Actes de 2020

DATA DE LA SESSIÓ : 20 DE MAIG DE 2020.

HORA :                      20,00 HORES.

CARÀCTER :            ORDINÀRIA -  TELEMÀTICA

ASSISTENTS :          ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                  JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

                                  XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                  MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                  GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

 Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits de forma telemàtica per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD – 18/12/2019 ).

Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data divuit de desembre de 2019, és aprovada per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant els mateixos.

3 -  APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ORGT ANY 2019.

 Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2019 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

 Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

 Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents : 

 • Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2019.
 • Rebuts: 429,20 euros.
 • Liquidacions : 54,01 euros.
 • Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2019.
 • Rebuts : 820,85 euros.
 • Liquidacions : 014,09 euros.

 Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2019 i aprovar-ne el seu contingut.

 Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2019 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.

 Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

 Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :

 • Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2019.
 • Rebuts: 0,00 euros.
 • Liquidacions : 0,00 euros.
 • Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2019.
 • Rebuts : 568,80 euros.
 • Liquidacions : 454,64 euros.

 Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

 Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2019 i aprovar-ne el seu contingut.

 4 – APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS A LA FINCA DE NOM “ CAL REBOTIT “

En data 21 d’octubre de 2019 el Sr. Joan Maria Reig Grabau, amb DNI : 77738968A, amb domicili al c/ Llobregat – 52  de 08692 – Puig-reig, va presentar una sol·licitud per tal de donar tràmit al projecte de títol “ Projecte d’actuació específica per a legalitzar una construcció auxiliar de turisme rural a la finca de Cal Rebotit relacionada en l’expedient 2018/65553/n en el municipi de Viver i Serrateix “

 En data 15 de novembre de 2019, l’arquitecte municipal va emetre el seu informe.

 En data 10 de gener de 2020, l’Ajuntament va sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat la sol·licitud d'informes sectorials per a projectes en sòl no urbanitzable, mitjançant la plataforma Eacat.

 En data 20 de gener de 2020 es va publicar l’anunci d’exposició pública al Butlletí Oficial de la Província, de la mateixa manera, en data 10 de gener de 2020 es va sotmetre l’expedient a exposició pública a la plana web de l’Ajuntament.

 Que contra els anuncis sotmesos a exposició pública i segons consta en el certificat de secretaria, no s’hi van formular objeccions ni reclamacions.

 Atès que a la data de celebració d’aquest Ple, no s’ha rebut cap els informes sol·licitats.

 Atès que s’ha sobrepassat amb escreix el termini per a la emissió dels esmentats informes.

 Vist el que disposa l’article 48 del Decret 1 / 2010, de 3 d’agost per qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

 Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar de manera prèvia el projecte de títol “Projecte d’actuació específica per a legalitzar una construcció auxiliar de turisme rural a la finca de Cal Rebotitrelacionada en l’expedient 2018/65553/n en el municipi de Viver i Serrateix “.

 Segon.- Trametre aquest acord juntament amb la documentació que l’acompanya a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 5 – APROVACIÓ DE LA RESPOSTA AL RECURS DE REPOSICIÓ A L’ACORD DE DATA 18 DE DESEMBRE DE 2019 MSOBRE L’ADJUDICACIÓ A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA DE “ MODIFICAT – REFORMA D’UNA PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRAEIX PER NOUS USOS “

 En data 18 de desembre de 2019, l’Ajuntament de Viver i Serrateix va adoptar per majoria absoluta i amb la unanimitat de tots els assistents els acords següents :

 “ 1 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ MODIFICAT – REHABILITACIÓ D’UNA PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER A NOUS USOS. “ 

Sent necessari per aquest  Ajuntament realitzar les obres de títol “ MODIFICAT – REHABILITACIÓ D’UNA PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER ANOUS USOS “

Atès que LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ha atorgat a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un ajut per realitzar aquesta actuació.

Atès que la llei aplicable al contracte, ho és el Real Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic de conformitat amb la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atès que donades les característiques de l'obra es justifica la utilització del procediment obert simplificat.

Atès que el projecte modificat va ser aprovat inicialment en data dos d’octubre de 2019i publicat en el BOP de data nou d’octubre de 2019 per un termini de 30 dies per a la presentació d’al.legacions i/o suggeriments.

Atès que contra l’acord l’aprovació inicial i dins el termini establert no s’hi varen presentar al.legacions i/o suggeriments, restant per tant definitivament aprovat.

Atès que en data 23 d’octubre de 2019 es va aprovar per Ple iniciar el procediment de contractació de l’actuació.

Atès que en data 25 d’octubre de 2019 es va publicar la licitació en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament.

Atès que en data 16 de novembre de 2019 es va dur a terme l’obertura del sobre únic de les empreses presentades i que son les següents :

-       Construccions Ramon Serra Fígols, S.L. – RE/600-2019 – 14/11/2019.

-       Serveis Integrals 360 Plus, S.L – RE/601-2019 – 15/11/2019.

-       Vesta Rehabilitación,S.L. – RE/605 – 2019 – 15/11/2019.

-       Bergistania Obres i Projectes, S.L – RE/606-2019 – 15/11/2019

Atès que la documentació presentada per les quatre empreses licitadores és la correcte.

Vist  l’informe  valoratiu emès pel tècnic  municipal sobre les propostes presentades i que conté el text literal següent :

ACTA DE LA VALORACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

A Viver i Serrateix, el dia 18 de desembre de 2019 a les 12‘00 hores es constitueix la Comissió Tècnica designada per la Presidència, composta per:

-Sra. Queralt Santandreu i Colàs, Enginyera de Camins, Canals i Ports

-Sr. Josep Ramon Busquets i Planas, Enginyer Tècnic Industrial

a l'efecte d'emetre informe valorat sobre les quantitats i circumstàncies dels concursants, repecte les condicions exigides a la convocatòria.

Examinades les ofertes presentades al concurs per a optar a l'adjudicació de l'obra titulada:  Modificat-Rehabilitació d'una part del monestir de Santa Maria de Serrateix per nous usos, es procedeix a realitzar la valoració de les pliques presentades, segons els criteris contemplats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen l'esmentat concurs:

          Obres en immobles declarats BCIN (5 Punts per actuació)

Comentaris:

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                            

            -Rehabilitació de la casa del vicari i planta baixa del claustre

             del Monestir de Santa Maria de Serrateix, amb pressupost de.... 258.975,59 €

            -Restauració de pinacles Jaume el Memor de la façana de la

             Passió Temple Expiatori de la Sagrada Familia, amb pressupost..            304.510,58€

            -Rehabilitació del paviment de la Cripta del Temple de la

             Sagrada Familia............................................................................  325.252,05 €.

            Nota: Aporta informe del tècnic director de l'obra  o del  promotor de l'obra                     

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                        

            -L'Estany. Centre d'interpretació del Paisatge de l'Estany, 2015.

            -Arbúcies. Rehabilitació i adequació al castell de Montsoriu

              Vescomptat de Cabrera, any 2018-2019.

            -Súria. Rehabilitació coberta nau nord església Santa Maria i

             elements Castell, any 2018. 

            Nota: L'empresa declara haver fet les obres. No aporta pressupost

 

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.

            No aporta obres executades per l'empresa Vesta Rehabilitacion, SL

 

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                  

            No aporta obres en immobles catalogats BCIN

 

Puntuació (Màxim 15punts):

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                                  15,00 punts

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                             15,00 punts

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                                                                 0,00 punts

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                             0,00 punts

        

  Millores valorades a les instal·lacions a càrrec del contractista

Comentaris:

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL

            Millores a les instal·lacions fins a un import de 6.000,00 €  (IVA inclòs)

 

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS

            -Esbrossada del terreny al davant de la zona d'actuació 2 

            -Substitució de totxana per maó tipus gero a la partida 1.4.1.1 de 101,00 m2      -Substitució de vidre 4/8/6 per un altre de més eficient 4/12/6 en les partides      1.4.1.2, 1.4.1.3, 1.4.1.4

            Es valoren amb un import de 7.501,89 € (IVA inclòs)

 

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.

            Equipament en banys

            Revestiment exteriors a la cal

            Es valoren per un import de 18.033,63 €  (IVA inclòs)

                                                          

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.

            No presenta millores                         

 

Puntuació (fins a 15 punts):

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                                  4,99 punts

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                             6,24 punts

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                                                                 15,00 punts

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                             0,00 punts

 

          Baixa econòmica

Comentaris:

-A       CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                                   121.786,74 €

-B       SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                  124.968,42 €

-C       VESTA REHABILITACION, S.L.                                                                  124.791,23 €

-D       BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                              118.750,95 €

 

Puntuació (Màxim 5 punts):

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                                  2,58 punts

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                             0,03 punts

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                                                                 0,18 punts

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                             5,00 punts

 

          Millores als terminis d'execució

Comentaris:

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                                  4 mesos

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL                                                       5 mesos

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.       (Redueix 8 setmanes)                      4,15 mesos

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                             5 mesos

                       

Puntuació (màxim 10 punts):

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                     10,00 punts

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                             5,00 punts

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                                                                 9,23 punts

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                             5,00 punts

 

          Ampliació del termini de garantia.

Comentaris:

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS,    Total   5                       4 anys

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                         Total  3              2 anys

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                             Total (10 +1)   10 anys

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.        Total (5 + 1)                  5 anys

 

Puntuació (Màxim 10 punts):

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                                  4,00 punts

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                   2,00 punts

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                                                     10,00 punts

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                   5,00 punts

 

RESUM VALORACIÓ

 

Relació d’empreses presentades:

 

-A            CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                           

-B            SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                              

-C           VESTA REHABILITACION, S.L.                                                                  

-D           BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                     

 

Resulta en conseqüència que la plica de l’empresa A, CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, S.L., s’ha valorat amb 36,57 punts, i s’acorda elevar a la Mesa que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, adjudiqui a l’esmentat licitador el concurs convocat per a l’execució de les obres referenciades, per l’import ofertat de  121.786,74 € (IVA exclòs)

Es redacta la present acta per a presentar a l'Ajuntament de Viver i Serrateix en aquest procés d'adjudicació.

LA COMISSIÓ TÈCNICA

Queralt Santandreu i Colàs                                        Josep Ramon Busquets i Planas

Enginyera de Camins, Canals i Ports                            Enginyer Tècnic Industrial “

És per això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

PRIMER.- Adjudicar a CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FÍGOLS, S.L  el contracte d'obra per l’actuació “ REHABILITACIÓ D’UNA PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER A NOUS USOS. “ per  un  import de 121.786,74 € ( Cent vint-i-un mil set-cents vuitanta-sis euros amb setanta-quatre cèntims ) +  € IVA = 25.575,22 € ( vint-i-cinc mil cinc-cents setanta-cinc amb vint-i-dos ), juntament amb les millores ofertades.

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 336/619.01 del pressupost vigent de despeses.

TERCER.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

QUART.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 10 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a dipositar la garantia definitiva per un import corresponent al 5 % del preu de l’adjudicació sense IVA.

CINQUÈ.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 15 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a formalitzar el contracte i acrediti la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència a l'apartat segon de la declaració responsable aportada.

SISÈ.- Notificar aquest acord a CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FÍGOLS, S.L adjudicatari del contracte.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat dels assistents “

En data vint de desembre de 2019 es va notificar aquest acord a l’empresa VESTA REHABILITACIÓN, S.L mitjançant la plataforma electrònica, i aquest va ser rebutjada en data 31/12/2019, en aplicació de l’article 43.2 de la Llei 39/2015. D’1 d’octubre, del PACAP. Aquesta notificació també va ser tramesa per correu ordinari.

 

En data 21 de gener de 2020, en temps i forma, l’empresa VESTA REHABILITACIÓ, S.L, va presentar recurs de resposició davant el Ple contra l’acte notificat en els termes literals següents :

“ A LAJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX

 VESTA REHABILITACIÓN, S.L. amb domicili al C/ Uruguai 1(08023) de Barcelona, i CIF: B-64892839, representada per Marc Cabello Vazquez, amb DNI: 44.005.881-G, degudament acreditada a la documentació presentada per al concurs d’adjudicació de les obres de rehabilitació d’una part de monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos

 EXPOSA:

 Que ha rebut la notificació d’adjudicació amb numero d’expedient “91/2019, que s’adjunta en annex 1, on consta que l’empresa VESTA REHABILITACION S.L. NO APORTA CERTIFICATS PER LES OBRES DE BCIN EXECUTADES”, y contra el mateix es formula RECURS DE REPOSICIÓ amb base al següent MOTIU:

 Únic.- Aquesta part va presentar a l’expedient que ens ocupa els certificats de les obres BCIN executades, però en l’acord de l’adjudicació no s’ha tingut en compte la documentació acreditativa d’aquestes obres dutes a terme per l’empresa VESTA REHABILITACION S:L:, i en concret :

 • Castell de Cap Roig, declarat BCIN,
 • Rehabilitació de nau annexa del Vapor Aranyó de Santa Perpetua de Mogoda,

declarat BCIL.

 • Execució de coberta del mercat municipal del Prat; declarat BCIL.

 

I per tant, no s’ha atorgat la puntuació corresponent a aquest apartat de concurs.

SOLICITA:

 Que tingui per interposat recurs de reposició contra l’adjudicació de referencia, acordin revisar la documentació presentada per VESTA REHABILITACION S.L. i en els seus mèrits, anul·lin l’adjudicació per no haver valorat les obres BCIN I BCIL executades, i prendre un nou acord atorgant la puntuació corresponent, d’acord als criteris de la licitació corresponent a les obres, i resoldre la adjudicació de conformitat.

 Barcelona, 20 de Gener de 2020 “.

 En data 30 de gener de 2020, els tècnics municipals emeten informe sobre el recurs presentat en els termes següents : 

“ INFORME SOBRE EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER L’EMPRESA VESTA REHABILITACIÓN, SL DE DATA 20 DE GENER DE 2020.

Procediment: Contracte d’obra del modificat d’una part del Monestir de Santa Maria de Serrateix per nous usos.

Assumpte: Informe sobre el recurs de reposició presentat per l’empresa VESTA REHABILITACIÓN, SL de data 20 de gener de 2020. 

Òrgan de contractació: Ajuntament de Viver i Serrateix

QUERALT SANTANDREU I COLÀS, Enginyera de Camins, Canals i Ports, col·legiada núm. 29.996, a requeriment de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, i 

JOSEP RAMON BUSQUETS I PLANAS, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.026, a requeriment de l’Ajuntament de Viver i Serrateix ,

 INFORMEN QUE:

 Vist l'escrit presentat  per l'empresa VESTA REHABILITACIÓN, SL,  de data 20 de gener de 2020,  respecte del concurs d'adjudicació de les obres del Modificat-Rehabilitació d'una part del monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos, que notifica que va presentar l'obra BCIN executada " Obres de l'Auditori i de la reforma del Castell dels Jardins de Cap Roig, i que no s'ha atorgat la puntuació corresponent a aquest apartat del concurs. 

PRIMER.- En el Plec de Clàusules administratives particulars del concurs de l'obra, respecte de la puntuació d’obres realitzades en BCIN’s, es preveien 5 punts per cada obra executada. Els BCIL no puntuaven.

 SEGON.- S’entén que una obra està realitzada quan està acabada.

 TERCER.- Un cop revisada la documentació aportada en el concurs per l’empresa VESTA REHABILITACIÓN, SL en l’apartat d’obres realitzades en immobles declarats BCIN’s signat per l’empresa, no figura cap obra i es deixa en blanc.

QUART.- En la documentació adjunta de currículum del personal s’aporta una acreditació de l’obra “Obres de l’Auditori i de la reforma del Castell dels Jardins de Cap Roig”, signada en data 9 de maig de 2018, on diu:

 Inici de l’obra:                                     19 de desembre de 2017

Finalització de l’obra:             Durant el primer semestre de 2019

 CINQUÈ.- En la taula de la relació d’obres dels currículums d’obra d’en Toni Martínez Lirio i d’Ibrahim Iss Kaness, es diu que l’obra està acabada el març de 2018, cosa que es contradiu amb l’acreditació de 9 de maig de 2018.

 Per tot això, al no constar cap obra executada en l’apartat del punt 3 d’obres realitzades en immobles declarats BCIN’S, tot i veure l’acreditació de la contractació en un altre apartat, no es valora al no acreditar la finalització d’aquesta obra.

 Això és el que s’informa als efectes que corresponguin, a Viver i Serrateix a 30 de gener de 2020 “.

 És per tot això exposat que se sotmet la Ple la votació dels acords següents :

 Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat per VESTA REHABILITACIÓN, S.L, en concordança amb l’informe tècnic aportat pels tècnics municipals.

 Segon.- Notificar aquest acord a l’Empresa VESTA REHABILITACIÓN, S.L.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tos els assistents “.

 6 -  APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI PER LA GESTIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS.

 El Ple de la Diputació de Barcelona, en data 31 d’octubre de 2019, va adoptar un acord (ref. registre 149/19) pel qual s’aprova la proposta de la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local, en el sentit d’aprovar l’actualització del Conveni-Tipus per a l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH), a la normativa vigent en matèria de protecció de dades (Núm. exp. 2019/11510).

 En el punt  III. ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE, s’estableixen les obligacions següents :

 1.a) Per part de la Diputació:

 1) Aprovació de l’actualització de les actuacions d’assistència i cooperació local, que es concreten en l’assumpció de la gestió informatitzada del padró d’habitants dels ens locals (AGIPH) i en la formalització de l’encomanda de gestió.

 2) Aprovació del Conveni-tipus actualitzat i la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 1. b) Per part de l’Ajuntament:

1) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a formalitzar d’acord amb el conveni-tipus actualitzat per la Diputació.

2) Comunicació a la Diputació d’aquesta aprovació.

 1. c) Actuacions posteriors: 

1) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’Ajuntament que encomana.

 2) L’Ajuntament haurà de trametre el Conveni formalitzat al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.

 3) Sol·licitud d’alta a l’eina IDA_Padrón de l’INE, per part de la Diputació de Barcelona, en el seu cas.

 4) Migració de les dades de la base de dades municipals a la de Diputació de Barcelona, en el seu cas.

 Vista i entesa la normativa que regula l’esmentat conveni i tal i com disposen els apartats b)  1 –  2 del punt III es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i aprovar el conveni a formalitzar d’acord amb el conveni-tipus actualitzat per la Diputació en referència a l’actualització del Conveni-Tipus per a l’Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d’Habitants (AGIPH), a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 Segon.- Comunicar-ho a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 7 – APROVACIÓ DEL PPI CORRESPONENT ALS ANY 2020 – 2025.

 L'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de l’Ajuntament de Viver i Serrateix i l’ADF de Viver i Serrateix ha elaborat el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Viver i Serrateix

 El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

 La vigència màxima del Pla és de 6 anys des de la data de revisió

 La data de revisió és l’any 2019 i la data de vigència és fins l’any 2025 inclòs.

 L’article 40 de la LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, especifica que “les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendis forestals han de disposar d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals per a llur àmbit territorial, el qual ha de ser tramès al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per ser aprovat”.

 És per tot això exposat, que es proposa la Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de Viver i Serrateix, amb vigència pels anys 2020 al 2025 elaborat per L'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona,

 Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Agricultura i Pesca per a la seva aprovació.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 8 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DE LA LICITACIÓ I LICITACIÓ DEL PROJECTE DE TÍTOL “ DOTACIÓ DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX – OBRA CIVIL “

 L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte de títol “ Dotació de la xarxa de fibra òptica al municipi de Viver i Serrateix – Obra Civil “, redactat per l’enginyera de camins, canals i ports Sra. Queralt Santandreu i Colàs i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 105.836,36 €. 

Vist el que disposa la disposició addicional cinquena del Decret llei autonòmic 11/2020, de 7 d'abril (DOGC 8107, de 9 d'abril); que estableix de tramitació urgent els expedients de contractació d' obra, serveis i subministraments la tramitació dels quals s'ha vist interrompuda o no s'ha pogut iniciar com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma establerta pel RD 463/2020, de 14 de març, per garantir la continuïtat del serveis públics essencials.
Vist el que disposa l'annex del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, apartat 13, es consideren serveis essencials els que porten a terme les empreses de telecomunicacions i audiovisuals, i de serveis informàtics essencials, així com les xarxes i instal.lacions que els suporten i els sectors i subsectors necessaris pel seu correcte funcionament, especialment els imprescindibles per a l'adequada prestació dels serveis públics i pel funcionament del treball no presencial dels empleats públics.

Vist el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic i atès  que per raó del seu import es justifica la utilització del procediment de licitació pel procediment obert simplificat. 

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents : 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat de l’actuació de títol “ Dotació de la xarxa de fibra òptica al municipi de Viver i Serrateix – Obra Civil  “, redactat per l’enginyera de camins, canals i ports Sra. Queralt Santandreu i Colàs i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 105.836,36 €, juntament amb el corresponent Plec de clàusules administratives i l’altra documentació que l’acompanya.

 Segon.- Iniciar el procediment de licitació de l’actuació, disposant la publicació de la mateix en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 Tercer.- Aprovar la despesa d’aquest contracte retenint el crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 491/609.00 del pressupost de l’any 2020. 

Quart .- Nomenar tècnic director de l’obra a l’enginyera de camins, canals i ports Sra. Queralt Santandreu i Colàs.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 9 – ADEQUACIO DE RETRIBUCIONS ANY 2020 DEL PERSONAL A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT. 

D’acord amb l’article 3.Dos del Reial Decret Llei 2/2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions del sector públic, que té caràcter bàsic, en el seu paràgraf primer estableix que les retribucions dels empleats al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 % respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019 en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa als efectius de personal com a la seva antiguitat i, especifica, sense considerar a aquest efecte les despeses d’acció social, que no podran experimentar cap increment en relació a 2019.

 S’especifica, que en les retribucions de 2019 l’increment del 0,25 % que es va fer vinculat a l’evolució del PIB es considerarà en còmput anual.

 I, en el segon paràgraf, s’afegeix un increment de fins un 1 % addicional, a partir de juliol de 2020,  condicionat a l’increment del PIB igual o superior  al 2,5 %.  Per un PIB inferior, la mateixa norma estableix:

PIB igual a 2,1;   increment addicional del 0,2;  resultant:  2 +0,20 = 2,20 %

PIB igual a 2,2;   increment addicional del 0,4;  resultant:  2 +0,40 = 2,40 %

PIB igual a 2,3;   increment addicional del 0,6;  resultant:  2 +0,60 = 2,60 %

PIB igual a 2,4;   increment addicional del 0,8;  resultant:  2 +0,80 = 2,80 %

 Finalment, en el darrer paràgraf del mateix article 3. Dos, s’incorpora la possibilitat de què es pugui autoritzar un increment addicional del 0,3 % de la massa salarial, destinat entre d’altres, a través de la negociació, per a productivitat, específic, plans de pensions o d’altres.

 Es per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aplicar, amb efectes de l’1 de gener de 2020, l’increment del 2% + 0,3 % addicional de les retribucions bàsiques i complementaries del personal municipal i càrrecs electes de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, d’acord amb l’establert a l’article tres, apartat Dos, del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

Segon.- Adequar les retribucions del personal municipal a partir del juliol del 2020 condicionat a l’evolució del PBI d’acord amb el segon paràgraf de l’article 3 apartat 2 del Reial Decret-Llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.

10 – 1 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 1 -  APROVACIÓ DE LA MOCIÓ CONTRA LA CREACIÓ DE L’AGÈNCIA CATALANA DE LA NATURA.Els municipis són la base de la sobirania i la representació de la societat al territori de Catalunya i, en aquest cas, les mateixes corporacions locals, i la ciutadania a la que representen seran els principals afectats per aquesta nova llei. Ens consta que els municipis no han tingut coneixement directe ni han estat interpel·lats, de l’esmentada proposició de llei ni per l’acció del Govern, ni pel propi Parlament, ni pels diferents grups polítics. Ha estat en el moment que la proposició de llei està a punt d’entrar a votació al Ple del Parlament quan les entitats locals i la ciutadania se n’ha començat a assabentar. Creiem doncs, que qui impulsa la llei, la Direcció General de Polítiques Ambientals, no han tingut en compte qui viu i es desenvolupa en el mateix territori i que, per tant, desqualifica el procés i el mateix contingut de la mateixa llei.

 Aquesta llei s’ha impulsat sense ni la participació ni la informació dels principals actors i sectors del territori. Els municipis no han estat informats i no han pogut participar en la seva elaboració des de l’inici. Les lleis que impulsa el Govern i el Parlament han de partir dels principis bàsics democràtics de la informació, transparència i participació de tots els sectors afectats. No actuar sota aquests principis legitima una manera de fer política impròpia d’una societat democràtica.

 Que el menysteniment del territori, la propietat dels boscos i el sector primari i agroforestal, es veu perfectament reflectit en la governança de l’Agència amb la composició i estructura del Consell de Direcció, on aquests col·lectius abans esmentats queden relegats a un paper purament testimonial.

 La gestió del medi natural és certament complexa per la gran quantitat de variables que cal tenir en compte: la millora i la conservació de la biodiversitat, la producció de béns i serveis, l’ús social del bosc, la regulació del cicle de l’aigua, la producció d’energia i de productes locals, la lluita contra el canvi climàtic, la prevenció dels incendis forestals, etc.. Aquesta gran complexitat, requereix d’una visió i acció integradora i no parcial, amb gran capacitat de coordinació i de consens.

Les polítiques “parcials” no fan res més que agreujar els problemes reals del territori, augmentant el desequilibri territorial, afavorint el despoblament i dificultant el desenvolupament local i rural.

 No és necessari la creació d’ un nou organisme de control si es planteja com una nova estructura administrativa paral·lela. Actualment a Catalunya ja disposa de mecanismes de control i supervisió legislatius, administratius i organitzatius des de la mateixa Generalitat de Catalunya. En tot cas, caldria revisar la organització de competències entre els Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per tal d’unificar criteris i processos i poder millorar l’actual situació de descoordinació que afecta directament a la capacitat de gestió en el territori.

 Que la situació de crisi actual ha fet més patent la necessitat de tenir un territori resilient i viu, amb un sector primari fort, que fixi persones al territori, generi béns, i serveis, economia productiva i oportunitats per al desenvolupament de les persones. Els silvicultors, els ramaders, els agricultors, són un sector estratègic i són els gestors naturals del paisatge i del territori. Són els que hi viuen i en viuen. No haver tingut en compte aquests sectors és un greu error de base que hauria d’invalidar qualsevol acció legislativa.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer: Expressar el rebuig total al text de la Llei de l’Agència Catalana de la Natura que es pretén aprovar al Parlament durant el mes de juny.

 Segon: Sol.licitar que s’aturi el procediment de tramitació de la proposició de llei de la creació de l’Agència Catalana de la Natura.

 Tercer: Que es donin a conèixer i a valorar les repercussions de la llei en els diferents sectors i institucions territorials.

 Quart: Expressar que l’elaboració de qualsevol tipus de legislació d’àmbit territorial ha de comptar necessàriament, i des del seu inici, amb la participació i consens dels representants del territori: municipis, propietaris forestals públics i privats, silvicultors, sectors agrícola i ramader, entitats i sindicats.

 Cinquè: Fer constar que l’abast i la influència de noves estructures administratives, han de comptar amb un ampli consens i que aquest es vegi reflectit en un model de cogovernança real entre l’administració, els representants del territori i els propietaris.

 Sisè: Que aquest acord es faci arribar a : President del Govern de la Generalitat, President del Parlament de Catalunya, Síndic de Greuges de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, Presidències de les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, a les entitats municipalistes (ACM, FMC, Associació de Micropobles , AMI), Delegacions del Govern de la Generalitat, als Ajuntaments i Consells Comarcals, i a tots els representats del sector agrícola, ramader, forestal cinegètic i rural de Catalunya. 


Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 -

1 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 2 DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ ACTUACIONS PUNTUALS DE REHABILITACIÓ DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX “. L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executat l’actuació de títol “ Actuacions puntuals de rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix “.Atès que l’actuació objecte d’aquesta certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:Primer.- Declarar la conformitat de la certificació número 2 per l’execució del contracte de l’actuació de títol “ Actuacions puntuals de rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.Segon.- Aprovar la certificació número 2 i la seva factura en referència a l’actuació “ Actuacions puntuals de rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix “ lliurada per l’empresa Josep Gamisans Solà, número 200007 de data 15/05/2020 i per import de 16.586,14 €Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents”

10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 10 - 2 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “  REHABILITACIÓ DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX “.

 L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executant l’actuació de títol “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix “.Atès que l’actuació objecte d’aquesta certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:Primer.- Declarar la conformitat de la certificació número 1 per l’execució del contracte de l’actuació de títol “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.Segon.- Aprovar la certificació número 1 i la seva factura en referència a l’actuació “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix “ lliurada per l’empresa Ramon Serra F, S.L, número 202000030 de data 30/04/2020 i per import de 59.808,33 €Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents11 – PRECS I PREGUNTES.    No n’hi han.I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i catorze minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau. L’Alcaldessa.

 

DATA DE LA SESSIÓ : 29 DE JULIOL DE 2020.

HORA :                      20,00 HORES.

CARÀCTER :             EXTRAORDINÀRIA -  TELEMÀTICA

ASSISTENTS :          ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                  JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

                                  XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                  MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                  GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

 Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits de forma telemàtica per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 – APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS NÚMERO 2 I 3 JUNTAMENT AMB LES SEVES FACTURES DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “  REHABILITACIÓ DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER A NOUS USOS “.

 L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executant l’actuació de títol “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos “.

Atès que les actuacions objecte d’aquestes certificacions han estat realitzades de manera satisfactòria i que compten amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat de les certificacions número 2 i 3 per l’execució del contracte de l’actuació de títol “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar les certificacions número 1 i 2 i les seves factures en referència a l’actuació “ Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos “ lliurades per l’empresa Ramon Serra F, S.L, número 202000045 de data 30/06/2020 i per import de 32.033,89 € i número 20200046 de data 30/06/2020 i per import de 20.271,80 €.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

2 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE “ DOTACIÓ DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI “

 Atès que no s’ha pogut informar pels tècnics municipals, per unanimitat, s’acorda de tractar-ho en el proper Ple.

3 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE TÍTOL “ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ DE PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX CONSITENTS EN SUBSTITUCIÓ PLACA COBERTA DE LA SALA CAPITULAR, MILLORA INSTAL·LACIONS I ADEQUACIÓ PLANTA BAIXA ANTIGA CAMBRERIA COM A ZONA D’EXPOSICIÓ” PROJECTE REFORMULAT

Vist el projecte d’obres de títol “ Actuacions de rehabilitació de part del monestir de Santa Maria de Serrateix consitents en substitució placa coberta de la sala capitular, millora instal·lacions i adequació planta baixa antiga cambreria com a zona d’exposició – Projecte reformulat ” redactat per l’arquitecte Sr. Josep Freixa Puig.

 L’objectiu del projecte és el de definir i valorar les obres de rehabilitació d’una part del monestir de Santa Maria de Serrateix.

 El pressupost d’execució per contracta del projecte reformulat  ascendeix a 131.687,49 € (IVA inclòs).

 Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

 Vist l’article 37 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya en relació a la tramitació dels projectes d’obres.

 Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

 És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres “ Actuacions de rehabilitació de part del monestir de Santa Maria de Serrateix consitents en substitució placa coberta de la sala capitular, millora instal·lacions i adequació planta baixa antiga cambreria com a zona d’exposició – Projecte reformulat  ” redactat per l’arquitecte Sr. Josep Freixa Puig  i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 131.687,49 € ( IVA inclòs ).

 Segon.- Sotmetre el citat projecte a informació pública per un termini de trenta dies hàbils comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica de l’Ajuntament a l'efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions, d'acord amb el que preveu l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

 Tercer.- Establir que en cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, el projecte s’entendrà aprovat definitivament.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta i amb la unanimitat de tots els assistents.

 4 – APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE TÍTOL “ RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGÜES, TRAM VILAJOSANA – DIPÒSIT, 1ª FASE “

Vista la memòria valorada de títol “ Renovació i millora de la impulsió d’abastament d’aigua del dipòsit de Montbordó de la xarxa municipal d’aigües, tram Vilajosana – Dipòsit, 1ª fase ” redactat per l’enginyera de camins Sra. Queralt Santandreu Colàs.

L’objectiu de la memòria  defineix les actuacions necessàries per la renovació i millora de la impulsió d'abastament de la xarxa d'aigües municipal de Viver i Serrateix a la zona del Montbordó.

 El pressupost d’execució per contracta ascendeix a 52.854,65 € (IVA inclòs).

 És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Únic.- Aprovar memòria valorada per l’execució de les obres “Renovació i millora de la impulsió d’abastament d’aigua del dipòsit de Montbordó de la xarxa municipal d’aigües, tram Vilajosana – Dipòsit, 1ª fase ” redactat per l’enginyera de camins Sra. Queralt Santandreu Colàs i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 52.854,65 € ( IVA inclòs ).

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta i amb la unanimitat de tots els assistents.

 5 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DE LA LICITACIÓ I LICITACIÓ DEL PROJECTE DE TÍTOL “RENOVACIÓ I MILLORA DE LA IMPULSIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ DE LA XARXA MUNICIPAL D’AIGÜES – TRAM VILAJOSANA – DIPÒSIT, 1ª FASE. “

 L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte de títol “ Renovació i millora de la impulsió d’abastament d’aigua del dipòsit de Montbordó de la xarxa municipal d’aigües – tram Vilajosana – Dipòsit, 1ª fase. “, redactat per l’enginyera de camins, canals i ports Sra. Queralt Santandreu i Colàs i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 52.854,65 €.

 Vist el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic i atès  que per raó del seu import es justifica la utilització del procediment de licitació pel procediment obert simplificat.

 És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat de l’actuació de títol “ Renovació i millora de la impulsió d’abastament d’aigua del dipòsit de Montbordó de la xarxa municipal d’aigües – tram Vilajosana – Dipòsit, 1ª fase. “, redactat per l’enginyera de camins, canals i ports Sra. Queralt Santandreu i Colàs i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 52.854,65 €, juntament amb el corresponent Plec de clàusules administratives i l’altra documentació que l’acompanya.

 Segon.- Iniciar el procediment de licitació de l’actuació, disposant la publicació del mateix en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 Tercer.- Aprovar la despesa d’aquest contracte retenint el crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 161/610.08 del pressupost de l’any 2020.

 Quart .- Nomenar tècnic director de l’obra a l’enginyera de camins, canals i ports Sra. Queralt Santandreu i Colàs.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 6 – APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DEL PAIS RURAL.

Per part de la Plataforma en Defensa del País Rural, s’ha presentat la proposta següent :

 “” Des de fa molts anys, els governs de la Generalitat han aplicat polítiques intervencionistes per treure poder de decisió als ajuntaments de l’interior del país. Objectiu poder imposar polítiques d’interès “superior” diuen ells i que molts cops els ajuntaments no hi estan d’acord.

 En el cas de les polítiques de protecció de la Natura (Parcs Naturals, PEIN’s, Xarxa Natura etc...) es especialment important per els responsables de Medi Natural de la Generalitat, poder dirigir sense intervencions de gent dels pobles i ciutats afectades, ni dels seus governs municipals, ja que volen implantar la no gestió i l’abandó de les activitats agrícoles, forestals i ramaderes a no ser que siguin ecològiques sota la seva direcció. Això comporta la pèrdua de població i la ocupació dels terrenys per boscos naturals sense ordenació i preparats per el foc.

 La seva excusa és que és la única manera d’aturar la pèrdua de biodiversitat que està afectant tant greument el Planeta.

 La llei de l’Agència de la Natura potencia la capacitat de fer més efectiva aquesta política intervencionista ja que exclou totalment la nostra gent i els nostres ajuntaments.

 També hi ha més problemes que venen de lluny, els provocats per la rigorosa intervenció dels responsables d’Urbanisme de la Generalitat que prohibeixen i eviten totes les iniciatives que hi pugui haver en el nourbanitzable i en els terrenys de creixement urbà.

 No podem oblidar la manera en que imposa els seus criteris i accions als rius i les seves lleres, l’ACA que s’ha fet l’amo absolut i incontestable de tots els nostres rius i rieres sense cap possibilitat de poder fer-hi cap acció per part d’un propietari, gestor, pagès o ajuntament per tímida que sigui.

 El resultat són fortes multes que escarmenten a tothom i ha provocat que ningú s’atreveixi a intervindre en un curs fluvial per petit que sigui. La Agència projectada està inspirada en l’ACA.

 No acabaríem els greuges que podem citar en front de l’administració territorial de la Generalitat i per tant hem de fer un gran front comú amb tots els actors del PAÍS RURAL per canviar l’estat actual i recuperar la capacitat de decidir el que es pot fer o no en un poble o ciutat per part dels seus ciutadans que hi viuen i estan compromesos en el seu futur i sostenibilitat.

PAÍS RURAL perquè hi hem de ser tots, pagesos, ramaders, forestals, industrials del sector que hi sigui implantat, empresaris del sector turístic, arquitectes i constructors, escoles rurals, empresaris del sector cultural, etc... Tota la societat que viu i vol viure al RERAPAÍS.

 Què hem de fer? Treballar per canviar les lleis actuals que no ens permeten influenciar en el desenvolupament del nostre país i que no compten amb nosaltres per la seva governança.

Treballar per tenir força i influència sobre els projectes de llei que estan en curs i que de no ser canviats seguiran agreujant la situació del PAÍS RURAL i provocant la seva desertització “”

 És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a la Plataforma en Defensa del País Rural.

 Segon.- Notificar aquest acord a la Plataforma en Defensa del País Rural “

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents. 

7 – SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A CÀRRECS ELECTES LOCALS PER L’ANY 2020 I SEGÜENTS.

El Decret 69/2008, d'1 d'abril, regula el sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

 La convocatòria s’aprova mitjançant Resolució de la consellera de la Presidència que estableix la quantia màxima anual a percebre per cada ajuntament, així com la distribució mensual.

 Per ser beneficiaris d'aquestes compensacions cal complir els requisits següents:

 1. a) Tenir una població no superior als 2.000 habitants, segons les dades oficials de l'Institut d'Estadística de Catalunya referides a l'any 2017.
 2. b) Haver reconegut i liquidat uns recursos ordinaris totals, d'acord amb les dades de la liquidació consolidada dels seus pressupostos i els dels seus ens dependents, que no superin en un 75% la mitjana dels pressupostos dels municipis del seu tram de població (fins a 100 habitants; entre 101 i 500 habitants, i entre 501 i 2.000 habitants).

 Atès que s’ha publicat la convocatòria de subvenció al DOGC.

 Atès que aquest Ajuntament es troba inclòs dins els supòsits establerts per poder sol.licitar la subvenció.

 És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 Primer.- Sol.licitar la subvenció per a càrrecs electes locals any 2019 i següents.

 Segon.- Designar en la persona que ostenta l’alcaldia la Sra. Isabel Serra Montañà, amb DNI 52304096A, com persona beneficiària de la mateixa i amb una dedicació del 75 % de la jornada.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 8 - APROVACIÓ DE LES XIFRES DE POBLACIÓ CORRESPONENTS A L’ANY 2019.

 Atès que cada any l’Institut Nacional d’Estadística ha facilitat els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.

Atès que aquesta gestió és exercida per la Diputació de Barcelona i entenem que s’ha practicat de manera correcte.

 Considerant doncs que les dades facilitades són les que s’han d’aprovar , es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent : 

Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants corresponents a 01/01/2019. 

Data revisió Total habitants

31/12/2018  : 168 habitants

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i cinquanta-dos minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau.L’Alcaldessa.

 

 

 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica