Actes de 2019

 

DATA DE LA SESSIÓ : VINT DE MARÇ DE 2019.

HORA :                      20,00 HORES.

CARÀCTER :            ORDINÀRIA.

ASSISTENTS :             ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                  RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

                                  XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                  MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                  JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

 

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD 19/12/2018 ).

Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data dinou de desembre de 2018, és aprovada per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant els mateixos.

3 – APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ORGT CORRESPONENT A L’ANY 2018.

 Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2018 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

 Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

 Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :

 • Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2018.
 • Rebuts: 1,678,26 euros.
 • Liquidacions : 498,46 euros.
 • Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2018.
 • Rebuts : 857,80 euros.
 • Liquidacions : 111,95 euros.

 Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

 Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2018 i aprovar-ne el seu contingut.

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2018 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.

 Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

 Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents : 

 • Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2018.
 • Rebuts: 0,00 euros.
 • Liquidacions : 0,00 euros.
 • Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2018.
 • Rebuts : 94,35 euros.
 • Liquidacions : 454,64 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

 Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2018 i aprovar-ne el seu contingut.

 4 – APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2018.

 Atès que cada any la Diputació de Barcelona ha facilitat els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.

 Considerant que les dades facilitades són correctes, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de l’any 2018 :

 Data revisió                            Total habitants

31/12/2017                                         164                                                    

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 5 – APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL, REFERENT AL SERVEI DE BRIGADA.

 Per unanimitat de tots els assistents, s’acorda de moment no fer cap actuació en aquest sentit i proposar-ho novament en un proper Ple.

 6 – INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA CORPORACIÓ, CORRESPONENT  A L’EXERCICI 2019.

L’article 154.1 del RD leg. 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local-TRRL-,estableix que els increments retributius del personal de les Administracions Públiques, estan sotmesos a les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat-LPGE- que, cada any fixa els límits a les retribucions o despeses de personal de les Corporacions Locals.

L’article 21 del RD Leg. 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat Públic-TREBEP- estableixen les determinacions de les quanties i els increments retributius assenyalant que:

1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente ley de presupuestos.

 1. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal”.

Tanmateix, davant la pròrroga dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, Llei 6/2018, de 3 de juliol s’ha aprovat el Reia Decret Llei 24/201, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic.

En concret, pel seu exercici, el límit d’increment retributiu està regulat en a, que assenyala en el seu article 2.dos el següent:

Dos. En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.”

I en el seu apartat quatre disposa:

Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año anterior, teniendo en cuenta el incremento anual consolidado del 1,75 por ciento autorizado para 2018.

Se exceptúan, en todo caso:

 1. a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
 2. b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
 3. c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
 4. d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.”

En aplicació del que disposa l’article 34 i 37.c) del TREBEP, procedeix entendre que la proposta d’increment salarial del 2,25 % ha estat objecte de negociació prèvia en les reunionsde la mesa de negociació de data de 16 de gener de 2019 tràmit PER 2019 11 2.

En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

Primer. Aprovar l’increment del 2,25% de les retribucions bàsiques i complementàries de tot elpersonal al servei de la Corporació, d’acord amb les limitacions establertes al Reial Decret-llei24/2018, de 21 de desembre, i en aplicació dels articles 3.cinco. 1, i 6.uno.C), D) i E), ambefectes des del dia 1 de gener de 2019, tal com es concreta i quantifica en la part expositiva.

Segon. Notificar telemàticament aquest acord a tots els empleats de l’Ajuntament.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 7 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2019.

 Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2019, elevat a aquesta corporació local pel Sr. President, en la forma prevista per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març , i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

 Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:

 Estat d’Ingressos :     

Capítol.                       Concepte.                                                      Import                        

I                                  IMPOSTOS DIRECTES                               64,000,00       

II                                  IMPOSTOS INDIRECTES                                       15.000,00

III                                TAXES I ALTRES INGRESSOS                 121,101,06

IV                                TRANSFERÈNCIES CORRENTS              175,374,54

V                                 INGRESSOS PATRIMONIALS                   1,100,00

VII                               TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL              73,424,40

 TOTAL INGRESSOS :                                                                    450.000,00

           Estat de despeses :

Capítol.                       Concepte.                                                      Import

I                                  DESPESES DE PERSONAL                                  76,300,00

II                                 DESPESES BENS COR I SERVEIS          267,361,60

III                                DESPESES FINANCERES                          800,00

IV                                TRANSFERÈNCIES CORRENTS              12,100,00

VI                                INVERSIONS REALS                                  79,924,40

IX                                PASSIUS FINANCERS                                13.514,00

 TOTAL DESPESES :                                                                                   450.000,00

 Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:

 PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

 1. Funcionaris de carrera :

Denominació.                         Nombre.                     Ocupades.      Vacants.         Grup.

1 Funcionaris d'habilitació estatal :

1.1 Subescala Secretaria.                

            Secretaria - Intervenció.        Exempt.                      0                      0          -

 B) Personal laboral :

1 Personal laboral fix a temps parcial -

1 Cap major Administratiu adm. General. 1/3 jornada.

1.1 Administració General.

  2 Personal laboral temporal a temps parcial -

2 Aux Administratiu adm. General 1 / 2 jornada.

2.1 Administració General                 1                                 1                      0          C2                              

Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

 Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el termini d'exposició pública.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.

8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 1 – SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A CÀRRECS ELECTES LOCALS PER L’ANY 2019 I SEGÜENTS.

El Decret 69/2008, d'1 d'abril, regula el sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

 La convocatòria s’aprova mitjançant Resolució de la consellera de la Presidència que estableix la quantia màxima anual a percebre per cada ajuntament, així com la distribució mensual.

Per ser beneficiaris d'aquestes compensacions cal complir els requisits següents:

 1. a) Tenir una població no superior als 2.000 habitants, segons les dades oficials de l'Institut d'Estadística de Catalunya referides a l'any 2017.
 2. b) Haver reconegut i liquidat uns recursos ordinaris totals, d'acord amb les dades de la liquidació consolidada dels seus pressupostos i els dels seus ens dependents, que no superin en un 75% la mitjana dels pressupostos dels municipis del seu tram de població (fins a 100 habitants; entre 101 i 500 habitants, i entre 501 i 2.000 habitants).

 Atès que s’ha publicat la convocatòria de subvenció al DOGC.

 Atès que aquest Ajuntament es troba inclòs dins els supòsits establerts per poder sol.licitar la subvenció.

 És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 Primer.- Sol.licitar la subvenció per a càrrecs electes locals any 2019 i següents.

 Segon.- Designar en la persona que ostenta l’alcaldia Sr. Isabel Serra Montañà, amb DNI 52304096A, com persona beneficiària de la mateixa i amb una dedicació del 75 % de la jornada.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 9 – PRECS I PREGUNTES.     

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau. L’Alcaldessa.

 

 

DATA DE LA SESSIÓ        : DEU DE JULIOL DE 2019.

HORA                                : 20,00 HORES.

CARÀCTER                       : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS                    : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                       : JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

                                       : MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                       : XAVIER SANCLIMENTS MASSANES – REGIDOR.

                                       : GEMMA TORRENTÓ ROCHES.

Actua de secretaria   : Marta Bover Casas.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 – INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DEL DECRET SOBRE NOMENAMENT DE TINENT D’ALCALDE I DELEGACIONS D’ALCALDIA.

Per la Sra. Alcaldessa s’informa que amb data cinc de juliol de 2019, ha dictat el Decret que en la seva part resolutiva diu així :

“Atès que s'ha constituït formalment el nou Ajuntament, en sessió extraordinària del dia quinze de juny del 2019, és necessari procedir al nomenament de tinent d'alcalde.

Ateses les atribucions conferides per l'article 43 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, i amb la finalitat d'aconseguir una major eficàcia i celeritat en la gestió dels assumptes municipals, es considera convenient delegar atribucions en els regidors electes.

Vistos els articles 51.2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

D I S P O S O :

Primer. Nomenar tinent d'alcalde, al regidor Sr. JOAN SIMON ESQUIUS..

Al tinent d'alcalde, com a tal, li correspondrà substituir en la totalitat de les seves funcions, en els casos d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves atribucions, així com portar a terme les funcions d'alcalde en els supòsits de vacant a l'alcaldia fins que prengui possessió el nou alcalde.

Segon. Conferir les següents delegacions genèriques, per a la direcció dels serveis corresponents i la gestió en general dels seus assumptes:

-          A la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldia, obres i Serveis Socials.

-          Al Sr. Joan Simon Esquius, Urbanisme.

-          Al Sr. Xavier Sancliments Massanés, Patronat i medi ambient.

-          A la Sra. Alba Rovira Casas, Hisenda, Serveis i TIC.

-           A la Sra. Gemma Torrentó Roches, Cultura, Joventut i Esports.

 Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la província edicte posant en coneixement públic els nomenaments esmentats i les delegacions atorgades “

En conseqüència, el Ple es dona per assabentat i ratifica el Decret esmentat per unanimitat de tots els assistents.

2 - ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DELS PLENS.

Segons l'article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, d'acord amb el redactat donat per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, els municipis de menys de 5000 habitants han de celebrar una sessió ordinària com a mínim cada tres mesos.

Tenint en compte aquesta disposició, la Sra. Alcaldessa proposa de celebrar les sessions ordinàries el quart dimecres dels mesos de gener, març, juny, setembre, desembre a les 20:00 hores. En el cas que aquest dia fos dia festiu, la sessió es traslladarà al dimecres posterior.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

3 - NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

Atès que segons l'article 116 de la Llei 7/1985, és obligatòria l'existència d'una Comissió Especial de Comptes que té com a funció l'informe previ dels comptes anuals, a proposta de la Sra. Alcaldessa, per unanimitat, s'acorda :

Constituir la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament, amb els següents components :

-          Presidenta : Sr. Isabel Serra Montañà.

-          Vocals : Sra. Maria Alba Rovira Casas i Sr. Xavier Sancliments Massanés.

 4 - NOMENAMENT DE TRESORER.

 Atès que el càrrec de tresorer en un municipi de les característiques de Viver i Serrateix no pot recaure en un regidor municipal, i atès que aquest Ajuntament no disposa de cap funcionari, la Sra. Alcaldessa proposa sol.licitar al Consell Comarcal l’autorització pertinent per tal que la Sra. Marta Bover i Casas, secretària – interventora d’aquest Ajuntament pugui exercir també aquesta funció

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – ESTABLIMENT DE LES INDEMNITZACIONS PER L’ASSISTÈNCIA ALS PLENS I RETRIBUCIONS DE L’EQUIP DE GOVERN.

Per unanimitat dels assistents s’acorda que els regidors rebran una indemnització per assistència efectiva als Plens per import de 350,00 euros.

Pel que fa a l’Alcaldessa cobrarà el 75 % del sou que disposi la Generalitat en el seu règim de subvencions a càrrecs locals.

6 – NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A LA MANCOMUNITAT BERSOLS.

Atès que s’ha produït un canvi en els regidors de l’Ajuntament a conseqüència de la eleccions locals, és necessari nomenar als dos nous representants de l’Ajuntament a la Mancomunitat Bersols.

Es proposa que els representants siguin la Sra. Isabel Serra Montañà i la Sra. Maria Alba Rovira Casas.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

7 - NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ.

Atès que després de constituïts els Ajuntaments s’ha de nomenar els representants dels mateixos a els Ens dels quals forma part l’Ajuntament, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Únic.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà a la Sra. Isabel Serra Montañà i com a suplent al Sr. Joan Simon Esquius.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

8 - NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ MUNICIPAL.

Atès que després de constituïts els Ajuntaments s’ha de nomenar els representants dels mateixos a els Ens dels quals forma part l’Ajuntament, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Únic.- Nomenar representants de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a les persones següents :.

Alcaldessa- Presidenta   : Isabel Serra Montañà.

Regidors                        : Joan Simón Esquius.

                                     : Alba Rovira Casas.

Tècnic Ajuntament         : Josep Ramon Busquets Plana.

Secretaria - Interventora : Marta Bover Casas.

 Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

9 - NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A BERGUEDÀ VERD.

Atès que després de constituïts els Ajuntaments s’ha de nomenar els representants dels mateixos a els Ens dels quals forma part l’Ajuntament, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Únic.- Nomenar representants de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a la Sra. Isabel Serra Montañà.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

9 - NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A l’ADF – VIVER I SERRATEIX.

Atès que després de constituïts els Ajuntaments s’ha de nomenar els representants dels mateixos a els Ens dels quals forma part l’Ajuntament, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Únic.- Nomenar representants de l’Ajuntament de Viver i Serrateix al Sr. Xavier Sancliments Massanés.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta minuts, del que jo la secretaria en dono fe. 

Vist-i-plau.   L’Alcaldessa.

 

DATA DE LA SESSIÓ        : CATORZE D’AGOST DE 2019.

HORA                                : 20,00 HORES.

CARÀCTER                       : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS                    : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                       : JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

                                       : MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                        : XAVIER SANCLIMENTS MASSANES – REGIDOR.

                                        : GEMMA TORRENTÓ ROCHES.

Actua de secretaria   : Marta Bover Casas.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DE LA LICITACIÓ I LICITACIÓ DEL PROJECTE DE TÍTOL « REHABILITACIÓ D’UNA PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER A NOUS USOS «

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte de títol « Rehabilitació d’una part del Monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos «, redactat per l’arquitecte Sr. Josep Freixa Puig i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 151.263,56 €.

Vist el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic i atès  que per raó del seu import es justifica la utilització del procediment de licitació pel procediment obert simplificat.

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat de l’actuació de títol « Rehabilitació d’una part del Monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos «, redactat per l’arquitecte Sr. Josep Freixa Puig i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 151.263,56 €, juntament amb el corresponent Plec de clàusules administratives.

Segon.- Iniciar el procediment de licitació de l’actuació, disposant la publicació de la mateix en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

Tercer.- Aprovar la despesa d’aquest contracte retenint el crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 336/619.01 del pressupost de l’any 2019.

Quart .- Nomenar tècnic director de l’obra a l’arquitecte Sr. Josep Freixa Puig.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 2 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA DE TÍTOL “ SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DEL TUB D’IMPULSIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL A LA ZONA DE VILAJOSANA “

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha executat l’actuació de títol “ Substitució d’un tram del tub d’impulsió de la xarxa d’aigües municipal a la zona de Vilajosana “.

Atès que l’actuació objecte d’aquesta certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat de la certificació única per l’execució del contracte de l’actuació de títol “ Substitució d’un tram del tub d’impulsió de la xarxa d’aigües municipal a la zona de Vilajosana “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar la certificació 1 i única i la seva factura en referència a l’actuació “ Substitució d’un tram del tub d’impulsió de la xarxa d’aigües municipal a la zona de Vilajosana “ lliurada per l’empresa El Serrat dels Tres Pins, S.L, número 2.01917 de data 05/08/2019 i per import de 18.261,83 €

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

3 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2020.

Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2020.

Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.

Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:

Primer. Proposar al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2020 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi: 

-        Viver : sis d’agost i vint-i-nou de setembre.

-        Serrateix : onze de maig i sis d’agost.

-        Sant Joan de Montdarn : sis d’agost i vint-i-nou d’agost.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i vint minuts, del que jo la secretaria en dono fe.

Vist-i-plau. L’Alcaldessa.

 

DATA DE LA SESSIÓ : DOS D’OCTUBRE DE 2019.

HORA :                     20,00 HORES.

CARÀCTER :            ORDINÀRIA.

ASSISTENTS :          ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                 JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

                                XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                 MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                 GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

 

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( EXT – 10/07/2019 I EXT - 14/08/2019 ).

Una vegada llegitsels esborranys de les actes de la sessió extraordinària de data deu de juliol de 2019 i extraordinària de catorze d’agost de 2019, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant els mateixos.

3 – APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORREPONENT A L’ANY 2018.

Vist el compte general de l'exercici 2018, juntamentamb tota la documentacióannexada, segons la legislacióvigent.

Vistl'informe de la Intervencióemès sobre el compte, i el dictamen d'aquestaComissióemès en data 16 d’agost de 2019..

Vist que el compteva ser exposat al públicperquè es pogués presentar reclamacions, objeccions o observacions, i que NO se n’hi han presentatsegons consta en el certificat de la Secretaria. 

Vistl'informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitatamb el que disposal'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Ple, adopta per unanimitat el següentacord :

Primer .- Aprovar el compte general de l'exercici 2018.

Segón.- Rendir el compte general aprovat i tota la documentació que l'integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes, tal coms'estableix a l'article 212.5 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendeslocals, aprovatpelReialdecretlegislatiu 2/2004, de 5 de març. 

3 – APROVACIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS. ( 2016 – 2020 ).

L’Ajuntament disposa del Pla de Prevenció d’Incendis redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.

El Pla municipal de prevenció d’incendis forestals és un document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció i té una durada de 4 anys.

Per tal de poder gaudir de la plena efectivitat del mateix, és necessària l’aprovació del document per part de l’Ajuntament.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar el document que conté de manera escrita i informació gràfica el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals.

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

5 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE TÍTOL “ MODIFICAT REHABILITACIÓ D’UNA PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER A NOUS USOS “

Vist el projecte d’obres de títol “ Modificat - Rehabilitació d’una part del Monestir de Santa Maria de Serrateix per nous usos ” redactat per l’arquitecte Sr. Josep Freixa Puig.

L’objectiu del projecte és l’arranjament de la sala del Palau de l’Abat i la restitució de l’antiga cambreria del Monestir.

El pressupost d’execució per contracta ascendeix a 151.263,56 € (IVA inclòs).

Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de conformitat amb allò previst a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).

Vist l’article 37 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya en relació a la tramitació dels projectes d’obres.

És per tot això exposat que es sotmet a votació l’aprovació dels acords següents :

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres “ Rehabilitació d’una part del Monestir de Santa Maria de Serrateix per nous usos  ” redactat per l’arquitecte Sr. Josep Freixa Puig i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 151.263,56 € ( IVA inclòs ).

Segon.- Sotmetre el citat projecte a informació pública per un termini de trenta dies hàbils comptadors des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el BOPB, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica de l’Ajuntament a l'efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions, d'acord amb el que preveu l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Tercer.- Establir que en cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, el projecte s’entendrà aprovat definitivament.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.

6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 6 - 1 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ ACTUACIONS PUNTUALS DE REHABILITACIÓ DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX “.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executat l’actuació de títol “ Actuacions puntuals de rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix“.

Atès que l’actuació objecte d’aquesta certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat de la certificació número 1 per l’execució del contracte de l’actuació de títol “ Actuacions puntuals de rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar la certificació número 1 i la seva factura en referència a l’actuació “ Actuacions puntuals de rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix “ lliurada per l’empresa Josep Gamisans Solà, número 190010 de data 30/09/2019 i per import de 31.269,36 €

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

7 – PRECS I PREGUNTES.     

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i vint-i-cinc minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe. Vist-i-plau. L’Alcaldessa.

 

DATA DE LA SESSIÓ : SETZE D’OCTUBRE DE 2019.

HORA :                     10,00 HORES.

CARÀCTER :            EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS :          ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                 JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

                                XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                 MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                 GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

 

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ

Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó. I Meritxell Borràs i Carles Mundó, amb multes i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques, perquè no han comès cap delicte.

Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de manifest que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la independència. I, al mateix temps, avui tornem a constatar que les forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de resolució del conflicte.

Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara a la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides.

Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que, el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l’Estat espanyol a deixar en llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven a presó preventiva.

L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua desoint qualsevol resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) o totes les manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i la República Catalana. I aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, malauradament, ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats de la major part de la ciutadania.

Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim.

I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya.

SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data.

TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica.

QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català. Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir.

CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular.

SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a representants legítims de la ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat.

SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat.

VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania de Viver i Serrateix, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret.

NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats.

DESÈ. Fer arribar aquestacord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del ParlamentEuropeu, a l’AssociacióCatalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència. I donar a conèixer el contingutd’aquestamoció a la ciutadania del municipipelsmitjansque es creguinoportuns.

Sotmesa la proposta a votació, és aprobada per majoria absoluta amb la unanimitatdelsassistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les deu hores i setze, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau. L’Alcaldessa. 

 

DATA DE LA SESSIÓ : VINT-I-TRES D’OCTUBRE DE 2019.

HORA :                     20,00 HORES.

CARÀCTER :            EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS :          ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                 JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

                                 XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                 MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                 GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

 Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULESA ADMINISTRATIVES DE LA LICITACIÓ I LICITACIÓ DEL PROJECTE DE TÍTOL “ MODIFICAT – REHABILITACIÓ D’UNA PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER A NOUS USOS “

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte de títol « Rehabilitació d’una part del Monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos «, redactat per l’arquitecte Sr. Josep Freixa Puig i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 151.263,56 €.

La primera licitació ha quedat deserta i després d’unes modificacions fetes al projecte inicial, escau la seva licitació.

Vist el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic i atès que per raó del seu import es justifica la utilització del procediment de licitació pel procediment obert simplificat.

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat de l’actuació de títol « Modificat - Rehabilitació d’una part del Monestir de Santa Maria de Serrateix per a nous usos «, redactat per l’arquitecte Sr. Josep Freixa Puig i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 151.263,56 €, juntament amb el corresponent Plec de clàusules administratives.

Segon.- Iniciar el procediment de licitació de l’actuació, disposant la publicació de la mateix en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

Tercer.- Aprovar la despesa d’aquest contracte retenint el crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 336/619.01 del pressupost de l’any 2019.

Quart .- Nomenar tècnic director de l’obra a l’arquitecte Sr. Josep Freixa Puig.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

2 – APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS ANY 2020.

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

 

Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018.

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords :

 

Primer.- Aprovarprovisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2020 i següents, així com el seu text refós.

 

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 

Ordenança Fiscal núm. 29

reguladora de la taxa de prestació del servei de subministrament d’aigua potable.

 

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat de tots els assistents.

 

3 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL « RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGÜES MUNICIPAL DES DEL DIPÒSIT DE VIVER FINS AL CAMÍ DE SALLA -1 ª FASE – TRAM DE VIVER FINS A L’ACCÉS DE LA VILETA - Q18039-B «  

Sent necessari per aquest  Ajuntament realitzar les obres de RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGÜES MUNICIPAL DES DEL DIPÒSIT DE VIVER FINS AL CAMÍ DE SALLA -1 ª FASE – TRAM DE VIVER FINS A L’ACCÉS DE LA VILETA - Q18039-B «. 

Atès que LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ha atorgat a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un ajut per realitzar aquesta actuació.

Atès que la llei aplicable al contracte, ho és el Real Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic de conformitat amb la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atès que donades les característiques de l'obra es justifica la utilització del procediment de contracte menor.

Vistes les propostes presentades que consten en l'expedient següents:

Nom de l'Empresa

Import ofertat amb l’IVA inclòs.

EMOBER INSTAL.LACIONS S.L.

45.000,00 €

AÏLLAMENTS I INSTAL.LACIONS RIAL, S.L.

45,000,00 €

EL SERRAT DELS TRES PINS, S.L.

45.000,00 €

 

Vist  l’informe  valoratiu emès pel tècnic  municipal sobre les propostes presentades. 

Vist que l’empresa EMOBER INSTAL.LACIONS S.L, oferta la realització de de la millora del tram, de 330 m de longitud, de la conducció de la xarxad’aigües municipal de l’arqueta de Calverasfins a la carretera de Castelladral, ambtub de PE ad de D90 mm de 10 atm.

És per això esposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

PRIMER.- Adjudicar a EMOBER INSTAL.LACIONS S.L, el contracte menor d'obra per l’actuació “ RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGÜES MUNICIPAL DES DEL DIPÒSIT DE VIVER FINS AL CAMÍ DE SALLA -1 ª FASE – TRAM DE VIVER FINS A L’ACCÉS DE LA VILETA - Q18039-B «.   « per  un  import de 45.000,00 IVA INCLÒS.

SEGON.-Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 161/610,06 del pressupost vigent de despeses.

TERCER.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

QUART.- Notificar aquest acord a EMOBER INSTAL.LACIONS. S.L, adjudicatari del contracte.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat dels assistents.

4 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL « CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE REPARACIÓ DELS DANYS OCASIONATS PELS AIGÜATS DEL MES D’OCTUBRE DE 2018 – Q18058 « 

Sent necessari per aquest  Ajuntament realitzar les obres de REPARACIÓ DELS DANYS OCASIONATS PELS AIGÜATS DEL MES D’OCTUBRE DE 2018 – Q18058. 

Atès que LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ha atorgat a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un ajut per realitzar aquesta actuació.

Atès que la llei aplicable al contracte, ho és el Real Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic de conformitat amb la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atès que donades les característiques de l'obra es justifica la utilització del procediment de contracte menor.

Vistes les propostes presentades que consten en l'expedient següents:

Nom de l'Empresa

Import ofertat amb l’IVA inclòs.

Graves i Excavacions Castellot, SA.

42.545,19 €

F.S.S NOVA LINIA PROMOTORA 2005, S.L

41.757,10 €

DUMPERS BERGA, S.L.

42.000,00 €

 

Vist  l’informe  valoratiu emès pel tècnic  municipal sobre les propostes presentades. 

Vist que l’empresa Graves i ExcavacionsCastellot, S.A, oferta la realització de milloresfins a un 10 % del pressupost en elstreballs de millores que consideri la D.O, sensecapcost per al promotor, amb un import de 3.575,23 € IVA EXCLÒS.

És per això esposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

PRIMER.- Adjudicar a GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, S.A el contracte menor d'obra per l’actuació “ REPARACIÓ DELS DANYS OCASIONATS PELS AIGÜATS DEL MES D’OCTUBRE DE 2018 – Q18058 « per  un  import de 42.545,19 IVA INCLÒS.

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 1532/21000 del pressupost vigent de despeses.

TERCER.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

QUART.- Notificar aquest acord a GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT,S.A adjudicatari del contracte.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat dels assistents.

5 – MOFICACIÓ DEL PRESSUPOST ANY 2019.

Atès que l’Ajuntament ha rebut per part de la Diputació de Barcelona les corresponents subvencions per poder fer front a les despeses que suposaran l’execució de les actuacions de títol “ RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGÜES MUNICIPAL DES DEL DIPÒSIT DE VIVER FINS AL CAMÍ DE SALLA -1 ª FASE – TRAM DE VIVER FINS A L’ACCÉS DE LA VILETA - Q18039-B “ que compta amb un pressupost d’execució de 45.000,00 € i “ REPARACIÓ DELS DANYS OCASIONATS PELS AIGÜATS DEL MES D’OCTUBRE DE 2018 – Q18058 “ que compta amb un pressupost d’execució de 42.545,19 €.

Atès que per poder efectuar el pagament de les mateixes és necessari que el pressupost de l’any 2019 sigui modificat en els següents termes :

Aplicacions noves ingressos.                                                Import.

460.15                                                                                   42.545,19 €

761.14                                                                                   45.000,00 €

Aplicacions noves despeses.                                                Import.

1532.210.03                                                                          42.545,19 €

161.610.06                                                                            45.000,00 €

 

TOTAL MODIFICAT DESPESES.                                       87.545,19 €

TOTAL MODIFICAT INGRESSOS.                                     87.545,19 €

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar la modificació del pressupost any 2019 per major d’ingressos proposada en els tremes exposats

Segon.- Incorporar la present modificació al pressupost de l’any 2019.

6 – SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2019.

Atès que s’han convocat eleccions generals per al proper dia 10 de novembre de 2019, i atès el que disposa la Llei de Règim Electoral, s’ha de dur a terme el sorteig dels membres de la Mesa que s’haurà de constituir aquell dia al municipi.

És per tot això exposat que es du a terme la realització de l’esmentat sorteig el resultats del qual resten transcrit en l’acta del mateix.

7 – APROVACIÓ DE LES SOL.LICITUDS AL PUOSC 2020 – 2024.

Mijançant elDecret 169/2019, de 23 de juliol, es van aprovar les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.

Mitjançant la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol, s'obre la convocatòria única per a la concessió de subvencions d'ambdues línies de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.

L'objectiu del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) és impulsar accions per tal de fer possible implementar les estratègies territorials que han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d'oportunitats i la creació de sinergies amb els valors i els agents de cada indret.

 Catalunya té una distribució territorial i unes necessitats territorials diverses i que repercuteixen directament en el conjunt de la població. En el marc dels reptes que s'han d'afrontar i basant-se en la situació dels municipis, en el seu conjunt, es determina la necessitat d'impulsar i millorar la prestació de serveis públics, afrontar la situació d'escletxa digital entre territoris, fer front als riscs naturals creixents i a minimitzar la seva repercussió en les persones i a impulsar equipaments i accions d'activació econòmica per encarar els reptes de redistribució entre territoris i afrontar els fluxos econòmics. L'envelliment i la pèrdua poblacional són reptes que aquestes línies d'ajut afrontaran per tal de facilitar que els ens locals executin les seves línies d'actuació.

 Determinant aquests reptes, es generen unes línies d'acció per afavorir la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania dels diferents territoris i entre els diferents municipis, dotant-los d'infraestructures de qualitat per a l'impuls de l'activitat econòmica, la millora en prestació de serveis a la ciutadania i la prevenció de riscos naturals, a més de potenciar l'accessibilitat a l'entorn digital.

 El Pla permetrà posar en valor les accions que permetin fer un salt qualitatiu en les accions dels ens locals i per a les quals les inversions permetin assolir un objectiu de millora i fer un canvi en la dinàmica existent, per tal d'impulsar les accions territorials prioritàries. A més a més, impulsarà les accions dels ens locals per tal de fer possible implementar les estratègies territorials que han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d'oportunitats i la creació de sinergies amb els valors i els agents de cada indret.

 Vista i entesa la normativa que desenvolupa el Pla, es per tot això, que i atès que aquest Ajuntament es troba inclòs dins els supòsits dels beneficiaris d’aquestes subvencions, que es proposa al Ple d’adopció dels acords següents :

 Primer.- Aprovar la sol,licitud de subvencions per la línia MP – Línia d’actuacions territorials a municipis petits, i per la línia d’inversió les actuacions següents :

Millora d’infraestructures de serveis municipals ni equipament municipal de Viver, desglossat de la següent manera :

 Xarxa, d’aigua, renovació de l’últim tram de la impulsió fins al dipòsit de Montbordó.

Xarxa de distribució del sector de Cal Mestre.

Xarxa de distribució del sector de Caselles.

Equipament municipal local social de Viver.

 total de la subvenció sol.licitada per aquesta línia és de 207.765,59 € per a una inversió total de 218.700,63 €

Segón.- Facultar la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa del municipi, per tal de signar qualsevol document per al correcte desenvolupament de l’acord anterior.

Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya mitjançant el procediment establert per a la sol.licitud de la subvenció.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat dels assistents.

8 – APROVACIÓ DE L’ESTRATÈGIA BERGUEDANA 2015 – 2020.

El Consell Comarcal del Berguedà va redactar el document eB2020 – Estratègia Berguedana 2020, aquest document és una construcciócol·lectiva que es entre totselsagentspúblics, privats i ciutadans de la comarca fruit de les interdependències i les interaccions entre elsdiferentsagents que actuem en aquestentorn.

Per afrontar ambèxit el reptes de les polítiquespúbliques de desenvolupament local i promocióeconòmica comarcal, cal que s’identifiquin i consensuin de manera compartida i ensdotemd’estratègies i projectes per portar-los a termemitjançant la cooperaciódelsagentsimplicats, comptantamb la màximaparticipació de la ciutadania.

L’aprovació de l’eB2020 es realitza en el marc de la Junta General de l’Agència en la que hi participen els 31 municipis de la comarca, el Consell Comarcal, l’Associaciód’empresaris Comarcal del Berguedà, la delegació al Berguedà de la Cambra de Comerç de Barcelona, l’Associació de Hosteleria i Turisme del Berguedà, i el sindicat UGT.

L’eB2020 recull el model de comarca que volem, consta d’unavisiósintètica del seufutur, delsvalors que han de presidir el desenvolupamenteconòmicestratègic del Berguedà i de quatreobjectius. Per assoliraquest repte es depleguenquatrelíniesestratègiques que son, OBJECTIU 1_ CONVERTIR EL BERGUEDÀ EN UN TERRITORI SOSTENIBLE I DE QUALITAT,  OBJECTIU 2_ IMPULSAR LA INNOVACIÓ I LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL, OBJECTIU 3_ IMPULSAR L’EMPRENEDORIA i OBJECTIU 4_ EL CAPITAL HUMÀ COM A BASE DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC complementats per 11 programes d’actuació.

Atès que és  voluntatd’aquest Ajuntament, formar part de la dinámica emprenedora que desenvolupaaquestdocument.

És per totaixòexposat que es proposa al Ple l’adopciódelsacordssegüents :

Primer.-Aprovarl’adhesió al programa EstratègiaBerguedana 2015 -2020 – eB2020.

Segon.- Notificar aquestacord al Consell Comarcal del Berguedà.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat dels assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vinthores i cinquanta minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau. L’Alcaldessa.

 

DATA DE LA SESSIÓ : 18 DE DESEMBRE DE 2019.

HORA :                     20,00 HORES.

CARÀCTER :            ORDINÀRIA.

ASSISTENTS :          ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                  JOAN SIMON ESQUIUS – TINENT D’ALCALDE.

                                  XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                  MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                  GEMMA TORRENTO ROCHES – REGIDORA.

 Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD – 02/10/2019 – EXT – 16/10/2019 – EXT – 23/10/2019 ).

Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions extraordinàries de data dos d’octubre de 2019, de data setze d’octubre de 2019 i de data vint-i-tres d’octubre de 2019, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant els mateixos.

3 – APROVACIÓ DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2019.

Atès que cada any la Diputació de Barcelona facilita els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.

 Considerant que les dades facilitades són correctes, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent : 

Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants 01 de gener de 2019 : 

Data revisió                            Total habitants           

31/12/2018                             168                            

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents. 

4 – APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ SOBRE LA GARANTIA DEL BENESTAR SOCIAL.

El Consell Comarcal del Berguedà disposa de les competències delegades en serveis socials d’atenció a les persones que tenen per objectiu millorar el benestar social i afavorir la inclusió social de les persones, especialment aquelles que és troben en situació de més vulnerabilitat. Per aquest motiu, una de les seves funcions és la de la recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea territorial corresponent, així com també tramitar i gestionar programes comunitaris que donin resposta a aquestes necessitats.

 En el Consell d’alcaldes celebrat a Vallcebre el dia 5 de setembre de 2018 els ajuntaments de la comarca van acordar crear un fons de solidaritat comarcal que permetés donar resposta a més situacions de necessitat social, gràcies a la delegació econòmica d’un percentatge del programa complementari per a la garantia del Benestar Social que la Diputació de Barcelona els havia atorgat als ajuntaments per a l’any 2018. La demanda sorgia d’una taula de regidories de les àrees d’atenció a les persones del municipis de la comarca que va posar de manifest la preocupació dels municipis més grans de poder oferir una resposta adequada a situacions noves del territori, com les necessitats derivades de les situacions de demandes d’asil. Una de les problemàtiques que va sorgir va ser l’habitatge, per aquest motiu es va treballar en dues línies, una de més pal·liativa, que es va liderar des del departament de serveis socials i va augmentar la partida de prestacions econòmiques per fer front a les despeses d’habitatge. Tot i la preocupació en aquest aspecte, va quedar remenent econòmic que es va poder reconvertir en un conveni amb Caritas per millorar les condicions del pis per a urgències socials. En la segona línia de treball per a l’habitatge, es va treballar amb una mirada molt més global i d’anàlisi de la realitat de l’habitatge a la comarca, per això s’està fent un estudi que ha de permetre la radiografia d’habitatge a la comarca i sobretot les necessitats de les persones en relació a l’accés a l’habitatge.

 Malgrat que inicialment es pensava que els perfils beneficiaris del fons de solidaritat comarcal serien les persones demandants d’asil, amb l’assentament a la comarca de dos centres d’acollida per a joves migrats sols al setembre de 2018 van sorgir noves necessitats. En aquest sentit, amb el fons de solidaritat comarcal es va poder oferir recursos formatius per a totes aquells joves dels centres d’acollida de la comarca, tals com els mòduls formatius que estableix el Servei de Primera Acollida, regulat per la llei d’acollida de 10/2010 de 7 de maig del 2010. Al municipi de Berga es va poder ofertar dos cursos extraordinaris de llengua catalana per fer front a la llista d’espera. Al mateix temps i com a tret diferenciat d’altres comarques, s’han portat a terme cursos pràctics de tastets d’oficis emmarcats en el projecte Vivències.

 El 28 de febrer de 2019 la Diputació de Barcelona va aprovar de nou el programa complementari per a la garantia del Benestar Social 2019 amb la finalitat de garantir el benestar social de les persones i vetllar per la cohesió social. Essent els destinataris els ajuntaments i els consells comarcals per mitjà d’impulsar actuacions entre l'1/1/2019 i el 31/12/2019. Per assolir aquest objectiu es preveu donar continuïtat el fons de solidaritat comarcal que permet reforçar les actuacions de l’àmbit de serveis socials i atenció a les persones. A la comarca del Berguedà molts d’aquests serveis es presten des de l’ens comarcal i és per aquest motiu que formalitzem el present conveni, que ha de permetre accions complementàries per a la garantia del benestar social.

 Des del Consell Comarcal del Berguedà s’aposta clarament per promoure la inclusió social, entenent-la com el procés que assegura que totes les persones tenen les oportunitats i els recursos necessaris per participar plenament en la vida econòmica i social, i per gaudir d’unes condicions de vida òptimes. La inclusió està relacionada amb l’equitat, la cohesió i la justícia social. En aquest sentit, el Consell Comarcal planteja continuar amb la línia de treball de corresponsabilitat iniciada amb els ajuntaments l’any 2018 a través del fons de solidaritat comarcal i seguir amb les accions per a col·lectius vulnerables i per aquest any 2019 també es demana la corresponsabilitat dels ajuntaments per acompanyar l’entitat d’atenció a col·lectius vulnerables, l’APDPB (Associació Pro-disminuïts Psíquics del Berguedà) que està vivint un procés complex.

 L’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà es va constituir l'any 1984 amb l'objecte de millorar la qualitat de vida dels seus usuaris, persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de la comarca del Berguedà. Per aconseguir-ho disposa d’un seguit de serveis per tal de poder treballar de forma integral tots els aspectes que impliquen a les persones amb aquesta problemàtica i les seves famílies. Aquests serveis són l’Escola d’Educació Especial Llar-Santa Maria de Queralt, el Taller Coloma, el CDIAP, el Projecte de Suport a la pròpia Llar, la Llar-Residència i el Lleure. Són moltes les persones de la comarca que utilitzen els serveis, segones les dades facilitades per l’entitat el resum de participants a novembre de 2019 són 588 persones el còmput de total de persones per serveis (algunes persones utilitzen més d’un servei) i de 134 treballadors i treballadores (inclou CET).

 Per tal d’ajudar a tirar endavant a l’APDPB ja que té un impacte gran a nivell municipal i comarcal (participants, familiars, treballadors,....) proposem aquest ajut extraordinari, un 50 % dels ajuts atorgats en el programa complementari per a la garantia del benestar social del 2019, a tots el municipis de la comarca i al Consell Comarcal.

Es per tot això exposat que se sotmet a votació l’acord següent :

Primer.- Aprovar l’aportació de l’ajuntament de Viver i Serrateix en la quantitat de 2.479,86€, corresponent al 50% de la quantitat que té atorgada en el programa complementari per a la garantia del benestar social 2019.

 Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 5 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ MODIFICAT – REFORMA D’UNA PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER A NOUS USOS “Sent necessari per aquest  Ajuntament realitzar les obres de títol “ MODIFICAT – REHABILITACIÓ D’UNA PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER ANOUS USOS “

Atès que LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ha atorgat a l'Ajuntament de Viver i Serrateix un ajut per realitzar aquesta actuació.

Atès que la llei aplicable al contracte, ho és el Real Decret Legislatiu 3/2011 que aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic de conformitat amb la Disposició Transitòria 1ª de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament  jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atès que donades les característiques de l'obra es justifica la utilització del procediment obert simplificat.

Atès que el projecte modificat va ser aprovat inicialment en data dos d’octubre de 2019 i publicat en el BOP de data nou d’octubre de 2019 per un termini de 30 dies per a la presentació d’al.legacions i/o suggeriments.

Atès que contra l’acord l’aprovació inicial i dins el termini establert no s’hi varen presentar al.legacions i/o suggeriments, restant per tant definitivament aprovat.

Atès que en data 23 d’octubre de 2019 es va aprovar per Ple iniciar el procediment de contractació de l’actuació.

Atès que en data 25 d’octubre de 2019 es va publicar la licitació en el perfil del contractant d’aquest Ajuntament.

Atès que en data 16 de novembre de 2019 es va dur a terme l’obertura del sobre únic de les empreses presentades i que son les següents :

-       Construccions Ramon Serra Fígols, S.L. – RE/600-2019 – 14/11/2019.

-       Serveis Integrals 360 Plus, S.L – RE/601-2019 – 15/11/2019.

-       Vesta Rehabilitación,S.L. – RE/605 – 2019 – 15/11/2019.

-       Bergistania Obres i Projectes, S.L – RE/606-2019 – 15/11/2019

Atès que la documentació presentada per les quatre empreses licitadores és la correcte.

Vist  l’informe  valoratiu emès pel tècnic  municipal sobre les propostes presentades i que conté el text literal següent :

ACTA DE LA VALORACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

A Viver i Serrateix, el dia 18 de desembre de 2019 a les 12‘00 hores es constitueix la Comissió Tècnica designada per la Presidència, composta per:

-Sra. Queralt Santandreu i Colàs, Enginyera de Camins, Canals i Ports

-Sr. Josep Ramon Busquets i Planas, Enginyer Tècnic Industrial

a l'efecte d'emetre informe valorat sobre les quantitats i circumstàncies dels concursants, repecte les condicions exigides a la convocatòria.

Examinades les ofertes presentades al concurs per a optar a l'adjudicació de l'obra titulada:  Modificat-Rehabilitació d'una part del monestir de Santa Maria de Serrateix per nous usos, es procedeix a realitzar la valoració de les pliques presentades, segons els criteris contemplats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixen l'esmentat concurs:

          Obres en immobles declarats BCIN (5 Punts per actuació)

Comentaris:

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                            

            -Rehabilitació de la casa del vicari i planta baixa del claustre

             del Monestir de Santa Maria de Serrateix, amb pressupost de.... 258.975,59 €

            -Restauració de pinacles Jaume el Memor de la façana de la

             Passió Temple Expiatori de la Sagrada Familia, amb pressupost..304.510,58€

            -Rehabilitació del paviment de la Cripta del Temple de la

             Sagrada Familia............................................................................325.252,05 €.

            Nota: Aporta informe del tècnic director de l'obra  o del  promotor de l'obra                     

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                        

            -L'Estany. Centre d'interpretació del Paisatge de l'Estany, 2015.

            -Arbúcies. Rehabilitació i adequació al castell de Montsoriu

              Vescomptat de Cabrera, any 2018-2019.

            -Súria. Rehabilitació coberta nau nord església Santa Maria i

             elements Castell, any 2018. 

            Nota: L'empresa declara haver fet les obres. No aporta pressupost

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.

            No aporta obres executades per l'empresa Vesta Rehabilitacion, SL 

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                  

            No aporta obres en immobles catalogats BCIN 

Puntuació (Màxim 15punts):

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                          15,00 punts

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                     15,00 punts

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                                                          0,00 punts

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                       0,00 punts

           Millores valorades a les instal·lacions a càrrec del contractista

Comentaris:

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL

            Millores a les instal·lacions fins a un import de 6.000,00 €  (IVA inclòs) 

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS

            -Esbrossada del terreny al davant de la zona d'actuació 2 

            -Substitució de totxana per maó tipus gero a la partida 1.4.1.1 de 101,00 m2      -Substitució de vidre 4/8/6 per un altre de més eficient 4/12/6 en les partides      1.4.1.2, 1.4.1.3, 1.4.1.4

            Es valoren amb un import de 7.501,89 € (IVA inclòs)         

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.

            Equipament en banys

            Revestiment exteriors a la cal

            Es valoren per un import de 18.033,63 €  (IVA inclòs)                                                        

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.

            No presenta millores                         

 Puntuació (fins a 15 punts):

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                             4,99 punts

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                        6,24 punts

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                                                         15,00 punts

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                        0,00 punts

    Baixa econòmica

Comentaris:

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                        121.786,74 €

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                   124.968,42 €

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                                                      124.791,23 €

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                   118.750,95 €

 Puntuació (Màxim 5 punts):

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                           2,58 punts

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                     0,03 punts

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                                                        0,18 punts

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                     5,00 punts

           Millores als terminis d'execució

Comentaris:

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                            4 mesos

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL                                                 5 mesos

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.       (Redueix 8 setmanes)               4,15 mesos

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                       5 mesos                     

Puntuació (màxim 10 punts):

 -A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                           10,00 punts

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                        5,00 punts

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                                                           9,23 punts

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                        5,00 punts

Ampliació del termini de garantia.

Comentaris:

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS,    Total   5                      4 anys

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                         Total  3                      2 anys

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                             Total (10 +1)            10 anys

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.        Total (5 + 1)                 5 anys 

Puntuació (Màxim 10 punts):

-A        CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                             4,00 punts

-B        SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                        2,00 punts

-C        VESTA REHABILITACION, S.L.                                                         10,00 punts

-D        BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                        5,00 punts

RESUM VALORACIÓ

Relació d’empreses presentades:

-A            CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, SL                           

-B            SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS                                                              

-C           VESTA REHABILITACION, S.L.                                                                  

-D           BERGISTÀNIA OBRES I PROJECTES,S.L.                                     

Resulta en conseqüència que la plica de l’empresa A, CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FIGOLS, S.L., s’ha valorat amb 36,57 punts, i s’acorda elevar a la Mesa que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, adjudiqui a l’esmentat licitador el concurs convocat per a l’execució de les obres referenciades, per l’import ofertat de  121.786,74 € (IVA exclòs)

Es redacta la present acta per a presentar a l'Ajuntament de Viver i Serrateix en aquest procés d'adjudicació.

LA COMISSIÓ TÈCNICA

Queralt Santandreu i Colàs                                        Josep Ramon Busquets i Planas

Enginyera de Camins, Canals i Ports                            Enginyer Tècnic Industrial “

És per això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

PRIMER.- Adjudicar a CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FÍGOLS, S.L  el contracte d'obra per l’actuació “ REHABILITACIÓ D’UNA PART DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX PER A NOUS USOS. “ per  un  import de 121.786,74 € ( Cent vint-i-un mil set-cents vuitanta-sis euros amb setanta-quatre cèntims ) +  € IVA = 25.575,22 € ( vint-i-cinc mil cinc-cents setanta-cinc amb vint-i-dos ), juntament amb les millores ofertades.

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació 336/619.01 del pressupost vigent de despeses.

TERCER.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

QUART.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 10 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a dipositar la garantia definitiva per un import corresponent al 5 % del preu de l’adjudicació sense IVA.

CINQUÈ.- Emplaçar a l’empresa adjudicatària per tal que en un termini no superior a 15 dies hàbils, termini que començarà a comptar a partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, concorri a formalitzar el contracte i acrediti la possessió i la validesa dels documents a què es fa referència a l'apartat segon de la declaració responsable aportada.

SISÈ.- Notificar aquest acord a CONSTRUCCIONS RAMON SERRA FÍGOLS, S.L adjudicatari del contracte.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat dels assistents.

6 – APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2020.

Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2020, elevat a aquesta corporació local pel Sr. President, en la forma prevista per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març , i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents : 

Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:

 Estat d’Ingressos :     

Capítol.                       Concepte.                                                      Import                        

I                                  IMPOSTOS DIRECTES                               61.000,00       

II                                 IMPOSTOS INDIRECTES                                       15.000,00

III                                TAXES I ALTRES INGRESSOS                 109.331,70

IV                                TRANSFERÈNCIES CORRENTS              186.300,00

V                                 INGRESSOS PATRIMONIALS                   1.400,00

VII                               TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL              196.968,30

TOTAL INGRESSOS :                                                                     570.000,00

Estat de despeses :

Capítol.                       Concepte.                                                      Import

I                                  DESPESES DE PERSONAL                                  66.800,00

II                                 DESPESES BENS COR I SERVEIS          256.281,59

III                                DESPESES FINANCERES                          500,00

IV                                TRANSFERÈNCIES CORRENTS              12,100,00

VI                                INVERSIONS REALS                                  220.718,41

IX                                PASSIUS FINANCERS                                13.600,00

TOTAL DESPESES :                                                                                   570.000,00

Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:

 PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

 1. Funcionaris de carrera :

Denominació.                         Nombre.                     Ocupades.      Vacants.         Grup.

1 Funcionaris d'habilitació estatal :

1.1 Subescala Secretaria.                

            Secretaria - Intervenció.        Exempt.                      0                      0          -

 1. B) Personal laboral :

1 Personal laboral fix a temps parcial -

1 Cap major Administratiu adm. General. 1/3 jornada.

1.1 Administració General                                                           1                                 1                      0          C1

2 Personal laboral temporal a temps parcial -

2 Aux Administratiu adm. General 1 / 2 jornada.

2.1 Administració General                 1                                 1                      0          C2                              

Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 

Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el termini d'exposiciópública.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.

7 – 1 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS –  APROVACIÓ DE LA MOCIÓ CONTRA LA INSTAL·LACIÓ D’UNA INCINERADORA DE RESIDUS A CERCS, AL RECINTE DE L’ANTIGA CENTRAL TÈRMICA DE CARBÓ DE CERCS

Per sorpresa, i sense la prèvia informació, el govern municipal de Cercs va anunciar l’1 d’Octubre, que l’empresa EmSpain Waste&Treatment posarà en marxa una incineradora a l’antiga central tèrmica de Cercs per cremar residus industrials.

 Tirar endavant aquest projecte comportaria afegir més emissions i impactes ambientals al medi i a la salut de les persones que viuen a la comarca. A més, suposa un sabotatge a la lluita i els compromisos per fer front a l’emergència climàtica i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

 Aquest projecte contradiu la normativa europea en matèria de residus (2018/851/CE), que estableix que és prioritària la recuperació de matèria dels residus, per davant de la incineració presentada com “recuperació energètica”. La Unió Europea exigeix un canvi en la prioritat de la gestió pública de residus. La “valorització energètica” no es pot considerar ni comptabilitzar com a valorització dels residus i no és la via correcta en la gestió de residus, on el que s’ha de prioritzar es la reducció de residus.

 La crema de 1.000 tones diàries de residus comportaria un evident risc per la salut de les persones i també pel medi, ja que no hi ha cap filtre que retingui les micropartícules i els contaminants que genera la combustió, com dioxines i furans, Compostos Orgànics Persistents (COP), metalls pesants, ftalats, gasos d’efecte hivernacle, gasos àcids, partícules superfines, etc. En aquest àmbit s’ha de destacar que les condicions de dispersió de contaminants son molt negatives, en una zona afectada per inversions tèrmiques, que provoquen una acumulació d’aquests.

 Amb la incineració de residus es generen més emissions de CO2 que cremant qualsevol combustible no renovable (gas, derivats del petroli, carbó...), a banda dels contaminants anteriorment mencionats; totes aquestes substàncies tòxiques, tal i com demostren els estudis científics, un cop alliberades al medi, i s’incorporen als organismes vius, les plantes, animals i persones, provocant greus malalties.

 Aquesta macro-instal·lació de crema de residus industrials va contra el projecte de comarca verda, pel qual molts berguedans i berguedanes estan treballant. També va contra el turisme de qualitat de muntanya, la producció d’aliments ecològics, el repoblament, entre d’altres, i marca un punt de no-retorn després de la feina feta per part de la població i les entitats del Berguedà. L’afectació sobre la qualitat de vida dels berguedans i berguedanes serà molt negativa, i comportarà la pèrdua de llocs de treball, especialment en sector turisme, i un efecte amplificador en el despoblament que ja pateix aquest territori, entre altres conseqüències econòmiques.

 Diverses entitats locals i comarcals, i veïnes i veïns de Cercs i de la resta de la comarca han creat la Plataforma anti-incineradora de Cercs per reclamar que no es tiri endavant aquest projecte, per tal de protegir el territori i la gent que hi viu.

 Per tots aquests motius es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents acords :

 PRIMER. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a la incineradora de residus industrials que es vol situar a l’antiga central tèrmica de Cercs.

 SEGON  Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat una moratòria en les autoritzacions de les plantes de nova creació, un pla de tancament de les incineradores actuals, i l’aprovació d’una llei catalana de Residu Zero.

 TERCER Traslladar els acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Consell Comarcal del Berguedà, a l’Ajuntament de Cercs i a la Plataforma anti-incineradora de Cercs.

 Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb la unanimitat dels assistents.

 8 – PRECS I PREGUNTES.     

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i dos minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau. L’Alcaldessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica