servie amb ens locals supramunicipals o amb altres municipis, tal i com disposa l’art. 16 de D.L 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals.

 Atès que és necessària i d’interès per al municipi  la signatura d’aquest conveni.

 Vist i entès el conveni proposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar el text del conveni proposat per L’Associació Berguedana per a la protecció dels animals.

 Segon.- Designar a la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa d’aquest Ajuntament, tant àmpliament com en dret correspongui per a la signatura del conveni i el correcte desenvolupament d’aquest acord.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 8 – APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA MILLORA D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS MUNICIPALS I L’EQUIPAMENT DE VIVER, 1A FASE. XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “

 Vist el Pla de seguretat i salut de l’obra de “ Millora d’infraestructures de serveis municipals i l’equipament de Viver – 1ª fase. Xarxa d’aigües municipal.

 DADES DE L’OBRA:

Situació: --------------------------------- Dipòsit de Montbordó, Cal Mestre, Caselles.

Municipi:--------------------------------- Viver i Serrateix.

Promotor:-------------------------------- Ajuntament de Viver i Serrateix.

Autor de del Projecte:---------------- Josep Ramon Busquets i Planas

Contractista:---------------------------- Aïllaments i Instal.lacions Rial, S.L.

Autor de l’estudi de seguretat: -----  Josep Ramon Busquets i Planas

Coordinador de seguretat:---------- Josep Ramon Busquets i Planas

 

 Vist l’informe del coordinador de seguretat i salut en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra i el Pla de Seguretat i Salut corresponent a l’obra de referència elaborat pel contractista, dels que se n’adjunta còpia en aquesta acta, i en compliment del que estableix l’article 7.2 del RD 1.627/97,

 És per tot això que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 ÚNIC.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut sempre i quan es compleixin les condicions següents :

 Condicions exigides:

 El contractista haurà de disposar, a peu d’obra i a l’inici de la mateixa, de tots els materials que preveu el pla de seguretat i salut, a més del necessari per complir les condicions d’aquest document.

 

 • El no compliment de l’establert en aquest document donarà la facultat, al coordinador de seguretat i salut de l’obra, a paralitzar els treballs de la mateixa d’acord al que estableix el RD 1.627/97.

 

 • El Pla de Seguretat i Salut es farà arribar als interessats, segons estableix el RD 1.627/97, amb la finalitat que puguin presentar aquells suggeriments i alternatives que els semblin oportuns (art. 7è.4 del mateix RD).

 

 • Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en aquest Pla de Seguretat i Salut, a resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’obra, o bé per qualsevol variació del projecte d’execució que va servir de base per elaborar l’Estudi de Seguretat i Salut, requerirà l’aprovació expressa del coordinador de seguretat i salut, s’haurà de comunicar a qui disposa el RD 1.627/97 i estarà a disposició de tots els qui indica l’art. 7è.4 del RD.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.

 8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 8 – 1 –  APROVACIÓ DE LA DESPESA PRESENTADA PER ASCENSORS F. SALES,SL.

 Vista la factura número 1041 de data 14/12/2021 presentada per Ascensors F. Sales, S.L, amb CIF : B25302183, corresponent al subministrament i instal.lació d’un ascensor de baixa velocitat apte per a persones, hidràulic de 450 Kgs de capacitat i per import de 20.171,91 € amb l’IVA inclòs.

 Atès que existeix partida pressupostària suficient per atendre la despesa.

 Atès que l’actuació ha estat realitzada de manera satisfactòria per l’esmentada empresa, per tot això exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 Primer.- Aprovar la despesa presentada en la factura número 1041 de data 14/12/2021 presentada per Ascensors F. Sales, S.L, amb CIF : B25302183, corresponent al subministrament i instal.lació d’un ascensor de baixa velocitat apte per a persones, hidràulic de 450 Kgs de capacitat i per import de 20.171,91 € amb l’IVA inclòs.

 Segon.- Disposar el pagament de la despesa.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de tots els assistents.

 9 – PRECS I PREGUNTES.     

 No n’hi han.

 I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint-i-una i zero minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

 Vist-i-plau.

L’Alcaldessa.

 DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica