Actes de 2016

DATA DE LA SESSIÓ : VINT-I-SET DE GENER DE 2016.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

XAVIER SANTCLIMENTS MASSANÉS-REGIDOR

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( 25/11/2015 ).

Una vegada llegit l’esborrany de l’acte de la sessió ordinària de data vint-i-cinc de novembre de 2015, és aprovada per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària amb els números del 17 al 21 de l’any 2015 i 01 de 2016.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

3- MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA.

Abans de sotmetre a votació aquest punt, es fan per part del secretari els advertiments legals sobre l’aprovació de la mateixa.

Per voluntat i amb el vot unànime dels Regidors i vista la natura de l’acord a prendre, aquesta votació es porta a terme mitjançant votació secreta.

“ El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la següent RESOLUCIÓ,

Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat.

Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat català independent en forma de república.

Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.

Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures

necessàries per fer efectives aquestes declaracions.

Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.

Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències.

Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.

Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.

Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda posar?ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional.

Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.

1. Pobresa energètica

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.

2. Habitatge

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en procés de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades.

Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

3. Sanitat

En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.

D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.

4. Educació

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les administracions catalanes i per mantenir?hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.

5. Garantia de les llibertats públiques

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.

6. Administracions locals

Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar?los les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.

7. Refugiats

A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.

8. Dret a l’avortament

En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute.

Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.

Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar?ne i contrastar?ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.

Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.”

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.

Per aquest motiu el grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya, proposa al ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords:

PRIMER.? Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.

SEGON.? Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

Sotmesa la proposta a votació i efectuat el recompte de les paperetes de votació emeses, és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors i amb una abstenció.

 

4 – ADHESIÓ AL PROTOCOL DE SERVEI DE PRÉSTEC DE MATERIAL ESPORTIU DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Dins de les competències pròpies dels governs locals establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (arts. 31 i 36) com amb el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, la Diputació de Barcelona assisteix i coopera amb els municipis del seu àmbit territorial, especialment amb els de menor capacitat econòmica i de gestió.

Esports de la Diputació de Barcelona té com a missió contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, tot cooperant amb els ens locals en l’àmbit dels serveis i les activitats esportives, mitjançant la pràctica física esportiva i vol reafirmar el seu compromís amb el municipalisme posant al servei dels ajuntaments els seus mitjans i coneixements, amb la voluntat de fer-los costat en allò que necessitin per enfortir i dinamitzar l’esport local.

Amb l’objectiu de reforçar el suport i la col·laboració amb els ens locals del seu territori, concretament en l’àmbit de les competències que en matèria d’esports tenen legalment atribuïdes, ofereix als ens locals de la província de Barcelona el servei de préstec de material esportiu i recreatiu, per tal de contribuir a la dinamització d’activitats físico-esportives als municipis.

La Junta de Govern de la Corporació, en sessió de data 21 de febrer de 2008, va aprovar un Protocol de Préstec de Material Esportiu i Recreatiu, el qual va ser prorrogat fins el 31 de desembre de 2015, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2011.

Actualment, a la vista de l’experiència del servei de préstec als ens locals, cal replantejar el protocol existent, així com adequar-lo a les previsions derivades de les noves normatives vigents i que són aplicables, en el seu cas, als esdeveniments per als quals es facilita el material esportiu.

Per tal de poder fer efectiva la col·laboració i gaudir del servei de préstec de material esportiu i recreatiu, que de forma gratuïta es posa a la seva disposició, els ens locals interessats hauran de formalitzar la seva adhesió a aquest Protocol, mitjançant l’adopció del corresponent acord per l’òrgan competent i donar-ne trasllat a Esports de la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i efectes.

En base a les consideracions adduïdes, la Diputació de Barcelona ha elaborat aquest Protocol com a marc d’actuació i relació amb els ens locals de la província per als anys vinents.

Per Acord adoptat per la Junta de Govern en sessió de data 12 de març de 2015, es va aprovar la minuta del present Protocol General, que es regirà per les següents :

L’ens local Ajuntament de Viver i Serrateix declara que s’adhereix al present Protocol, que conté les previsions jurídiques i tècniques bàsiques que hauran de regir la prestació gratuïta del material esportiu.

Per aquests motius exposats es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l’adhesió al present Protocol, acordat per l’òrgan competent dels ens locals de la província de Barcelona interessats en el préstec gratuït de material esportiu per part de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, de les diverses tipologies previstes.

Segon.- Fer l’acceptació expressa de les condicions del servei de préstec, que es contenen al protocol.

Tercer.- Notificar l’esmentat acord a l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE BERGUEDÀ VERD.

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 26 de novembre de 2015 (núm. registre 641/2015), va adoptar un dictamen, el text íntegre del qual és el següent:

”Vist que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, per a l’execució d’aquest Pla Marc.

Vist en data de 26 de febrer de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el Programa Anual per a l’any 2015 de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data de 17 d’abril de 2015.

Atès que en data 9 d’octubre de 2015 el president de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd va presentar una sol·licitud d’ampliació del Programa Anual 2015 per un import de trenta mil Euros (30.000,00 €).

Vist que la proposta d’ampliació de pressupost correspon al Programa Anual 2015, i afecta al punt 3 (amb el concepte “selecció de tanys d’alzinars i rouredes”, que contemplava l’aportació de 44.279,87 € per part de la Diputació de Barcelona), amb l’objectiu de realitzar treballs forestals per afavorir la reducció del combustible, augmentar el vigor dels boscos regenerats després d’incendis.

Vist de l’existència de finques associades on encara no s’ha pogut realitzar cap actuació, així com l’entrada de nous associats, ha fet que aquest pressupost sigui insuficient per poder treballar una de les zones de l’àmbit de l’associació classificada com a àrea estratègica en la prevenció d’incendis forestals.

Vist que les feines planificades podrien executar-se seguint les prescripcions tècniques del Programa Anual vigent.

Atès que l’ampliació del Programa anual corresponent a l’exercici 2015, ha estat redactat per la Comissió de treball, tal com especifica a l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta addenda d’ampliació del Programa Anual un cop aquest hagi estat aprovada per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.

Vist que la Diputació de Barcelona es compromet en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, i vista la sol·licitud d’ampliació del Programa anual emesa pel President de l’Associació de Propietaris Forestals, que argumenta la necessitat d’aquesta per un import de trenta mil Euros (30.000,00 €).

Que en data 8 d’octubre de 2015, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb l’exposat anteriorment.

Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa a l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, mitjançant conveni de col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Atesa la base 35.6 de les Bases d’Execució del Pressupost 2015 de la Diputació de Barcelona que estipula que la modificació de les obligacions pactades en un conveni requerirà, amb caràcter general, l’aprovació i formalització per les parts de la corresponent addenda.

Vist l’apartat setè I 4 b.3) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7675/15, de data 3 de setembre de 2015, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries (publicat al BOPB de 17 de setembre de 2015).

En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la Presidència, adopti els següents

Primer.- APROVAR l’addenda que té per objectiu l’ampliació del Programa Anual 2015 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, que es transcriu a continuació:

 

ADDENDA AL PROGRAMA ANUAL 2015 QUE DESENVOLUPA EL PLA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS BERGUEDÀ VERD

 

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, i facultat d’acord amb el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona número 8749/15, de data 8 d’octubre de 2015, sobre nomenament de les presidències delegades d’àrees, de les diputades i diputats delegats i adjunts i delegació de l’exercici de competències (publicat al BOPB de 13 d’octubre de 2015), assistit per la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 16 de desembre de 2013 (BOPB de 20.01.2014).

ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS BERGUEDÀ VERD, representada pel President, Josep Vilar Tristany. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

Vist que en data de 22 de desembre de 2011, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd i del Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, per a l’execució d’aquest Pla Marc.

Vist en data de 26 de febrer de 2015, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar el Programa Anual per a l’any 2015 de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd. Vist que dit Programa Anual va ser signat per les parts en data de 17 d’abril de 2015.

Atès que en data 8 d’octubre de 2015 el president de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd va presentar una sol·licitud d’ampliació del Programa Anual 2015 per un import de trenta mil Euros (30.000,00 €).

 

Vist que la proposta d’ampliació de pressupost correspon al Programa Anual 2015, i afecta al punt 3 (amb el concepte “selecció de tanys d’alzinars i rouredes”, que contemplava l’aportació de 44.279,87 € per part de la Diputació de Barcelona), amb l’objectiu de realitzar treballs forestals per afavorir la reducció del combustible, augmentar el vigor dels boscos regenerats després d’incendis.

 

Vist de l’existència de finques associades on encara no s’ha pogut realitzar cap actuació, així com l’entrada de nous associats, ha fet que aquest pressupost sigui insuficient per poder treballar una de les zones de l’àmbit de l’associació classificada com a àrea estratègica en la prevenció d’incendis forestals.

 

Vist que les feines planificades podrien executar-se seguint les prescripcions tècniques del Programa Anual vigent.

 

Atès que l’ampliació del Programa anual corresponent a l’exercici 2015, ha estat redactat per la Comissió de treball, tal com especifica a l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del Programa. Vist que la resta d’entitats aprovaran aquesta addenda d’ampliació del Programa Anual un cop aquest hagi estat aprovada per la Diputació de Barcelona i l'Associació de Propietaris Forestals.

 

Vist que la Diputació de Barcelona es compromet en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes Anuals, i vista la sol·licitud d’ampliació del Programa anual emesa pel President de l’Associació de Propietaris Forestals, que argumenta la necessitat d’aquesta per un import de trenta mil Euros (30.000,00 €).

 

Que en data 8 d’octubre de 2015, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals va emetre un informe favorable de l’ampliació d’acord amb l’exposat anteriorment.

 

Que la present minuta d’addenda al Programa Anual 2015 ha estat aprovada per la Junta de Govern de la Corporació en data de xxxxxxxxxxxxxxx.

 

Per tot això, les parts signants del conveni esmentat, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per actuar,

PACTES

Primer: Modificar, els pacte sisè, setè, vuitè i novè del Programa Anual 2015, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd.

 

Així doncs del pacte sisè, on hi diu:

 

Apartat

Conceptes

Amidaments (ha)

Aportacions Diputació (€)

Aportacions Associació (€)

Pressupost Total (€)

3,1

Selecció de tanys d'alzinars i rouredes

59,74

44.279,87

0,00

44.279,87

3,1

Aclarida de plançoneda de pinedes

47,55

45.771,24

0,00

45.771,24

3,1

Aclarida de millora de pinedes

42,00

49.948,89

16.571,11

66.520,00

4,1

Gestoria

0,00

0,00

1.650,00

1.650,00

4,2

Despeses de difussió

0,00

0,00

800,00

800,00

TOTAL

149,29

140.000,00

19.021,11

159.021,11

           

ha de dir:

 

Apartat

Conceptes

Amidaments (ha)

Aportacions Diputació (€)

Aportacions Associació (€)

Pressupost Total (€)

3,1

Selecció de tanys d'alzinars i rouredes

92,74

74.279,87

0,00

74.279,87

3,1

Aclarida de plançoneda de pinedes

47,55

45.771,24

0,00

45.771,24

3,1

Aclarida de millora de pinedes

42,00

49.948,89

16.571,11

66.520,00

4,1

Gestoria

0,00

0,00

1.650,00

1.650,00

4,2

Despeses de difussió

0,00

0,00

800,00

800,00

TOTAL

179,29

170.000,00

19.021,11

189.021,11

           

Del pacte setè, on hi diu:

 

Entitat

Aportació (€)

Diputació de Barcelona

140.000,00 €

Associació de Propietaris

19.021,11 €

Total

159.021,11 €

ha de dir:

 

Entitat

Aportació (€)

Diputació de Barcelona

170.000,00 €

Associació de Propietaris

19.021,11 €

Total

189.021,11 €

 

 

 

 

 

 

Del pacte vuitè, on hi diu:

“El termini de justificació de les obres i de les despeses de gestoria serà, com a màxim, fins a 31 de desembre de 2015.”

ha de dir:

“El termini de justificació de les obres i de les despeses de gestoria serà, com a màxim, fins a 31 de març de 2016.”

I del pacte novè, on hi diu:

“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al 31 de desembre de l’any 2015.”

Ha de dir:

“Que el present Programa Anual estendrà la seva vigència des de data d’1 de gener fins al 31 de març de l’any 2016.”

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquesta addenda, per duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Segon.- AUTORITZAR l’ajust de valor positiu, pel seu import total de trenta mil Euros (30.000,00 €) a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50405/17200/48902 del present exercici.

Tercer.- PAGAR I JUSTIFICAR l’anterior aportació en els terminis establerts en l’esmentat Programa Anual.

Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, als ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-Reig, la Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada i Viver i Serrateix “

És per tot això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar l’addenda al Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, L’Espunyola, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, La Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, per a l’execució d’aquest Pla Marc, i que consta de manera íntegra en la part expositiva de l’acord.

Segon.- Notificar aquesta aprovació a l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, als ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-Reig, la Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès i Vilada”

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

6 – APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A CÀRRECS ELECTES LOCALS 2016 i SEGÜENTS.

Vist el Decret 69/2008, d’1 d’abril, regulador del sistema de compensacions econòmiques a favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

Atès que en data d’avui encara no s’ha aprovat la convocatòria i atès que per part de la Generalitat de Catalunya s’afirma que aquesta sortirà durant l’any 2016.

Atès que l’Ajuntament es troba inclòs en els supòsits en els quals és possible de sol·licitar la subvenció.

És per tot això esposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar la dedicació del 75 % a l’Ajuntament de Viver i Serrateix en la persona de la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

Segon.- Designar com a beneficiari de la compensació econòmica per l’any 2016 i següents, la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament corresponent a la seva dedicació del 75 %, d’acord amb les bases reguladores del Decret 69/2008, d’1 d’abril.

Tercer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals la subvenció

corresponent per atendre la despesa.

Quart.- Establir la vigència d’aquest acord en tant que el càrrec d’Alcaldessa recaigui en la Sra. Isabel Serra Muntañà, o bé fins les properes eleccions municipals i mentre no hi hagi un nou acord sobre aquest tema.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

A títol informatiu, per la Sra. Alcaldessa s’informa que mitjançant la representació dels Pastorets s’ha recaptat la quantitat de 450,00 euros i amb el Taller de Nadal la quantitat de 180,00 euros, i que aquestes quantitats s’han destinat en la seva integrat a la Marató de TV3.

8 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta-tres minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

DATA DE LA SESSIÓ : 02 DE MARÇ DE 2016.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANÉS – REGIDOR.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 – APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18.

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Atès que per tal de regular les taxes de noves activitats que es possible que es duguin a terme al municipi, és necessària la modificació de l’Ordenança Fiscal número 18, reguladora de la taxa per a la cessió de l’ús dels locals municipals.

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords :

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de l’Ordenança Fiscal número 18, reguladora de la taxa per a la cessió de l’ús dels locals municipals. així com el seu text refós.

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Tecer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i dotze minuts, del que jo el secretari acc. e

DATA DE LA SESSIÓ : VINT-I-TRES DE MARÇ DE 2016.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

XAVIER SANTCLIMENS MASSANÉS-REGIDOR

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( 27/01/2016 i 02/03/2016 ).

Una vegada llegit l’esborrany de l’acte de la sessió ordinària de data vint-i-set de gener de 2016 i extraordinària de dos de març de 2016, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

No n’hi ha.

3 – APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ORGT CORRESPONENT A L’ANY 2015.

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :

 

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015.

- Rebuts: 24.226,52 euros.

- Liquidacions : 601,24 euros.

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015.

- Rebuts : 11.973,81 euros.

- Liquidacions : 330,52 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2015 i aprovar-ne el seu contingut.

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2015 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :

 

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015.

- Rebuts: 0,00 euros.

- Liquidacions : 0,00 euros.

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015.

- Rebuts : 0,00 euros.

- Liquidacions : 0,00 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2015 i aprovar-ne el seu contingut.

4 – APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE GESTIÓ DE RESIDUS.

Atès que aquest Ajuntament no disposa de cap ordenança reguladora de la gestió de residus.

Atès que el Consell Comarcal ha facilitat un model d’ordenança que s’ajusta a les necessitats del municipi i que és voluntat d’aquest Ajuntament acordar l’aprovació de la mateixa.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de Gestió de Residus del municipi de Viver i Serrateix, tot i fent avinent que si durant el termini d’informació publica no es presenta cap escrit d’al·legacions, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local, s’entendrà definitivament aprovada l’esmentada ordenança.

Segon.- Sotmetre a informació publica durant el termini de 30 dies a comptar des la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat, al diari Regió 7, al taulell d'anuncis, així com al web de l'Ajuntament de Viver i Serrateix, per tal que aquelles persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No n’hi ha.

6 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i dotze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.L’Alcaldessa.

 

DATA DE LA SESSIÓ : Ú DE JUNY DE 2016.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

 

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( 23/03/2016 ).

 

Una vegada llegit l’esborrany de l’acte de la sessió ordinària de data vint-i-tres de març de 2016, és aprovada per unanimitat i sense esmenes.

 

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

 

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària amb els números del 02 al 12 de l’any 2016.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

3 – APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL “D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS

 

La Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica estan negociant, d'esquena a la ciutadania i els seus representants polítics, un acord ampli de liberalització del comerç i inversions: l'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès). Aquest acord va molt més allà del comerç ja que tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana. Especialment en la salut, l'alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de privacitat. Fins i tot podria canviar profundament la manera en què usem les institucions democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la ciutadania.

 

La falta de transparència que està caracteritzant les negociacions del TTIP és una vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s'està negociant en el seu nom. El mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara està classificat com un document secret. Fins i tot als membres del Parlament Europeu, que exerceix un paper important en les relacions comercials d'Europa ja que pot vetar els acords comercials, només se'ls permet l'accés limitat als textos de negociació.

 

Un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de controvèrsies inversora-estat que permetria als inversors estrangers eludir els tribunals nacionals i presentar les seves queixes directament als tribunals internacionals d'arbitratge. Es tracta d'un privilegi per a les empreses més poderoses injustificable entre dos subjectes polítics amb tribunals de justícia desenvolupats i plenament operatius. Així, si un tribunal d'arbitratge conclou que les polítiques decidides democràticament podrien reduir els guanys projectats d'un inversor, aquest mecanisme podria obligar a un govern a pagar milers de milions en danys i perjudicis. Això limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut i financers, entre d'altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat desastrosos: sancions milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a Argentina per impostos sobre l'Energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la seva política energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals. Exemples que demostren que és un pseudo tribunal format per defensors dels interessos de les empreses que les anteposa a les lleis i a la pròpia democràcia.

 

El debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia varietat de sectors es veuria encara més afectada per l'establiment d'un Consell de Cooperació Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest organisme és simple: abans d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries afectades pel TTIP, com la matèria ambiental o de consum, drets laborals o preocupacions agrícoles, etc) un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de representants d'empreses, tindran l'oportunitat d’"analitzar" prèviament possibles impactes d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços legislatius, fins i tot abans que s'engeguin.

 

Els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva. L'agenda de negociació del TTIP mostra que no hi ha cap ambició d'avançar en major protecció dels drets laborals.

 

El TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l'aplicació de conceptes com el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres estratègies, podent tenir indirectament el mateix efecte encara que sense canviar formalment cap reglament de la UE. Sobre la base del "reconeixement mutu" les empreses transnacionals podrien utilitzar les seves empreses subsidiàries en l'altre continent per aprofitar els avantatges de les diferències en la regulació. A la pràctica, s'anul·laria de manera efectiva el dret de regular i es fomentaria un dúmping desregulador sense precedents.

 

Un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees establertes per als serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels serveis d'aigua, o limitaria fortament les opcions per a l'adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris ecològics o socials. Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i ambientals en la contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que són essencials i la defensa de béns públics.

 

La protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l'excepció cultural en els esborranys del TTIP podria perjudicar seriosament la indústria del cinema i la cultura en general, així com les llengües minoritàries d'una manera especial.

 

Coincidint amb les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de Lliure Comerç Canadà-UE (CETA), el TTIP promouria la carrera mundial d'acords comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora des de l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. De la mateixa manera, EUA evita el multilateralisme allà on hagi estat desafiat i ara vol formar un club exclusiu amb la UE. En el mig termini, això podria fins i tot afeblir la posició de la UE al món. Podria suposar la formació de blocs econòmics rivals, sotmetent els països més febles i més pobres a normes en les quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma del sistema de comerç global per afrontar millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient.

 

La firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del darrere que afectaria directament matèries tan sensibles com la salut, el medi ambient o els serveis públics -entre ells els serveis que presta el món local- amb una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions públiques.

És en base a tot això que es proposa al ple municipal l’aprovació dels següents ACORDS:

 

Primer.- Declarar aquest Municipi de Viver i Serrateix com a Municipi contrari al TTIP (Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i Estats Units), defensant els serveis públics bàsics per la solidaritat i la redistribució social.

 

Segon.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i Estats Units.

 

Tercer.- Instar al Govern de l'Estat espanyol a enviar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats els diferents esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de les negociacions.

 

Quart.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés i el Senat de l’Estat espanyol i del Parlament europeu.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

4 – APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ.

 

El passat 24 de febrer el Consell Comarcal del Berguedà va aprovar el Protocol de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social.

 

Atès que aquest document ha estat elaborat a partir del treball liderat pel Servei d’Acció Social de la Diputació de Barcelona, i ha comptat amb la participació dels Tècnics del Consell Comarcal i dels Ajuntaments.

 

Atès que per aquest municipi resulta imprescindible poder comptar amb les prestacions reflectides en l’esmentat protocol.

 

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Únic.- Aprovar el Protocol de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Berguedà en data 24 de febrer de 2016.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

5 - APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 I DE LA SEVA FACTURA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ ACTUACIONS PUNTUALS DE REHABILITACIÓ EN EL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX “.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executant l’actuació de títol “ACTUACIONS PUNTUALS DE REHABILITACIÓ EN EL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX “ actuació finançada per la Diputació de Barcelona dins el seu programa de Xarxa de Governs Locals.


Atès que l’actuació objecte d’aquesta primera certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:


Primer.- Declarar la conformitat de la primera certificació per l’execució del contracte d’execució de l’actuació de títol “ACTUACIONS PUNTUALS DE REHABILITACIÓ EN EL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.


Segon.- Aprovar la primera factura en referència a l’actuació “ACTUACIONS PUNTUALS DE REHABILITACIÓ EN EL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX” lliurada per Josep Gamisans Solà, número 3 de data 31/05/2016 i per import de 28.108,48 €, així com la certificació lliurada pel tècnic director de l’obra i conformada pel contractista.

Tercer.- Trametre la documentació a la Diputació de Barcelona per tal que tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta actuació.


Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

6 – APROVACIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE DESPESA A L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ PER LA RENOVACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA PER UN PERÍODE DE 8 MESOS A MITJA JORNADA A L’AUXILIAR ADMINISTRATIVA ( 10.978,67 € ).

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix i amb el suport tècnic administratiu de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, té contractada com a auxiliar administrativa a la Sra. Ester Bertran González, DNI : 33.886.993-N.

 

Atès que el període de contractació de l’esmentada senyora està a punt d’extingir. Atès que l’acumulació de tasques pendents que s’han de dur a terme en aquest Ajuntament és força important i per tant resulta d’especial interès la renovació del contracte a la Sra. Ester Bertran González.

 

Atès que la renovació d’aquest contracte s’ha de dur a terme per part de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

 

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Sol·licitar a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, la pròrroga del contracte d’auxiliar administrativa de la Sra. Ester Bertràn González, DNI : 33.886.993 – N, amb destí a l’Ajuntament de Viver i Serrateix, amb una durada de vuit mesos ( comprès entre l’1 de juny de 2016 al 31 de gener de 2017 ) a mitja jornada i amb les condicions pactades amb l’Ajuntament de Viver i Serrateix, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i la treballadora objecte de renovació.

 

Segon.- Aprovar la transferència de la despesa a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà per import de 10.978,67 euros, per atendre els pagaments ocasionats per la prorroga en l’esmentat contracte.

 

Tercer.- Establir que la transferència de la despesa es durà a terme el dia 01 de juny de 2016 i que la despesa per tant es computarà al pressupost de despeses d’aquest Ajuntament corresponent a l’any 2016.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 

Per unanimitat dels assistents, s’acorda d’incloure en l’ordre del dia els temes que s’aproven a continuació.

 

7 – 1 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – RATIFICACIÓ DE L’ADHESIÓ DE LA CONFEDERACIÓ SINDICAL OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA A L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ.

 

Vist que l’Agència de Desenvolupament del Berguedà en sessió celebrada el dia 30 de març de 2016 va adoptar entre d’altres, els acords següents:

 

“Primer. Incorporar com a nou membre la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

 

Segon. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, que consisteix en modificar l’apartat setè de l’article 1, afegint com a membre número 37 la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

 

Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient de modificació dels Estatuts de l’Agència mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis, durant el termini de trenta dies hàbils per tal que els interessats o interessades puguin presentar les al·legacions, reclamacions, objeccions i/o suggeriments que considerin convenients.

 

Tercer. Disposar que transcorregut el termini anteriorment esmentat sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions, objeccions i/o suggeriments l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord, i sense perjudici de dictar la corresponent resolució per a la publicació íntegra dels estatuts modificats.

 

Quart. Notificar aquesta resolució als membres de l’Agència als efectes de procedir a donar compliment al procediment establert en l’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, delegant a aquesta Agència, si així ho consideren convenient la tramitació de l’expedient de modificació estatutària.”

 

Vist que els estatuts de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de novembre de 2015 estableixen que la incorporació de nous membres requerirà la ratificació de totes les entitats consorciades.

 

Atès que l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya disposa que la modificació d’estatuts del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les administracions i les altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.

 

Vist allò establert en l’article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 52.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la competència per a l’adopció d’aquesta resolució li correspon al Ple Municipal.

 

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer. Ratificar l’adhesió de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, i aprovar la modificació dels estatuts reguladors de l’Agència consistent en la incorporació en l’apartat setè de l’article 1 dels estatuts de “37. Comissió Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya”.

 

Segon. Delegar la gestió de la tramitació de l’expedient de la modificació estatutària a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

 

Tercer. Notificar aquesta resolució a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, pel seu coneixement i a l’efecte corresponent.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

7 – 2 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – ACORD DE MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL EN RELACIÓ A LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, EXERCICI 2016, AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX

 

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona porta a terme actuacions en relació a la gestió, recaptació i inspecció referent a la Taxa per subministrament d'aigua, de l'Ajuntament de Viver i Serrateix, a l'empara de la delegació efectuada per aquest Ajuntament en la Diputació de Barcelona.

 

Per tal de poder dur a terme el cobrament de la Taxa de subministrament d'aigua, es sotmet a votació l’aprovació de l’acord següent :

 

PRIMER.- Modificar el calendari fiscal en relació a la Taxa per subministrament d'aigua, exercici 2016, que serà en les dates següents:

 

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 1R TRIMESTRE

27/07/2016

27/09/2016

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 2N TRIMESTRE

27/10/2016

28/12/2016

TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 3R TRIMESTRE

27/01/2017

30/03/2017

 

SEGON.- Comunicar el present acord a l’Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona perquè publiqui la modificació del calendari fiscal i porti a terme el cobrament en voluntària de la taxa en les dates citades.

 

7 – 3 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS GENERALS DEL DIA 26 DE JUNY DE 2016.

 

Es realitza el sorteig de les persones que hauran de formar part de la mesa electoral a les eleccions el resultat del qual resta arxivat al corresponent expedient.

 

7 – 4 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC I CATÀLEG ESPECÍFIC DE MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX.

La redacció del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Viver i Serrateix, s’inicia a l’any 2006 juntament amb el POUM.

 

Durant els anys 2006 i 2007 es fa el treball de camp, es realitzen diferents consultes a tots els interessats i s’incorporen les diferents aportacions de la participació ciutadana.

 

En aquell moment no existien uns criteris clars per la redacció d’un Catàleg de Masies i Cases Rurals i s’elaborava d’acord amb el que diu la Llei d’Urbanisme i de les diferents consultes/reunions fetes els diferents els departaments, avançant entre tots en una proposta que va costar de definir per les contradiccions entre diversos Departaments. No existia cap referent clar i s’havia de generar.

 

El febrer del 2008 l’Ajuntament de Viver i Serrateix, juntament amb altres municipis que redactaven el catàleg es reuneixen amb Arquitectura i Paisatge, i ens exposen les diferents directius sobre les que s’estan treballant. En aquesta reunió ens deixen clar que tots els catàlegs que s’han començat a redactar abans d’aquestes directrius tindran una revisió “especial”, tenint en compte que no s’exigirà el mateix.

 

El Novembre del 2008, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Direcció general d’Urbanisme) publica unes directrius de contingut pel Catàleg de Masies i Cases Rurals.

 

En el transcurs d’aquests anys, el POUM entra en una fase de bloqueig i finalment s’opta per la redacció d’un Pla Especial paral·lel al POUM. I el 27 de maig de 2009 es fa l’aprovació inicial del Catàleg.

 

El Pla especial de Catàleg de Masies i Cases Rurals de Viver i Serrateix, és informat per tots els Departaments, excepte Departament de Cultura, i es fa l’aprovació provisional el 15-10-2010, incorporant totes les Modificacions / observacions de cada un dels departaments i la voluntat del consistori.

 

Més de dos anys després de l’aprovació inicial es rep l’informe del Departament de Cultura, emès fora de tot termini i amb contingut que sobrepassa la temàtica sectorial. Aquest informe s’emet pocs dies abans de la Ponència de la Comissió Territorial d’Urbanisme, la qual es reuneix el 15 de juny de 2011, i acorda l’aprovació definitiva condicionant la seva executivitat tal com es detalla més endavant.

Resum tramitació

 

Primer. En data 27/05/2009 el Ple de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, va aprovar inicialment el Pla Especial del Catàleg de Masies i cases Rurals en Sòl no Urbanitzable.

En data 26/06/2009, es va exposar al públic el Pla Especial, en els següents mitjans:

 

  • Taulell d’Edictes de l’Ajuntament
  • La Vanguardia
  • BOP. el dia 20/06/2009
  • Carta a tots els propietaris.
  • Pàgina web www.viveriserrateix.cat

 

Segon. En data 15 d’octubre de 2010 es fa l’aprovació provisional i es tramet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya central.

 

Tercer. En data 15 de juny de 2011 la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya central adopta l’acord en el que la part dispositiva diu el següent :

 

“” Acord Comissió territorial d’urbanisme

-1 Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per a la identificació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació i preservació, de Viver i Serrateix, promogut i tramès per l'Ajuntament, i supeditar-ne ta publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d'un text refós, per triplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: //................//””

Com a resultat de la incorporació de les modificacions requerides per la Comissió Territorial d’Urbanisme, s’ha revisat el conjunt global de la normativa del Pla especial. Com a resultat s’introdueixen aspectes concrets que es resumeixen a continuació:

En l’article 11 s’elimina la referència al POUM, i es substitueix per aquest catàleg.

Es clarifica el contingut dels articles 30 i 31 en relació als establiments hotelers i residències de la tercera edat per especificar que els que en la volumetria auxiliar s’hi podrà desenvolupar usos complementaris.

En l’article 44 es substitueix la referència al Departament de Medi Ambient i Habitatge i es remet a l’òrgan ambiental corresponent.

Atès el que disposen els articles 85 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme.

 

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar el text refós del Pla Especial Urbanístic i Catàleg específic de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable del municipi de Viver i Serrateix.

Segon.- Trametre certificació d’aquest acord i el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació i posterior publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a la seva executivitat.

 

Tercer.- Fer públic l’acord d’aprovació del text refós per mitjans telemàtics, d’acord amb l’article 8.5.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

8 – PRECS I PREGUNTES.

 

No n’hi han.

 

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta-nou minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau. L’Alcaldessa

 

DATA DE LA SESSIÓ : VINT-I-NOU DE JUNY DE 2016.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA : RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

 

1 - APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ÚNICA I DE LA SEVA FACTURA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ DIVERSES ACTUACIONS DE MILLORA A LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL “.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executant l’actuació de títol “ DIVERSES ACTUACIONS DE MILLORA A LA XARXA D’AIGUA MUNICIPAL “ actuació finançada per la Diputació de Barcelona dins el seu programa de Xarxa de Governs Locals.


Atès que l’actuació objecte d’aquesta primera certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:


Primer.- Declarar la conformitat de la certificació única per l’execució del contracte d’execució de l’actuació de títol “ DIVERSES ACTUACIONS DE MILLORA A LA XARXA D’AIGUA MUNICIPAL “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.


Segon.- Aprovar la factura en referència a l’actuació “ DIVERSES ACTUACIONS DE MILLORA A LA XARXA D’AIGUA MUNICIPAL” lliurada per Aïllaments i Instal·lacions Rial, S.L , número 2.016366 de data 23/06/2016 i per import de 59.934,47 €, així com la certificació lliurada pel tècnic director de l’obra i conformada pel contractista.

 

Tercer.- Aprovar la factura complementària en referència a l’actuació “ DIVERSES ACTUACIONS DE MILLORA A LA XARXA D’AIGUA MUNICIPAL” lliurada per Aïllaments i Instal·lacions Rial, S.L , número 2.016387 de data 23/06/2016 i per import de 4.981,22 €.

Quart.- Trametre la documentació a la Diputació de Barcelona per tal que tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta actuació.


Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

1 - APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ÚNICA I DE LA SEVA FACTURA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ CONDICIONAMENT I MILLORA DE L’ENTORN DEL NUCLI DE SANT JOAN DE MONTDARN “.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executant l’actuació de títol “ CONDICIONAMENT I MILLORA DE L’ENTORN DEL NUCLI DE SANT JOAN DE MONTDARN “ actuació finançada per la Diputació de Barcelona dins el seu programa de Xarxa de Governs Locals.


Atès que l’actuació objecte d’aquesta primera certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:


Primer.- Declarar la conformitat de la certificació única per l’execució del contracte d’execució de l’actuació de títol “ CONDICIONAMENT I MILLORA DE L’ENTORN DE SANT JOAN DE MONTDARN “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.


Segon.- Aprovar la factura en referència a l’actuació “ CONDICIONAMENT I MILLORA DE L’ENTORN DE SANT JOAN DE MONTDARN” lliurada per Aïllaments i Instal·lacions Rial, S.L , número 2.016367 de data 23/06/2016 i per import de 50.000,00 €, així com la certificació lliurada pel tècnic director de l’obra i conformada pel contractista.

 

Tercer.- Trametre la documentació a la Diputació de Barcelona per tal que tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta actuació.


Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

3 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE PERSONAL LABORAL ANY 2016 I SEGÜENTS.

 

Vista la proposta de conveni pel personal laboral d’aquest Ajuntament per l’any 2016 i següents, consensuada i pactada pel personal laboral i els membres de l’equip de govern d’aquest Ajuntament, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

 

Primer.- Aprovar el conveni pel personal laboral d’aquest Ajuntament per l’any 2016 i següents, consensuada i pactada pel personal laboral i els membres de l’equip de govern d’aquest Ajuntament.

 

Segon.- Iniciar el procediment d’inscripció al Registre de Convenis de la Generalitat de Catalunya.


Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

4 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ABONAMENT AL PERSONAL DE LA CORPORACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012

 

Atès que la disposició addicional dotzena de la Llei de pressupostos de l’estat pel 2016 estableix que “cada Administració Pública, en el seu àmbit, podrà aprovar dins de l’exercici 2016, i per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari l’import de la qual serà l’equivalent a les quantitats encara no recuperades dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.”

 

Atès que al confegir el pressupost de la corporació pel 2016 ja es va preveure aquesta possibilitat i es disposa de suficient consignació pressupostària.

 

Atès que la competència en matèria de retribucions correspon al Ple, d’acord amb l’article 52.2.j) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es proposa l’adopció dels següents acords

 

Únic.- Aprovar l’abonament al personal de la corporació que hi tingui dret, de la paga extraordinària de desembre de 2012, de conformitat amb els condicionants establerts a la D.A. 12ª de la Llei 48/2015.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – APROVACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE MILLORA DELS CAMINS DE VIVER A PUIG-REIG I SERRATEIX A CARDONA, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa de la memòria valorada de títol “MILLORA DELS CAMINS DE VIVER A PUIG-REIG I SERRATEIX A CARDONA “, redactada per l’enginyera de camins Sra. Queralt Santandreu i Colàs, i que compta amb un pressupost d’execució de contracta de 50.000,00 €.

 

Atès que l’actuació plantejada és necessària per mantenir i garantir la mobilitat dels veïns del municipi amb els municipis veïns.

 

Vist que en virtut del que disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, es justifica complidament la utilització en l’adjudicació del contracte menor, atès que el contracte té un pressupost de 50.000,00 euros.

 

Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari-Interventor.

 

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del contracte d’execució de l’obra de “ MILLORA DELS CAMINS DE VIVER A PUIG-REIG I SERRATEIX A CARDONA “.

 

Per tot això abans exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Aprovar la memòria valorada de l’actuació de títol de “ MILLORA DELS CAMINS DE VIVER A PUIG-REIG I SERRATEIX A CARDONA “.

 

Segon.- Aprovar l’expedient de contractació com a obra menor de l’actuació de títol de “ MILLORA DELS CAMINS DE VIVER A PUIG-REIG I SERRATEIX A CARDONA “.

 

Tercer: Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 50.000,00 euros.

 

Quart.- Sol·licitar una subvenció per import de 50.000,00 euros a la Diputació de Barcelona dins el seu programa Programa complementari de millora de camins municipals", el seu règim regulador i la convocatòria d'ajuts en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

 

Cinquè.- Nomenar director de l’obra l’enginyera de camins Sra. Queralt Santandreu i Colàs.

 

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i dinou minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

Vist-i-plau. L’Alcaldessa

 

DATA DE LA SESSIÓ : CINC D’OCTUBRE DE 2016.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

 

Actua de secretari : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

 

ASSUMPTE PREVI.

 

En data set de setembre de 2016, la Sra. Marta Bover i Casas va ésser nomenada funcionària interina del Servei d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal del Berguedà per prestar els serveis de secretaria intervenció als municipis de la Comarca del Berguedà exempts de l’obligació de tenir en plantilla l’esmentada plaça.

 

Entre aquests Ajuntaments s’hi troba el de Viver i Serrateix, és per tot això que a partir de la data suara esmentada la Sra. Marta Bover i Casas prestarà els serveis de secretaria intervenció a en aquest Ajuntament mitjançant el Servei d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal del Berguedà.

 

Tots els assistents es donen per assabentats i conformes amb aquest assumpte previ.

 

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( 01/06/2016 i 29/06/2016 ).

 

Una vegada llegits els esborranys de les actes de la sessió ordinària de data un de juny de 2016 i ordinària de vint-i-nou de juny de 2016, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

 

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

 

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària amb els números del 13 al 18 de l’any 2016.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

3 – APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA TERRASSA I COBERT ANNEX A LA MASIA DEL SOLEROT.

 

Per part dels Srs. Lluís Sitjes i Elvira Vilanova, s’ha sol·licitat llicència d’obres per a dur a terme la construcció d’una terrassa i cobert annex a la Masia del Solerot s/n..

 

Els sol·licitants han aportat la documentació corresponent al projecte de construcció, i l’estudi d’impacte i integració paisatgística.

 

Per part d’aquest Ajuntament, en data tres de juny de 2016 s’han sol·licitat els informes corresponents al Departament de Territori i Sostenibilitat ( Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i Agència Catalana de l’Aigua ), al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ( Direcció General de Desenvolupament Rural ), a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, al Departament de Cultura i als Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona.

 

A data d’avui i per part d’aquest Ajuntament només s’ha rebut l’ informe següent :

 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en data disset d’agost de 2016.

 

No s’han rebut els informes següents :

 

Departament de Territori i Sostenibilitat ( Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i Agència Catalana de l’Aigua )

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ( Direcció General de Desenvolupament Rural )

Departament de Cultura

 

El projecte de construcció i la documentació que l’acompanya i a l’efecte de presentació d’al·legacions o reclamacions s’ha sotmès al tràmit d’exposició pública pel termini d’un mes amb insercions d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data quinze de juny de 2016, en Diari Regió 7 de data deu de juny de 2016, i a la web municipal www.viveriserrateix.cat durant tot el termini.

Durant el termini d’exposició pública per a la presentació d’al·legacions no se n’hi han presentat.

Vist el que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, del text refós de la Llei d’urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Vist l’informe del tècnic municipal.

Atès que ha transcorregut amb escreix el termini per a l’emissió dels informes sol·licitats.

Per tot això abans esmentat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar de manera prèvia el projecte de construcció d’una terrassa i cobert annex a la Masia del Solerot s/n, presentat per Lluís Sitjes i Elvira Vilanova.

 

Segon.- Trametre aquesta aprovació juntament amb el projecte i la documentació que l’acompanya a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya per la seva aprovació definitiva.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

4 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2017.

 

Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2017.

 

Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.

 

Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:

 

Primer. Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi:

 

  • Viver : cinc d’agost i vint-i-nou de setembre.
  • Serrateix : cinc d’agost i quinze de maig.
  • Sant Joan de Montdarn : cinc d’agost i vint-i-nou d’agost.

 

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació.

 

5 - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’ANY 2015.

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2015, cal elaborar el compte general de l’entitat local.

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès el preceptiu informe en data catorze de juliol de 2016. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de data 22 de juliol de 2016, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.

 

Per tot això exposat, i d’acord amb els articles 208 a 212 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2015.

 

Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb els vots favorables de tots els assistents.

 

5 - APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS NÚMERO 2 I 3, I DE LES SEVES FACTURES, DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ ACTUACIONS PUNTUALS DE REHABILITACIÓ EN EL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX “.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha executat l’actuació de títol “ACTUACIONS PUNTUALS DE REHABILITACIÓ EN EL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX “ actuació finançada per la Diputació de Barcelona dins el seu programa de Xarxa de Governs Locals.


Atès que les actuacions objectes d’aquestes dues certificacions han estat realitzades de manera satisfactòria i que compten amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:


Primer.- Declarar la conformitat de les certificacions 2 i 3 i últimes per l’execució del contracte d’execució de l’actuació de títol “ACTUACIONS PUNTUALS DE REHABILITACIÓ EN EL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.


Segon.- Aprovar les factures en referència a l’actuació “ACTUACIONS PUNTUALS DE REHABILITACIÓ EN EL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX” lliurades per Josep Gamisans Solà, número 7 de data 30/07/2016 i per import de 18.211,25 € i número 8 de data 30/07/2016 i per import de 6.809,29 €, així com les certificacions lliurades pel tècnic director de l’obra Sr. Josep Freixa Puig i conformades pel contractista.

Tercer.- Trametre la documentació a la Diputació de Barcelona per tal que tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta actuació.


Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 

No n’hi han.

 

8 – PRECS I PREGUNTES.

 

No n’hi han.

 

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i disset minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau. L’Alcaldessa.

 

DATA DE LA SESSIÓ : DOS DE NOVEMBRE DE 2016.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

 

Actua de secretari : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

 

1 – APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2017.

 

EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords :

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2017 i següents, així com el seu text refós.

 

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

 

Ordenança fiscal núm. 2

reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.

Ordenança fiscal núm. 3.

reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Ordenança fiscal núm. 5.

reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Ordenança fiscal núm. 28

Reguladora de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals.

 

Tercer.- Imposar el preu públic per prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:

 

Ordenança fiscal núm. 6.

reguladora dels preus públics per a la utilització de les carpes del Consell Comarcal del Berguedà.

 

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

2.- APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DEL BERGUEDÀ COM A ÚNICA AVPC.

D’acord amb l’article 5.1 del Decret 27/2001 de 23 de gener pel qual s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, els plans de protecció civil només poden reconèixer una AVPC per municipi. Correspon a l’ajuntament determinar L’AVPC que ha de quedar vinculada funcionalment a l’autoritat municipal i als plans de protecció.

L’ Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Berguedà està tramitant els estatuts que regiran aquesta Associació.

Des del Departament de Justícia han comunicat que per tal d’assolir una major eficàcia en les actuacions, una mateixa Associació de Voluntaris de Protecció Civil pot ser reconeguda per diversos municipis i estar vinculada a tots ells.

Per tot això exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següent :

Primer.- Reconèixer l’Associació de voluntaris de Protecció Civil del Berguedà com a única AVPC del municipi sens perjudici que aquesta porti la denominació “comarcal” i determinar que aquesta entitat quedarà vinculada funcionalment a l’autoritat municipal i als plans de protecció

Segon.- Notificar-ho al Consell Comarcal del Berguedà pel seu coneixement i efectes.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

3 - MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA

El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.

Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model d’estat.

Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre la independència del nostre país.

Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.

La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions a partir de criteris subjectius.

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’aprovació dels acords següents :

Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a la resolució del Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com a molt tard, el setembre de 2017.

Segon.- Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de transversal socialment i política.

Tercer.- Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.

Quart.- Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment una separació real de poders com a garantia de la democràcia.

Cinquè.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència i a l’ACM.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i vint-i-un minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau. L’Alcaldessa.

 

DATA DE LA SESSIÓ : CATORZE DE DESEMBRE DE 2016.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES - REGIDOR.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

Actua de secretari : Marta Bover i Casas, secretaria - interventora de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( 05/10/2016 i 02/11/2016 ).

Una vegada llegits els esborranys de les actes de la sessió ordinària de data cinc d’octubre de 2016 i extraordinària de data dos de novembre de 2016, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària amb els números del 19 al 26 de l’any 2016.

la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

3 – APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1 / 2016.

4 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2017.

5 – ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A LA INVERSIÓ LOCAL DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016 – 2019, PER IMPORT DE 32.927,67 €.

Per part de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 10 de novembre de 2016 es va aprovar el “ Programa complementari de suport a l’inversió local “, del seu règim de concertació i de la resolució de concessió dels ajuts en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019.

Vista i entesa la normativa que desenvolupa la concessió dels ajuts, és necessari que aquest Ajuntament en faci l’acceptació expressa dels fons.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Acceptar l'ajut de la Diputació de Barcelona per a la realització de les actuacions referides, en relació amb la línia de suport de suport a l’inversió local, per import de 32.927,67 € així com també, els termes que en regiran la seva concessió i les condicions per a la seva execució.

Segon.- Notificar aquesta acceptació a la Diputació de Barcelona.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

6 - ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016 – 2019, PER IMPORT DE 49.558,18 €.

Per part de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 10 de noviembre de 2016 es va aprovar el “ Programa complementari de millora de camins municipals “, del seu règim de concertació, i la resolució de concessió dels ajuts en el marc del Pla “ Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019.

Vista i entesa la normativa que desenvolupa la concessió dels ajuts, i tot i que en aquest cas no és necessari, convindria que aquest Ajuntament faci l’acceptació expressa dels fons.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Acceptar l'ajut de la Diputació de Barcelona per a la realització de les actuacions referides, en relació amb la línia de suport del programa complementari de “ Camins Locals “, per import de 49.558,18 € així com també, els termes que en regiran la seva concessió i les condicions per a la seva execució.

 

Segon.- Notificar aquesta acceptació a la Diputació de Barcelona.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Per unanimtat dels assistents, s’acorda d’incloure en l’ordre del dia les temes que s’aproven a continuació.

7 – 1 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – INDEMNITZACIONS PER DESPLAÇAMENTS I DIETES DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

Atès que es necessari establir unes noves indemnitzacions per desplaçament i dietes al personal de l’Ajuntament.

Per unanimitat dels assistents s’acorda l’aprovació de les indemnitzacions següents :

Personal laboral : 150,00 € bruts mensuals.

Secretaria – Intervenció : 150,00 € bruts mensuals.

7 – 2 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – CONCESSIÓ D’AJUT PER LA REPRESENTACIÓ DELS PASTORETS.

Vista la urgent necessitat existent per tal d’afrontar les despeses mínimes de funcionament per la representació dels Pastorets al municipi.

Per unanimitat dels assistents s’acorda l’aprovació d’ajut per import de 700,00 €.

8 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta-set minuts, del que jo la secretaria interventora en dono fe.

Vist-i-plau. L’Alcaldessa.

 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica