Actes de 2011

DATA DE LA SESSIÓ : 27 D’ABRIL DE 2011.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA ACC.

NATIVITAT USÓN PONS –

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

Excusa l’assistència : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, la Sra. Alcaldessa acc. obre la sessió.

 

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA QUINZE DE DESEMBRE DE 2010.

Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de quinze de desembre de 2010 , és aprovada per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

- 01/11, de vint de gener de 2011 sobre aprovació del projecte d’obres de reforma i ampliació del local cultural social de Viver.

- 02 /11, de vint-i-sis de gener de 2011 sobre adhesió al Pla d’Igualtat de gènere de la comarca.

- 03/11, de vint-i-sis de gener de 2011 sobre adhesió al Pla Comarcal de Joventut.

- 04/11, de vint-i-set de febrer de 2011 sobre aprovació de despeses.

- 05/11, de deu de març de 2011, sobre acceptació de subvencions de la Diputació de Barcelona.

-06/11, de dotze d’abril de 2011, sobre aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’any 2009.

- 07/11, de vint-i-cinc d’abril, sobre delegació temporal de funcions a la Tinent d’Alcalde per part de l’Alcalde.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.

3 – SORTEIG MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS DEL 22/05/2011.

En virtut del que disposa la Llei Electoral, es porta a terme mitjançant el programa CONOCE, el sorteig dels membres de la Mesa electoral que s’haurà de constituir al municipi per les eleccions municipals del dia 22 de maig de 2011.

Del resultat d’aquest sorteig se’n donarà compte a la Junta Electoral de Zona al municipi de Berga per tal que, i de conformitat amb la normativa vigent es portin a terme els nomenaments de les persones que han estat designades en aquest sorteig i que consten en acta a part aixecada per aquest assumpte.

4 – APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL.

Aquest Ajuntament disposa d’un conveni amb la Diputació de Barcelona pel manteniment, endreça i posada al dia de l’arxiu municipal.

Atès que per part de la Diputació de Barcelona es va aprovar el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal.

Atès que aquest Ajuntament encara no ha aprovat l’esmentat reglament, és per tot això que, i a proposta de la Diputació de Barcelona es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal.

Segon.- Sotmetre el present acord a exposició pública per un termini de 30 dies hàbils amb insercions al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Berguedà Actual, a l’efecte de la presentació d’al·legacions i/o reclamacions.

Tercer.- Indicar que si no es presenta cap reclamació ni al·legació durant el termini d’exposició pública, el Reglament quedarà aprovat definitivament, sense cap altre tràmit, llevat de la publicació, de conformitat amb l’article 178.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 66 del ROAS.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – APROVACIÓ DESPESES I CERTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE “REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’ANTIC AJUNTAMENT PER A CENTRE SOCIAL DE SERRATEIX”.

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha executat l’actuació de títol “Reforma i rehabilitació de l’antic Ajuntament per a Centre Social de Serrateix”, i finançada amb càrrec al programa PUOSC any 2009.

Atès que l’actuació va estar adjudicada per el procediment negociat sense publicitat i que aquesta ha estat realitzada de manera satisfactòria i conforme al projecte aprovat per l’Ajuntament, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat amb l’execució del contracte d’execució de l’actuació de “Reforma i rehabilitació de l’antic Ajuntament per a Centre Social de Serrateix”.

Segon.- Aprovar la certificació en referència a l’actuació “Reforma i rehabilitació de l’antic Ajuntament per a Centre Social de Serrateix” lliurada pel tècnic director de l’obra el Sr. Josep Novellas Casabella i conformada pel contractista Construccions Dos Hereus, S.L., amb NIF B61848800, de data 12/01/2011 i per import de 207.608,72 € amb l’IVA inclòs.

Tercer.- Ordenar-ne el pagament una vegada rebuda la subvenció del PUOSC i s’hagi executat l’obra complementària ofertada a la plica.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

6 – APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE “ADEQÜACIÓ DE L’ENTORN DEL CENTRE CÍVIC I L’AJUNTAMENT”.

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa de la memòria valorada de títol “Adeqüació de l’entorn del Centre Cívic i l’Ajuntament“ que compta amb un pressupost d’execució de 57.940,19 € amb l’IVA inclòs, i redactada per l’enginyer de camins Sr. Josep Santandreu Peralba.

Vist el que disposa l’article 95 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i atès que aquesta actuació es pot adjudicar mitjançant el procediment de contractació d’obra menor.

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de l’obra de “Adeqüació de l’entorn del Centre Cívic i l’Ajuntament” per un import total de 57.940,19 € a l’empresa Construccions Dos Hereus, S.L.

Segon.- Nomenar director de l’obra l’enginyer de camins Sr. Josep Santandreu Peralba.

Tercer .- Aprovar la despesa total de 57.940,19 € amb l’IVA inclòs.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

7 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL CORRESPONENT A L’ANY 2011.

Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2011, elevat a aquesta corporació local pel Sr. President, en la forma prevista per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:

Estat d’Ingressos:

Capítol. Concepte. Import .

I IMPOSTOS DIRECTES 40.000,00 €

II IMPOSTOS INDIRECTES 10.000,00 €

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 85.450,00 €

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 161.764,82 €

V INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000,00 €

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 176.137,51 €

TOTAL INGRESSOS: 475.352,33 €

Estat de despeses:

Capítol. Concepte. Import.

I DESPESES DE PERSONAL 43.398,76 €

II DESPESES BENS COR I SERVEIS 203.021,72 €

III DESPESES FINANCERES 0,00 €

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.700,00 €

VI INVERSIONS REALS 226.231,85 €

IX PASSIUS FINANCERS 0,00 €

TOTAL DESPESES: 475.352,33 €

 

Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

A) Funcionaris de carrera:

Denominació. Nombre. Ocupades. Vacants. Grup.

1 Funcionaris d'habilitació estatal:

1.1 Subescala Secretaria.

Secretaria - Intervenció. Exempt. 0 0 -

B) Personal laboral :

- Personal laboral fix a temps parcial -

1 Cap Major Administratiu adm. General. 1/3 jornada.

1.1 Administració General. 1 1 0 -

Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el termini d'exposició pública.Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

8 – APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’O.R.G.T. CORRESPONENT A L’ANY 2010.

 

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2010 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2010.

- Rebuts: 0,00 euros.

- Liquidacions: 1.566,61 euros.

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2010.

- Rebuts: 2.636,96 euros.

- Certificacions: 584,79 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'O.R.G.T. s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2010 i aprovar-ne el seu contingut.

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2010 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2010.

- Rebuts: 0,00 euros.

- Liquidacions: 0,00 euros.

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2010.

- Rebuts: 160,72 euros.

- Certificacions: 0,00 euros.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'O.R.G.T. s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2010 i aprovar-ne el seu contingut.

9 – APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ ECONÒMICA AMB SOREA.

Per unanimitat de tots els assistents, s’acorda de tractar aquest assumpte en un proper Ple.

10 – ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL PUOSC 2011 I NOMENAMENT DEL TÈCNIC DIRECTOR DE L’OBRA.Atès que l’obra de títol “Rerorma i ampliació del local cultural i social de Viver” ha estat inclosa dins del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, Programa general i Programa d’equilibri territorial, cal adoptar l’acord formal d’acceptació de les ajudes.

Per això exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa general (PG) i el Programa d’equilibri territorial (ET), per finançar l’obra de títol “Rerorma i ampliació del local cultural i social de Viver”, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.

Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar com a director facultatiu de les obres, al Sr. Josep Novellas Casabella, amb el títol professional d’arquitecte.

Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.

Quart.- Que el projecte tècnic s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i s’ha aprovat amb caràcter definitiu.

Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.

Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària 4/610.00 del pressupost de 2011 hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb vot favorable de tots els assistents.

11 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL CULTURAL SOCIAL DE VIVER.

Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, havent-se justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment negociat sense publicitat, atès que el contracte té un pressupost inferior a 200.000,00 euros, de conformitat amb allò disposat a l’article 161.2 “in fine” de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari i Interventor.

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del contracte d’execució de l’obra de “Rerorma i ampliació del local cultural i social de Viver”.

Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat a l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 141.199,71 euros + 22.591,95 euros d’ IVA.

per tot això abans exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat del contracte d’obra de “Rerorma i ampliació del local cultural i social de Viver”.

Segon.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.

Tercer.- Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 141.199,71 euros + 22.591,95 euros d’ IVA.

Quart.- Sol·licitar com a mínim 3 ofertes a empreses capacitades per la realització d’objecte del contracte. Deixant-se constància en l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

12 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE PERSONAL PELS ANYS 2011 I 2012.

Ates que l’últim conveni de personal laboral aprovat per aquest Ajuntament data de l’any 2007.

Atès que l’esmentat conveni corresponia als anys 2007 i 2008, i per tant era necessària la seva modificació.

Ateses les converses mantingudes entre els membres de l’Ajuntament i els empleats, es proposa l’adopció de l’acord següent:

Primer.- Aprovar la modificació del conveni del personal laboral de l’Ajuntament.

Segon.- Establir que la modificació de l’esmentat conveni i segons en resulta del document aprovat tindrà una validesa corresponent als anys 2011 i 2012.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb vot favorable de tots els assistents.

13 - APROVACIÓ DE DESPESES.

Vistes les factures baix relacionades:

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

1565 – 30/03/11 PC-IMAGINE,SCP Treballs pàgina web 1.770,00 €.

A-14 – 25/03/11 ANTONI VILA Mobilari CC 3.045,36 €.

07/11 – 07/02/2011 JOSEP NOVELLAS D.O. C. Civic 3.134,41 €.

F11/27/04/2011 GRUP SOLUCIONS Treballs P.O.U.M. 14.750,00 €.

Ates que la factures s’ajusten als conceptes pel quals han estat emeses, i la feina s’ha realitzat de manera satisfactòria, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar la relació de factures següents:

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

1565 – 30/03/11 PC-IMAGINE,SCP Treballs pàgina web 1.770,00 €.

A-14 – 25/03/11 ANTONI VILA Mobilari CC 3.045,36 €.

07/11 – 07/02/2011 JOSEP NOVELLAS D.O. C. Civic 3.134,41 €.

F11/27/04/2011 GRUP SOLUCIONS Treballs P.O.U.M. 14.750,00 €.

Segon.- Ordenar-ne el seu pagament.

14 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No n’hi ha.

15 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi ha.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa Acc. aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta-set minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa Acc.

DATA DE LA SESSIÓ : 18 DE MAIG DE 2011.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE

: ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

NATIVITAT USÓN PONS – REGIDORA.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

1 – ANUL·LACIÓ DE L’ACORD DE DATA VINT-I-DOS DE GENER DE 2010 D’APROVACIÓ INICIAL DEL P.O.U.M. DE VIVER I SERRATEIX, I PRESA DE NOU ACORD D’APROVACIÓ INICIAL.

En data vint-i-dos de gener de 2010 es va prendre l’acord d’aprovació inicial del P.O.U.M. del municipi.

Una vegada feta l’exposició pública del mateix es van realitzar les correccions per incorporació d’al·legacions i d’altres modificacions que es varen trobar necessàries.

Atès que les modificacions efectuades varen suposar un canvi substancial del document inicial.

Vist l'expedient de tramitació del Pla d'Ordenació Urbanística d'aquest municipi, amb els pertinents informes tècnics i jurídics i els suggeriments formulats pels propietaris i ciutadans.

Atès el que disposa l'article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en relació amb la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que modifica l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

Primer.- Anul·lar l’acord de data vint-i-dos de gener de 2010 d’aprovació del P.O.U.M., atès que les modificacions efectuades mitjançant la incorporació de les al·legacions i altres aspectes ha suposat una modificació substancial del primer document aprovat inicialment.

Segon.- Aprovar inicialment el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Viver i Serrateix redactat per l’equip tècnic “Grup Solucions Manresa SLPU”, d’acord amb els termes de l’adjudicació municipal, i que inclou entre d’altres, l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA).

Tercer.- Sotmetre'l a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies, comptats des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a dos dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i presentar, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

Es podran consultar els documents del P.O.U.M. de Viver i Serrateix, a les oficines municipals situades a la Casa de Sant Pere s/n, 08673 – Viver i Serrateix, en el seu horari d’oficines. També es podrà obtenir la documentació a la plana web de l’Ajuntament, www.viveriserrateix.cat.

Quart.- Conjuntament amb el pla s’exposarà un document comprensiu dels extrems següents:

a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen (tt el municipi).

b) Un resum de l'abast d’aquestes determinacions i plànol d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració (tt el municipi).

Cinquè.- Concedir audiència als Ajuntaments, l’àmbit territorial dels quals limiti amb Viver i Serrateix per tal que puguin examinar l'expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients.

Sisè.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.

Setè.- Aprovar l'informe de sostenibilitat ambiental del pla d'ordenació urbanística municipal, que serà sotmès a informació pública conjuntament amb aquest, i que té en compte les prescripcions del document de referència dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge amb el número URB 252-06.

Vuitè.- Suspendre l’atorgament d’autoritzacions i llicències urbanístiques, a tot el terme municipal, de conformitat amb allò que disposa l’article 72 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), tot i això, es podran concedir les llicències que fonamentades en el règim vigent, siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat. El termini de suspensió serà d’un any.

Novè.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'aquesta informació pública i dels acords d'aprovació que s'adoptin en la seva tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial de l’ajuntament (www.viveriserrateix.cat).

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

2 – APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’ANY 2009.

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2009, cal elaborar el compte general de l’entitat local.

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2009 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès informe favorable en data tretze d’abril de 2011. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de data 21/04/2011, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.

Per tot això exposat, i d’acord amb els articles 208 a 212 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2009.

Segon.- Retre els esmentats comptes de la corporació, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i vint-i-cinc minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 08 DE JUNY DE 2011.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

NATIVITAT USÓN PONS – REGIDORA.

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA: RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

1 – LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE 27 D’ABRIL DE 2011 I EXTRAORDINÀRIA DE 18 DE MAIG DE 2011.

Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de 27 d’abril de 2011 i extraordinària de data 18 de maig de 2011, són aprovades per unanimitat i sense esmenes.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i vint minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcalde.

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT, CELEBRADA EL DIA ONZE DE JUNY DE 2011.

A la sala d’actes de l’Ajuntament, essent les tretze hores del dia onze de juny de 2011, van concórrer, de conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 29 de juny, del Règim Electoral General i el 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de Les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els regidors electes a les últimes eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011, que es relacionen: Ramon Maria Pujol Pagerols, Isabel Serra Montañà, Natividad Usón Pons, Maria Alba Rovira Casas i Joan Simon Esquius, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament.

Dclarada oberta la sessió, pel secretari acc. es procedeix a cridar els regidors electes de major i menor edat dels presents, a l’objecte de formar la Mesa d’Edat, que serà presidida pel de major edat i de la que serà secretari el de la corporació, segons estableix l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 15 de juny i l’article 37.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, corresponent la designació a les Sres. Natividad Usón Pons i Maria Alba Rovira Casas, que passen ocupar el lloc destinat a l’efecte, quedant constituïda la Mesa d’Edat per:

Presidenta: Natividad Usón Pons.

Vocal: Maria Alba Rovira Casas.

Secretari acc: Miquel Macià Viladomat.

Seguidament, pel secretari acc, es dóna lectura a les disposicions aplicables a la constitució dels nous Ajuntaments, entre elles les contingudes als articles 195 de la Llei Orgànica 5/85, de 9 de juny, als que donà lectura el secretari acc. Tots els regidors electes manifesten que no els afecta cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda.

El secretari informa que els candidats electes, de conformitat amb allò que disposa l’apartat 5 de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada en aquest punt per l’article 4 de la Llei 9/1991, de 22 de març, han formulat declaració sobre causes de possible incompatibilitat sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que les proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics.

A continuació, de conformitat amb l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, que estableix que en el moment de la presa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec de regidor, els candidats electes han de jurar o prometre acatament a la Constitució, es passa a formular, per part del secretari acc. a cadascun dels electes la següent pregunta:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor acomplir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Viver i Serrateix amb lleialtat a S.M. el Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

En primer lloc, promet la Presidenta de la Mesa Sra. Natividad Usón Pons, i a continuació la resta de regidors, els quals responen:

- Ramon Maria Pujol Pagerols: Sí ho prometo.

- Isabel Serra Montañà: Sí ho prometo.

- Maria Alba Rovira Casas: Sí ho prometo.

- Joan Simon Esquius: Sí ho prometo.

Realitzades les promeses anteriors, la Mesa declara constituïda la Corporació, en concórrer la totalitat dels regidors electes, en la forma següent:

Nom i Cognoms Llista electoral

Isabel Serra Montañà Convergència i Unió

Maria Alba Rovira Casas Id

Ramon Maria Pujol Pagerols Id

Joan Simon Esquius Id

Natividad Usón Pons Progrés Municipal – PSC

Immediatament després de la Constitució de la corporació, pel secretari es dona lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, que estableix el procediment per a l’elecció de l’Alcalde.

Son candidats a Alcalde tots els regidors electes.

Efectuada la votació pels regidors, mitjançant paperetes secretes, i realitzat l’escrutini, es produeix el següent resultat:

ISABEL SERRA MONTAÑÀ 4 vots.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS 1 vot.

A l’haver obtingut la candidata Sra. Isabel Serra Montañà la majoria absoluta dels vots, de conformitat amb el que disposa l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, el President de la Mesa d’Edat proclama Alcaldessa electe de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a la Sra. ISABEL SERRA MONTAÑÀ, pel partit de Convergència i Unió.

Acte seguit, i de conformitat amb els articles 18 del R.D. Legislatiu 781/86, de 18 d’abril i 40.2 del ROF de les Entitats Locals, per part del secretari acc, es formula a la Sra. Isabel Serra Montañà, la següent pregunta:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcaldessa de Viver i Serrateix, amb lleialtat a S.M. el Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

Contesta la Sra. Isabel Serra Montañà: Sí, ho prometo.

L’acte es dona per acabat essent les tretze hores i vint minuts del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa.

DATA DE LA SESSIÓ : 06 DE JULIOL DE 2011.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON M. PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 – INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DEL DECRET SOBRE NOMENAMENT DE TINENT D’ALCALDE I DELEGACIONS D’ALCALDIA.

Per la Sra. Alcaldessa s’informa que amb data trenta de juny de 2011, ha dictat el Decret que en la seva part resolutiva diu així:

“Primer.- Nomenar tinent d'alcalde, al regidor Sr. Ramon Maria Pujol Pagerols. Al tinent d'alcalde, com a tal, li correspondrà substituir en la totalitat de les seves funcions, en els casos d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves atribucions, així com portar a terme les funcions d'alcalde en els supòsits de vacant a l'alcaldia fins que prengui possessió el nou alcalde.

Segon.- Conferir les següents delegacions genèriques, per a la direcció dels serveis corresponents i la gestió en general dels seus assumptes:

- A la Sra. Isabel Serra Montañà, Alcaldia, Hisenda, Joventut i Serveis Socials.

- Al Sr. Ramon Maria Pujol i Pagerols, Obres i Medi Ambient.

- Al Sr. Joan Simon Esquius, Urbanisme, Cultura, Festes i Patronat.

- A la Sra. Alba Rovira Casas, Serveis, Aigua i TIC.

Tercer.- Inserir en el Butlletí Oficial de la província edicte posant en coneixement públic els nomenaments esmentats i les delegacions atorgades“.

En conseqüència, el Ple es dona per assabentat i ratifica el Decret esmentat per majoria absoluta amb quatre vots a favor del grup de Convergència i Unió i amb l’abstenció de la regidora del grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

2 - ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DELS PLENS.

Segons l'article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, d'acord amb el redactat donat per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, els municipis de menys de 5.000 habitants han de celebrar una sessió ordinària com a mínim cada tres mesos.

Tenint en compte aquesta disposició, la Sra. Alcaldessa proposa de celebrar les sessions ordinàries el quart dimecres dels mesos de març, juny, setembre i desembre, a les 20 hores. En el cas que aquest dia fos dia festiu, la sessió es traslladarà al dimecres posterior.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

3 - NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

Atès que segons l'article 116 de la Llei 7/1985, és obligatòria l'existència d'una Comissió Especial de Comptes que té com a funció l'informe previ dels comptes anuals, a proposta de la Sra. Alcaldessa, per unanimitat, s'acorda:

Constituir la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament, amb els següents components:

- Presidenta: Sra. Isabel Serra Montañà.

- Vocals: Sra. Maria Alba Rovira Casas i Nativitat Usón Pons.

4 - NOMENAMENT DE TRESORER.

Atès que el càrrec de tresorer en un municipi de les característiques de Viver i Serrateix pot recaure en un regidor municipal, la Sra. Alcaldessa proposa nomenar per aquest càrrec a la Sra. Maria Alba Rovira Casas.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – ESTABLIMENT DE LES INDEMNITZACIONS PER L’ASSISTÈNCIA ALS PLENS I RETRIBUCIONS DE L’EQUIP DE GOVERN.

A proposta dels regidors de Convergència i Unió es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar la dedicació a l’Alcaldia d’un 75 % de la jornada per la Sra. Isabel Serra Montañà amb DNI 52.304.096 - A, amb un sou mensual de 774,92 € bruts. Aquest sou s’haurà de percebre amb efectes retroactius des del dia 11 de juny de 2011, data de constitució del nou Ajuntament i d’elecció per part dels regidors de la Sra. Isabel Serra Montañà com a Alcaldessa.

Segon.- Donar d’alta a la Seguretat Social a la Sra. Isabel Serra Montañà amb les condicions establertes en el punt primer d’aquest acord.

Tercer.- Aprovar una indemnització semestral i personal per la resta de Regidors de l’Ajuntament per import de 1.020 euros revisables anualment en funció de l’IPC ó en el seu defecte per mandat legal per la Llei General de Pressupostos vigent.

Quart.- Als efectes del cobrament de la subvenció de la Generalitat de Catalunya per les retribucions als càrrecs electes locals, fer constar que l’anterior Alcalde i per voluntat pròpia, va causar baixa en les seves retribucions en data 07 de gener de 2011.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

Tot i això, la Sra. Nativitat Usón Pons manifesta que la Alcaldessa hauria de tenir un horari definit d’atenció al públic. Per part de la Sra. Alcaldessa manifesta que estudiarà la proposta.

6 – NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A LA MANCOMUNITAT BERSOLS.

Atès que s’ha produït un canvi en els regidors de l’Ajuntament a conseqüència de les eleccions locals, és necessari nomenar als dos nous representants de l’Ajuntament a la Mancomunitat Bersols.

A proposta del Grup de Convergència i Unió es proposa que els representants siguin la Sra. Isabel Serra Montañà i la Sra. Maria Alba Rovira Casas.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa.

 

DATA DE LA SESSIÓ : 28 DE SETEMBRE DE 2011.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON M. PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE DATA ONZE DE JUNY DE 2011 I SIS DE JULIOL DE 2011.

Una vegada llegit l’esborrany de les actes de les sessions extraordinàries d’onze de juny de 2011 i sis de juliol de 2011, i fetes les correccions corresponents indicades per la Sra. Nati Usón Pons, son aprovades per majoria absoluta amb el vot favorable del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció de la Regidora del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Per errada de secretaria, no es va incloure en el seu moment la ratificació del Decret següent:

- 8/11, de sis de maig de 2011 sobre concessió de llicència ambiental al Sr. Josep Montañà per una activitat de càmping a la finca del Rastrillo.

Es dona compte també dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària:

- 09/11, de trenta de juny sobre nomenament de Tinent d’Alcalde i delegacions als regidors.

- 10/11, de trenta de juny de 2011 sobre la no renovació de la concessió de la gestió del servei d’aigües de l’Ajuntament a l’empresa CEMSA – Catalana d’explotacions i manteniment S.A.

- 11/11, de vint-i-dos de juliol de 2011 sobre incorporació d’un canvi no substancial a l’activitat d’Agroviver, S.L., promogut per Dolors Boix.

- 12/11, de vint-i-dos de juliol de 2011 sobre concessió de llicència d’obres menors a Joan Maria Reig Grabau, per neteja entorns a la finca de Cal Rebotit.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades tot i la abstenció de la Regidora Nati Usón Pons.

3 – APROVACIÓ INICIAL DEL P.O.U.M. DE VIVER I SERRATEIX.

Vist l'expedient de tramitació del Pla d'Ordenació Urbanística d'aquest municipi, amb els pertinents informes tècnics i jurídics i els suggeriments formulats pels propietaris i ciutadans.

Ates que l’article 8.5 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per l’article 10 U del Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, recull la mateixa exigència que l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, pel que fa a la publicitat dels instruments de planejament urbanístic, en el sentit que en el tràmit d’informació pública es compleixi el següent:

“a) En la informació pública dels instruments de planejament urbanístic, cal que, conjuntament amb el pla, s'exposi un document comprensiu dels extrems següents:

Primer.- Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.

Segon.- Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació d'un instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració.

b) Cal garantir l'accés telemàtic al contingut íntegre dels instruments de planejament urbanístic vigents.

c) Cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els procediments de planejament i gestió urbanístics i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació”.

Ates el que disposa l'article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en relació amb la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que modifica l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Viver i Serrateix redactat per l’equip tècnic “Grup Solucions Manresa SLPU”, d’acord amb els termes de l’adjudicació municipal, i que inclou entre d’altres, l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA), ratificant l’acord pres en data divuit de maig de 2011.

Segon.- Deixar sense efecte i anul·lar l’acord d’aprovació inicial de data vint-i-dos de gener de 2010, atès que com a resulta de la incorporació d’al·legacions i/o modificacions en el primer document del P.O.U.M. objecte d’aprovació inicial s’ha produït un canvi substancial que obliga novament a l’aprovació inicial del P.O.U.M.

Tercer.- Sotmetre'l a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies, comptats des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a dos dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i presentar, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

Es podran consultar els documents del P.O.U.M. de Viver i Serrateix, a les oficines municipals situades a la Casa de Sant Pere s/n, 08673 – Viver i Serrateix, en el seu horari d’oficines. També es podrà obtenir la documentació a la plana web de l’Ajuntament, www.viveriserrateix.cat.

Quart.- Conjuntament amb el pla s’exposarà un document comprensiu dels extrems següents:

a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen (tot el municipi).

b) Un resum de l'abast d’aquestes determinacions i plànol d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració (tot el municipi).

Cinquè.- Concedir audiència als Ajuntaments, l’àmbit territorial dels quals limiti amb Viver i Serrateix per tal que puguin examinar l'expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients.

Sisè.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.

Setè.- Aprovar l'informe de sostenibilitat ambiental del pla d'ordenació urbanística municipal, que serà sotmès a informació pública conjuntament amb aquest, i que té en compte les prescripcions del document de referència dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge amb el número URB 252-06.

Vuitè.- Suspendre l’atorgament d’autoritzacions i llicències urbanístiques, a tot el terme municipal, de conformitat amb allò que disposa l’article 72 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), tot i això, es podran concedir les llicències que fonamentades en el règim vigent, siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat. El termini de suspensió serà d’un any.

Novè.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'aquesta informació pública i dels acords d'aprovació que s'adoptin en la seva tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial de l’ajuntament (www.viveriserrateix.cat).

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

4 – APROVACIÓ DE LA NOVA DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS A LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DEL LÍMIT TERRITORIAL DEL MUNICIPI.

En compliment de la comunicació de data onze de novembre de 2010 de la Direcció General d’Administració Local i d’acord el que preveu l’article 28.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’Ajuntament de Viver i Serrateix va designar els representants municipals a la Comissió Municipal de delimitació del límit territorial del municipi.

Atès que, i donat que s’han celebrat eleccions municipals, s’escau fer una nova designació dels representants municipals a l’esmentada comissió.

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Nomenar novament els membres de la comissió municipal de delimitació que ha de representar l’Ajuntament de Viver i Serrateix en les operacions de delimitació del terme municipal:

Alcaldessa- Presidenta : Isabel Serra Montañà.

Regidors : Ramon Maria Pujol Pagerols.

: Alba Rovira Casas.

Tècnic : Josep Ramon Busquets Plana – Tècnic de

l’Ajuntament.

Secretari : Miquel Macià Viladomat, sec-int. acc.

Segon.- Notificar aquest acord als municipis veïns i a la Direcció General d’Administració Local.

Tercer.- Facultar a la Sra. Isabel Serra Montañà, tant àmpliament com en dret sigui necessari per a signar qualsevol document en relació al desenvolupament i compliment d’aquest acord.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2012.

Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2012.

Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.

Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:

Primer.- Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2012 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi:

- Serrateix : sis d’agost i vint-i-vuit de setembre.

- Viver : sis d’agost i vint-i-vuit de setembre.

- Sant Joan : sis d’agost i vint-i-nou d’agost.

Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació.

Sottmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.

6 – APROVACIÓ DEL CONVENI D’INTEROPERABILITAT DE SISTEMES D’INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, NOMENAMENT D’INTERLOCUTOR I APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ.

En data 22 d’octubre de 2006, es va signar el conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les Administracions Catalanes.

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament l’adhesió a l’esmentat conveni, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al Conveni Marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.

Segon.- Nomenar el Sr. Miquel Macià Viladomat, secretari-interventor d’aquest Ajuntament, amb DNI 39.339.496 C, com a interlocutor únic de l’entitat davant el Consorci AOC.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.

7 - ACORD PER TAL D’AMPLIAR LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ALHORA CONFIRMAR I CLARIFICAR L’ABAST D’ANTERIORS ACORDS DE DELEGACIÓ.

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin.

A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la Diputació de Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren.

D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris.

L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com entre aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la conveniència de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions delegades, en ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans actuants.

Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la seguretat que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens Supramunicipal.

Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic i alhora confirmar i ratificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. No debades, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.

En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents acords:

Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de gestió, liquidació, i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'especifiquen:

I.- Taxa subministrament d’aigua

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són:

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe

· Dictar la provisió de constrenyiment

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

· Liquidació d'interessos de demora

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Les funcions que, en relació a la recaptació d’aquest impost, es deleguen són:

· Notificació de la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes en període executiu.

· Liquidació d’interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anterior

III.- Execucions subsidiàries

Les funcions que en relació a la recaptació a les mateixes es deleguen són:

· Notificació de la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes en període executiu.

· Liquidació d’interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

IV.- Taxes per expedició de documents, Taxa llicències urbanístiques, Taxa ocupació sòl, subsòl i volada de la via publica; Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis socials assistencials,

Les funcions que, en relació a la recaptació d’aquestes taxes, es deleguen són:

· Notificació de la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes en període executiu.

· Liquidació d’interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

V – Sancions administratives

Les funcions que en relació a la recaptació a les mateixes es deleguen són:

· Notificació de la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes en període executiu.

· Liquidació d’interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius

Les funcions que, en relació a la recaptació d’aquest concepte, es deleguen són:

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament

· Dictar la provisió de constrenyiment

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

· Liquidació d'interessos de demora

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VII.- Altres ingressos tan tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar, no delegats en anteriors acords:

Les funcions que, en relació a la recaptació d'altres ingressos, es deleguen són:

· Notificació de la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes en període executiu.

· Liquidació d’interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Segon.- Modificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, a l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de les facultats de gestió i recaptació de les quotes d’urbanització, de les contribucions especials, per la qual cosa les funcions delegades d’aquests conceptes són les que a continuació s’especifiquen:

· Notificació de la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes en període executiu.

· Liquidació d’interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

Tercer.- Revocar la delegació relativa a totes les funcions de gestió i recaptació de la Prestació personal i de transport efectuada en acords anteriors a favor de la Diputació de Barcelona.

Quart.- Especificar que, els acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren:

I.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general i de les empreses prestadores del servei de telefonia mòbil.

· Concessió i denegació de beneficis fiscals

· Revisió de les autoliquidacions presentades

· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives,

per determinar els deutes tributaris.

· Expedició de documents cobratoris

· Pràctica de notificacions de les liquidacions

· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

· Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària

s’hagi realitzat per l’ORGT

· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries

· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria

tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

· Actuacions d’informació i assistència als contribuents

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

II.- Taxa de residus domèstics i Taxa de residus comercials

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe.

· Dictar la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

· Liquidació d'interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

· Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

· Qualsevol acte necessari per l’efectivitat dels anteriors

Cinquè.- Com a conseqüència dels acords de delegació anteriorment adoptats i de les ampliacions, especificacions i modificacions efectuades en els punts anteriors, les funcions de gestió, liquidació i recaptació delegades a la Diputació de Barcelona queden fixades tal com segueix:

I.- Impost sobre béns immobles

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions

individuals en les liquidacions per ingrés directe.

· Dictar la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

· Liquidació d'interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

· Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

II.- Impost sobre activitats econòmiques

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions

individuals en les liquidacions per ingrés directe.

· Revisió de les autoliquidacions presentades.

· Dictar la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

· Liquidació d'interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

· Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

· Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats

econòmiques.

· Actuacions d'informació i assistència als contribuents.

· Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes

tasques.

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions

individuals en les liquidacions per ingrés directe.

· Dictar la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

· Liquidació d'interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

· Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

 

IV.- l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

· Concessió i denegació de beneficis fiscals

· Revisió de les autoliquidacions presentades

· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per determinar els deutes tributaris.

· Expedició de documents cobratoris

· Pràctica de notificacions de les liquidacions

· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

· Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat per l’ORGT

· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

· Actuacions d’informació i assistència als contribuents

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

V.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres,

· Notificació de la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes en període executiu.

· Liquidació d’interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

VI.- Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general i de les empreses prestadores del servei de telefonia mòbil.

· Concessió i denegació de beneficis fiscals

· Revisió de les autoliquidacions presentades

· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives,

per determinar els deutes tributaris.

· Expedició de documents cobratoris

· Pràctica de notificacions de les liquidacions

· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu

· Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària

s’hagi realitzat per l’ORGT

· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries

· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria

tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

· Actuacions d’informació i assistència als contribuents

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

VII.- Taxa de residus domèstics i Taxa de residus comercials

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.

· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.

· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe.

· Dictar la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.

· Liquidació d'interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

· Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

VIII.- Taxa subministrament d’aigua

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de taxes es deleguen són:

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions

· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris

· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris

· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe

· Dictar la provisió de constrenyiment

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

· Liquidació d'interessos de demora

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IX.- Taxes per expedició de documents, Taxa llicències urbanístiques, Taxa ocupació sòl, subsòl i volada de la via publica; Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis socials assistencials.

Les funcions que, en relació a la recaptació d’aquestes taxes, es deleguen són:

· Notificació de la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes en període executiu.

· Liquidació d’interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

X.- Contribucions especials

· Notificació de la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes en període executiu.

· Liquidació d’interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XI.- Quotes urbanístiques

· Notificació de la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes en període executiu.

· Liquidació d’interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XII.-- Execucions subsidiàries

· Notificació de la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes en període executiu.

· Liquidació d’interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XIII. – Sancions administratives

· Notificació de la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes en període executiu.

· Liquidació d’interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

XIV.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament

· Dictar la provisió de constrenyiment

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu

· Liquidació d'interessos de demora

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XV.- Altres ingressos tan tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui liquidar, no delegats en anteriors acords:

Les funcions que, en relació a la recaptació d'altres ingressos, es deleguen són:

· Notificació de la provisió de constrenyiment.

· Recaptació dels deutes en període executiu.

· Liquidació d’interessos de demora.

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.

 

Sisè.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.

Setè.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt 1, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.

 

Vuitè.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites es regeix per les següents regles:

Regla primera.- La delegació atorgada en l’acord primer i les delegacions modificades i especificades en els acords segon i quart, respectivament, tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.

Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.

Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.

En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa concordant.

Regla tercera.- Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.

Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.

Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.

Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.

En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.

Regla sisena.- L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament de forma quinzenal.

2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts aprovades dins el període quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.

3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.

4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de recaptació.

5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la Diputació.

Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió Tributària.

L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.

Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la gestió de la recaptació executiva.

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.

e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.

Regla novena.- La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.

b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de constrenyiment, degudament justificades.

c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei.

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de Recaptació i en les disposicions concordants.

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.

Regla desena.- L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.

Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).

Regla onzena.- Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les següents:

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord vuitè.

4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.

 

Novè.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida, de la revocació aprovada, i les delegacions modificades i especificades. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona les publicarà, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

8 - MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ

Arran de les sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el desembre passat i la posterior interlocutòria de 2 de setembre en relació al model educatiu català i la llengua, el grup municipal de CiU proposa al Ple de l’ajuntament l’aprovació de la següent Moció:

“El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més de 30 anys, que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat d’oportunitats.

Ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa i, sobretot, la complicitat i l’esforç de famílies no catalanoparlants i el professorat, que han posat en tot moment el benefici de l’infant per sobre de tot.

Ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions internacionalment i pel High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea.

No persegueix una societat bilingüe, sinó una societat multilingüe, moderna, competent, on el català és la llengua comuna, el castellà és après amb resultats idèntics a la resta de l’estat -tal com estableixen els Informes PISA, que avalua internacionalment els coneixements adquirits de la mà de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmica (OCDE)- i garanteix el coneixement d’una tercera llengua.

El TSJC en cap cas pot dictar jurisprudència per damunt de les normes adoptades al Parlament i en plena vigència (LNL 1983, LPL1998 i LEC 2009, que conté en el Títol II el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya)”.

Per tot això es sotmet a votació l’adopció dels acords següents:

Primer.- Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que suposa aquesta ofensiva jurídica.

Segon.- Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant, tenint en compte els reptes plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que compta amb més de 100 llengües d’origen.

Tercer.- Reconèixer i agrair la tasca col·lectiva que ha fet possible aquest model, des dels estudis de Galí al 1923, passant pel lideratge de Pi-Sunyer com a Conseller de la Generalitat restaurada l’any 1978 i tots els governs que mai han dubtat a desenvolupar les tesis dels experts en aquesta qüestió.

Quart.- Donar suport a totes les iniciatives que determinin les institucions catalanes i la ciutadania en aquest sentit, així com adherir-nos a la campanya de somescola.cat que, entre d’altres coses, convoca una concentració davant els ajuntaments el dilluns 12 de setembre a les 19h.

Cinquè.- Enviar aquesta moció al TSJC, a Convivència Cívica Catalana, a l’entitat somescola.cat, als grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat i al Consell Escolar Municipal.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

9 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Una vegada votada la conveniència d’ésser inclosos a l’Ordre del Dia, i amb la unanimitat de tots els assistents es proposa la inclusió en l’Ordre del Dia del punt següent:

9 - 1 – APROVACIÓ DE LA PRESENTACIÓ D’UNA AL·LEGACIÓ A LA FORMULACIÓ INICIAL DEL PUOSC 2012 EN FORMA DE NOVA SOL·LICITUD.

Un tram de la xarxa municipal d'aigua potable es troba molt deteriorada suposant una pèrdua constant de recursos hídrics que condueixen a talls del subministrament i a no poder garantir la qualitat ni la quantitat de l'aigua servida a un bon nombre d'habitants de la població. Es per això que se sotmet al Ple la votació de l’acord següent:

Únic.- Sol·licitar durant el període d’al·legacions de la formulació inicial del PUOSC 2012, una subvenció de 81.000,00 € per dur a terme una actuació de millora a la xarxa d’aigua municipal per import de 90.000,00 € per tal de garantir la qualitat i la quantitat d'aigua servida a la població.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

10 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi ha.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i cinquanta-cinc minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa.

DATA DE LA SESSIÓ : 26 D’OCTUBRE DE 2011.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : RAMON M. PUJOL PAGEROLS – ALCALDE ACC.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

Excusa l’assistència : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, el Sr. Alcalde acc. obre la sessió.

1 – SORTEIG MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS DEL 20/11/2011.

En virtut del que disposa la Llei Electoral, es porta a terme mitjançant el programa CONOCE, el sorteig dels membres de la Mesa electoral que s’haurà de constituir al municipi per les eleccions generals i al Senat del dia 20 de novembre de 2011.

Del resultat d’aquest sorteig se’n donarà compte a la Junta Electoral de Zona al municipi de Berga per tal que, i de conformitat amb la normativa vigent es portin a terme els nomenaments de les persones que han estat designades en aquest sorteig i que consten en acta a part aixecada per aquest assumpte.

2 – ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL).

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2012 i següents.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Ordenança Fiscal núm. 8

reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Ordenança Fiscal núm. 30

reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2011.

Ordenança Fiscal núm. 8

reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Ordenança Fiscal núm. 30

reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.

 

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2012, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2011, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:

Ordenança Fiscal núm. 8

reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals.

Ordenança Fiscal núm. 30

reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

3 – APROVACIÓ DE LA DESPESA I CONFORMITAT DE L’ACTUACIÓ INCLOSA EN LA SUBVENCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA I PAISATGE.

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha executat l’actuació de títol “Adequació de l’entorn del centre cívic i Ajuntament”, amb un pressupost d’execució de 57.940,19 € i finançada en part per la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.

Atès que l’actuació va estar adjudicada com a contracte menor i que aquesta ha estat realitzada de manera satisfactòria, es proposa al Pla l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat amb l’execució del contracte d’execució de l’actuació de “Adequació de l’entorn del centre cívic i Ajuntament” i fer constar que aquest s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

Segon.- Aprovar la factura en referència a l’actuació “Adequació de l’entorn del centre cívic i Ajuntament” lliurada per Construccions Dos Hereus S.L., número 2011/1/48, de data 10/11/2011 i per import de 57.940,19 €, així com la certificació lliurada pel tècnic director de l’obra.

Tercer.- Trametre la documentació al Servei d’Acció Comarcal del Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta actuació.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde acc. aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta-tres minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcalde acc

 

DATA DE LA SESSIÓ : 28 DE DESEMBRE DE 2011.

HORA : 20,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA.

RAMON M. PUJOL PAGEROLS – TINENT D’ALCALDE.

MARIA ALBA ROVIRA CASAS – REGIDORA.

JOAN SIMON ESQUIUS – REGIDOR.

NATIVIDAD USÓN PONS – REGIDORA.

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les vint hores, la Sra. Alcaldessa obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE DATA VINT-I-VUIT DE SETEMBRE DE 2011 I EXTRAORDINÀRIA DE DATA VINT-I-SIS D’OCTUBRE DE 2011.

Una vegada llegit l’esborrany de les actes de les sessions ordinària de data vint-i-vuit de setembre de 2011 i extraordinària de data vint-i-sis d’octubre de 2011 són aprovades per unanimitat i amb vot favorable de tots els assistents.

2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

Es dona compte dels últims Decrets emesos des de la última sessió ordinària:

- 13 /11, de vint d’octubre de 2011 sobre delegació de funcions d’Alcaldia.

- 14/11, de nou de novembre de 2011 sobre aprovació de les despeses d’impressió de la revista Montbordó.

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.

3 – APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2011.

Ates que cada any la Diputació de Barcelona ha facilitat els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.

Considerant que les dades facilitades són correctes, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

Únic.- Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de l’any 2010:

Data revisió Total habitants Homes Dones

31/12/2010 178 92 86

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

4 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No n’hi han.

5 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan són les vint hores i vint minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa.

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica