Actes de 2012

DATA DE LA SESSIÓ : 04 D’ABRIL DE 2012.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON M. PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA VINT-I-VUIT DE DESEMBRE DE 2011.

Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data vint-i-vuit de desembre de 2011 és aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària amb els números de l’1 al 4 de l’any 2012.

El Ple es dóna per assabentat de les resolucions esmentades i s’aproven per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

3 – APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ORGT CORRESPONENT A L’ANY 2011.

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2011 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2011.

- Rebuts: 0,00 euros.

- Liquidacions: 1.014,35 euros.

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2011.

- Rebuts: 5.216,00 euros.

- Certificacions: 1.358,45 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2011 i aprovar-ne el seu contingut.

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2011 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2011.

- Rebuts: 0,00 euros.

- Liquidacions: 49,45 euros.

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2011.

- Rebuts: 313,89 euros.

- Certificacions: 0,00 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2011 i aprovar-ne el seu contingut.

4 – RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PLA D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL.

Pel la importància de l’assumpte i tot i que ja s’ha donat compte al Ple d’aquest acord en el seu punt 2, s’acorda de sotmetre a votació la ratificació del Decret 04/2012 amb el tenor literal següent:

“La Diputació de Barcelona ha redactat un conveni pel que s’estableix la normativa i instruccions d’adhesió al Pla d’Assistència Financera Local.

Per tal de poder dur a terme l’adhesió d’aquest municipi a l’esmentat conveni és necessària l’adopció d’aprovació d’un seguit de resolucions, és per això que

RESOLC:

 

Primer.- Que l’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació Catalana de Municipis de Catalunya, publicat al BOP de data 15 de març de 2012, amb què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local.

Segon.- Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat conveni, sol·licita a la Diputació de Barcelona un pagament per import de 248.028,24 euros, per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront de la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit:

Consell Comarcal.

· Suport a obres i serveis dels ens locals: 123.680,94 €

· Suport a obres i serveis dels ens locals: 60.000,00 €

Ajuntament.

· Ordenació del Territori i Urbanisme: 21.000,00 €

· Ordenació del Territori i Urbanisme: 12.000,00 €

· Suport financer de la GC als ens locals: 9.299,04 €

· Suport financer de la GC als ens locals: 22.048,26 €

TOTAL: 248.028,24 €

Tercer.- Que, en contraprestació pel pagament de l’import sol·licitat, l’Ajuntament transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Barcelona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.

Quart.- Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla d’Assistència Financera Local exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors.

Cinquè.- Que, per tal de garantir el compliment del que s’estableix en la Base 8.1 de les d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2008-2012, l’Ajuntament sol·licita que l’import que correspongui a subvencions del referit PUOSC, si n’hi ha, sigui ingressat al compte bancari del Consell Comarcal del Berguedà, que actua com a entitat col·laboradora de la Generalitat en la gestió d’aquestes subvencions“.

Sotmesa la proposta a votació es ratifica per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
No n’hi han.

6 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i dinou minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa.

DATA DE LA SESSIÓ : 30 DE MAIG DE 2012.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON M. PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 – INFORMACIÓ SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ANY 2010.

Per part de l’Alcaldia es dona compte de la resolució de data 26 d’abril de 2012 de l’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’any 2010.

El Ple resta assabentat i conforme amb la resolució esmentada.

2 – APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’ANY 2010.

Atès que no s’ha notificat en legal forma als membres de la Comissió Especial de Comptes la sessió de la mateixa, es dona compte de l’estat econòmic i de tramitació del Compte General de l’any 2010 i es proposa que es convoqui en legal forma als membres de l’esmentada comissió, que es realitzi en seu de comissió l’informe corresponent a l’any 2010 i que es realitzi un nou període d’exposició pública atès que l’anterior anunci s’ha publicat sense haver-se produït de manera correcte els tràmits anteriors.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable del grup de Convergència i Unió i el vot en contra del grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i disset minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa.

DATA DE LA SESSIÓ : 04 DE JULIOL DE 2012.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON M. PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS (04/04/2012 – 30/05/2012 ).

Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de data quatre d’abril de 2012 i extraordinària de data trenta de maig de 2012, són aprovades la primera per unanimitat i la segona per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i el vot en contra del grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària amb els números del 5 al 6 de l’any 2012.

El Ple es dóna per assabentat de les resolucions esmentades i s’aproven per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i el vot en contra del grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

3 – RATIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT AMB ALTRES AJUNTAMENTS I L’ASSOCIACIÓ BERGUEDÀ VERD PER L’EXECUCIÓ DEL PLA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA.

En data vint-i-un de febrer de 2012 es va signar el conveni marc de col.laboració entre l’Ajuntament d’Avià, l’Ajuntament de Borredà, l’Ajuntament de Casserres, l’Ajuntament de Montclar, l’Ajuntament de Montmajor, l’Ajuntament d’Olvan, l’Ajuntament de La Quar, l’Ajuntament de l’Espunyola, l’Ajuntament de Gironella, l’Ajuntament de Puig-reig, l’Ajuntament de Sagàs, l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès, l’Ajuntament de Vilada, l’Ajuntament de Viver i Serrateix, l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd i la Diputació de Barcelona, per l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal.

Atès que és requisit indispensable l’aprovació de l’adhesió per part del Ple d’aquest Ajuntament, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Ratificar la signatura del conveni de data vint-i-un de febrer de 2012 signat entre l’Ajuntament d’Avià, l’Ajuntament de Borredà, l’Ajuntament de Casserres, l’Ajuntament de Montclar, l’Ajuntament de Montmajor, l’Ajuntament d’Olvan, l’Ajuntament de La Quar, l’Ajuntament de l’Espunyola, l’Ajuntament de Gironella, l’Ajuntament de Puig-reig, l’Ajuntament de Sagàs, l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès, l’Ajuntament de Vilada, l’Ajuntament de Viver i Serrateix, l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd i la Diputació de Barcelona, per l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal.

Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació Berguedà Verd.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.

4 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Per unanimitat de tots els assistents s’acorda la conveniència de la inclusió a l’Ordre del dia del següent punt:

4 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS - ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.

Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència i el text dels seus Estatuts, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.

Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.

Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords.

Quart.- Delegar en l’Alcaldessa Sra. Isabel Serra Montañà per representar aquest Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.

Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipi per la Independència domiciliada al c/ Ciutat, 1, 08500 VIC i també a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – PRECS I PREGUNTES.

La regidora Sra. Nati Usón Pons, manifesta que en l’anunci publicat erròniament en el BOP en referència a l’aprovació del compte general any 2010 deia que s’havia emès informe favorable i que aquest no s’havia realitzat.

Conclou que vol que en el proper anunci d’aprovació del compte general 2010 sigui especificada aquesta circumstància.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i quinze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa.

DATA DE LA SESSIÓ : 10 D’OCTUBRE DE 2012.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON M. PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (04/07/2012).

Una vegada llegits l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data quatre de juliol de 2012, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària amb els números del 7 al 9 de l’any 2012.

El Ple es dóna per assabentat de les resolucions esmentades i s’aproven per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

3 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2013.

Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2013.

Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.

Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:

Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2013 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi:

- Serrateix: sis d’agost i trenta de setembre.

- Viver: sis d’agost i trenta de setembre.

- Sant Joan de Montdarn: sis d’agost i vint-i-nou d’agost.

Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació.

4 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES (ACTUALMENT DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT) I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA QUE S’HI ADHEREIXIN PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI.

Per part del Consell Comarcal del Berguedà s’ha presentat per a la seva aprovació la proposta de conveni amb el text íntegre següent:

“Conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i els Ajuntaments de ..........................., ..............................., ................................., ..........................., ..........................., .............................. i ................................... per a la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial d'aquests municipis

Barcelona, ...............................

REUNITS

El Sr. , del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en nom i representació de la Generalitat de Catalunya.

 

L’Il·lm. Sr. , Alcalde de l'Ajuntament de ........................, en nom i representació d'aquest ens local.

L’Il·lm. Sr. , Alcalde de l'Ajuntament de ..............................., en nom i representació d'aquest ens local.L’Il·lm. Sr. , Alcalde de l'Ajuntament de ............................, en nom i representació d'aquest ens local.

L’Il·lm. Sr. , Alcalde de l'Ajuntament de ..............................., en nom i representació d'aquest ens local.

L’Il·lm. Sr. , Alcalde de l'Ajuntament de ..........................., en nom i representació d'aquest ens local.L’Il·lm. Sr. , Alcalde de l'Ajuntament de .............................., en nom i representació d'aquest ens local.

i l'Il·lm. Sr. , Alcalde de l'Ajuntament de ............................., en nom i representació d'aquest ens local.

Les parts es reconeixen capacitat i representació per a signar aquest conveni i als efectes esmentats

EXPOSEN

I.- L'article 23 de la Llei 19/2003, del taxi, preveu la coordinació intermunicipal en les zones on hi ha interacció o influència recíproca entre serveis de transport de diferents municipis, de manera que

l'ordenació adequada dels serveis transcendeixi els interessos de cada un dels municipis de la zona.

II.- De conformitat amb l'exposat anteriorment, els ajuntaments de .........................., .........................., ................................., ................................, ..................................., ............................... i ................................. consideren necessària la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit dels seus termes municipals, de tal manera que els taxis de tots aquests municipis puguin actuar conjuntament en qualsevol dels seus termes municipals.

III.- El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, com a administració competent en matèria de transport interurbà a Catalunya, valora positivament la iniciativa d’aquests ajuntaments atès que pot contribuir a la millora dels serveis de transport públic que es desenvolupen entre el seus respectius termes municipals, concretament dels servei de taxi.

IV.- En conseqüència, les parts, mitjançant aquest instrument, estableixen un marc de col·laboració en el qual es concreten les actuacions a desenvolupar per a la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial dels municipis de ............................., ............................., ................................., .................................., ..............................., ............................... i ......................................

Per tot plegat, i d'acord amb aquestes consideracions, les parts

ACORDEN

Primer.- Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte definir les actuacions de les parts per a la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial dels municipis de ..........................., ........................, .............................., ...................................., .................................., .................................. i ................................

Segon.- Prestació conjunta territorial

Els ajuntaments de ................................, ..............................., ..............................., .............................., ......................................., ..................................... i .................................. es comprometen a permetre la prestació del servei de taxi en els seus respectius termes municipals als titulars de llicències de taxi de qualsevol dels municipis esmentats.

Tercer.- Tarifes

Els ajuntaments de ............................., ................................, ............................, ................................., ................................., ..................................... i ............................... es comprometen a aplicar les mateixes tarifes al serveis de taxi que tinguin origen i destinació en qualsevol dels seus termes municipals.

Quart.- Atorgament de llicències

Cadascun dels ajuntaments signants d'aquest conveni mantindran la seva competència d'atorgament de les llicències per a prestar els serveis urbans de taxi corresponents al seu municipi reconeguda en l'article 5 de la Llei 19/2003, del taxi.

Cinquè.- Compromís del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en la seva qualitat administració competent en matèria de transport interurbà a Catalunya, dona la seva conformitat a la prestació conjunta del servei de taxi en els municipis de ..............................., ............................, ..............................., ...................................., ..............................., ............................. i .........................., i es compromet a donar suport legal i tècnic per a la seva correcta implementació.

Sisè.- Comissió de seguiment

Als efectes de vetllar pel correcte desenvolupament de l'objecte d'aquest conveni, es crea una Comissió de Seguiment integrada per un representant de cadascuna de les parts signants. El règim de funcionament d'aquesta Comissió es determinarà per mutu acord.

Setè.- Vigència

Aquest conveni tindrà una vigència d'un any, a comptar des de la data de la seva signatura, prorrogable anualment per mutu acord de les parts.

Vuitè.- Incompliment

La no observació per qualsevulla de les parts de les obligacions establertes en aquest Conveni facultarà a les restants a exigir-ne el seu compliment efectiu, i en cas que aquest no es produeixi, la resolució del Conveni.

Novè.- JurisdiccióLes qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest Conveni que no puguin ser resoltes per la Comissió de Seguiment prevista en el pacte sisè d’aquest Conveni, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat, se signa aquest Conveni en vuit exemplars i a un sol efecte en el lloc i data indicats a l'encapçalament “.

És per tot això que i una vegada valorada la proposta es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar la proposta de conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (actualment Departament de Territori i Sostenibilitat) i els ajuntaments de la comarca que s’hi adhereixin per a la prestació conjunta del servei de taxi.

Segon.- Facultar a l’Alcaldessa Sra. Isabel Serra Montañà, tant àmpliament com en dret sigui necessari per fer efectiu l’acord següent.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU I DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

Atès que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la seva sessió de data 05 de juny de 2012 va adoptar l’acord de requerir a l’Ajuntament de Viver i Serrateix que iniciés els tràmits per la renovació dels càrrecs de Jutge de Pau i Jutge de Pau substitut, atès que estava a punt d’espirar el termini de quatre anys pels quals son nomenats.

Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix va iniciar els tràmits per les renovacions dels càrrecs esmentats amb la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de data trenta-un de juliol de 2012, amb la exhibició de l’anunci al Jutjat de Primera Instància de Berga i al taulell d’anuncis del Jutjat de Pau de Viver i Serrateix, oferint un termini de quinze dies a comptar des de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que els possibles interessats aportessin dins aquest termini la documentació necessària.

Atès que s’ha presentat una sol·licitud pel càrrec de Jutge de Pau Titular corresponent a: Antoni Cots Soler, nascut a Barcelona el dia 26/07/1970, amb DNI 39354721 - L, domiciliat a la casa de Les Cots de Sant Joan, i de professió treballador agrícola – ramader.

Actualment ostenta el càrrec de Jutge de Pau titular.

I Atès que s’ha presentat una sol·licitud pel càrrec de Jutge de Pau Substitut corresponent a: Josep Vilanova Plans, nascut a Viver i Serrateix el dia 18/10/1957, amb DNI 39317034 - Y, domiciliat a la casa de Vilanova, i de professió treballador agrícola - ramader.

Es per tot això, que es proposa al ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Atès que s’ha verificat que els sol·licitants no es troben incapacitats per l’ ingrés a la carrera judicial, en virtut del que disposa l’article 303 de la LOPJ, proposar pel càrrec de Jutge de Pau Titular el Sr. Antoni Cots Soler, nascut a Barcelona el dia 26/07/1970, amb DNI 39354721 - L, domiciliat a la casa de Les Cots de Sant Joan, i de professió treballador agrícola – ramader i pel càrrec de Jutge de Pau Substitut el Sr. Josep Vilanova Plans, nascut a Viver i Serrateix el dia 18/10/1957, amb DNI 39317034 - Y, domiciliat a la casa de Vilanova, i de professió treballador agrícola – ramader.

Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal que, i si s’escau, es porti a terme el nomenament.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

6 – ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE TÍTOL “REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL I SOCIAL DE VIVER”, INCLOSA EN EL PUOSC ANY 2011 I NÚMERO PG-ET-2011/439.

Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte d’obra de Reforma i ampliació del local cultural i social de Viver, inclosa en el Puosc any 2011 i número PG-ET-2011/439.

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 109, 110 i 169 a 178 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP) i 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Vista la consulta efectuada a diverses empreses capacitades per dur a terme l’objecte del contracte.

Vist l’informe efectuat pels serveis tècnics sobre la valoració de les ofertes presentades.

Vista la proposta de la Mesa de Contractació, en virtut de la qual es considera que l’oferta corresponent a l’empresa Construccions Juvell SCCL que proposa un preu de 141.199,71 euros IVA exclòs és la més adequada a l’interès públic.

Vist que en el termini conferit a l’article 151.2 TRLCSP, el candidat que ha formulat la proposició econòmicament més avantatjosa ha presentat la documentació necessària per formalitzar el contracte.

De conformitat amb les atribucions del Ple conforme a allò disposat a la Disposició Addicional Segona del TRLCSP i a l’article 274.1b) del DL 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per l’adjudicació del contracte.

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Adjudicar a Construccions Juvell SCCL el contracte per a l’execució de l’obra consistent en la reforma i ampliació del local cultural i social de Viver, inclosa en el Puosc any 2011 i número PG-ET-2011/439, que s’haurà de desenvolupar d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de clàusules administratives generals aprovats per aquest Ajuntament, pel preu de 141.199,71 euros + IVA, d’acord amb l’article 151 TRLCSP i d’acord amb les millores i beneficis proposats en la plica presentada.

Segon.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als candidats en la forma prevista a l’article 151.4 TRLCSP, comparegui davant la secretaria general de l’Ajuntament a la Casa de Sant Pere s/n, 08673 – Viver i Serrateix per tal de formalitzar el contracte en document administratiu.

Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista, l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que, si escau, s’hagués exigit.

Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 4/610.00 del pressupost de l’exercici 2011.

Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta de candidats que han pres part en la licitació, i disposar la seva publicació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

Cinquè.- Facultar l’Alcaldessa per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer efectius els acords precedents.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

7 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 I ÚNICA JUNTAMENT AMB LA SEVA FACTURA DE L’OBRA DE TÍTOL “CONSTRUCCIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ DE LA CARA SUD DE L’ACTUAL AJUNTAMENT” I D’APROVACIÓ DEL REFÓS DEL PROJECTE COMPRENSIU DE L’ACTUACIÓ AMB EL TÍTOL “MUR DE CONTENCIÓ REVESTIT DE PEDRA A L’ACTUAL AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX” – OBRA PUOSC 2010-383-PG.

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha executat l’actuació de títol “Construcció del mur de contenció de la cara sud de l’actual Ajuntament”, i finançada amb càrrec al programa PUOSC any 2010.

Atès que hi ha hagut alguna modificació en la documentació presentada inicialment que no han variat el preu d’execució, i atès que per tal de justificar aquests canvis el tècnic director de l’obra ha redactat un refós de la documentació inicial amb el títol de “Mur de contenció revestit de pedra a l’actual Ajuntament de Viver i Serrateix“.

Atès que l’actuació va estar adjudicada per el procediment negociat sense publicitat i que aquesta ha estat realitzada de manera satisfactòria i conforme al projecte aprovat per l’Ajuntament, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat amb l’execució del contracte d’execució de l’actuació de “Construcció del mur de contenció de la cara sud de l’actual Ajuntament” i aprovar el refós del projecte inicial amb les seves modificacions de títol “Mur de contenció revestit de pedra a l’actual Ajuntament de Viver i Serrateix”.

Segon.- Aprovar la certificació en referència a l’actuació “Construcció del mur de contenció de la cara sud de l’actual Ajuntament” lliurada pel tècnic director de l’obra el Sr. Josep Novellas Casabella i conformada pel contractista Construccions Dos Hereus, S.L., amb NIF B61848800, de data 31/08/2012 i per import de 17.994,29 € amb l’IVA inclòs, juntament amb la seva factura.

Tercer.- Ordenar-ne el pagament una vegada rebuda la subvenció del PUOSC.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

8 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ AMB EL MUNICIPI DE CARDONA.

El Ple d’aquest corporació, en sessió de 28 de setembre de 2011, va aprovar novament l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Viver i Serrateix amb els municipis limítrofs, nomenant de nou i com a resultat de les últimes eleccions municipals la Comissió de Delimitació preceptiva.

En data 26 d’abril de 2012 es va aixecar acta de les operacions de delimitació entre el terme de Viver i Serrateix i Cardona amb el reconeixement de les fites i altres indicacions que consten en l’esmentada acta.

Segons l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, l’acta s’ha de sotmetre al Ple dels Ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar en la seva integritat l’acta de data 26 d’abril de 2012 de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Viver i Serrateix i Cardona.

Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local perquè resolgui la publicació de la delimitació acordada en el DOGC.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

9 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ AMB EL MUNICIPI DE MONTCLAR.

El Ple d’aquest corporació, en sessió de 28 de setembre de 2011, va aprovar novament l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Viver i Serrateix amb els municipis limítrofs, nomenant de nou i com a resultat de les últimes eleccions municipals la Comissió de Delimitació preceptiva.

En data 05 de setembre de 2012 es va aixecar acta de les operacions de delimitació entre el terme de Viver i Serrateix i Montclar amb el reconeixement de les fites i altres indicacions que consten en l’esmentada acta.

Segons l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, l’acta s’ha de sotmetre al Ple dels Ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar en la seva integritat l’acta de data 05 de setembre de 2012 de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Viver i Serrateix i Montclar.

Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local perquè resolgui la publicació de la delimitació acordada en el DOGC.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

10 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ AMB EL MUNICIPI DE PUIG-REIG.

El Ple d’aquest corporació, en sessió de 28 de setembre de 2011, va aprovar novament l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Viver i Serrateix amb els municipis limítrofs, nomenant de nou i com a resultat de les últimes eleccions municipals la Comissió de Delimitació preceptiva.

En data 09 de maig de 2012 es va aixecar acta de les operacions de delimitació entre el terme de Viver i Serrateix i Puig-reig amb el reconeixement de les fites i altres indicacions que consten en l’esmentada acta.

Segons l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, l’acta s’ha de sotmetre al Ple dels Ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar en la seva integritat l’acta de data 09 de maig de 2012 de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Viver i Serrateix i Puig-reig.

Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local perquè resolgui la publicació de la delimitació acordada en el DOGC.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

11 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ AMB EL MUNICIPI DE NAVÀS.

El Ple d’aquest corporació, en sessió de 28 de setembre de 2011, va aprovar novament l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Viver i Serrateix amb els municipis limítrofs, nomenant de nou i com a resultat de les últimes eleccions municipals la Comissió de Delimitació preceptiva.

En data 04 de setembre de 2012 es va aixecar acta de les operacions de delimitació entre el terme de Viver i Serrateix i Navàs amb el reconeixement de les fites i altres indicacions que consten en l’esmentada acta.

Segons l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, l’acta s’ha de sotmetre al Ple dels Ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar en la seva integritat l’acta de data 04 de setembre de 2012 de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Viver i Serrateix i Navàs.

Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local perquè resolgui la publicació de la delimitació acordada en el DOGC.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

12 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ AMB EL MUNICIPI DE MONTMAJOR.

El Ple d’aquest corporació, en sessió de 28 de setembre de 2011, va aprovar novament l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Viver i Serrateix amb els municipis limítrofs, nomenant de nou i com a resultat de les últimes eleccions municipals la Comissió de Delimitació preceptiva.

En data 20 de juny de 2012 es va aixecar acta de les operacions de delimitació entre el terme de Viver i Serrateix i Montmajor amb el reconeixement de les fites i altres indicacions que consten en l’esmentada acta.

Segons l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, l’acta s’ha de sotmetre al Ple dels Ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar en la seva integritat l’acta de data 20 de juny de 2012 de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Viver i Serrateix i Montmajor.

Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local perquè resolgui la publicació de la delimitació acordada en el DOGC.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

13 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Per unanimitat de tots els assistents s’acorda la conveniència de la inclusió a l’Ordre del dia del següent punt:

13 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 13 – 1 – COMPRA D’UNA GRAELLA AMB PEUS PEL SERVEI PÚBLIC.

Per part del Regidors de Convergència i Unió es proposa la compra d’una graella amb peus que donaria servei al municipi en les diverses festes que s’hi celebren.

Per unanimitat de tots els assistents s’acorda la compra d’aquest element consistent en una graella amb peus.

14 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi ha.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta-dos minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa.

DATA DE LA SESSIÓ : 07 DE NOVEMBRE DE 2012.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON M. PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA: JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL).

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les

Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2013 i següents.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Ordenança Fiscal núm. 8

reguladora de la taxa per la prestació del servei de Gestió de residus municipals.

Ordenança Fiscal núm. 30

Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 2012:

Ordenança Fiscal núm. 8

reguladora de la taxa per la prestació del servei de Gestió de residus municipals.

Ordenança Fiscal núm. 30

Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.

Quart- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 2012, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:

Ordenança Fiscal núm. 8

reguladora de la taxa per la prestació del servei de Gestió de residus municipals.

Ordenança Fiscal núm. 30

Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents l’Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de Gestió de residus municipals, i per majoria absoluta amb els vots favorables del Grup de Convergència i Unió i amb el vot en contra del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM l’Ordenança reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.

2 – APROVACIÓ INICIAL DE L’ADHESIÓ AL CONSORCI DE FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS – BERGUEDÀ, AIXÍ COM ELS ESTATUTS PELS QUALS S’HAURÀ DE REGIR.

Com a conseqüència de la proposta rebuda pel Consorci de Formació i d’Iniciatives de Cercs – Berguedà, s’ha instruït expedient corresponent per a l’adhesió d’aquest Ajuntament a l’esmentada entitat local de caràcter associatiu. Vist que queda degudament acreditat que es donen els requisits establerts per l’article 312.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.Vist els estatuts vigents del consorci, que foren publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 de juliol de 2001.

Vist l’informe jurídic i econòmic favorables, que figuren en l’expedient, i atès que per tal d’adherir-nos al Consorci cal l’aprovació inicial, la submissió a informació pública i l’aprovació definitiva, tal i com es disposa en l’article 313 del ROAS.

Atès que l’adopció dels acords esmentats és competència del Ple municipal, requerint-se el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, d’acord amb el què disposa l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 114.3.d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar inicialment l’adhesió al Consorci de Formació i d’Iniciatives de Cercs – Berguedà, així com els Estatuts pels quals s’haurà de regir.

Segon.- Sotmetre a informació pública durant trenta dies els acords anteriors, als efectes de presentació d’al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial del Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la corporació.

Tercer.- Nomenar la Sra. Isabel Serra Montañà com a representant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a la Junta General del Consorci de Formació i d’Iniciatives de Cercs – Berguedà.

Quart.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Berguedà, als efectes de l’article 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per tal que en el termini màxim de trenta dies pugui emetre el seu informe.

Cinquè.- Comunicar aquests acords al Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs – Berguedà amb requeriment que notifiquin a aquest Ajuntament la seva acceptació de delegació i donin compte del compliment de l’encàrrec realitzat en acord tercer.

Sisè.- Notificar a la Diputació de Barcelona i a l’Ajuntament de Cercs aquests acords per al seu coneixement i a l’efecte corresponent.

Setè.- Facultar l'Alcaldessa perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer efectius els acords precedents, especialment perquè sol·liciti les autoritzacions administratives que, si escau, siguin preceptives.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

3 – APROVACIÓ DE LA CONFORMITAT AMB EL PROJECTE D’ESTATUTS DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT.

Vist que es preveu que el Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs – Berguedà s’hi adhereixin nous membres i s’ampliïn els seus objectius.

Atès que serà necessari, una vegada adherits els nous membres i definits els nous objectius, procedir a modificar els estatuts vigents del CFI Cercs – Berguedà per donar lloc al què es coneixerà com a Agència de Desenvolupament, es considera oportú donar conformitat amb un projecte d’estatuts que consta redactat, sense perjudici de les corresponents aprovacions i la tramitació reglamentària, per part de l’òrgan competent del Consorci i dels ens adherits.

És per tot això que es proposen al Ple els acords següents:

Primer.- Donar conformitat amb el projecte d’estatuts de l’Agència de Desenvolupament.

Segon.- Notificar aquesta resolució al Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs – Berguedà i encarregar-li la tramitació de l’expedient.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

4 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL CORRESPONENT A L’ANY 2012.

Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2012, elevat a aquesta corporació local per la Sra. Presidenta, en la forma prevista per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:

Estat d’Ingressos:

Capítol. Concepte. Import.

I IMPOSTOS DIRECTES 36.500,00 €

II IMPOSTOS INDIRECTES 10.000,00 €

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 102.350,00 €

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 136.000,26 €

V INGRESSOS PATRIMONIALS 1.100,00 €

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.199,51 €

TOTAL INGRESSOS: 289.149,77 €

Estat de despeses:

Capítol. Concepte. Import.

I DESPESES DE PERSONAL 41.898,76 €

II DESPESES BENS COR I SERVEIS 238.001,01 €

III DESPESES FINANCERES 0,00 €

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.250,00 €

VI INVERSIONS REALS 7.000,00 €

IX PASSIUS FINANCERS 0,00 €

TOTAL DESPESES: 289.149,77 €

Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

A) Funcionaris de carrera:

Denominació. Nombre. Ocupades. Vacants. Grup.

1 Funcionaris d'habilitació estatal :

1.1 Subescala Secretaria.

Secretaria - Intervenció. Exempt. 0 0 -

B) Personal laboral:

- Personal laboral fix a temps parcial -

1 Cap Major Administratiu adm. General. 1/3 jornada.

1.1 Administració General. 1 1 0 -

Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el termini d'exposició pública.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

5 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE TÍTOL “PROJECTE DE MILLORA DE LA XARXA D’AIGÜES MUNICIPAL” I D’APROVACIÓ DE LA DESPESA DE LA SEVA REDACCIÓ.

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte de títol “Projecte de millora de la xarxa d’aigües municipal”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Josep Santandreu i Peralba.

Atès que per procedir a l’execució del projecte és necessària la seva aprovació.

És per això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar inicialment el projecte de títol “Projecte de millora de la xarxa d’aigües municipal”, redactat per l’ l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Josep Santandreu i Peralba.

Segon.- Exposar al públic aquesta resolució per termini d’un mes amb inserció al B.O.P.B. i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament per un període de trenta dies a l’efecte de presentació de reclamacions i/o al·legacions.

Tercer.- Establir que si durant el termini esmentat no es produïssin al·legacions ni reclamacions a l’aprovació inicial, el projecte tècnic esmentat quedarà aprovat de manera definitiva sense necessitat de cap altre acord.

Quart.- Aprovar la despesa de redacció del projecte per import de 5.947,72 euros amb l’IVA inclòs i disposar-ne el seu pagament.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint

hores i vint-i-tres minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa.

DATA DE LA SESSIÓ : 19 DE DESEMBRE DE 2012.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON M. PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS (10/10/2012 i 07/11/2012 ).

Una vegada llegits l’esborrany de les actes de les sessions ordinària de data deu d’octubre de 2012 i extraordinària de set de novembre de 2012, son aprovades per majoria absoluta i sense esmenes amb el vot favorable dels regidors de Convergència i Unió i amb l’abstenció de la Regidora d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

2 - INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària amb els números del 10 al 14 de l’any 2012.

El Ple es dóna per assabentat de les resolucions esmentades i s’aproven per majoria absoluta amb els vots a favor del grup de Convergència i Unió i l’abstenció del grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

3 – APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A CÀRRECS ELECTES LOCALS 2013

Vist el Decret 69/2008, d’1 d’abril, regulador del sistema de compensacions econòmiques a favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

Atès que en data d’avui encara no s’ha aprovat la convocatòria i atès que per part de la Generalitat de Catalunya s’afirma que aquesta sortirà una vegada hagin pogut aprovar el Pressupost per l’any 2013.

Atès que l’Ajuntament es troba inclòs en els supòsits en els quals és possible de sol·licitar la subvenció.

És per tot això esposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar la dedicació del 75 % a l’Ajuntament de Viver i Serrateix en la persona de la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

Segon.- Designar com a beneficiari de la compensació econòmica per l’any 2013, la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament corresponent a la seva dedicació del 75 %, d’acord amb les bases reguladores del Decret 69/2008, d’1 d’abril.

Tercer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques la subvenció corresponent per atendre la despesa.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

4 - APROVACIÓ MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA DELS MUNICIPIS DE NAVÈS, MONTMAJOR, VIVER I SERRATEIX, MONTCLAR I L’ESPUNYOLA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA.

Antecedents:

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària dels municipis de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i L’Espunyola per a la prestació conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta, va aprovar inicialment la proposta de modificació d’estatuts per acord de l’Assemblea extraordinària el dia 19 de desembre del 2011.

D’acord amb l’article 25 dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària dels municipis de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i l’Espunyola per la prestació conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta, la modificació dels estatuts de la Mancomunitat, s’ha de fer a proposta de l’Assemblea General i requereix l’aprovació dels plens de tots els ajuntaments dels municipis membres, previ informe del Departament de Governació i Relacions Institucionals, d’acord amb el que estableix l’article 100.2 del Decret 140/1988, i dels Consells Comarcals del Solsonès i del Berguedà, així com de les Diputacions Provincials de Barcelona i de Lleida.

Les propostes de modificació dels estatuts es basen en:

1.- Denominació de l’entitat: (proposta de modificació l’article 2).

El nom de Mancomunitat Intermunicipal Voluntària dels municipis de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i l’Espunyola per la prestació conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta, es considera massa extens, per això es proposa el nom de Mancomunitat d’Aigües BERSOLS, ja que aquesta Mancomunitat està formada per municipis de la comarca del Berguedà i del Solsonès (BER-SOLS).

2.- Objecte de la Mancomunitat: La proposta de modificació consisteix en ampliar l’objecte a la gestió del cicle de l’aigua en tota la seva amplitud, en l’àmbit dels municipis que la constitueixen i per donar cabuda a d’altres objectes que permetin accedir, entre d’altres a determinades línees d’ajut que puguin beneficiar-se els municipis mancomunats.

Es proposa modificar l’article 8 en els següents aspectes:

a) La gestió i administració del cicle integral de l’aigua, destinada a qualsevol us, des de la captació, regulació, distribució i aprofitament dels recursos hidràulics necessaris, fins al desguàs de les aigües residuals.

b) La realització, assistència i execució de projectes, obres, estudis i informes tècnics d’enginyeria, construcció i manteniment dins l’àmbit de les activitats anteriorment esmentades.

c) La prestació i realització de serveis, obres, instal·lacions, gestió de mitjans i realització de tasques tècniques o de contingut econòmic mitjançant col·laboracions amb els ens locals de la Mancomunitat, quan d’aquestes tasques se’n poden derivar beneficis associats per als mateixos municipis.

d) L’assistència de caràcter tècnic i/o econòmic als municipis mancomunats, per encàrrec o delegació d’ells mateixos, en l’àmbit competencial dels municipis, sense perjudici de les funcions que exerceixen altres administracions en aquestes matèries.

e) Ser titular de la concessió d’aigües requerida per la prestació del servei.

f) Administrar els bens i interessos de la Mancomunitat i els que se li assignin per al compliment de la seva finalitat.

g) La portada d’aigües en alta als municipis que formen part de la Mancomunitat.

Aquests serveis es troben inclosos dins de les competències que la llei atorga als ens municipals, i com a tals, es cedeixen pels municipis membres d’aquesta Mancomunitat a la mateixa, sense que en cap cas s’adjudiqui a la Mancomunitat la realització de cap servei que sigui competència de les comarques, consells comarcals, diputacions provincials o d’altres administracions públiques.

3.- Presidència de la Mancomunitat. Article 6.2 i article 6.3.

La presidència rotatòria i d’un any de durada que fixen els estatuts es proposa per:

Canvi de presidència cada 4 anys, coincidint en la constitució de l’assemblea, elecció i votació del president per majoria dels membres que formen part de l’assemblea.

Atès que la Mancomunitat ha rebut informe favorable de la proposta de modificació d’estatuts, de la Direcció General d’Administració Local, de la Diputació de Barcelona, de la Diputació de Lleida, del Consell Comarcal del Berguedà i del Consell Comarcal del Solsonès.

Per tot això, es proposa al plenari, l’adopció del següent acord:

Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària dels municipis de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i L’Espunyola per la prestació conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta, consistent en la modificació dels articles 2, 6.2, 6.3 i 8.

Segon.- Comunicar el present acord a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària dels municipis de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i l’Espunyola per la prestació conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

5 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ AMB EL MUNICIPI DE CASSERRES.

El Ple d’aquest corporació, en sessió de 28 de setembre de 2011, va aprovar novament l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Viver i Serrateix amb els municipis limítrofs, nomenant de nou i com a resultat de les últimes eleccions municipals la Comissió de Delimitació preceptiva.

En data 20 de novembre de 2012 es va aixecar acta de les operacions de delimitació entre el terme de Viver i Serrateix i Casserres amb el reconeixement de les fites i altres indicacions que consten en l’esmentada acta.

Segons l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, l’acta s’ha de sotmetre al Ple dels Ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar en la seva integritat l’acta de data 20 de novembre de 2012 de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Viver i Serrateix i Casserres.

Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local perquè resolgui la publicació de la delimitació acordada en el DOGC.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

6.- ACORD DE NO DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS PREVISTOS PER A L’ABONAMENT DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA A PERCEBRE EL MES DE DESEMBRE PER PART DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLIC.

Vist el document “Instruccions Secretaria d’Estat”, rebut en aquest ajuntament per part de la Secretaria de Estado de Administracions Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Espanya, en relació al compliment de l‘apartat 1 de l’article 2 del Real decret-Llei 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, titulat “Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic”, que estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector públic, en l’import corresponent a la paga extraordinària a percebre al mes de desembre, de l’apartat 4 de l’esmentat article, i de destinar-los en exercicis futurs a realitzar aportacions de plans de pensions o contractes d’assegurances col·lectives que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació.

Vist l’article 33 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril que estableix que atribueix al Ple municipal la competència per adoptar l’acord de no disponibilitat, així com el de la seva reposició a disponible.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la no disponibilitat amb la finalitat d’immobilitzar, en el present exercici, els crèdits previstos per a l’abonament de les pagues extraordinàries i, en el seu cas, l’afectació d’aquests crèdits a la realització d’aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurances col·lectives que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció a l’establert en la Llei Orgànica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera i en els termes i amb l’abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos.

Segon.- Donar trasllat del present acord a la Secretaria de Estado de Administracions Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Espanya.

Tercer.- Immobilitzar la quantitat de 1.204,65 euros a aquest efecte.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

7 – APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2012.

Atès que cada any la Diputació de Barcelona ha facilitat els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.

Considerant que les dades facilitades són correctes, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

Únic.- Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de l’any 2011:

Data revisió Total habitants Homes Dones

31/12/2011 178 90 88

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

8 .- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ AMB SOREA.

Per part de l’empresa SOREA, S.A., es va presentar l’estat de comptes final en referència a l’extinció de la concessió del servei d’aigua potable en baixa al municipi.

Una vegada revisada la documentació aportada i trobar-se correcte en els termes exposats i els imports manifestats, es proposa a Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar l’estat de comptes definitiu a data 26/01/2012 presentat per l’empresa SOREA, S.A., en referència a l’extinció de la concessió d’aigua en baixa al municipi de Viver i Serrateix i per import de 15.450,57 euros.

Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa SOREA, S.A., per tal que digui a terme el pagament esmentat.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

9 – APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DELS FONS SUPRAMUNICIPALS DEL FONS CATALÀ DE

COOPERACIÓ LOCAL ANY 2011 i 2012.

Per resolucions GRI/2431/2011, de 10 d’octubre i GRI/2189/2012, de 23 d’octubre, han estat aprovades les distribucions als municipis, de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons Català de Cooperació Local de Catalunya, pels anys 2011 i 2012.

D’acord amb les Lleis 6/2011 de 27 de juliol i 1/2012 de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per els anys 2011 i 2012, el capítol per la prestació supramunicipal de serveis i per import de 2.740,76 i 1.566,32 euros respectivament s’haurà de destinar a ens supramunicipals legalment constituïts, tant siguin comunitats, mancomunitats o consorcis, o al Consell Comarcal corresponent.

Per això exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Designar la Mancomunitat d’Aigües BERSOLS com a beneficiari de 2.740,76 € de la subvenció del capítol de la prestació supramunicipal de serveis del Fons Català de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2011 per la prestació supramunicipal del manteniment de la xarxa municipal d’aigua en alta i en baixa.

Segon.- Designar l’Agència de Desenvolupament del Berguedà com a beneficiari de 1.566,32 € de la subvenció del capítol de la prestació supramunicipal de serveis del Fons Català de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2012 per la prestació supramunicipal de serveis d’assessorament i de promoció del municipi.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

10 – APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA “XARXA DE GOVERNS LOCALS ANYS 2012 – 2015”, PROMOGUT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

El Ple de la Diputació de Barcelona en la seva sessió de data 31 de maig de 2012, va aprovar entre altres el Pla de “Xarxa de Governs Locals, anys 2012 – 2015” i el seu protocol general.

En el punt 16, Adhesió i efectes, de l’esmentat Protocol es fa constar el següent:

“16.1. L’adhesió prèvia a aquest Protocol per part d’un ens destinatari en els termes de la clàusula cinquena d’aquest Protocol és requisit indispensable per a la concertació d’ajuts i la formalització de les actuacions derivades del Pla `Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015´”

És per això, que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

Únic.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012 – 2015”.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

11 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No n’hi han.

12 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi ha.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta-set minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa.

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica