Actes de 2018

Ajuntament de Viver i Serrateix

 

Casa de la Vila, Serrateix. 08673 (Barcelona). Tel. 938204922. Fax: 938204922

DATA DE LA SESSIÓ : 28 DE FEBRER DE 2018.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

 

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la

corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària

de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

 

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS (

ORD 18/10/2017 i EXT 25/10/2017).

Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data divuit

d’octubre de 2017 i extraordinària de vint-i-cinc d’octubre de 2017, son

aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS

DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades

ratificant els mateixos.

3 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL

ANY 2018.

Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2018, elevat a aquesta

corporació local per la Sra. Presidenta, en la forma prevista per l'article 168 del

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL

2/2004, de 5 de març , i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball

reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que

venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que

s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels

acords següents :

Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el

següent resum per capítols:

Estat d’Ingressos :

Capítol. Concepte. Import

I IMPOSTOS DIRECTES 51.000,00

II IMPOSTOS INDIRECTES 15.000,00

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 120.101,06

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 174.555,55

V INGRESSOS PATRIMONIALS 1.100,00

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 143.243,39

TOTAL INGRESSOS : 505.000,00

Estat de despeses :

Capítol. Concepte. Import

I DESPESES DE PERSONAL 75.300,00

II DESPESES BENS COR I SERVEIS 221.370,49

III DESPESES FINANCERES 0,00

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 27.100,00

VI INVERSIONS REALS 167.715,76

IX PASSIUS FINANCERS 13.513,75

TOTAL DESPESES : 505.000,00

Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn

tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

  1. A) Funcionaris de carrera :

Denominació. Nombre. Ocupades. Vacants.

Grup.

1 Funcionaris d'habilitació estatal :

1.1 Subescala Secretaria.

Secretaria - Intervenció. Exempt. 0 0

-

  1. B) Personal laboral :

1 Personal laboral fix a temps parcial -

1 Cap major Administratiu adm. General. 1/3 jornada.

1.1 Administració General. 1 1 0

2 Auxiliar Administratiu adm. General. 1/2 jornada.

2.2 Adiministració General. 1 0 1

Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla

aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat

de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant eltermini d'exposició pública.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable

de tots els assistents.

4 – APROVACIÓ DE L’ESTUDI REDACTAT PER LA DIPUTACIÓ DE

BARCELONA, DEL PLA ECONÒMIC FINANCER (PEF)

La secretària exposa els objectius i mesures d’ingressos i despeses per l’any

2018, en relació amb el Pla Econòmic Financer (PEF), que ha redactat la

Diputació de Barcelona, i que literalment s’exposa:

L’abast dels treballs comprèn els següents aspectes:

  1. a) Anàlisi de la capacitat de manteniment de serveis assolida, i validació dels

dèficits i pèrdues registrats en la prestació dels serveis a l’exercici 2016. L’abast

de l’actuació compren sols a l’AJUNTAMENT.

  1. b) Previsió de liquidació dels exercicis 2017 i 2018, tot partint d’una anàlisi

evolutiva de la situació econòmica i financera de l'AJUNTAMENT en els darrers

exercicis liquidats. La projecció de la liquidació esperada s’ha realitzat sota la

hipòtesis d’un pressupost possible i coherent.

  1. c) Les dades utilitzades han sigut facilitades pel mateix AJUNTAMENT, sobre

les que no s’ha realitzat cap revisió de la documentació suport, sent emprades

sols a efectes de l’anàlisi de l’evolució, tot suposant la bondat d’aquestes en la

seva elaboració.

  1. d) Tot i que s’analitzen els equilibris econòmic i financers, no s’expressa ni es

dóna cap opinió sobre correcció o bondat de les dades analitzades, ja que es

considera que no és l’objecte del present estudi.

Les previsions realitzades en el present informe busquen assolir uns imports

que compleixin els objectius d’equilibris econòmics i financers adequats, i el

compliment dels requeriments de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

El primer objectiu de la previsió es assolir els nivells de solvència suficient, que

permetin un funcionament adequat per donar compliment a les exigències

legals sobre terminis de pagament.

Aquest fet es mesura amb el Fons de Maniobra, entenent com a tal el

Romanent per Despeses General amb els ajustaments adients per ser

significatiu.

El segon objectiu, es aper tal de disposar de capacitat suficient pel manteniment dels serveis de

l’AJUNTAMENT un cop ateses les obligacions derivades de l’endeutament.

Finalment, cal assegurar, la viabilitat pressupostària de la previsió dins la

normativa legal, controlant-se l’Estabilitat pressupostària, la regla de la despesa

i el nivell d’endeutament i deute públic local.

Pel que fa al càlcul de la previsió de la Estabilitat Pressupostària, s’incorporen

sols els ajustaments més rellevants, als efectes de simplificar el model de

previsió.

La previsió s’ha elaborat buscant assolir els equilibris adequats. Aquestes

previsions es sustenten en dos tipus de criteris:

- Criteris tècnics objectius, en base a comportaments econòmics esperats del

sector i/o l’AJUNTAMENT.

- Mesures de gestió que suposen possibles decisions de l’equip de govern, i

que aporten els recursos necessaris per obtenir els equilibris desitjables.

Aquest grup de mesures de gestió, donat el caire de l’estudi, no són coercitives

ni recomanades, incorporant-se a l’estudi exclusivament com a exemple de

com poder assolir els objectius buscats.

L’AJUNTAMENT, d’acord amb les seves facultats, pot assumir aquestes

mesures o substituir-les per d’altres d’igual i similar impacte en les finances

municipals, sempre i quan es mantinguin els objectius marcats en aquest

estudi.

Tractat l’ assumpte, es sotmet a votació l’aprovació de l’acord següent :

PRIMER.- Aprovar el Pla Econòmic Financer (PEF), redactat per la Diputació

de Barcelona.

SEGON.- Trametre l’esmentat Pla Econòmic Financer, al Departament de la

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Direcció General de Política Financera

al Departament de Tutela Financera.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable

de tots els assistents.

5 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ 1 I ÚNICA DE L’ACTUACIÓ DE

TÍTOL “ SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE LA CONDUCCIÓ DE LA XARXA

D’AIGÜES MUNICIPAL DEL SECTOR DE VILAJOSANA “.

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha executat l’actuació de títol “SUBSTITUCIÓ

D’UN TRAM DE LA CONDUCCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL

assgurar el més aviat possible, el superàvit estructuralSECTOR DE VILAJOSANA “ actuació finançada per la Diputació de Barcelona

dins el seu programa de Xarxa de Governs Locals.

Atès que les actuacions objectes d’aquestes dues certificacions han estat

realitzades de manera satisfactòria i que compten amb el vist-i-plau del

contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords

següents:

Primer.- Declarar la conformitat de la certificació 1 i única per l’execució del

contracte d’execució de l’actuació de títol “SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE LA

CONDUCCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL DEL SECTOR DE

VILAJOSANA“ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò

establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar la factura en referència a l’actuació “SUBSTITUCIÓ D’UN

TRAM DE LA CONDUCCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL DEL

SECTOR DE VILAJOSANA ” lliurades per Aïllaments i Instal.lacions Rial, S.L,

número 2.018133 de data 29/01/2018 i per import de 58.479,42 € amb l’IVA

inclòs, així com les certificacions lliurades pel tècnic director de l’obra Sra.

Queralt Santandreu Colàs, técnica directora de l’obra, i conformades pel

contractista.

Tercer.- Trametre la documentació a la Diputació de Barcelona per tal que

tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta

actuació.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable

de tots els assistents.

6 - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, ADJUDICACIÓ I

NOMENAMENT DE DIRECTOR DE L’OBRA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “

MILLORA DEL CAMÍ DE CARDONA “

Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu la Llei

3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de

contractes del sector públic, havent-se justificat complidament la utilització en

l’adjudicació del contracte d’obra menor, atès que el contracte té un pressupost

inferior a 50.000,00 euros, de conformitat amb allò disposat a la Llei 3/2011, de

14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del

sector públic.

Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos per la Secretaria

Interventora.

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament

del contracte d’execució de l’obra de títol “MILLORA DEL CAMÍ DE CARDONAAtès que la proposta econòmica, tècnica i de millores és la presentada per

l’empresa Graves i Excavacions Castellot, S.A.

Per tot això abans exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Adjudicar el contracte d’obra menor l’actuació de títol “MILLORA DEL

CAMÍ DE CARDONA “, a l’empresa Graves i Excavacions Castellot, S.A, per

un import de 50.000,00 euros amb l’IVA inclòs.

Segon.- Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 50.000,00 euros IVA

inclòs.

Tercer.- Nomenar tècnic director de l’obra l’enginyera de camins Sra. Queralt

Santandreu Colàs.

Quart.- Fer-li avinent a l’adjudicatari que haurà de concórrer en el termini de

vuit dies a partir del dia següent al de la notificació, a la signatura del contracte

administratiu corresponent.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable

de tots els assistents.

7 - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, ADJUDICACIÓ I

NOMENAMENT DE DIRECTOR DE L’OBRA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “

RENOVACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGÜES

MUNICIPAL DEL SECTOR DE VIVER “

Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu la Llei

3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de

contractes del sector públic, havent-se justificat complidament la utilització en

l’adjudicació del contracte d’obra menor, atès que el contracte té un pressupost

inferior a 50.000,00 euros, de conformitat amb allò disposat a la Llei 3/2011, de

14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del

sector públic.

Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos per la Secretaria

Interventora.

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament

del contracte d’execució de l’obra de títol “RENOVACIÓ D’UN TRAM DE LA

XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGÜES MUNICIPAL DEL SECTOR DE VIVER “.

Atès que la proposta econòmica, tècnica i de millores és la presentada per

l’empresa Aïllaments i Instal.lacions Rial, S.L.

Per tot això abans exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Adjudicar el contracte d’obra menor l’actuació de títol “RENOVACIÓ

D’UN TRAM DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGÜES MUNICIPAL DEL

SECTOR DE VIVER “, a l’empresa Aïllaments i Intal.lacions Rial, S.L, per un

import de 59.629,32 euros amb l’IVA inclòs.

Segon.- Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 59.629,32 euros IVA

inclòs. Tercer.- Nomenar tècnic director de l’obra l’enginyera de camins Sra. Queralt

Santandreu Colàs.

Quart.- Fer-li avinent a l’adjudicatari que haurà de concórrer en el termini de

vuit dies a partir del dia següent al de la notificació, a la signatura del contracte

administratiu corresponent.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable

de tots els assistents.

8 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ RENOVACIÓ I MILLORA

DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “

Vist l’expedient de contractació tramitat per a l’adjudicació de l’obra de títol

RENOVACIÓ I MILLORA DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL 

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles

109, 110 i 138 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic

(endavant TRLCSP), i 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Atès que la licitació del contracte s’ha realitzat conforme a allò previst a l’article

142 TRLCSP.

Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació.

Vist que en el termini conferit a l’article 151.2 TRLCSP, el licitador que ha

formulat la proposició econòmicament més avantatjosa ha presentat la

documentació necessària per formalitzar el contracte i ha constituït la garantia

definitiva exigida al plec de clàusules administratives particulars.

De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a

allò disposat a la Disposició Addicional Segona del TRLCSP i l’article 274.1b)

del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de

règim local de Catalunya, per a l’adjudicació del contracte.

És per tot això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte d’obres de títol “RENOVACIÓ I MILLORA

DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “ a l’empresa Instal.lacions i Aïllaments

Rial, S.L, per import de 69.510,33 euros ( seixanta-nou mil cinc-cents deu euros

amb trenta cèntims d’euro ) amb IVA EXCLÓS.

SEGON.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels

quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de

l’adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista a l’article 151.4

TRLCSP, comparegui davant la secretaria general de l’ajuntament per tal de

formalitzar el contracte en document administratiu. Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al

contractista, l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva

de l’import de la garantia provisional que, si escau, s’hagués exigit.

TERCER.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta d’empreses

licitadores, per al seu coneixement i efectes.

QUART.- Disposar la publicació del present acord al BOP de la Província de

Barcelona, al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix i a la

seu electrònica de l’Ajuntament.

CINQUÈ.- Facultar l’alcaldessa Sra. Isabel Serra Montañà per a que pugui

signar qualsevol document que calgui per fer efectius els acords precedents.

SISÈ.- Fer constar que si el contractista demora l’execució de l’obra, s’aplicarà

el que disposa la clàusula 24ª del Plec de Clàusules Administratives particulars

aplicables a l’execució de l’obra adjudicada.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable

de tots els assistents.

9 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Per unanimitat dels assistents, s’acorda d’incloure en l’ordre del dia l’aprovació

de l’acord següent :

9 – 1 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – APROVACIÓ DEL COMPTE DE

RECAPTACIÓ DE L’ORGT CORRESPONENT A L’ANY 2017.

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió

Tributària durant l'exercici 2017 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per

rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de

tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte

coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels

drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora

de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa

les quanties següents :

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de

2017.

- Rebuts: 38.657,08 euros.

- Liquidacions : 600,12 euros. - Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de

2017.

- Rebuts : 6.726,32 euros.

- Liquidacions : 739,49 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i

compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar

favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any

2017 i aprovar-ne el seu contingut.

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió

Tributària durant l'exercici 2017 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per

rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de

tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell

Comarcal.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte

coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels

drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora

de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa

les quanties següents :

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de

2017.

- Rebuts: 0,00 euros.

- Liquidacions : 0,00 euros.

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de

2017.

- Rebuts : 242,50 euros.

- Liquidacions : 0,00 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i

compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar

favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell

Comarcal de l'any 2017 i aprovar-ne el seu contingut.

10 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la

sessió quan són les vint hores i quaranta-tres minuts, del que jo la secretaria

interventora en dono fe.

Vist-i-plau.

L’Alcaldessa.

 

10 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la

sessió quan són les vint hores i quaranta-tres minuts, del que jo la secretaria

interventora en dono fe.

Vist-i-plau.

L’Alcaldessa.

Ajuntament de Viver i Serrateix

DATA DE LA SESSIÓ : DINOU DE DESEMBRE DE 2018.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

Actua de secretaria : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( ORD 10/10/2018 ).Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data deu d’octubre de 2018, és aprovada per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades ratificant els mateixos.

3 – MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1 -2018.

Per tal d’atendre les despeses necessàries, i atès s’ha esgotat la partida pressupostària per atendre-les, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Primer.- Aprovar la modificació del pressupost 1 – 2018, en els termes que consten en l’expedient de modificació.

Segon.- Sotmetre aquest acord a exposició pública per un termini que quinze dies amb la inserció d’un anunci al BOP i a la seu electrònica de l’Ajuntament, a l’efecte de presentació d’al.legacions i/o reclamacions. En el cas de no presentar-se’n, es considerarà definitivament aprovada sense necessitat de nou acord.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

4 – APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA DISPENSA DE SERVEI PRESENTADA PEL CONSELL COMARCAL.

Vist l’acord de Ple del Consell Comarcal del Berguedà de 17 d’octubre de 2018, pel qual s’aprova

PRIMER: Aprovar la proposta del Consell Comarcal del Berguedà d’assumpció del servei de recollida d’escombraries dels municipis de la comarca del Berguedà,durant un període de 25 anys.

SEGON: Efectuar la consulta prèvia als Ajuntaments i Diputacions afectades pel termini d’un mes.

TERCER: Trametre l’expedient a la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació.

QUART: Un cop es disposi d’aquesta aprovació si és el cas, haurà d’acordar de forma expressa la creació dels servei i procedir, si s’escau a regular-lo, en els termes previstos en l’article 247del TRLMRLC i 155 i 164 a 167 del ROAS.

Atès que el Consell Comarcal està prestant des de l’any 1997 el servei de recollida d’escombraries de 27 dels 31 Ajuntaments de la comarca, quedant quatre Ajuntaments que presten directament el servei de recollida de la fracció de resta. La recollida selectiva la fa el consell pels 31 Ajuntaments de la comarca i que aquests quatre Ajuntaments han manifestat la voluntat d’integrar-se en el servei comarcal de recollida d’escombraries.

Atès que d’acord amb els informes jurídics, la comarcalització del servei és la fórmula més adequada de substituir els convenis celebrats amb tots els ajuntaments de la comarca i el ORGT per a la prestació del servei de recollida i tractament de residus i cobrament de les taxes meritades.

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

PRIMER: Aprovar la proposta del Consell Comarcal del Berguedà d’assumpció del servei de recollida d’escombraries dels municipis de la comarca del Berguedà,durant un període de 25 anys.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER PART DE LA PARRÒQUIA.

Atès que la capella del Santíssim del Monestir de Santa Maria de Serrateix es troba en força mal estat i que és necessària una actuació de millora per evitar el seu deteriorament i així poder evitar que els desperfectes a la mateixa cada vegada es facin mes evidents i de més difícil reparació.

Atès que l’Ajuntament disposa actualment del dret d’ús i gaudi d’aquest espai, es proposa l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar un donatiu a la Parròquia de Santa Maria de Serrateix, per import de 3,000,00 € a l’efecte de poder dur a terme una actuació de millora per evitar el deteriorament de la capella del Santíssim del Monestir de Santa Maria de Serrateix i així poder evitar que els desperfectes a la mateixa cada vegada es facin mes evidents i de més difícil reparació.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Sotmesa a votació la incorporació d’un nou assumpte a l’ordre del dia, per unanimitat s’acorda, incloure en l’ordre del dia l’aprovació del punt següent :

6 – 1 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA MOCIÓ PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS QUE FAN VAGA DE FAM.

Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament injust i injustificat, des del 16 d’octubre de 2017,primer dels presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i al cap d’uns dies, dels representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Altres representants polítics, com el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel,van haver de marxar a l’exili davant la persecució judicial de tots aquells que van voler posar les urnes al servei de la ciutadania.

Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó preventiva totalment indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la presumpció d’innocència, els drets polítics i la llibertat, recollits en el Conveni Europeu de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Aquesta vulneració queda reflectida en les diverses resolucions del Tribunal Suprem i de l’Audiència Nacional, que responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que van promoure el dret a expressar-se democràticament en el referèndum del passat l’1 d’octubre de 2017.

El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que vulneren els seus drets com a ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos d’empara davant el Tribunal Constitucional, dels quals tots han estat acceptats però cap ha estat resolt. El primer recurs d’empara acceptat a tràmit pel Constitucional contra l’ordre de presó provisional decretada per l’Audiència Nacional es va presentar el 22 de novembre del 2017. Un any després, el Tribunal Constitucional no s’ha pronunciat, allargant deliberadament el procés. La Llei d’enjudiciament criminal i la doctrina del mateix Tribunal Constitucional estableixen que els recursos contra els escrits de presó provisional han de gaudir de tramitació preferent i s’han de resoldre en un termini màxim de 30 dies.

Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només busca bloquejar la possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea, i en concret al Tribunal Europeu de Drets Humans. És per aquest motiu, que el dissabte 1 de desembre els presos polítics, Jordi Sànchez i Jordi Turull, i dos dies més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de fam des de la presó de Lledoners com a mesura de protesta per aquesta intencionada dilació judicial i la vulneració dels seus drets civils i polítics.

Per tot això exposat, es proposa al ple l’adopció dels acords següents :

PRIMER.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam.

SEGON.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i empresonades, pel referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment injustificada que vulnera el dret a la presumpció d’innocència i el dret a la llibertat .

TERCER.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació dels recursos només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea per endarrerir la seva posada en llibertat.

QUART.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol persona acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni l’allargui injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets civils.

CINQUÈ.- Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer difusió dels motius i greuges que han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a impulsar accions que amplifiquin les seves peticions de forma cívica i pacífica.

SISÈ.- Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest municipi per tal que facin també un posicionament a favor dels presos polítics i les seves reivindicacions legítimes.

SETÈ.- Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en un marc democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de poders de l’Estat.

VUITÈ.-Tot i que el motiu de la vaga de fam no és aquest, exigir, una vegada més, l’alliberament dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades que són perseguits per fomentar únicament la democràcia i la participació ciutadana basant-se en el dret a decidir, internacionalment reconegut.

NOVÈ.-Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeu de Drets Humans, al Parlament Europeu, a l’Oficina de l’Alt Comissariat de les NacionsUnides per als Drets Humans i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

7 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i setze minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau.

L'Alcaldessa

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica