Actes de 2015

DATA DE LA SESSIÓ : VINT-I-UN DE GENER DE 2015.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( 01/10/2014 i 05/11/2014 ).

Una vegada llegits l’esborrany de les actes de les sessions ordinària de data deu d’octubre de 2014 i extraordinària de data cinc de novembre de 2014, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

No n’hi ha.

3 – APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2014.

Atès que cada any la Diputació de Barcelona ha facilitat els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.

Considerant que les dades facilitades són correctes, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de l’any 2013 :

Data revisió Total habitants Homes Dones

31/12/2013 174 91 83

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

4 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE TÍTOL “ ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE SANT JOAN DE MONTDARN FINS AL LÍMIT DEL T.M. “, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE NOMENAMENT DEL DIRECTOR DE L’OBRA.

Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, havent-se justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment negociat sense publicitat, atès que el contracte té un pressupost inferior a 200.000,00 euros, de conformitat amb allò disposat a l’article 161.2 “in fine” de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari i Interventor.

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del contracte d’execució de l’obra de “ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE SANT JOAN DE MONTDARN FINS AL LÍMIT DEL T.M. “.

Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat a l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 67.051,30 euros + 14.080,77 euros d’ IVA.

Per tot això abans exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat del contracte d’obra de “ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE SANT JOAN DE MONTDARN FINS AL LÍMIT DEL T.M. “.

Segon: Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.

Tercer: Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 67.051,30 euros + 14.080,77 euros d’ IVA.

Quart: Sol·licitar com a mínim 3 ofertes a empreses capacitades per la realització d’objecte del contracte. Deixant-se constància en l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús.

Cinquè.- Nomenar director de l’obra l’enginyera de camins Sra. Queralt Santandreu i Colàs.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A CÀRRECS ELECTES LOCALS 2014.

Vist el Decret 69/2008, d’1 d’abril, regulador del sistema de compensacions econòmiques a favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

Atès que en data d’avui encara no s’ha aprovat la convocatòria i atès que per part de la Generalitat de Catalunya s’afirma que aquesta sortirà durant l’any 2015.

Atès que l’Ajuntament es troba inclòs en els supòsits en els quals és possible de sol·licitar la subvenció.

És per tot això esposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar la dedicació del 75 % a l’Ajuntament de Viver i Serrateix en la persona de la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

Segon.- Designar com a beneficiari de la compensació econòmica per l’any 2015, la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament corresponent a la seva dedicació del 75 %, d’acord amb les bases reguladores del Decret 69/2008, d’1 d’abril.

Tercer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals la subvenció corresponent per atendre la despesa.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

6 – APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL.

En data 3 de setembre de 2008 es va procedir l’aprovació de la constitució de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central així com els seus estatuts.

Aquesta Associació tenia com objectiu gestionar el Programa Leader 2007-2013.

En data de 31 de desembre de 2014 es publica el DOGC l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de Grups d’Acció local en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

En el punt 6.2.2 de l’ordre es demana com a documentació a presentar còpia dels acords del plens de les administracions locals corresponents en què autoritzen la seva adhesió al grup.

Entenen que el Municipi de Viver i Serrateix forma part de l’àmbit territorial elegible de PDR 2014-2020, segons annex 1 d’ordre AAM /387/2014, de 19 de desembre i segons el mapa territorial, pertoca formar part del Gal de l’associació pel desenvolupament rural de la Catalunya central,

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer: AUTORITZAR l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Viver i Serrateix al Grup d’Acció Local Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya central.

Segon: notificar el present acord a l’ Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya central.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

7 – APROVACIÓ DE LA PRIMERA CERTIFICACIÓ I FACTURA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA MUNICIPAL “ .

L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executant l’actuació de títol “ MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA MUNICIPAL “ actuació finançada en part per la Diputació de Barcelona dins el seu programa de Xarxa de Governs Locals.

Atès que l’actuació objecte d’aquesta primera certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat de la primera certificació per l’execució del contracte d’execució de l’actuació de títol “ Millora de la xarxa d’aigua municipal “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar la primera factura en referència a l’actuació “ Millora de la xarxa d’aigua municipal “ lliurada per Aïllaments i Instal·lacions Rial, S.L, número 2014962 de data 27/11/2014 i per import de 65.050,89 €, així com la certificació lliurada pel tècnic director de l’obra i conformada pel contractista.
Tercer.- Trametre la documentació a la Diputació de Barcelona per tal que tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta actuació.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix - PM.

8 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 5 I ÚLTIMA I FACTURA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ .

L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executant l’actuació de títol “REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ actuació finançada en part per la Generalitat de Catalunya dins el seu programa de PUOSC.

Atès que l’actuació objecte d’aquesta primera certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat de la certificació número 5 i última per l’execució del contracte d’execució de l’actuació de títol “REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar la factura en referència a l’actuació “ REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER “ lliurada per Construccions Juvell SCCL, número 59 de data 09/12/2014 i per import de 44.022,68 €, així com la certificació lliurada pel tècnic director de l’obra I conformada pel contractista.

Tercer.- Trametre la documentació a la Generalitat de Catalunya per tal que tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta actuació.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix - PM.

9 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No n’hi han.

4 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i vuit minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

DATA DE LA SESSIÓ : 01 D’ABRIL DE 2015.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA :JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( 21/01/2015).

Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data vint-i-un de gener de 2015, és aprovada per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària amb els números del 01 al 06 de l’any 2015.

El Ple es dóna per assabentat de les resolucions esmentades i s’aproven per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix - PM.

3 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE SANT JOAN DE MONTDARN FINS AL LÍMIT DEL T.M “.

Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte d’obra de títol “ Arranjament i millora del camí de Sant Joan de Montdarn fins al límit del T.M “.

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 109, 110 i 169 a 178 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP) i 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Vista la consulta efectuada a diverses empreses capacitades per dur a terme l’objecte del contracte.

Vist l’informe efectuat pels serveis tècnics sobre la valoració de les ofertes presentades.

Vista la proposta emesa pels serveis tècnics, en virtut de la qual es considera que l’oferta corresponent a l’empresa Graves i Excavacions Castellot, S.A, que proposa un preu de 67.051,30 EUROS ( seixanta-set mil cinquanta euros amb trenta cèntims ) + 14.080,77 EUROS ( catorze mil vuitanta euros amb setanta-set cèntims ) d’IVA és la més adequada a l’ interès públic.

Vist que en el termini conferit a l’article 151.2 TRLCSP, el candidat que ha formulat la proposició econòmicament més avantatjosa ha presentat la documentació necessària per formalitzar el contracte i ha constituït la garantia definitiva exigida al plec de clàusules administratives particulars.

De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a allò disposat a la Disposició Addicional Segona del TRLCSP i a l’article 274.1b) del DL 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per l’adjudicació del contracte.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Adjudicar a l’empresa Graves i Excavacions Castellot, S.A, el contracte per a l’execució de l’obra de títol “Arranjament i millora del camí de Sant Joan de Montdarn fins al límit del T.M “, que s’haurà de desenvolupar d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars aprovats per aquest Ajuntament, pel preu de 67.051,30 EUROS ( seixanta-set mil cinquanta euros amb trenta cèntims ) + 14.080,77 EUROS ( catorze mil vuitanta euros amb setanta-set cèntims ) d’IVA d’acord amb l’article 151 TRLCSP.

Segon.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als candidats en la forma prevista a l’article 151.4 TRLCSP, comparegui davant la secretaria general de l’ajuntament a la Casa de Sant Pere s/n de 08673 – Viver i Serrateix per tal de formalitzar el contracte en document administratiu.

Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista, l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que, si escau, s’hagués exigit.

Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 1531/610.00 del pressupost de l’exercici 2015.

Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta de candidats que han pres part en la licitació, i disposar la seva publicació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

Cinquè.- Facultar l’alcaldessa per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer efectius els acords precedents.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable dels quatre regidors del grup de Convergència i Unió i la abstenció de la regidora del grup de Independents per Viver i Serrateix – Progrés Municipal.

4 – APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ORGT CORRESPONENT A L’ANY 2014.

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2014 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2014.

- Rebuts: 18.075,82 euros.

- Liquidacions : 589,42 euros.

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014.

- Rebuts : 10.962,08 euros.

- Liquidacions : 277,70 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2014 i aprovar-ne el seu contingut.

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2014 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2014.

- Rebuts: 0,00 euros.

- Liquidacions : 0,00 euros.

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014.

- Rebuts : 120,86 euros.

- Liquidacions : 0,00 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2014 i aprovar-ne el seu contingut.

5 – APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA I UN PORXO PER A USOS D’ESBARJO I SOL·LICITUD D’ACTIVITAT DE TURISME RURAL A LA MASIA DE CAL REBOTIT.

Per part de Joan Maria Reig Grabau s’ha sol·licitat llicència per a dur a terme la construcció d’un porxo, d’una piscina i d’activitat de turisme rural a la finca de Cal Rebotit s/n.

L’esmentada empresa ha aportat la documentació corresponent al projecte de construcció, i l’estudi d’impacte i integració paisatgística.

Per part d’aquest Ajuntament s’han sol·licitat els informes corresponents al Departament de Territori i Sostenibilitat ( Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i Agència Catalana de l’Aigua ), al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a l’Institut Geològic de Catalunya, al Departament de Cultura, al Departament d’Empesa i Ocupació ( Direcció General de Turisme ) i informe d’impacte i integració paisatgística ( IIIP )

A data d’avui, s’han rebut els informes següents :

Departament de Territori i Sostenibilitat ( Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental ).

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Departament d’Empesa i Ocupació ( Direcció General de Turisme ).

Tot hi haver-los sol·licitat fa mes de dos mesos no ha emès informe el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ( Direcció General de Desenvolupament Rural ), l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament de Cultura.

 

El projecte de construcció i la documentació que l’acompanya i a l’efecte de presentació d’al·legacions o reclamacions s’ha sotmès al tràmit d’exposició pública pel termini d’un mes amb insercions d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data dinou de gener de 2015 i en Diari Regió 7 de data dinou de gener de 2015.

Durant el termini d’exposició pública per a la presentació d’al·legacions no se n’hi han presentat.

Vist el que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, del text refós de la Llei d’urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Vist l’informe del tècnic municipal.

Per tot això abans esmentat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar de manera prèvia el “ Projecte de construcció d’una piscina i un porxo per a usos d’esbarjo i sol·licitud d’activitat de turisme rural a la masia de Cal Rebotit “, presentat per Joan Maria Reig Grabau.

Segon.- Trametre aquesta aprovació juntament amb el projecte i la documentació que l’acompanya a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya per la seva aprovació definitiva.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb el vots favorables del grup de Convergència i Unió i l’abstenció de la regidora d’Independents per Viver i Serrateix - PM.

5 – APROVACIÓ DE LA RATIFICACIÓ DELS NOUS ESTATUTS DE L ‘AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ.

Amb la denominació Agència de Desenvolupament del Berguedà integrada per diferents administracions públiques i agents del territori es va aprovar una modificació estatutària que preveu com a objectius principals el desenvolupament de mesures i accions per afavorir una major cohesió i coordinació interorganitzativa, i augmentar la competitivitat i el desenvolupament global de la comarca del Berguedà. L’Agència actua, per tant, com a motor de desenvolupament del territori i fixa com a finalitats principals l’impuls de la competitivitat i la innovació, la dinamització i la facilitació del mercat de treball.

L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària que cal adoptar i que comporta, entre altres, l’adscripció de l’Agència a un dels ens que en formen part (Disposició Addicional 20a de la Llei 30/1992 en la redacció donada per la LRSAL) essent inicialment el Consell Comarcal del Berguedà, atenent a la major aportació anual (DA 20.2.f) i, alhora, a la major població (DA 20.2.h) d’aquest ens consorciat; això no obstant, es preveu també en la proposta d’estatuts que en l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà igualment als criteris normatius de prioritat previstos normativament i referits en qualsevol cas al primer dia de l’exercici pressupostari, d’acord amb la disposició esmentada.

Amb la modificació estatutària per adaptació a la LRSAL, s’ha proposat també l’adaptació dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en el règim, organització i funcionament intern, ensems a qüestions menys rellevants provocades arrel del funcionament de més d’un any des de la seva darrera modificació.

La Junta General de l’Agència que va tenir lloc el passat 22 de desembre es va acordar aquesta modificació estatutària i el seu sotmetiment a informació pública preceptiva per un període de 30 dies. Per tant, correspon ara la ratificació de la modificació per part de tots els ens consorciats.

Fonaments de dret:

Primer.- L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins d’interès comú.

Segon.- Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els estatus.

Tercer.- Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i per tant amb un major detall aquests ens. Concretament l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts del consorci preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als articles 313 i següents.

Quart.- L’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú contempla aquesta organització i la Disposició addicional 20a. de la Llei, introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local estableix que els estatuts del consorci han de determinar l’administració pública d’adscripció d’aquest amb els criteris de prioritat que s’hi estipulen i disposa que estan subjectes al règim pressupostari, de comptabilitat i control d’aquest ens d’adscripció.

Cinquè.- La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2 ROAS.

Sisè.- Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 1174/1987, informes que consten a l’expedient.

Setè.- La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió Informativa en els ens que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que determinen, entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre altres, del ROF.

D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, previ dictamen de la comissió informativa corresponent, l’adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar i ratificar la modificació dels Estatuts de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà acordada per la Junta General de l’Agència en data 22 de desembre de 2014, d’acord amb el text que figura adjunt.

Segon. Notificar aquest acord a l’Agència als efectes de la informació pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

7 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 2 I ÚLTIMA I DE LA SEVA FACTURA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA MUNICIPAL “ .

L’Ajuntament de Viver i Serrateix està executant l’actuació de títol “ MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA MUNICIPAL “ actuació finançada en part per la Diputació de Barcelona dins el seu programa de Xarxa de Governs Locals.

Atès que l’actuació objecte d’aquesta primera certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat de la segona i última certificació per l’execució del contracte d’execució de l’actuació de títol “ Millora de la xarxa d’aigua municipal “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar la segona i última factura en referència a l’actuació “ Millora de la xarxa d’aigua municipal “ lliurada per Aïllaments i Instal·lacions Rial, S.L, número 2015142 de data 03/03/2015 i per import de 81.783,43 €, així com la certificació lliurada pel tècnic director de l’obra i conformada pel contractista.
Tercer.- Trametre la documentació a la Diputació de Barcelona per tal que tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta actuació.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix - PM.

8 – APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2015.

Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació “ PLANS OCUPACIÓ ” per a la qual no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant nous ingressos no previstos, en el pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.

Despeses que cal finançar:

1/ Crèdits extraordinaris:

 

Partida

Nom

Proposta de consignació

929.467.00

CONSORCI-AGENCIA DESENVOLUPAMENT

25.610,01

 

Finançament que es proposa:

1/ Nous ingressos per compromís amb l’Excma Diputació de Barcelona.

 

Partida

Nom

Previsió inicial

Prev. definitiva

Diferència

 

461.00

DIPUTACIO – PP.00

12.000,00

27.610,01

15.610,01

 

Total finançament : 27.610,01

 
             

FONAMENTS DE DRET

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990.2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.

3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.

4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.

És per tot això abans exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 1/2015 que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals i nous ingressos efectivament recaptats, del pressupost vigent de la corporació.

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

9 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No n’hi han.

4 – PRECS I PREGUNTES

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

DATA DE LA SESSIÓ : DEU DE JUNY DE 2015.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

: RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS-TINENT D’ALCALDE.

: NATIVITAT USÓN PONS-REGIDORA

: ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA

:JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores i trenta minuts i en compliment del que disposa l’article 36 del R.D 2568/1986 de 28 de novembre, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 01 D’ABRIL DE 2015.

Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 01 d’abril de 2015, és aprovada per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària amb els números del 07 al 08 de l’any 2015.

El Ple es dóna per assabentat de les resolucions esmentades i s’aproven per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix - PM.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i dotze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.L’Alcaldessa.

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT, CELEBRADA EL DIA TRETZE DE JUNY DE 2015.

A la sala d’actes de l’Ajuntament, essent les tretze hores del dia tretze de juny de 2015, van concórrer, de conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 29 de juny, del Règim Electoral General i el 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de Les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els regidors electes a les últimes eleccions locals celebrades el dia 25 de maig de 2015, que es relacionen : Ramon Maria Pujol Pagerols, Isabel Serra Montañà, Maria Alba Rovira Casas, Joan Simon Esquius i Xavier Sancliments Massanés, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament.

 

Declarada oberta la sessió, pel secretari acc. es procedeix a cridar els regidors electes de major i menor edat dels presents, a l’objecte de formar la Mesa d’Edat, que serà presidida pel de major edat i de la que serà secretari el de la corporació, segons estableix l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 15 de juny i l’article 37.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, corresponent la designació al Sr. Ramon Pujol Pagerols i la Sra. Maria Alba Rovira Casas, que passen ocupar el lloc destinat a l’efecte, quedant constituïda la Mesa d’Edat per :

Presidenta : Ramon Pujol Pagerols.

Vocal : Maria Alba Rovira Casas.

Secretari acc : Miquel Macià Viladomat.

Seguidament, pel secretari acc, es dóna lectura a les disposicions aplicables a la constitució dels nous Ajuntaments, entre elles les contingudes als articles 195 de la Llei Orgànica 5/85, de 9 de juny, als que donà lectura el secretari acc. Tots els regidors electes manifesten que no els afecta cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda.

El secretari informa que els candidats electes, de conformitat amb allò que disposa l’apartat 5 de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada en aquest punt per l’article 4 de la Llei 9/1991, de 22 de març, han formulat declaració sobre causes de possible incompatibilitat sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que les proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics.

 

A continuació, de conformitat amb l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, que estableix que en el moment de la presa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec de regidor, els candidats electes han de jurar o prometre acatament a la Constitució, es passa a formular, per part del secretari acc. a cadascun dels electes la següent pregunta :

“ Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor acomplir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Viver i Serrateix amb lleialtat a S.M el Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ? “.

En primer lloc, promet per imperatiu legal el President de la Mesa Sr. Ramon Pujol Pagerols tot afegint el següent : “ Que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, Lliure i Sobirà “.

A continuació la resta de regidors, els quals responen :

 • Xavier Sancliments Massanés : Sí ho prometo per imperatiu legal tot i afegint el següent : “ Que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, Lliure i Sobirà “.
 • Isabel Serra Montañà : Sí ho prometo per imperatiu legal tot i afegint el següent : “ Que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, Lliure i Sobirà “.
 • Maria Alba Rovira Casas : Sí ho prometo per imperatiu legal tot i afegint el següent : “ Que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, Lliure i Sobirà “.
 • Joan Simon Esquius : Sí ho prometo per imperatiu legal tot i afegint el següent : “ Que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, Lliure i Sobirà “.

Realitzades les promeses anteriors, la Mesa declara constituïda la Corporació, en concórrer la totalitat dels regidors electes, en la forma següent :

Nom i Cognoms Llista electoral.

Isabel Serra Montañà. Convergència i Unió.

Maria Alba Rovira Casas. Id.

Ramon Maria Pujol PagerolsId.

Joan Simon Esquius. Id.

Xavier Sancliments Massanés Id.

Immediatament després de la Constitució de la corporació, pel secretari es dona lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, que estableix el procediment per a l’elecció de l’Alcalde.

Son candidats a Alcalde tots els regidors electes.

Efectuada la votació pels regidors, mitjançant paperetes secretes, i realitzat l’escrutini, es produeix el següent resultat :

ISABEL SERRA MONTAÑÀ. 5 vots.

A l’haver obtingut la candidata Sra. Isabel Serra Montañà la majoria absoluta dels vots, de conformitat amb el que disposa l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, el President de la Mesa d’Edat proclama Alcalde electe de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a la Sra. ISABEL SERRA MONTAÑÀ, pel partit de Convergència i Unió.

Acte seguit, i de conformitat amb els articles 18 del R.D. Legislatiu 781/86, de 18 d’abril i 40.2 del ROF de les Entitats Locals, per part del secretari acc, es formula a la Sra. Isabel Serra Montañà, la següent pregunta :

“ Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcaldessa de Viver i Serrateix, amb lleialtat a S.M. el Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?”.

Contesta la Sra. Isabel Serra Montañà : Sí ho prometo per imperatiu legal.

A continuació, per tal de donar compliment al que disposa l’article 36.2 del ROF de les Entitats Locals, es realitza un Arqueig Extraordinari en el dia de la data.

L’acte es dona per acabat essent les tretze hores i vint minuts del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau. L’Alcaldessa.

 

DATA DE LA SESSIÓ : VUIT DE JULIOL DE 2015.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQIUS – REGIDOR.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANES – REGIDOR.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 – INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DEL DECRET SOBRE NOMENAMENT DE TINENT D’ALCALDE I DELEGACIONS D’ALCALDIA.

Per la Sra. Alcaldessa s’informa que amb data trenta de juny de 2015, ha dictat el Decret que en la seva part resolutiva diu així :

“Atès que s'ha constituït formalment el nou Ajuntament, en sessió extraordinària del dia tretze de juny actual, és necessari procedir al nomenament de tinent d'alcalde.

Ateses les atribucions conferides per l'article 43 i següents del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, i amb la finalitat d'aconseguir una major eficàcia i celeritat en la gestió dels assumptes municipals, es considera convenient delegar atribucions en els regidors electes.

Vistos els articles 51.2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

D I S P O S O :
Primer. Nomenar tinent d'alcalde, al regidor Sr. Ramon Maria Pujol Pagerols.

Al tinent d'alcalde, com a tal, li correspondrà substituir en la totalitat de les seves funcions, en els casos d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves atribucions, així com portar a terme les funcions d'alcalde en els supòsits de vacant a l'alcaldia fins que prengui possessió el nou alcalde.

Segon. Conferir les següents delegacions genèriques, per a la direcció dels serveis corresponents i la gestió en general dels seus assumptes:

 • A la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldia, Hisenda, TIC i Serveis Socials.
 • Al Sr. Ramon Maria Pujol i Pagerols, Obres i Medi Ambient.
 • Al Sr. Joan Simon Esquius, Urbanisme, Cultura.
 • Al Sr. Xavier Sancliments Massanés, Patronat i Joventut.
 • A la Sra. Alba Rovira Casas, Tresoreria i Serveis.

Tercer. Insertar en el Butlletí Oficial de la província edicte posant en coneixement públic els nomenaments esmentats i les delegacions atorgades “

En conseqüència, el Ple es dona per assabentat i ratifica el Decret esmentat per unanimitat de tots els assistents.

2 - ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DELS PLENS.

Segons l'article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, d'acord amb el redactat donat per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, els municipis de menys de 5000 habitants han de celebrar una sessió ordinària com a mínim cada tres mesos.Tenint en compte aquesta disposició, la Sra. Alcaldessa proposa de celebrar les sessions ordinàries el quart dimecres dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les 20 hores. En el cas que aquest dia fos dia festiu, la sessió es traslladarà al dimecres posterior.Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

3 - NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

Atès que segons l'article 116 de la Llei 7/1985, és obligatòria l'existència d'una Comissió Especial de Comptes que té com a funció l'informe previ dels comptes anuals, a proposta de la Sra. Alcaldessa, per unanimitat, s'acorda :

Constituir la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament, amb els següents components :

 • Presidenta : Sr. Isabel Serra Montañà.
 • Vocals : Sra. Maria Alba Rovira Casas i Sr. Xavier Sancliments Massanés.

4 - NOMENAMENT DE TRESORER.

Atès que el càrrec de tresorer en un municipi de les característiques de Viver i Serrateix pot recaure en un regidor municipal, la Sra. Alcaldessa proposa nomenar per aquest càrrec a la Sra. Maria Alba Rovira Casas.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – ESTABLIMENT DE LES INDEMNITZACIONS PER L’ASSISTÈNCIA ALS PLENS I RETRIBUCIONS DE L’EQUIP DE GOVERN.

Per unanimitat dels assistents s’acorda que els regidors rebran una indemnització per assistència efectiva als Plens per import de 350,00 euros.

Pel que fa a l’Alcaldessa cobrarà el 75 % del sou que disposi la Generalitat en el seu règim de subvencions a càrrecs locals.

6 – NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A LA MANCOMUNITAT BERSOLS.

Atès que s’ha produït un canvi en els regidors de l’Ajuntament a conseqüència de la eleccions locals, és necessari nomenar als dos nous representants de l’Ajuntament a la Mancomunitat Bersols.

Es proposa que els representants siguin la Sra. Isabel Serra Montañà i la Sra. Maria Alba Rovira Casas.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

7 - NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ.

Atès que després de constituïts els Ajuntaments s’ha de nomenar els representants dels mateixos a els Ens dels quals forma part l’Ajuntament, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Únic.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà a la Sra. Isabel Serra Montañà i com a suplent al Sr. Joan Simon Esquius.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

8 - NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ MUNICIPAL.

Atès que després de constituïts els Ajuntaments s’ha de nomenar els representants dels mateixos a els Ens dels quals forma part l’Ajuntament, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Únic.- Nomenar representants de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a les persones següents :.

Alcaldessa- Presidenta : Isabel Serra Montañà.

Regidors : Ramon Maria Pujol Pagerols.

: Alba Rovira Casas.

Tècnic : Josep Ramon Busquets Plana – Tècnic de l’Ajuntament.

Secretari : Miquel Macià Viladomat, sec-int acc.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

9 – APROVACIÓ DEL PROGRAMA ANUAL DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL DE BERGUEDÀ VERD.

El Diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona ha tramès el Programa Anual 2015, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd.

Aquest programa ha estat aprovat per una comissió de treball, d’acord amb el que estableix el “Conveni Marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, la Quar, Sagàs, Santa Maria de Merlès, Vilada, Viver i Serrateix i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd per a l’execució d’un Pla Marc de Restauració i Millora Forestal”.

Atès que procedeix l’aprovació d’aquest programa per totes les parts signants del Conveni marc.

Atès que el Programa es considera degudament justificat.

Per tot això suara esmentat, es proposa al Pla l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar el Programa Anual 2015, que desenvolupa el Pla Marc de Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd.

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona i a l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

10 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 I 2 I DE LES SEVES FACTURES, DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ ADEQUACIÓ DE LES ZONES DE CONTENIDORS DE VIVER, SERRATEIX I SANT JOAN DE MONTDARN “

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha executat l’actuació de títol “ Adequació de les zones de contenidors de Viver, Serrateix i Sant Joan de Montdarn “ actuació finançada per la Diputació de Barcelona dins el seu programa de Xarxa de Governs Locals.

Atès que l’actuació objecte d’aquesta certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat de les certificacions 1 i 2 per l’execució del contracte d’execució de l’actuació de títol “Adequació de les zones de contenidors de Viver, Serrateix i Sant Joan de Montdarn “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar les certificacions 1 i 2 i les seves factures en referència a l’actuació “Adequació de les zones de contenidors de Viver, Serrateix i Sant Joan de Montdarn “ lliurada per Construccions Juvell, SCCL, número 41 de data 27/05/2015 i per import de 19.395,75 €, i número 51 de data 30/06/2015 i per import de 6.384,40 €.
Tercer.- Trametre la documentació a la Diputació de Barcelona per tal que tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta actuació.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

11 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 I ÚNICA I DE LA SEVA FACTURA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “ ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE SANT JOAN DE MONTDARN FINS AL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL “

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha executat l’actuació de títol “ Arranjament i millora del camí de Sant Joan de Montdarn fins al límit del terme municipal “ actuació finançada en part per la Diputació de Barcelona dins el seu programa de Xarxa de Governs Locals.

Atès que l’actuació objecte d’aquesta certificació ha estat realitzada de manera satisfactòria i que compta amb el vist-i-plau del contractista i del director de l’obra, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat de la certificació única per l’execució del contracte d’execució de l’actuació de títol “Arranjament i millora del camí de Sant Joan de Montdarn fins al límit del terme municipal “ i fer constar que aquesta s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.
Segon.- Aprovar la certificació 1 i única i la seva factura en referència a l’actuació “Arranjament i millora del camí de Sant Joan de Montdarn fins al límit del terme municipal “ lliurada per Graves i Excavacions Castellot, número 50464 de data 26/06/2015 i per import de 81.132,07 €
Tercer.- Trametre la documentació a la Diputació de Barcelona per tal que tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta actuació.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i quaranta-tres minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau. L’Alcaldessa.

DATA DE LA SESSIÓ : 30 DE SETEMBRE DE 2015.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR

XAVIER SANCLIMENTS MASSANÉS.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( 10/06/2015, 13/06/2015, 08/07/2015).

Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions extraordinàries de dates deu de juny de 2015, tretze de juny de 2015 i vuit de juliol de 2015, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària amb els números del 10 al 15 de l’any 2015.

El Ple es dóna per assabentat i ratifica les resolucions esmentades i s’aproven per unamitat de tots els assistents.

3 – CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE MILLORES AL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX.

Vist el projecte de títol “ Millores al Monestir de Santa Maria de Serrateix “.

Atès el que disposa l’article 101.1 i 138.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP)i els concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Atès que per part del secretari-interventor s’ha acreditat la existència de partida pressupostària suficient per atendre la despesa.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar i autoritzar la despesa per import de 53.129,02 euros, amb càrrec a la partida següent :

336/610.00

DIBA XGL - REHAB.MONESTIR DE SERRATEIX

53.129,02

 

del pressupost de l’any 2015.

Segon.- Adjudicar l’execució de l’obra a l’empresa Josep Gamisans Solà, NIF : 39.359.762 – T, amb domicili al c/ Major – 65 – 2 – 2 de 08692 – Puig-Reig.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari.

Quart.- Facultar l’alcaldessa per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer efectius els acords precedents.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

4 - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’ANY 2014.

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat local.

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès el preceptiu informe. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de data 25 d’agost de 2015, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.

 

Per tot això exposat, i d’acord amb els articles 208 a 212 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2014.

Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2016.

Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2016.

Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.

Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:

Primer. Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2016 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi:

 

- Viver : sis d’agost i vint-i-nou de setembre.

- Serrateix : nou de maig i sis d’agost.

- Sant Joan de Montdarn : sis d’agost i vint-i-nou d’agost.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació “

6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Per unanimtat dels assistents, s’acorda d’incloure en l’ordre del dia les temes que s’aproven a continuació.

6 – 1 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – APROVACIÓ DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2015.

Atès que cada any la Diputació de Barcelona ha facilitat els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.

Considerant que les dades facilitades són correctes, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de l’any 2015 :

Data revisió Total habitants Homes Dones

31/12/2014 168 90 78

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

6 – 2 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – CONTRACTACIÓ DE L’OBRA D’ACTUACIONS DE MILLORA A LA XARXA D’AIGUA.

Vist el projecte de títol “ Actuacions de millora a la xarxa d’aigua “.

Atès el que disposa l’article 101.1 i 138.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP)i els concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Atès que per part del secretari-interventor s’ha acreditat la existència de partida pressupostària suficient per atendre la despesa.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar i autoritzar la despesa per import de 59.934,47 euros, amb càrrec a la partida següent :

161/610.00

DIBA XGL – MILLORES XARXA D’AIGUA

59.934,47

 

del pressupost de l’any 2015.

Segon.- Adjudicar l’execució de l’obra a l’empresa Aïllaments i Instal.lacions Rial, S.L, CIF : B-60037561, amb domicili al Passeig de la Indústria - 34 de 08600 – Berga.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari.

Quart.- Facultar l’alcaldessa per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer efectius els acords precedents.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

6 – 3 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE L’ENTORN DEL NUCLI DE SANT JOAN DE MONTDARN.

Vist el projecte de títol “ Condicionament i millora de l’entorn del nucli de Sant Joan de Montdarn “.

Atès el que disposa l’article 101.1 i 138.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP)i els concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Atès que per part del secretari-interventor s’ha acreditat la existència de partida pressupostària suficient per atendre la despesa.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar i autoritzar la despesa per import de 50.000,00 euros, amb càrrec a la partida següent :

1532/610.00

DIBA XGL – ACT. PLAÇA ST. JOAN MOTDARN.

110.000.00

 

del pressupost de l’any 2015.

Segon.- Adjudicar l’execució de l’obra a l’empresa Aïllaments i Instal.lacions Rial, S.L, CIF : B-60037561, amb domicili al Passeig de la Indústria - 34 de 08600 – Berga.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari.

Quart.- Facultar l’alcaldessa per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer efectius els acords precedents.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

7 – PRECS I PREGUNTES.

Per part del Sr. Ramon Maria Pujol Pagerols, es fa el prec per tal que s’inclogui en el redactat de l’acta la reflexió que a continuació és transcrita de manera literal :

“Com a tinent d’alcalde, regidor d’obres i medi ambient, arran de les manifestacions escrites per la passada regidora a l’oposició en la campanya electoral per les ultimes eleccions municipals i que afectaven a la meva persona de forma directa, voldria que constés en acta el següent :

Totes les accions que he dut a terme i les desicions que he pres en el transcurs de la meva regidoria, han tingut sempre per objectiu ajudar a la gent del nostre municipi en el seu conjunt. Amb aquesta voluntat i davant la falta d’entesa entre l’equip de govern i la passada regidora a l’oposició, amb les dificultats de treball que aixó comportava, es va prendre la desició de demanarli la dimisió, sense intenció de desacreditarla en cap moment “.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i quaranta-dos minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

DATA DE LA SESSIÓ : 04 DE NOVEMBRE DE 2015.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANÉS-REGIDOR

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 – APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS ANY 2016.

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords :

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2016 i següents, així com el seu text refós.

 

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

 

Ordenança fiscal núm. 1

reguladora de l’impost sobre bens immobles.

Ordenança fiscal núm. 8

reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals.

 

Tercer.- Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:

 

Ordenança fiscal núm. 18

reguladora de la taxa per a la cessió de l’ús dels locals municipals.

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

4 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL CORRESPONENT A L’ANY 2016.

Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2016, elevat a aquesta corporació local per la Sra. Presidenta, en la forma prevista per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març , i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:

Estat d’Ingressos :

Capítol. Concepte. Import

I IMPOSTOS DIRECTES 45.000,00

II IMPOSTOS INDIRECTES 15.000,00

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 119.350,00

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 172.069,30

V INGRESSOS PATRIMONIALS 1.100,00

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 289.620,48

TOTAL INGRESSOS : 644.639,32

Estat de despeses :

Capítol. Concepte. Import

I DESPESES DE PERSONAL 38.800,00

II DESPESES BENS COR I SERVEIS 227.816,53

III DESPESES FINANCERES 0,00

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 71.600,00

VI INVERSIONS REALS 292.909,04

IX PASSIUS FINANCERS 13.513,75

TOTAL DESPESES : 644.639,32

Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

 1. Funcionaris de carrera :

Denominació. Nombre. Ocupades. Vacants. Grup.

1 Funcionaris d'habilitació estatal :

1.1 Subescala Secretaria.

Secretaria - Intervenció. Exempt. 0 0 -

B) Personal laboral :

1 Personal laboral fix a temps parcial -

1 Cap major Administratiu adm. General. 1/3 jornada.

1.1 Administració General. 1 1 0 -

Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

i sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les

vint hores i vint-i-nou minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

DATA DE LA SESSIÓ : 25 DE NOVEMBRE DE 2015.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON Mª PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDOR

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

XAVIER SANCLIMENTS MASSANÉS – REGIDOR.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS ( 30/09/2015 i 01/11/2015).

Una vegada llegits els esborranys de les actes de la sessions ordinària de data trenta de setembre de 2015 i extraordinària de data quatre de novembre de 2015, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte de l’últim Decret emès des de la última sessió ordinària amb el número 16 de l’any 2015.

El Ple es dóna per assabentat de les resolucions esmentades i s’aproven per unanimitat de tots els assistents.

3 – APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DELS FONS SUPRAMUNICIPALS DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ LOCAL ANY 2015.

Entenent que la Generalitat de Catalunya aprovarà les distribucions als municipis, de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons Català de Cooperació Local de Catalunya, per l’any 2015.

Atès que les quantitats atorgades s’hauran de destinar a ens supramunicipals legalment constituïts , tant siguin comunitats, mancomunitats o consorcis, o al Consell Comarcal corresponent.

Per això exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :

Primer.- Designar l’Agència de Desenvolupament del Berguedà com a beneficiària del total de la subvenció del capítol de la prestació supramunicipal de serveis del Fons Català de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2015 i següents per les prestacions supramunicipals que en el seu moment convinguin, com assessorament, redacció d’estudis i projectes i promoció del municipi, entre d’altres.

Segon.- Condicionar aquesta aportació a l’aprovació per part de la Generalitat de la distribució dels esmentats fons.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

4 – APROVACIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE DESPESA A L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ PER LA RENOVACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA PER UN PERÍODE DE 6 MESOS A MITJA JORNADA A L’AUXILIAR ADMINISTRATIVA ( 8.234,00 € ).

L’Ajuntament de Viver i Serrateix i amb el suport tècnic administratiu de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, té contractada com a auxiliar administrativa a la Sra. Ester Bertràn González, DNI : 33.886.993-N mitjançant un Pla d’Ocupació de la Diputació de Barcelona.

Atès que el període de contractació de l’esmentada senyora està a punt d’extingir. Atès que l’acumulació de tasques pendents que s’han de dur a terme en aquest Ajuntament és força important i per tant resulta d’especial interès la renovació del contracte a la Sra. Ester Bertran González.

Atès que la renovació d’aquest contracte s’ha de dur a terme per part de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Sol·licitar a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, la pròrroga del contracte d’auxiliar administrativa de la Sra. Ester Bertràn González, DNI : 33.886.993 – N, amb destí a l’Ajuntament de Viver i Serrateix, amb una durada de sis mesos a mitja jornada i amb les condicions pactades amb l’Ajuntament de Viver i Serrateix, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i la treballadora objecte de renovació.

Segon.- Aprovar la transferència de la despesa a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà per import de 8.234,00 euros, per atendre els pagaments ocasionats per la prorroga en l’esmentat contracte.

Tercer.- Establir que la transferència de la despesa es durà a terme el dia 02 de gener de 2016 i que la despesa per tant es computarà al pressupost de despeses d’aquest Ajuntament corresponent a l’any 2016.

Sotmesa la proposta a votació, la proposta és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’ALTA AL SERVEI DE SEU-E, TRANSPARÈNCIA I E-TAULER.

Atès que en data ú de gener de 2016, entra en vigor la Llei de la Transparència.

Atès que aquest Ajuntament no disposa de l’aplicació de SEU Electrònica i és necessari demanar l’alta al servei per disposar de l’aplicatiu de Transparència.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d'alta al Servei.

Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica www.seu.cat/consorciaoc

Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

6 – APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA RETALLADA DEL 48% DELS AJUTS DEL 2014 A LES ZONES DE MUNTANYA I DESFAVORIDES DE CATALUNYA.

La Política Agrària Comuna té en compte l’estructura social de l’agricultura i les desigualtats estructurals i naturals entre les diverses zones del territori de la Unió Europea. En aquest sentit s’han adoptat mesures especials adaptades a les zones agràries més desfavorides en quan a les condicions naturals de producció, en particular les adreçades a mantenir unes rendes raonables a la pagesia d’aquestes zones, amb la finalitat de garantir el manteniment de l’espai natural en les zones de muntanya i en determinades zones desfavorides, ja que la pagesia contribueix amb la seva activitat a una funció fonamental al respecte, doncs el previsible deteriorament d’aquestes zones agràries respecte a les altres zones agràries de la Unió Europea i l’existència de condicions de vida i de treball amb handicaps afavoreixen l’èxode agrari i rural, que es podria manifestar amb el temps en l’abandonament de terres abans mantingudes, i perjudicarien la viabilitat i poblament de zones la població de les quals depèn en bona mesura de l’economia agrària.

Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de les de muntanya abasten 352 municipis a Catalunya, la totalitat dels municipis de les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Ripollès, el Solsonès, la Terra Alta i la Val d’Aran, la quasi totalitat dels municipis de les comarques del Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues i la Garrotxa i a les comarques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Moianès, la Noguera, Osona, el Pla de l’Estany, la Segarra, el Segrià, la Selva, l’Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental una part dels seus municipis. En l’actualitat, els ajuts de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya abasten una superfície de més de 260.000 hectàrees que corresponen a poc més de 5.000 explotacions agràries.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya, va fer una primera millora significativa, el 2007, en els ajuts de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya, en disposar per primera vegada, des de la incorporació de l’Estat a la llavors Comunicat Econòmica Europea, de la possibilitat de configurar aquestes mesures en un Programa de Desenvolupament Rural (PDR) propi. Una segona millora significativa, el 2011, es va fer, de nou a proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya, a instàncies de la Resolució 671/VIII del Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que instava unànimement al Govern a “modificar el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013, per tal d’adequar els imports actuals de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya als costos addicionals i les pèrdues d’ingressos reals a Catalunya per les dificultats que planteja la producció agrària en aquestes zones”.

El Govern de la Generalitat, a iniciativa de la Unió de Pagesos de Catalunya, va acordar amb el conjunt de les organitzacions agràries més representatives de Catalunya, en el marc de la Taula Agrària celebrada el 2 de juliol del 2014, que els ajuts per a les indemnitzacions compensatòries, junt a la incorporació de joves i els ajuts a la modernització de les explotacions agràries siguin prioritaris en la programació del PDR de Catalunya, període 2014-2020 i en l’ús dels fons del desenvolupament rural, acord recollit unànimement a la Resolució 739/X del Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que insta al Govern a “respectar-ne les prioritats” acordades a l’esmentada Taula Agrària.

Arran de la liquidació del PDR de Catalunya, període 2007-2013, tot allunyant-se dels acords de la Taula Agrària i del Parlament de Catalunya i malmetent l’economia de la pagesia professional de les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha efectuat, durant el mes d’octubre del 2015, el pagament parcial d’un 52% dels ajuts d’indemnització compensatòria corresponents a l’any 2014 respecte a les zones de muntanya de Catalunya i que també vol traslladar a les zones desfavorides de Catalunya les properes setmanes.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR de Catalunya, període 2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i al 100% en zones desfavorides fora de les de muntanya del 2014, sense que això suposi una reducció de l’esforç anual del suport en aquestes mesures els propers anys.

Segon.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció, amb el prec a la Presidenta del Parlament de que en faci arribar una còpia a cada grup parlamentari, a:

 

Molt Honorable Sra. Carme Forcadell i Lluís

Presidenta del Parlament de Catalunya

Parc de la Ciutadella, s/n

08003 BARCELONA

Honorable Sr. Jordi Ciuraneta i Riu

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Gran Via de les Corts Catalanes, 612–614

08007 BARCELONA

Sr. Joan Caball Subirana

Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya

C/ Ulldecona, 21-31 2a planta

08038 BARCELONA

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta-tres minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica