Actes de 2018

Ajuntament de Viver i Serrateix

 

Casa de la Vila, Serrateix. 08673 (Barcelona). Tel. 938204922. Fax: 938204922

DATA DE LA SESSIÓ : 28 DE FEBRER DE 2018.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

 

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la

corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària

de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

 

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS (

ORD 18/10/2017 i EXT 25/10/2017).

Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data divuit

d’octubre de 2017 i extraordinària de vint-i-cinc d’octubre de 2017, son

aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS

DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades

ratificant els mateixos.

3 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL

ANY 2018.

Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2018, elevat a aquesta

corporació local per la Sra. Presidenta, en la forma prevista per l'article 168 del

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL

2/2004, de 5 de març , i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball

reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que

venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que

s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels

acords següents :

Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el

següent resum per capítols:

Estat d’Ingressos :

Capítol. Concepte. Import

I IMPOSTOS DIRECTES 51.000,00

II IMPOSTOS INDIRECTES 15.000,00

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 120.101,06

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 174.555,55

V INGRESSOS PATRIMONIALS 1.100,00

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 143.243,39

TOTAL INGRESSOS : 505.000,00

Estat de despeses :

Capítol. Concepte. Import

I DESPESES DE PERSONAL 75.300,00

II DESPESES BENS COR I SERVEIS 221.370,49

III DESPESES FINANCERES 0,00

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 27.100,00

VI INVERSIONS REALS 167.715,76

IX PASSIUS FINANCERS 13.513,75

TOTAL DESPESES : 505.000,00

Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn

tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

  1. A) Funcionaris de carrera :

Denominació. Nombre. Ocupades. Vacants.

Grup.

1 Funcionaris d'habilitació estatal :

1.1 Subescala Secretaria.

Secretaria - Intervenció. Exempt. 0 0

-

  1. B) Personal laboral :

1 Personal laboral fix a temps parcial -

1 Cap major Administratiu adm. General. 1/3 jornada.

1.1 Administració General. 1 1 0

2 Auxiliar Administratiu adm. General. 1/2 jornada.

2.2 Adiministració General. 1 0 1

Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla

aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat

de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant eltermini d'exposició pública.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable

de tots els assistents.

4 – APROVACIÓ DE L’ESTUDI REDACTAT PER LA DIPUTACIÓ DE

BARCELONA, DEL PLA ECONÒMIC FINANCER (PEF)

La secretària exposa els objectius i mesures d’ingressos i despeses per l’any

2018, en relació amb el Pla Econòmic Financer (PEF), que ha redactat la

Diputació de Barcelona, i que literalment s’exposa:

L’abast dels treballs comprèn els següents aspectes:

  1. a) Anàlisi de la capacitat de manteniment de serveis assolida, i validació dels

dèficits i pèrdues registrats en la prestació dels serveis a l’exercici 2016. L’abast

de l’actuació compren sols a l’AJUNTAMENT.

  1. b) Previsió de liquidació dels exercicis 2017 i 2018, tot partint d’una anàlisi

evolutiva de la situació econòmica i financera de l'AJUNTAMENT en els darrers

exercicis liquidats. La projecció de la liquidació esperada s’ha realitzat sota la

hipòtesis d’un pressupost possible i coherent.

  1. c) Les dades utilitzades han sigut facilitades pel mateix AJUNTAMENT, sobre

les que no s’ha realitzat cap revisió de la documentació suport, sent emprades

sols a efectes de l’anàlisi de l’evolució, tot suposant la bondat d’aquestes en la

seva elaboració.

  1. d) Tot i que s’analitzen els equilibris econòmic i financers, no s’expressa ni es

dóna cap opinió sobre correcció o bondat de les dades analitzades, ja que es

considera que no és l’objecte del present estudi.

Les previsions realitzades en el present informe busquen assolir uns imports

que compleixin els objectius d’equilibris econòmics i financers adequats, i el

compliment dels requeriments de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

El primer objectiu de la previsió es assolir els nivells de solvència suficient, que

permetin un funcionament adequat per donar compliment a les exigències

legals sobre terminis de pagament.

Aquest fet es mesura amb el Fons de Maniobra, entenent com a tal el

Romanent per Despeses General amb els ajustaments adients per ser

significatiu.

El segon objectiu, es aper tal de disposar de capacitat suficient pel manteniment dels serveis de

l’AJUNTAMENT un cop ateses les obligacions derivades de l’endeutament.

Finalment, cal assegurar, la viabilitat pressupostària de la previsió dins la

normativa legal, controlant-se l’Estabilitat pressupostària, la regla de la despesa

i el nivell d’endeutament i deute públic local.

Pel que fa al càlcul de la previsió de la Estabilitat Pressupostària, s’incorporen

sols els ajustaments més rellevants, als efectes de simplificar el model de

previsió.

La previsió s’ha elaborat buscant assolir els equilibris adequats. Aquestes

previsions es sustenten en dos tipus de criteris:

- Criteris tècnics objectius, en base a comportaments econòmics esperats del

sector i/o l’AJUNTAMENT.

- Mesures de gestió que suposen possibles decisions de l’equip de govern, i

que aporten els recursos necessaris per obtenir els equilibris desitjables.

Aquest grup de mesures de gestió, donat el caire de l’estudi, no són coercitives

ni recomanades, incorporant-se a l’estudi exclusivament com a exemple de

com poder assolir els objectius buscats.

L’AJUNTAMENT, d’acord amb les seves facultats, pot assumir aquestes

mesures o substituir-les per d’altres d’igual i similar impacte en les finances

municipals, sempre i quan es mantinguin els objectius marcats en aquest

estudi.

Tractat l’ assumpte, es sotmet a votació l’aprovació de l’acord següent :

PRIMER.- Aprovar el Pla Econòmic Financer (PEF), redactat per la Diputació

de Barcelona.

SEGON.- Trametre l’esmentat Pla Econòmic Financer, al Departament de la

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Direcció General de Política Financera

al Departament de Tutela Financera.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable

de tots els assistents.

5 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 1 I ÚNICA DE L’ACTUACIÓ DE

TÍTOL “ SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE LA CONDUCCIÓ DE LA XARXA

D’AIGÜES MUNICIPAL DEL SECTOR DE VILAJOSANA “.

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha executat l’actuació de títol “SUBSTITUCIÓ

D’UN TRAM DE LA CONDUCCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL

assgurar el més aviat possible, el superàvit estructuralSECTOR DE VILAJOSANA “ actuació finançada per la Diputació de Barcelona

dins el seu programa de Xarxa de Governs Locals.

Atès que les actuacions objectes d’aquestes dues certificacions han estat

realitzades de manera satisfactòria i que compten amb el vist-i-plau del

contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords

següents:

Primer.- Declarar la conformitat de la certificació 1 i única per l’execució del

contracte d’execució de l’actuació de títol “SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE LA

CONDUCCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL DEL SECTOR DE

VILAJOSANA“ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò

establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar la factura en referència a l’actuació “SUBSTITUCIÓ D’UN

TRAM DE LA CONDUCCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL DEL

SECTOR DE VILAJOSANA ” lliurades per Aïllaments i Instal.lacions Rial, S.L,

número 2.018133 de data 29/01/2018 i per import de 58.479,42 € amb l’IVA

inclòs, així com les certificacions lliurades pel tècnic director de l’obra Sra.

Queralt Santandreu Colàs, técnica directora de l’obra, i conformades pel

contractista.

Tercer.- Trametre la documentació a la Diputació de Barcelona per tal que

tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta

actuació.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable

de tots els assistents.

6 - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, ADJUDICACIÓ I

NOMENAMENT DE DIRECTOR DE L’OBRA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “

MILLORA DEL CAMÍ DE CARDONA “

Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu la Llei

3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de

contractes del sector públic, havent-se justificat complidament la utilització en

l’adjudicació del contracte d’obra menor, atès que el contracte té un pressupost

inferior a 50.000,00 euros, de conformitat amb allò disposat a la Llei 3/2011, de

14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del

sector públic.

Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos per la Secretaria

Interventora.

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament

del contracte d’execució de l’obra de títol “MILLORA DEL CAMÍ DE CARDONAAtès que la proposta econòmica, tècnica i de millores és la presentada per

l’empresa Graves i Excavacions Castellot, S.A.

Per tot això abans exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Adjudicar el contracte d’obra menor l’actuació de títol “MILLORA DEL

CAMÍ DE CARDONA “, a l’empresa Graves i Excavacions Castellot, S.A, per

un import de 50.000,00 euros amb l’IVA inclòs.

Segon.- Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 50.000,00 euros IVA

inclòs.

Tercer.- Nomenar tècnic director de l’obra l’enginyera de camins Sra. Queralt

Santandreu Colàs.

Quart.- Fer-li avinent a l’adjudicatari que haurà de concórrer en el termini de

vuit dies a partir del dia següent al de la notificació, a la signatura del contracte

administratiu corresponent.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable

de tots els assistents.

7 - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, ADJUDICACIÓ I

NOMENAMENT DE DIRECTOR DE L’OBRA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “

RENOVACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGÜES

MUNICIPAL DEL SECTOR DE VIVER “

Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu la Llei

3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de

contractes del sector públic, havent-se justificat complidament la utilització en

l’adjudicació del contracte d’obra menor, atès que el contracte té un pressupost

inferior a 50.000,00 euros, de conformitat amb allò disposat a la Llei 3/2011, de

14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del

sector públic.

Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos per la Secretaria

Interventora.

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament

del contracte d’execució de l’obra de títol “RENOVACIÓ D’UN TRAM DE LA

XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGÜES MUNICIPAL DEL SECTOR DE VIVER “.

Atès que la proposta econòmica, tècnica i de millores és la presentada per

l’empresa Aïllaments i Instal.lacions Rial, S.L.

Per tot això abans exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Adjudicar el contracte d’obra menor l’actuació de títol “RENOVACIÓ

D’UN TRAM DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGÜES MUNICIPAL DEL

SECTOR DE VIVER “, a l’empresa Aïllaments i Intal.lacions Rial, S.L, per un

import de 59.629,32 euros amb l’IVA inclòs.

Segon.- Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 59.629,32 euros IVA

inclòs. Tercer.- Nomenar tècnic director de l’obra l’enginyera de camins Sra. Queralt

Santandreu Colàs.

Quart.- Fer-li avinent a l’adjudicatari que haurà de concórrer en el termini de

vuit dies a partir del dia següent al de la notificació, a la signatura del contracte

administratiu corresponent.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable

de tots els assistents.

8 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ RENOVACIÓ I MILLORA

DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “

Vist l’expedient de contractació tramitat per a l’adjudicació de l’obra de títol

RENOVACIÓ I MILLORA DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL 

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles

109, 110 i 138 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic

(endavant TRLCSP), i 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Atès que la licitació del contracte s’ha realitzat conforme a allò previst a l’article

142 TRLCSP.

Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació.

Vist que en el termini conferit a l’article 151.2 TRLCSP, el licitador que ha

formulat la proposició econòmicament més avantatjosa ha presentat la

documentació necessària per formalitzar el contracte i ha constituït la garantia

definitiva exigida al plec de clàusules administratives particulars.

De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a

allò disposat a la Disposició Addicional Segona del TRLCSP i l’article 274.1b)

del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de

règim local de Catalunya, per a l’adjudicació del contracte.

És per tot això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte d’obres de títol “RENOVACIÓ I MILLORA

DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “ a l’empresa Instal.lacions i Aïllaments

Rial, S.L, per import de 69.510,33 euros ( seixanta-nou mil cinc-cents deu euros

amb trenta cèntims d’euro ) amb IVA EXCLÓS.

SEGON.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels

quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de

l’adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista a l’article 151.4

TRLCSP, comparegui davant la secretaria general de l’ajuntament per tal de

formalitzar el contracte en document administratiu. Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al

contractista, l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva

de l’import de la garantia provisional que, si escau, s’hagués exigit.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta d’empreses

licitadores, per al seu coneixement i efectes.

QUART.- Disposar la publicació del present acord al BOP de la Província de

Barcelona, al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix i a la

seu electrònica de l’Ajuntament.

CINQUÈ.- Facultar l’alcaldessa Sra. Isabel Serra Montañà per a que pugui

signar qualsevol document que calgui per fer efectius els acords precedents.

SISÈ.- Fer constar que si el contractista demora l’execució de l’obra, s’aplicarà

el que disposa la clàusula 24ª del Plec de Clàusules Administratives particulars

aplicables a l’execució de l’obra adjudicada.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable

de tots els assistents.

9 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Per unanimitat dels assistents, s’acorda d’incloure en l’ordre del dia l’aprovació

de l’acord següent :

9 – 1 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – APROVACIÓ DEL COMPTE DE

RECAPTACIÓ DE L’ORGT CORRESPONENT A L’ANY 2017.

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió

Tributària durant l'exercici 2017 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per

rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de

tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte

coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels

drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora

de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa

les quanties següents :

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de

2017.

- Rebuts: 38.657,08 euros.

- Liquidacions : 600,12 euros. - Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de

2017.

- Rebuts : 6.726,32 euros.

- Liquidacions : 739,49 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i

compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar

favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any

2017 i aprovar-ne el seu contingut.

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió

Tributària durant l'exercici 2017 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per

rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de

tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell

Comarcal.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte

coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels

drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora

de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa

les quanties següents :

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de

2017.

- Rebuts: 0,00 euros.

- Liquidacions : 0,00 euros.

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de

2017.

- Rebuts : 242,50 euros.

- Liquidacions : 0,00 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i

compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar

favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell

Comarcal de l'any 2017 i aprovar-ne el seu contingut.

10 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la

sessió quan són les vint hores i quaranta-tres minuts, del que jo la secretaria

interventora en dono fe.

Vist-i-plau.

L’Alcaldessa.

 

10 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la

sessió quan són les vint hores i quaranta-tres minuts, del que jo la secretaria

interventora en dono fe.

Vist-i-plau.

L’Alcaldessa.

Ajuntament de Viver i Serrateix

DATA DE LA SESSIÓ : DOTZE DE JUNY DE 2018.
HORA : 20,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.
RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.
XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.
MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.
JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.
Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ( ORD 28/02/2018 ).
Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data vint-i-vuit de febrer de 2018, és aprovada per unanimitat i sense esmenes.
2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària, amb els números del 02 al 04 de 2018.
El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant els mateixos.
3 - APROVACIÓ DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2017.
Atès que cada any la Diputació de Barcelona facilita els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.
Considerant que les dades facilitades són correctes, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de l’any 2017 :
Data revisió Total habitants
31/12/2016164
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable Ajuntament de Viver i Serrateix
Casa de la Vila, Serrateix. 08673 (Barcelona). Tel. 938204922. Fax: 938204922
Ajuntament de Viver i Serrateix
de tots els assistents.
4 - APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA NÚMERO 1 I ÚNICA, JUNTAMENT AMB LA SEVA FACTURA, DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ MILLORA DEL CAMí DE SERRATEIX A CARDONA FINS EL LÍMIT DEL T.M “.
L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha executat l’actuació de títol “ Millora del camí de Serrateix a Cardona fins el límit del T.M “ actuació finançada en part per la Generalitat de Catalunya el seu programa de manteniment de camins locals.
Atès que les actuacions objectes d’aquesta certificació han estat realitzades de manera satisfactòria i que compten amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Declarar la conformitat de la certificació número 1 i única de l’execució del contracte d’execució de l’actuació de títol “ Millora del camí de Serrateix a Cardona fins el límit del T.M “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.
Segon.- Aprovar la factura en referència a l’actuació “ Millora del camí de Serrateix a Cardona fins el límit del T.M”, lliurades per Graves i Excavacions Castellot, factura número 80.337 de data 30/04/2018 i per import de 50.000,00 €, així com la certificació lliurada per la tècnica directora de l’obra Sra. Queralt Santandreu i Colàs i degudament acceptades i conformades pel contractista.Tercer.- Trametre la documentació a la Generalitat de Catalunya per tal que tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta actuació.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
5 – APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE L’AIGUA.
Vist l'avantprojecte elaborat del REGLAMENT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX, en el qual s'han tingut en compte les aportacions realitzades durant les consultes realitzades als agents del territori.
Vist l'Informe de secretaria i de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Ajuntament de Viver i Serrateix
Casa de la Vila, Serrateix. 08673 (Barcelona). Tel. 938204922. Fax: 938204922
Ajuntament de Viver i Serrateix
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
És per tot això exposat, que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
Primer.- Aprovar inicialment el REGLAMENT DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, en el tauler d'anuncis de la Corporació i a la seu electrónica de l’Ajuntament www.viveriserrateix.cat, perquè aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
Tercer.- Facultar a la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa-Presidenta d’aquest Ajuntament per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest assumpte.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
6 – APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA.
L’article 30 de la LOCC disposa que, a cada comarca, hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipals encarregats d’assessorar els municipis que ho sol.licitin en matèria jurídic – administrativa, econòmic – financera i d’obres i serveis.
El mateix precepte disposa que, en qualsevol cas, la comarca ha de garantir subsidiàriament l’exercici en les corporacions locals de les funcions públiques de secretaria i de control de fiscalització reservades als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
Atès que aquest Ajuntament està interessat en obtenir assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Berguedà en els àmbits i condicions que es concreten a la fitxa annexa a aquest conveni.
És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
Ajuntament de Viver i Serrateix
Casa de la Vila, Serrateix. 08673 (Barcelona). Tel. 938204922. Fax: 938204922
Ajuntament de Viver i Serrateix
Primer.- Aprovar el conveni proposat pel Consell Comarcal del Berguedà per a la prestació de serveis d’assistència tècnica que inclou els serveis que en el mateix es detallen.
Segon.- Facultar la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa – Presidenta d’aquest Ajuntament, tant àmpliament com sigui necessari per a la signatura del conveni i qualsevol altra actuació necessària pel desenvolupament del mateix.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.
7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 1 - APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ADF’S I AJUNTAMENT PEL DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES DE SUPORT DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.
7 - 1 – APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ADF’S I AJUNTAMENT PEL DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES DE SUPORT DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.
Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori del municipis, que poden causar greus danys a persones, bens i espais naturals d’aquest.
Els Ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local, modificat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol.
Els ens locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures addicionals de prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals del seu terme municipal segons l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC 2022 de 10.3.1995).
La Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local. Ajuntament de Viver i Serrateix
Casa de la Vila, Serrateix. 08673 (Barcelona). Tel. 938204922. Fax: 938204922
Ajuntament de Viver i Serrateix
Les Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant ADF) contemplades a la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el territori, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. El principal actiu que aporten les ADF en la prevenció i lluita contra els incendis forestals és el profund coneixement del medi en el qual desenvolupen la seva activitat.
La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (en endavant, OTPMIFDA) desenvolupa, des de l’any 1987, una línia de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.
El suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la gestió de programes territorials, amb el suport tècnic i l’aportació econòmica corresponents per dur-los a terme en els municipis de la demarcació de Barcelona.
Els programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals són: Programa municipal de Prevenció d’Incendis forestals, Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals, Programa de Prevenció d’incendis en Urbanitzacions i Programa de Restauració i Millora Forestal.
Els programes tenen l’objecte general de preparar el territori per tal de minimitzar els efectes dels incendis forestals, millorant les infraestructures per accedir amb seguretat i disposar d’aigua, gestionant el bosc mitjançant les Associacions de Propietaris Forestals, fomentant l’ús de la biomassa, protegint les zones urbanes i sensibilitzant i detectant els usos de risc.
L’any 2014 es va signar un conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament i l’ADF per al desenvolupament dels programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis, la vigència del qual va finalitzar el 31 de desembre de 2017. En aquest punt es va constatar l’interès d’Ajuntaments i ADF per a mantenir el marc de col·laboració establert en l’esmentat conveni.
L’any 2015 es va aprovar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que va entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i que en la seva Disposició addicional vuitena s’estableix que els convenis subscrits per qualsevol Administració Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents hauran d’adaptar-se al que preveu aquesta normativa en el termini de tres anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Es vol per tant subscriure un nou conveni, per la finalització de la vigència de l’anterior i per tal d’adaptar-lo a la normativa vigent en matèria de convenis de col·laboració.
El present conveni es centra en els següents programes territorials de prevenció d’incendis forestals:
Ajuntament de Viver i Serrateix
Casa de la Vila, Serrateix. 08673 (Barcelona). Tel. 938204922. Fax: 938204922
Ajuntament de Viver i Serrateix
-Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI)
-Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en endavant PVI)
L’execució dels esmentats programes obliga a desenvolupar un conjunt de procediments tècnics i administratius complexos i llargs, que per el seu volum i especialització fan necessari un suport extern, que complementi la tasca que pot realitzar l’Ajuntament.
Els documents dels programes es redacten i revisen de forma consensuada entre l’Ajuntament, l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions vinculades a la prevenció dels incendis forestals. Tanmateix, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments donen suport tècnic i econòmic per a la seva execució.
De caràcter específic.
En relació al Programa del pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI)
El PPI és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals segons la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya. El PPI és el document bàsic que conté el conjunt de previsions i mesures a prendre per a la millora i conservació de les infraestructures i elements del territori, necessaris per reduir el nombre, la propagació i les conseqüències dels incendis forestals. Aquest pla defineix, fonamentalment, la xarxa viària bàsica municipal per a la prevenció i extinció dels incendis forestals, i la xarxa de punts d’aigua per abastir els equips d’extinció. Aquest pla també recull informació sobre els models de combustible, els equipaments i les infraestructures més vulnerables i els elements del territori que poden provocar un incendi, a més de determinar les accions que s’han de realitzar per fer operatives les xarxes viàries i de punts d’aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i n’estableix un calendari d’execució.
Segons l’article 40.3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els propietaris dels terrenys forestals, les Agrupacions de Defensa Forestal i les entitats locals de les zones d’alt risc d’incendi forestal tenen l’obligació de prendre les mesures adequades per a prevenir els incendis forestals i han de fer pel seu compte els treballs que els pertoquen en la forma, els terminis i les condicions continguts en el pla, amb els ajuts tècnics i econòmics establerts per l’Administració.
Un total de 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI, que és revisat periòdicament. La Diputació, com a entitat supramunicipal, i mitjançant l’OTPMIFDA, és qui coordina el planejament i l’execució de l’esmentat programa territorial.
Les previsions i mesures contingudes en el PPI es duen a terme mitjançant un programa econòmic anual, per a tota la vigència del pla. Aquestes previsions i Ajuntament de Viver i Serrateix
Casa de la Vila, Serrateix. 08673 (Barcelona). Tel. 938204922. Fax: 938204922
Ajuntament de Viver i Serrateix
mesures es presenten mitjançant fitxes descriptives d’actuacions i inversions, i un mapa de l’àmbit territorial del municipi per al PPI. L’esmentat programa conté, de forma prioritzada, el concepte de l’actuació amb el codi de localització, l’amidament, el cost unitari i el cost total d’inversió.
La Diputació de Barcelona dóna suport tècnic a la revisió del PPI als Ajuntaments que en tinguin exhaurida la vigència.
En relació al Programa d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI)
El PVI és un pla de vigilància mòbil amb un reforç especial en els parcs de la província amb una xarxa de punts de guaita.
El PVI té la finalitat bàsica de reduir el nombre d’incendis a través de la sensibilització a la població i minimitzar el seu efecte en cas que es produeixin gràcies a la coordinació amb l’administració forestal, bombers, cos d’agents rurals, i amb la col·laboració d’Ajuntaments i ADF.
El PVI combina la informació a la població de la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis, segons el Decret 64/95 de 7 de març, amb la detecció i informació d’infraccions a la reglamentació, i l’avís de les ignicions d’incendis detectades per la seva ràpida extinció.
El PVI és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es du a terme en 269 municipis de 10 comarques, amb la participació de 118 ADF i 9 Federacions d’ADF de Barcelona, La Diputació, com a entitat supramunicipal, i mitjançant l’OTPMIFDA, és qui coordina el planejament i l’execució de més del 90% del cost de l’esmentat programa territorial.
El Programa Tècnic és l’eina que desenvolupa les directrius i característiques del PVI i recull les especificacions de la campanya pel que fa a planificació, gestió i assignació de mitjans materials i humans. El programa tècnic també inclou el pressupost general de la campanya i els termes en què es finança aquest pressupost.
Per tal de consolidar el desenvolupament i l’execució dels esmentats programes territorials, es decideix establir un programa de col·laboració conjunta que es regeix pel present conveni. Aquest conveni serà l’instrument mitjançant el qual es regularà la gestió deIs esmentats programes territorials de prevenció d’incendis.
Les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que la col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats positius.
La minuta del conveni tipus va ser aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del dia 31 de maig de 2018.
En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats de les parts Ajuntament de Viver i Serrateix
Casa de la Vila, Serrateix. 08673 (Barcelona). Tel. 938204922. Fax: 938204922
Ajuntament de Viver i Serrateix
signants són plenament coincidents amb els objectius, missió i projecte de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, les parts consideren que existeix un interès recíproc per col·laborar conjuntament en el desenvolupament dels programes del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
Primer.- Aprovar el conveni de títol “ Conveni entre la Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Viver i Serrateix i l’agrupació de defensa forestal ADF – Viver i Serrateix per al desenvolupament de programes territorials del pla de suport als municipis en materia de prevenció d’incendis forestals.
Segon.- Segon.- Facultar la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa – Presidenta d’aquest Ajuntament, tant àmpliament sigui necessari per a la signatura del conveni i qualsevol altra actuació necessària pel desenvolupament del mateix.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
8– PRECS I PREGUNTES.
No n’hi han.
I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i quaranta-set minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.
Vist-i-plau.
L’Alcaldessa.
Ajuntament de Viver i Serrateix
Casa de la Vila, Serrateix. 08673 (Barcelona). Tel. 938204922. Fax: 938204922

 

 

DATA DE LA SESSIÓ : DEU D’OCTUBRE DE 2018.

HORA :                      20,00 HORES.

CARÀCTER :            ORDINÀRIA.

ASSISTENTS :           ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

                                      RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

                                      XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

                                  MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

                                  JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD 12/06/2018 ).

Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data dotze de juny de 2018, és aprovada per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant els mateixos.

3 -APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2017

Vista la documentació corresponent al compte General del Pressupost de 2017, format per la intervenció municipal,integrada pels comptes i estats relacionats a la instrucció de comptabilitat Local,Ordre EHA/3565/2008.

Vist l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes el dia  12  de  setembre del 2018.

Atès que el Compte està exposat al públic pel termini de quinze dies, d’acord amb l’edicte anunciat en el Butlletí Oficial de la Província de 19  de setembre de 2018, perquè durant aquest període i vuit dies més, les persones interessades puguin presentar al·legacions.

Atesa la conveniència d’aprovar, amb la màxima celeritat possible,el Compte general per tal de poder realitzar el tràmit de tramesa als organisme competents.

Per això, el Ple  per  unanimitat  acorda:

Primer. Aprovar el Compte General del Pressupost de l’Ajuntament de  Viver i Serrateix corresponent a l’exercici de 2017, d’acord amb la documentació aportada i  condicionada  a  que no es presenti cap al·legació durant el termini d’exposició pública.

En el supòsit de que es presentin al·legacions,s’hauran de resoldre pel Ple.

Segon .Autoritzar a la Senyora Alcaldessa perquè una vegada acabat el termini d’exposició pública verifiqui la no presentació d'al·legacions i la validesa de l’acord anterior.

Tercer. Remetre la documentació preceptiva a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

4 – APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS ANY 2019.

Vist l’informe de secretaria-intervenció en referència a l’augment de taxes i impostos corresponent a l’any 2019, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2019 i següents, així com el seu text refós.

 

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 

 

Ordenança fiscal núm. 05

reguladora de l’impost sobre construccións, instal.lacions i obres.

 

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2019, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

5 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 DE L’OBRA DE TÍTOL “ RENOVACIÓ I MILLORA DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “

L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executant l’actuació de títol “ Renovació i millora de la xarxa d’aigües municipal “ actuació finançada per la Diputació de Barcelona.


Atès que les actuacions objectes d’aquesta certificació han estat realitzades de manera satisfactòria i que compten amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:


Primer.- Declarar la conformitat de la certificació número 1 per l’execució de l’actuació de títol “ Renovació i millora de la xarxa d’aigües municipal “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.


Segon.- Aprovar la factura en referència a l’actuació “ Renovació i millora de la xarxa d’aigües municipal ”, lliurades per Aïllaments i Instal.lacions Rial, S.L, factura número 2.018580 de data 31/07/2018 i per import de 44.139,19 €, així com la certificació lliurada per la tècnica directora de l’obra Sra. Queralt Santandreu i Colàs i degudament acceptades i conformades pel contractista.

Tercer.- Trametre la documentació a la Diputació de Barcelona per tal que tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta actuació.


Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

6 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2019.

Atès que el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2019.

Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.

Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:

Primer. Proposar al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2019 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi:

-        Viver : sis d’agost i trenta de setembre.

-        Serrateix : tretze de maig i sis d’agost

-        Sant Joan de Montdarn : sis d’agost i vint-i-nou d’agost.

 

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Coneixement “

7 - ADEQUACIÓ DE RETRIBUCIONS 2018 DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT A LA LLEI PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT.

 

D’acord amb l’article 18.Dos de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (LPGE), que té caràcter bàsic, en el seu paràgraf primer estableix que les retribucions dels empleats al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1,5 % respecte a les vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que fa als efectius de personal com a la seva antiguitat.

 

I, en el segon paràgraf, s’afegeix un increment del 0,25 % addicional, a partir de juliol de 2018, condicionat a l’increment del PIB superior al 3,1%; increment que ja ha estat aprovat pel Consell de Ministres el dia 13 de juliol.

 

Finalment, en el darrer paràgraf del mateix article 18.Dos, s’incorpora la possibilitat de què es pugui autoritzar un increment addicional del 0,2 % de la massa salarial, destinat entre d’altres, a través de la negociació, per a productivitat, específic, plans de pensions o d’altres. L’increment pot ser de fins el 0,3 % en cas de superàvit pressupostari en l’exercici 2017.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix va liquidar el pressupost de l’exercici 2017 amb situació de superàvit.

 

Fonaments de dret

Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressuposts Generals de l’Estat per l’any 2018.

 

L’article 21 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local atorga la competència a l’alcalde en matèria de personal.

Per tot això exposat, per UNANIMITAT, s’ACORDA:

Primer.- Aprovar l’increment, en termes globals, amb efectes 1 de gener de 2018 d’un 1,5 %,+0,3% addicional, de gener a juny i en un 1,75 % + 0,3% addicional de juliol a desembre, de les retribucions del personal al servei d’aquest ajuntament en base a les vigents a 31 de desembre de 2017.

8 - MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE

La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest país. Un any després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica d’exercici democràtic i de defensa democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles, per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament el seu futur.

Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, malgrat els intents previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través dels seus braços judicials i policials. Dos milions de conciutadans i conciutadanes van defensar els col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i també defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs desproporcionats i bestials de la policia espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar violenta i desproporcionalment contra un poble pacífic que defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat espanyol, lluny d’intentar buscar una solució acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble de Catalunya pogués votar, tal i com es reclamava des del govern de la Generalitat, va decidir emprar la violència, la intolerància i la brutalitat com a resposta a una demanda de més i millor democràcia.

Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la guàrdia civil, i que van defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és necessari recordar aquests fets i reivindicar la fortalesa, tenacitat i resiliència dels ciutadans i ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió i van posar en evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant d’una demanda democràtica.

El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com a acte de rebuig a la violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder decidir el nostre futur com a poble. Aquest dia, el 3 d’octubre, és també una diada rellevant que mostra el denominador comú de la immensa majoria del poble català: tenim dret a decidir.

Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del dret a decidir, i les reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un paper de repressió empresonant als líders de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, desmantellant la sobirania popular, i posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que encara avui són a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell, els Consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i forçant l’exili del President Carles Puigdemont, els Consellers Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel.

Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el referèndum de l’1 d’octubre, i van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. Van corre un risc alt i n’han pagat un preu molt dur i injust: la presó o l’exili. Avui, indubtablement, el nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el seu immediat alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats!

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Viver i Serrateix proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús il·legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.

SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del plebiscit. Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible.

TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats. 

QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats , als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH).

 

9– ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Una vegada valorada la conveniència de la inclusió a l’Odre del Dia dels assumptes següents, per unanimitat de tots els presents, se n’aprova la seva inclusió.

9 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 1 – APROVACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ DE LES TASQUES ADMINISTRATIVES DE L’ADF DE VIVER I SERRATEIX, PER PART DE L’AJUNTAMENT.

 

9 - 1 – APROVACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ DE LES TASQUES ADMINISTRATIVES DE L’ADF DE VIVER I SERRATEIX, PER PART DE L’AJUNTAMENT.

 

Per part de l’ADF número 21 de Viver i Serrateix s’ha fet arribar la preocupació existent per tal de poder acomplir amb les vigents normatives de contractació i de protecció de dades personals, entre d’altres.

 

És per tot això exposat, que per unanimitat de tots els assistents, s’acorda :

 

Únic.- Assumir per part d’aquest Ajuntament, les tasques administratives i altres que en virtut del compliment de la legalitat vigent siguin necessàries pel bon funcionament de l’ADF.

.

10 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i cinquanta-dos minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

 

Vist-i-plau.

 

 

L’Alcaldessa.

 

 

DATA DE LA SESSIÓ : DINOU DE DESEMBRE DE 2018.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD 10/10/2018 ).Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data deu d’octubre de 2018, és aprovada per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant els mateixos.

3 – MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1 -2018.

Per tal d’atendre les despeses necessàries, i atès s’ha esgotat la partida pressupostària per atendre-les, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Primer.- Aprovar la modificació del pressupost 1 – 2018, en els termes que consten en l’expedient de modificació.

Segon.- Sotmetre aquest acord a exposició pública per un termini que quinze dies amb la inserció d’un anunci al BOP i a la seu electrònica de l’Ajuntament, a l’efecte de presentació d’al.legacions i/o reclamacions. En el cas de no presentar-se’n, es considerarà definitivament aprovada sense necessitat de nou acord.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

4 – APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA DISPENSA DE SERVEI PRESENTADA PEL CONSELL COMARCAL.

Vist l’acord de Ple del Consell Comarcal del Berguedà de 17 d’octubre de 2018, pel qual s’aprova

PRIMER: Aprovar la proposta del Consell Comarcal del Berguedà d’assumpció del servei de recollida d’escombraries dels municipis de la comarca del Berguedà,durant un període de 25 anys.

SEGON: Efectuar la consulta prèvia als Ajuntaments i Diputacions afectades pel termini d’un mes.

TERCER: Trametre l’expedient a la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació.

QUART: Un cop es disposi d’aquesta aprovació si és el cas, haurà d’acordar de forma expressa la creació dels servei i procedir, si s’escau a regular-lo, en els termes previstos en l’article 247del TRLMRLC i 155 i 164 a 167 del ROAS.

Atès que el Consell Comarcal està prestant des de l’any 1997 el servei de recollida d’escombraries de 27 dels 31 Ajuntaments de la comarca, quedant quatre Ajuntaments que presten directament el servei de recollida de la fracció de resta. La recollida selectiva la fa el consell pels 31 Ajuntaments de la comarca i que aquests quatre Ajuntaments han manifestat la voluntat d’integrar-se en el servei comarcal de recollida d’escombraries.

Atès que d’acord amb els informes jurídics, la comarcalització del servei és la fórmula més adequada de substituir els convenis celebrats amb tots els ajuntaments de la comarca i el ORGT per a la prestació del servei de recollida i tractament de residus i cobrament de les taxes meritades.

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

PRIMER: Aprovar la proposta del Consell Comarcal del Berguedà d’assumpció del servei de recollida d’escombraries dels municipis de la comarca del Berguedà,durant un període de 25 anys.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER PART DE LA PARRÒQUIA.

Atès que la capella del Santíssim del Monestir de Santa Maria de Serrateix es troba en força mal estat i que és necessària una actuació de millora per evitar el seu deteriorament i així poder evitar que els desperfectes a la mateixa cada vegada es facin mes evidents i de més difícil reparació.

Atès que l’Ajuntament disposa actualment del dret d’ús i gaudi d’aquest espai, es proposa l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar un donatiu a la Parròquia de Santa Maria de Serrateix, per import de 3,000,00 € a l’efecte de poder dur a terme una actuació de millora per evitar el deteriorament de la capella del Santíssim del Monestir de Santa Maria de Serrateix i així poder evitar que els desperfectes a la mateixa cada vegada es facin mes evidents i de més difícil reparació.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Sotmesa a votació la incorporació d’un nou assumpte a l’ordre del dia, per unanimitat s’acorda, incloure en l’ordre del dia l’aprovació del punt següent :

6 – 1 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA MOCIÓ PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS QUE FAN VAGA DE FAM.

Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament injust i injustificat, des del 16 d’octubre de 2017,primer dels presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i al cap d’uns dies, dels representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Altres representants polítics, com el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel,van haver de marxar a l’exili davant la persecució judicial de tots aquells que van voler posar les urnes al servei de la ciutadania.

Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó preventiva totalment indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la presumpció d’innocència, els drets polítics i la llibertat, recollits en el Conveni Europeu de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Aquesta vulneració queda reflectida en les diverses resolucions del Tribunal Suprem i de l’Audiència Nacional, que responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que van promoure el dret a expressar-se democràticament en el referèndum del passat l’1 d’octubre de 2017.

El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que vulneren els seus drets com a ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos d’empara davant el Tribunal Constitucional, dels quals tots han estat acceptats però cap ha estat resolt. El primer recurs d’empara acceptat a tràmit pel Constitucional contra l’ordre de presó provisional decretada per l’Audiència Nacional es va presentar el 22 de novembre del 2017. Un any després, el Tribunal Constitucional no s’ha pronunciat, allargant deliberadament el procés. La Llei d’enjudiciament criminal i la doctrina del mateix Tribunal Constitucional estableixen que els recursos contra els escrits de presó provisional han de gaudir de tramitació preferent i s’han de resoldre en un termini màxim de 30 dies.

Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només busca bloquejar la possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea, i en concret al Tribunal Europeu de Drets Humans. És per aquest motiu, que el dissabte 1 de desembre els presos polítics, Jordi Sànchez i Jordi Turull, i dos dies més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de fam des de la presó de Lledoners com a mesura de protesta per aquesta intencionada dilació judicial i la vulneració dels seus drets civils i polítics.

Per tot això exposat, es proposa al ple l’adopció dels acords següents :

PRIMER.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam.

SEGON.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i empresonades, pel referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment injustificada que vulnera el dret a la presumpció d’innocència i el dret a la llibertat .

TERCER.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació dels recursos només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea per endarrerir la seva posada en llibertat.

QUART.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol persona acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni l’allargui injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets civils.

CINQUÈ.- Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer difusió dels motius i greuges que han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a impulsar accions que amplifiquin les seves peticions de forma cívica i pacífica.

SISÈ.- Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest municipi per tal que facin també un posicionament a favor dels presos polítics i les seves reivindicacions legítimes.

SETÈ.- Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en un marc democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de poders de l’Estat.

VUITÈ.-Tot i que el motiu de la vaga de fam no és aquest, exigir, una vegada més, l’alliberament dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades que són perseguits per fomentar únicament la democràcia i la participació ciutadana basant-se en el dret a decidir, internacionalment reconegut.

NOVÈ.-Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeu de Drets Humans, al Parlament Europeu, a l’Oficina de l’Alt Comissariat de les NacionsUnides per als Drets Humans i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

7 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i setze minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau.

L'Alcaldessa

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica