Actes de 2010

DATA DE LA SESSIÓ : 22 DE GENER DE 2010.

HORA : 12,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

NATIVITAT USÓN PONS – REGIDORA.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dotze hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

 

1 – APROVACIÓ INICIAL DEL P.O.U.M. DE VIVER I SERRATEIX.

 

Vist l’expedient de tramitació del Pla d'Ordenació Urbanística d’aquest municipi, amb els pertinents informes tècnics i jurídics i els suggeriments formulats pels propietaris i ciutadans.

 

Atès que l’article 8.5 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per l’article 10 U del Decret Llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, recull la mateixa exigència que l’article 11 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, pel que fa a la publicitat dels instruments de planejament urbanístic, en el sentit que en el tràmit d’informació pública es compleixi el següent:

 

“a) En la informació pública dels instruments de planejament urbanístic, cal que, conjuntament amb el pla, s’exposi un document comprensiu dels extrems següents:

Primer.- Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de l’abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.

Segon.- Un resum de l’abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació d’un instrument de planejament urbanístic, plànol d’identificació dels àmbits en els que l’ordenació proposada altera la vigent i resum de l’abast d’aquesta alteració.

b) Cal garantir l’accés telemàtic al contingut íntegre dels instruments de planejament urbanístic vigents.

c) Cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública en els procediments de planejament i gestió urbanístics i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació”.

 

Atès el que disposa l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en relació amb la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que modifica l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:

 

Primer.- Aprovar inicialment el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Viver i Serrateix redactat per l’equip tècnic “Grup Solucions Manresa SLPU”, d’acord amb els termes de l’adjudicació municipal, i que inclou entre d’altres, l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA).

 

Segon.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies, comptats des de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a dos dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i presentar, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

Es podran consultar els documents del P.O.U.M. de Viver i Serrateix a les oficines municipals situades a la Casa de Sant Pere s/n, 08673 – Viver i Serrateix, en el seu horari d’oficines. També es podrà obtenir la documentació a la plana web de l’Ajuntament, www.viveriserrateix.net.

 

Tercer.- Conjuntament amb el pla s’exposarà un document comprensiu dels extrems següents:

a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció del termini de suspensió i de l’abast de les llicències i tramitacions que se suspenen (tot el municipi).

b) Un resum de l’abast d’aquestes determinacions i plànol d’identificació dels àmbits en els que l’ordenació proposada altera la vigent i resum de l’abast d’aquesta alteració (tot el municipi).

 

Quart.- Concedir audiència als Ajuntaments, l’àmbit territorial dels quals limiti amb Viver i Serrateix per tal que puguin examinar l’expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients.

 

Cinquè.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg.

 

Sisè.- Aprovar l'informe de sostenibilitat ambiental del pla d’ordenació urbanística municipal, que serà sotmès a informació pública conjuntament amb aquest, i que té en compte les prescripcions del document de referència dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge amb el número URB 252-06.

 

Setè.- Suspendre l’atorgament d’autoritzacions i llicències urbanístiques, a tot el terme municipal, de conformitat amb allò que disposa l’article 72 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), tot i això, es podran concedir les llicències que fonamentades en el règim vigent, siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat. El termini de suspensió serà d’un any.

 

Vuitè.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’aquesta informació pública i dels acords d’aprovació que s’adoptin en la seva tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial de l’ajuntament (www.viveriserrateix.net).

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb els vot a favor dels Regidors del Grup de Convergència i Unió i el vot en contra de la Regidora del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM que a la vegada demana que consti en acta la motivació presentada per escrit del seu vot en contra i amb el text literal següent:

 

“Perquè votem que NO al P.O.U.M.:

La redacció del P.O.U.M. té moltes anomalies bàsiques: múltiples errades detectables per a qualsevol inexpert en el tema. Suposem que com que ja us ho heu llegit, ho haureu vist i hi posareu remei.

- No s’especifiquen els criteris per tal de marcar els diferents tipus de sòl no urbanitzables. Perquè en alguns casos en unes zones es consideren espais d’especial protecció i d’altres queden fora de protecció. En aquest sentit és fàcil trobar discriminacions i, potser, favoritismes. Hi ha algun cas d’haver canviat uns camps que en un primer moment eren “agrícoles de protecció especial” i ara han passat a ser “rústics”. Perquè en alguns casos s’ha fet cas de les propostes dels propietaris i en altres no. A l’hora de marcar les zones rústiques, quin criteri s’ha seguit, ja que hi ha cases amb molta zona i d’altres amb molt poca. És evident que no s’ha actuat amb objectivitat.

- No té cap lògica no respectar les distàncies d’afectació de la carretera, quan tots sabem que és una de les obligacions evidents de les administracions i que carreteres no donarà mai permís per acostar edificacions a la carretera.

- No s’entén com s’abandona St. Joan de Montdarm ( sic ), on no se’n parla en cap moment i queda fora de cap servei.

- Pel que fa a la previsió dels equipaments, no té cap lògica, ni urbanisme podrà acceptar que es concentri tot en un sol indret i no en els tres nuclis del municipi. Tampoc es preveuen contrapartides als propietaris que se’ls posa els terrenys destinats a equipaments.

En definitiva, considerem que aquest disseny de P.O.U.M. ha estat poc estudiat malgrat els anys que hi portem des del seu inici; poc fonamentat, poc precís, poc rigorós i només pensat per a beneficiar a uns pocs en detriment d’altres, i sense cap benefici clar pel conjunt el municipi.

També evidenciar la manca de disposició a parlar amb nosaltres i intentar consensuar un document entre l’equip de govern i l’oposició. Pensem que aquesta hauria estat la millor manera de començar el Pla d’Urbanisme, tenint com a prioritat el bé del conjunt del poble.

Votem que no al P.O.U.M. i s’impugnarà aquest acord per:

- L’informe del Pla Territorial no s’ha demanat, cal tenir-lo demanat i contestat, pels Serveis Territorials d’Urbanisme. No es pot aprovar de cap de les maneres”.

 

2 – APROVACIÓ DE DESPESES.

 

Vistes les factures baix relacionades en referència a la Redacció del projecte de “Millora del Monestir de Santa Maria de Serrateix”, presentada per l’arquitecte Sr. Josep Freixa Puig i els treballs de redacció del P.O.U.M., presentada per Grup Solucions Manresa, SLPU:

 

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

10/01-13/01/10 Josep Freixa Puig Redacció Projecte Monestir 3.480,00 €.

10/01-02/01/10 GSM,SLPU Treballs redacció POUM 11.600,00 €.

 

Atès que les factures s’ajusten al concepte pel qual han estat emeses, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar la relació de factures següents:

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

10/01-13/01/10 Josep Freixa Puig Redacció Projecte Monestir 3.480,00 €.

10/01-02/01/10 GSM,SLPU Treballs redacció POUM 11.600,00 €.

 

Segon.- Ordenar-ne el seu pagament.

 

Sotmesa la proposta a votació, la factura corresponent a la redacció del projecte del Monestir de Santa Maria de Serrateix, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

Pel que a la factura de treballs de redacció del P.O.U.M., és aprovada per majoria absoluta amb els vots favorables del Grup de CiU, i el vot negatiu de la Regidora del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

 

3 – APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A CÀRRECS ELECTES LOCALS ANY 2010.

 

Vist el Decret 69/2008, d’1 d’abril, regulador del sistema de compensacions econòmiques a favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

 

Vista la Resolució GAP/8/2010, de 5 de gener, mitjançant la qual s’aprova la convocatòria d’aquestes compensacions per a l’exercici 2010, en fixa la quantia màxima anual a percebre per cada Ajuntament i n’estableix la distribució corresponent.

 

Atès que l’Ajuntament es troba inclòs en els supòsits en els quals és possible de sol·licitar la subvenció.

 

És per tot això esposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar la dedicació parcial del 75 % a l’Ajuntament de Viver i Serrateix en la persona del Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 

Segon.- Designar com a beneficiari de la compensació econòmica per l’any 2010, el Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament corresponent a la seva dedicació parcial del 75 %, d’acord amb les bases reguladores del Decret 69/2008, d’1 d’abril.

 

Tercer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques la subvenció corresponent per atendre la despesa.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dotze hores i trenta-vuit minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

Vist-i-plau.

L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 10 DE MARÇ DE 2010.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA ACC.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

NATIVITAT USÓN PONS – REGIDORA.

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA: LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dotze hores, la Sra. Alcaldessa Acc. obre la sessió.

 

1 - ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “MILLORA DEL CAMÍ DE SERRATEIX A CARDON”.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa de la memòria valorada de títol “Millora del camí de Serrateix a Cardona” que compta amb un pressupost d’execució de 17.986,21 € + 2.877,79 € d’IVA, i redactada per l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Josep Santandreu i Peralba.

 

Vist el que disposa l’article 95 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i atès que aquesta actuació es pot adjudicar mitjançant el procediment de contractació d’obra menor.

 

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de l’obra de “Millora del camí de Serrateix a Cardona” que compta amb un pressupost d’execució de 17.986,21 € + 2.877,79 € en concepte d’IVA a l’empresa Graves i Excavacions Castellot, S.A.

 

Segon.- Nomenar director de l’obra l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Josep Santandreu i Peralba.

 

Tercer.- Aprovar la despesa total de 20.864,00 € amb l’IVA inclòs.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

 

 

2 – ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’ANTIC AJUNTAMENT COM A CENTRE SOCIAL DE SERRATEIX”.

 

Atès que per acord de Ple de l’Ajuntament de data vint-i-tres de desembre de 2009 es va adjudicar provisionalment el contracte per l’execució de l’obra “Reforma i rehabilitació de l’antic Ajuntament com centre social del Serrateix”, a l’empresa Construccions Dos Hereus, S.L., pel preu de 175.939,60 € + 28.150,33 € d’IVA.

 

Atès que l’anunci d’adjudicació provisional es va publicar al B.O.P.B. de data vint-i-set de gener de 2010, número 23.

 

Atès que en el termini conferit a l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’adjudicatari ha presentat la documentació necessària per formalitzar el contracte.

 

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Adjudicar definitivament el contracte per l’execució de l’obra de “Reforma i rehabilitació de l’antic Ajuntament com centre social del Serrateix”, a l’empresa Construccions Dos Hereus, S.L., pel preu de 175.939,60 € + 28.150,33 € d’IVA.

 

Segon.- Autoritzar a la Senyora Alcaldessa acc. perquè signi el contracte administratiu corresponent.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb el vot favorable del Grup de CiU i l’abstenció de la Regidora del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

 

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa acc. aixeca la sessió quan són les dinou hores i set minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

Vist-i-plau.

L’alcaldessa acc.

DATA DE LA SESSIÓ : 17 DE MARÇ DE 2010.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA ACC.

NATIVITAT USÓN PONS – REGIDORA

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA: LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, la Sra. Alcaldessa Acc. obre la sessió.

 

1 – LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE VINT-I-TRES DE DESEMBRE DE 2009 I EXTRAORDINÀRIES DE VINT-I-UN DE GENER DE 2010 I DEU DE MARÇ DE 2010.

 

Una vegada llegit l’esborrany de les actes de les sessions ordinària de vint-i-tres de desembre de 2009 i extraordinària de deu de març de 2010, són aprovades per unanimitat i sense esmenes. Pel que fa a l’acta del dia vint-i-dos de gener de 2010 la Regidora Nati Usón Pons s’absté a la votació atès que manifesta que en l’acta hi consten expressions que no s’ajusten al desenvolupament del Ple.

 

2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

 

01/2010, de data un de març, sobre delegació de funcions temporals a la Sra. Tinent d’Alcalde.

 

02/2010, de data tretze de març, sobre acceptació de dues subvencions dels Serveis Socials de la Diputació de Barcelona per un import global de 600,00 €.

 

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.

 

3 – APROVACIÓ DE LA FACTURA EN L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “MILLORES A LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL T.M. DE VIVER I SERRATEIX – FASE 2”.

 

Vista la factura número FV - 3642 presentada per l’obra executada per l’empresa Constructora de Calaf, SAU, i per import de 91.000,00 €, en referència a l’actuació de “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix FASE – 2”.

Atès que els treballs inclosos a la factura han rebut la conformitat dels tècnics municipals i que les obres es troben executades en la seva totalitat segons la documentació presentada, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

 

Únic.- Aprovar la factura número FV - 3642 corresponent a l’actuació: “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix – Fase 2”.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

4 – APROVACIÓ DESPESES MANCOMUNITAT.

 

Vista la factura baix relacionada en referència al Manteniment de la xarxa d’aigua:

 

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

05-10-31/01/2010 Mctat Aigua. Mes desembre 2009. 1.892,58 €.

 

Atès que la factura s’ajusta al concepte pel qual ha estat emesa, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar la relació de factures següents:

 

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

05-10-31/01/2010 Mctat Aigua. Mes desembre 2009. 1.892,58 €.

 

Segon.- Ordenar-ne el seu pagament.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

5 – APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’O.R.G.T. CORRESPONENT A L’ANY 2009.

 

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2009 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

 

Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l’article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2009.

- Rebuts: 0,00 euros.

- Liquidacions: 1.246,08 euros.

 

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2009.

- Rebuts: 488,43 euros.

- Certificacions: 0,00 euros.

 

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a favor de l'O.R.G.T. s’ha practicat correctament.

 

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s’acorda d’informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l’any 2009 i aprovar-ne el seu contingut.

 

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2009 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.

 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

 

Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l’article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

 

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2009.

- Rebuts: 0,00 euros.

- Liquidacions: 0,00 euros.

 

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2009.

- Rebuts: 152,58 euros.

- Certificacions: 0,00 euros.

 

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a favor de l'O.R.G.T. s’ha practicat correctament.

 

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s’acorda d’informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l’any 2009 i aprovar-ne el seu contingut.

6 – ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PUOSC ANY 2010 I NOMENAMENT DEL TÈCNIC DIRECTOR DE L’OBRA.

 

Atès que tot i que la voluntat del ple és la d’acceptar la subvenció, és requisit necessari tenir la partida pressupostària amb la que es farà front a la despesa. Per això i atès que encara no s’ha aprovat inicialment el pressupost corresponent a l’any 2010, es portarà a aprovació en el proper Ple.

 

7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 

No n’hi ha.

 

8 – PRECS I PREGUNTES.

 

Per part de la Regidora del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM, es formula una pregunta pel que fa al tema de la concessió d’aigua potable. Per part del Regidor corresponent s’explica que s’estan duent a terme converses amb altres empreses per tal que si fos necessària canviar la gestió, aquesta es pugui fer amb garanties de celeritat i de qualitat.

 

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa acc. aixeca la sessió quan són les dinou hores i vint-i-dos minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

Vist-i-plau.

L’alcaldessa acc.

DATA DE LA SESSIÓ : 02 DE JUNY DE 2010.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

NATIVITAT USÓN PONS – REGIDORA.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

 

1 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, I INICI DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER LA GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI, PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE CARÀCTER URGENT.

 

Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, havent-se justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment negociat sense publicitat, atès que el contracte té un pressupost inferior a 60.000,00 euros IVA exclòs, de conformitat amb allò disposat a l’esmentada Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

 

Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari i Interventor.

 

Per tot això abans exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, del Plec de clàusules administratives particulars, i l’inici de la contractació del Servei per la Gestió del Subministrament d’aigua potable al municipi pel procediment negociat sense publicitat.

 

Segon.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.

 

Tercer.- Sol·licitar com a mínim 3 ofertes a empreses capacitades per la realització d’objecte del contracte. Deixant-se constància en l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i dotze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

Vist-i-plau.

L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 23 DE JUNY DE 2010.

HORA : 16,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA ACC.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

NATIVITAT USÓN PONS – REGIDORA.

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA: LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les setze hores, la Sra. Alcaldessa Acc. obre la sessió.

 

1 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “REFORMA ASFALT CAMÍ RURAL DE SERRATEIX A CASTELLADRAL”.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del pressupost de títol “Reforma asfalt camí rural de Serrateix a Castelladral” que compta amb un pressupost d’execució de 42.250,00 € + 6.760,00 € d’IVA.

 

Vist el que disposa l’article 95 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i atès que aquesta actuació es pot adjudicar mitjançant el procediment de contractació d’obra menor.

 

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de l’obra de “Reforma asfalt camí rural de Serrateix a Castelladral” que compta amb un pressupost d’execució de 42.250,00 € + 6.760,00 € en concepte d’IVA a l’empresa ICMAN – Ingeniería Constructora Manresana, S.L. amb NIF B-58407081.

 

Segon.- Nomenar director de l’obra l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Josep Santandreu i Peralba.

 

Tercer.- Aprovar la despesa total de 49.010,00 € amb l’IVA inclòs.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa Acc. aixeca la sessió quan són les setze hores i sis minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa Acc.

DATA DE LA SESSIÓ : 07 DE JULIOL DE 2010.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – ALCALDESSA ACC.

NATIVITAT USÓN PONS – REGIDORA.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA: LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, la Sra. Alcaldessa Acc. obre la sessió.

 

1 – LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE DISSET DE MARÇ DE 2010 I EXTRAORDINÀRIES DE DOS DE JUNY DE 2010 I VINT-I-TRES DE JUNY DE 2010.

 

Una vegada llegit l’esborrany de les actes de les sessions ordinària de disset de març de 2010 i extraordinàries dos de juny de 2010 i vint-i-tres de juny de 2010, són aprovades per unanimitat i sense esmenes.

 

2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

 

03/2010, de data dinou de març, sobre modificació de la llicència concedida en data 19 de juliol de 2007 a Jaume Fàbrega Viladrich per una activitat ramadera a Sant Genís.

 

04/2010, de data divuit de març, sobre aprovació de despeses.

 

05/2010, de data trenta-un de març, sobre concessió de llicència d’obres a Jaume Conill Segarra, per realitzar obres de reforma interior a la casa de La Muntada i d’aprovació provisional de l’impost de CIO.

 

06/2010, de data trenta-un de març, sobre concessió de llicència d’obres a Jordi Vila Guix, per realitzar obres de construcció d’un cobert per la instal·lació d’una caldera de biomassa a la Finca de Cal Gaig, i d’aprovació provisional de l’impost de CIO.

 

07/2010, de data trenta-un de març, sobre concessió de llicència d’obres a la Cooperativa El Teix S.C.C.L., per realitzar obres de construcció d’uns murs diversos en un magatzem existent a la Finca d’El Teix, i d’aprovació provisional de l’impost de CIO.

08/2010, de data vint d’abril, sobre aprovació de l’adhesió al Protocol de préstec de material esportiu i recreatiu de la Diputació de Barcelona.

 

09/2010, de data quinze d’abril, sobre pròrroga del contracte per la prestació del servei d’abastament d’aigua potable a l’empresa SOREA fins el dia 30 d’abril de 2010.

 

10/2010, de trenta d’abril, d’adjudicació de manera temporal i improrrogable i per raó d’urgència el servei d’abastament i distribució d’aigua potable al municipi a l’empresa CEMSA (Catalana d’Explotacions i Manteniments, S.A.), fins el dia 30 de juny de 2010.

 

11/2010, de dotze de maig de 2010, sobre aprovació de la liquidació del Pressupost corresponent a l’any 2008.

 

12/2010, de divuit de juny, sobre concessió de llicència d’obres a Antoni Cots Soler, per realitzar obres de reforma interior de la Masoveria de Les Cots de Sant Joan, i d’aprovació provisional de l’impost de CIO.

 

13/2010, de disset de juny, sobre acceptació de la subvenció de 600,00 € atorgada pel Servei d’Acció Social pel sosteniment dels Serveis socials bàsics i de 600,00 € atorgada pel mateix Servei i pel sosteniment dels Serveis d’atenció domiciliària.

 

14/2010, de dinou de juny, sobre delegació de les atribucions i competències de l’Alcaldia en la Tinent d’Alcalde durant el període del 20 de juny de 2010 al 30 de juny de 2010.

 

15/2010, de sis de juliol, sobre delegació de les atribucions i competències de l’Alcaldia en la Tinent d’Alcalde durant el període del 6 de juliol de 2010 al 10 de juliol de 2010.

 

El grup de CiU es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades, i la Regidora del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM, manifesta la seva abstenció.

 

3 – ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PUOSC ANY 2010 I NOMENAMENT DEL TÈCNIC DIRECTOR D’OBRA.

 

La Comissió de Cooperació Local de Catalunya del Departament de Governació i Administracions Públiques va aprovar la concessió a en aquest Ajuntament de la subvenció número 2010/383 PG i de títol “Construcció del mur de contenció de la cara sud de l’Ajuntament actual”.

 

Atès que és necessari acceptar explícitament la subvenció i és necessària la designació d’un director d’obra per l’execució de la mateixa.

 

És per tot això exposat que es sotmet al Ple la votació dels acords següents:

 

Primer.- Acceptar la subvenció de 16.194,86 euros per a l'actuació: “Construcció del mur de contenció de la cara sud de l’Ajuntament actual”, així com la normativa aprovada del programa del PUOSC 2010.

 

Segon.- Nomenar director de l’obra de “Construcció del mur de contenció de la cara sud de l’Ajuntament actual” el Sr. Josep Novellas Casabella, amb títol professional d’arquitecte número 19.133/7.

 

Tercer.- Remetre el model corresponent d'aquesta acceptació al Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

4 – APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DELS FONS SUPRAMUNICIPALS DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ LOCAL ANY 2010.

 

Per resolució GAP/730/2010, de 16 de març, ha estat aprovada la distribució als municipis, de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons Català de Cooperació Local de Catalunya, per l’any 2010.

 

D’acord amb la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, el capítol per la prestació supramunicipal de serveis i per import de 3.263,18 euros, s’haurà de destinar a ens supramunicipals legalment constituïts, tant siguin comunitats, mancomunitats o consorcis, o al Consell Comarcal corresponent.

 

Per això exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

 

Únic.- Designar la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària dels municipis de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i L’Espunyola per a la prestació conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta com a beneficiari de 3.263,18 € de la subvenció del capítol de la prestació supramunicipal de serveis del Fons Català de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2010 per la prestació supramunicipal del manteniment dels abastaments d’aigua en alta.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

5 – APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ PRESENTADA PER SOREA.

 

Per unanimitat de tots els assistents, s’acorda de tractar aquest assumpte en un proper Ple.

 

6 – APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE “MILLORA DE LA SENYALITZACIÓ MUNICIPAL”.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa de la memòria valorada de títol “Millora de la senyalització municipal” que compta amb un pressupost d’execució de 20.195,05 € + 3.231,21 € en concepte d’IVA, i redactada per l’arquitecte tècnic Sr. Josep Torner Grandia.

 

Vist el que disposa l’article 95 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i atès que aquesta actuació es pot adjudicar mitjançant el procediment de contractació d’obra menor.

 

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

 

Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de l’obra de “Millora de la senyalització municipal” per un import total de 23.426,26 € a l’empresa Graves i Excavacions Castellot, S.A.

 

Segon.- Nomenar director de l’obra l’arquitecte tècnic Sr. Josep Torner Grandia.

 

Tercer.- Aprovar la despesa total de 23.426,26 € amb l’IVA inclòs.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

7 – APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE “CONSTRUCCIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ DE LA CARA SUD DE L’AJUNTAMENT ACTUAL”.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa de la memòria valorada de títol “Construcció del mur de contenció de la cara sud de l’ajuntament actual” que compta amb un pressupost d’execució total de 17.994,29 € i redactada per l’arquitecte Sr. Josep Novellas Casabella.

 

Vist el que disposa l’article 95 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i atès que aquesta actuació es pot adjudicar mitjançant el procediment de contractació d’obra menor.

 

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de l’obra de “Construcció del mur de contenció de la cara sud de l’ajuntament actual” per un import total de 17.994,29 € a l’empresa Construccions Dos Hereus S.L.

 

Segon.- Aprovar la despesa total de 17.994,29 € amb l’IVA inclòs.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

8 – APROVACIÓ DE LA FACTURA D’ICMAN.

 

Vista la factura baix relacionada en referència a la reforma asfalt del camí rural de Serrateix a Castelladral:

 

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

33 – 30/06/2010 ICMAN SL Pavimentat i regularització. 49.010,00 €.

 

Atès que la factura s’ajusta al concepte pel qual ha estat emesa, i la feina s’ha realitzat de manera satisfactòria, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar la relació de factures següents:

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

33 – 30/06/2010 ICMAN SL Pavimentat i regularització. 49.010,00 €.

 

Segon.- Ordenar-ne el seu pagament.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

9 – APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA.

 

Assabentat aquest Ajuntament de l’existència de l’entitat Associació de Micropobles de Catalunya, com a organització que aplega socis corporatius (ajuntaments) de municipis de 500 o menys habitants, i socis electes individuals de municipis d’aquestes mateixes característiques.

 

Atès que el fonament d’aquesta Associació és la d’establir accions per tal de millorar les condicions de finançament, infraestructurals, etc. dels municipis de menys de 500 habitants.

 

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament de forma part d’aquesta Associació.

 

Per tot això abans exposat és proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a l’Associació de Micropobles de Catalunya.

 

Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació de Micropobles de Catalunya.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

 

10 - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’ANY 2008.

 

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2008, cal elaborar el compte general de l’entitat local.

 

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.

 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2008 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès informe favorable en data vint de maig de 2010. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de data 29/05/2010, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.

 

Per tot això exposat, i d’acord amb els articles 208 a 212 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2008.

 

Segon.- Retre els esmentats comptes de la corporació, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta, amb 3 vots a favor del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció de la Regidora del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

 

11 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2011.

 

Atès que el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2011.

 

Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.

 

Vistes les festes que habitualment s’han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s’acorda:

 

Primer.- Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2011 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi:

- Serrateix: sis d’agost i vint-i-nou de setembre.

- Viver: sis d’agost i vint-i-nou de setembre.

- Sant Joan: sis d’agost i vint-i-nou d’agost.

 

Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.

 

12 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL CORRESPONENT A L’ANY 2010.

 

Vist el projecte de Pressupost general per a l’exercici de 2010, elevat a aquesta corporació local pel Sr. President, en la forma prevista per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

 

Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s’estableixen per atendre’ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:

 

Estat d’Ingressos:

 

Capítol. Concepte. Import .

I IMPOSTOS DIRECTES 42.000,00 €

II IMPOSTOS INDIRECTES 10.000,00 €

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 85.450,00 €

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 161.744,18 €

V INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000,00 €

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 80.899,93 €

TOTAL INGRESSOS: 382.094,41 €

 

Estat de despeses:

Capítol. Concepte. Import.

I DESPESES DE PERSONAL 43.398,76 €

II DESPESES BENS COR I SERVEIS 221.241,37 €

III DESPESES FINANCERES 0,00 €

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.200,00 €

VI INVERSIONS REALS 115.254,28 €

IX PASSIUS FINANCERS 0,00 €

TOTAL DESPESES: 382.094,41 €

 

Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:

 

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

A) Funcionaris de carrera:

Denominació. Nombre. Ocupades. Vacants. Grup.

1 Funcionaris d’habilitació estatal:

1.1 Subescala Secretaria.

Secretaria - Intervenció. Exempt. 0 0 -

B) Personal laboral:

- Personal laboral fix a temps parcial -

1 Cap Major Administratiu adm. General. 1/3 jornada.

1.1 Administració General. 1 1 0 -

 

Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Quart.- Considerar elevada a definitiva l’aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el termini d’exposició pública.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

13 – APROVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’UNA ASSEGURANÇA DE SALUT PER ALS EMPLEATS.

 

Com a continuació a les actuacions dutes en aquest Ajuntament per tal de millorar els beneficis socials dels empleats.

 

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament la millora de les condicions de vida dels mateixos, es proposa al Ple l’adopció del acords següents:

 

Primer.- Contractar una assegurança de salut familiar per als empleats.

 

Segon.- Establir que aquest benefici serà cofinançat amb els Ajuntaments de Sagàs i de Santa Maria de Merlès.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

14 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 

Una vegada votada la conveniència d’ésser inclosos a l’Ordre del Dia, i amb la unanimitat de tots els assistents es proposa la inclusió en l’Ordre del Dia dels punts següents:

 

14 – 1 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS - ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE EN BAIXA.

 

En el Ple de data dos de juny de 2010, aquest Ajuntament va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que havien de regir per l’adjudicació del servei d’abastament d’aigua potable en baixa, consistent en la gestió, manteniment, facturació als abonats, liquidacions del cànon a l’ACA, i qualsevol altre que sigui inherent a el funcionament d’aquest servei.

 

El procediment i vist el que disposen els articles 153.2 i 161 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contactes del sector públic, es va iniciar mitjançant el procediment negociat sense publicitat i de caràcter urgent.

 

Una vegada iniciat el procediment, es van trametre escrits d’invitació a les empreses següents:

MJGRUAS Constructora de la localitat d’Alguaire.

Rubau – Tarrés, SAU, de la localitat de Verges.

Catalana d’Explotacions i Manteniments S.A. de la localitat de Calaf.

 

Les empreses MJGRUAS Constructora i Rubau – Tarrés, SAU, van declinar l’invitació.

 

L’empresa Catalana d’Explotacions i Manteniments S.A., en temps i forma va presentar la seva oferta en data vint-i-tres de juny de 2010.

 

Atès que només hi ha una oferta i que aquesta es troba adient a les necessitats municipals i que és necessari procedir a aquesta adjudicació a la major brevetat possible.

 

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Adjudicar el contracte per la prestació del Servei d’abastament d’aigua potable en baixa, consistent en la gestió, manteniment, facturació als abonats, liquidacions del cànon a l’ACA, i qualsevol altre que sigui inherent al funcionament d’aquest servei, en concordança amb el Plec de clàusules administratives particulars aprovades en la sessió de data dos de juny de 2010 i amb la plica presentada per l’empresa adjudicatària, a l’empresa Catalana d’Explotacions i Manteniments S.A. (CEMSA) CIF : A60455185.

 

Segon.- Fer constar que l’adjudicació del servei tindrà una durada d’un any i que aquest serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 5 anys.

 

Tercer.- Fer constar que l’efecte de l’adjudicació és a data 01 de juliol de 2010.

 

Quart.- Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui necessari, per a l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar els acords anteriors.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

14 - 2 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS - APROVACIÓ DE DESPESES.

 

Vistes les factures baix relacionades:

 

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

F10/314 – 07/07/10 GSM,SLU TREBALLS P.O.U.M. 14.750,00 €.

097 – 06/04/2010. PILAR CERRILLO REVISTA TASTA 3.688,80 €.

 

Atès que les factures s’ajusten als conceptes pel quals han estat emeses, i la feina s’ha realitzat de manera satisfactòria, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar la relació de factures següents:

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

F10/314 – 07/07/10 GSM,SLU TREBALLS P.O.U.M. 14.750,00 €.

097 – 06/04/2010. PILAR CERRILLO REVISTA TASTA 3.688,80 €.

 

Segon.- Ordenar-ne el seu pagament.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

14 – 3 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – APROVACIÓ SUBVENCIÓ PER LA COMPRA DE LLIBRES ALS ESCOLARS DEL MUNICIPI.

 

La crisi que s’està vivint en aquest moment d’alguna manera obliga a les administracions a ajudar als seus veïns amb mesures que suposin un estalvi en la despesa obligatòria familiar.

 

Com a inici d’aquestes actuacions es creu convenient d’obrir una línia d’ajuts a les famílies amb fills en edat escolar consistent en el pagament de les despeses de llibres escolars a tots els alumnes del municipi que acreditin un empadronament al mateix amb una antiguitat mínima d’un any i que estiguin cursant l’ensenyament obligatori.

 

Aquest ajut es concreta en una subvenció a les famílies pels imports següents:

 

Parvulari: 60 € / Alumne.

Primària: 150 € / Alumne.

ESO: 250 € / Alumne.

Primer.- Aprovar la línia d’ajuts per la compra dels llibres als escolars del municipi que estiguin cursant l’ensenyament obligatori, d’acord amb les condicions assenyalades.

 

Segon.- Establir que l’ajut serà atorgat de manera universal i d’ofici als qui reuneixin les condicions, sense tenir en compte el nivell de renda de les famílies.

 

Tercer.- Fer constar que els ajuts es faran efectius durant el quart trimestre de l’any 2010.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

15 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi ha.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Sra. Alcaldessa Acc. aixeca la sessió quan són les dinou hores i trenta-set minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcaldessa Acc.

DATA DE LA SESSIÓ : 22 DE SETEMBRE DE 2010.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

NATIVITAT USÓN PONS – REgidora

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA SET DE JULIOL DE 2010.

 

Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data set de juliol de 2010, és aprovada per unanimitat i sense esmenes.

2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

 

16/2010, de data catorze de juliol de 2010, sobre concessió de permís al Consell Comarcal del Berguedà per dur a terme l’electrificació rural a Masies disseminades.

 

17/2010, de data setze de juliol de 2010, sobre concessió de llicència d'obres a Joan Maria Reig Grabau, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers, per tal de realitzar les obres menors per l’arranjament de l’entorn de la Masia de Cal Rebotit.

 

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.

 

3 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No n’hi ha.

4 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi ha.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i deu minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 03 DE NOVEMBRE DE 2010.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

NATIVITAT USÓN PONS – REGIDORA.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

 

1 – SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA.

 

En virtut del que disposa la Llei Electoral, es porta a terme mitjançant el programa CONOCE el sorteig dels membres de la Mesa electoral que s’haurà de constituir al municipi per les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 28 de novembre de 2010.

 

Del resultat d’aquest sorteig se’n donarà compte a la Junta Electoral de Zona al municipi de Berga per tal que, i de conformitat amb la normativa vigent es portin a terme els nomenaments de les persones que han estat designades en aquest sorteig.

 

2 - ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL).

 

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

 

Vistos els informes tècnic-econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents, l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics municipals.

 

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Ordenança Fiscal núm. 8

reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries.

 

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2010.

 

Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat pel Consell Comarcal del Berguedà en la seva sessió de data tres de novembre de 2010 i que serà publicat al B.O.P. per aquest ens.

 

Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2011, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2010, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals

4) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat pel Consell Comarcal del Berguedà i que serà publicat al BOP per aquest ens, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries.

 

Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.


Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

3 – APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN COBERT EN SNU A LA FINCA DE CAL REBOTIT.

 

Per part del Sr. Joan Maria Reig Grabau, NIF: 77.738.968-A, s’ha sol·licitat llicència per a la construcció d’un cobert per a usos agrícoles a Cal Rebotit.

 

L’esmentat senyor ha aportat la documentació corresponent al projecte de construcció, i l’estudi d’impacte i integració paisatgística.

 

Per part de l’Ajuntament s’han sol·licitat els informes corresponents al Departament de Medi Ambient i Habitatge (Serveis Territorials de Medi Ambient i Agència Catalana de l’Aigua), al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Direcció General d’Arquitectura i Paisatge), al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i a l’Institut Geològic de Catalunya.

 

A data d’avui, només s’han rebut els informes corresponents a l’Institut Geològic de Catalunya i a l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

A data d’avui, no s’han rebut els informes corresponents a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, els Serveis Territorials de Medi Ambient i del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, tot i que van ésser sol·licitats ja fa més de tres mesos.

 

El projecte de construcció i la documentació que l’acompanya i a l’efecte de presentació d’al·legacions o reclamacions s’ha sotmès al tràmit d’exposició pública pel termini d’un mes amb insercions d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data vint-i-set de juliol de 2010 i en Diari Avui de data vint-i-set de juliol de 2010.

 

Durant el termini d’un mes més un pel fet de tractar-se d’un anunci que incloïa la seva exposició pública bona part del mes d’agost, establert per la presentació d’al·legacions no se n’hi han presentat.

Vist el que disposa l’article 57.1.d del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme pel que als informes no evacuats dins el termini previst.

Vist el que disposa l’article 57.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Per tot això abans esmentat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar de manera prèvia el projecte de construcció d’un cobert d’usos agrícoles a la finca de Cal Rebotit, presentat pel Sr. Joan Maria Reig Grabau.

 

Segon.- Trametre aquesta aprovació juntament amb el projecte i la documentació que l’acompanya a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per la seva aprovació definitiva.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

4 – APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT EN SNU A LA FINCA DE CAL REBOTIT.

 

Per part del Sr. Joan Maria Reig Grabau, NIF: 77.738.968-A, s’ha sol·licitat llicència per a la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar a la Finca de Cal Rebotit.

L’esmentat senyor ha aportat la documentació corresponent al projecte de rehabilitació, i l’estudi d’impacte i integració paisatgística.

Per part de l’Ajuntament s’han sol·licitat els informes corresponents al Departament de Medi Ambient i Habitatge (Serveis Territorials de Medi Ambient i Agència Catalana de l’Aigua), al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Direcció General d’Arquitectura i Paisatge), al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i a l’Institut Geològic de Catalunya.

A data d’avui, s’han rebut els informes corresponents a l’Institut Geològic de Catalunya i a l’Agència Catalana de l’Aigua, la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge i del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (en algun dels informes rebuts es parla de la Masia d’Escrigues, doncs en un principi es va trametre l’ofici de sol·licitud d’informe amb aquest nom, tot i que ens els informes ja hi consten clarament les informacions en referència al projecte presentat).

 

A data d’avui, no s’ha rebut l’informe corresponent a els Serveis Territorials de Medi Ambient, tot i que va ésser sol·licitat ja fa més de tres mesos.

 

El projecte de rehabilitació i la documentació que l’acompanya i a l’efecte de presentació d’al·legacions o reclamacions s’ha sotmès al tràmit d’exposició pública pel termini d’un mes amb insercions d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data quatre de juny de 2010 i en Diari Avui de data quatre de juny de 2010.

 

Durant el termini d’un mes establert per la presentació d’al·legacions no se n’hi han presentat.

 

Vist el que disposa l’article 57.1.d del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme pel que als informes no evacuats dins el termini previst.

 

Vist el que disposa l’article 57.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

 

Per tot això abans esmentat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar de manera prèvia el projecte de rehabilitació d’un habitatge unifamiliar aïllat a la finca de Cal Rebotit, presentat pel Sr. Joan Maria Reig Grabau.

Segon.- Trametre aquesta aprovació juntament amb el projecte i la documentació que l’acompanya a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya per la seva aprovació definitiva.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 – APROVACIÓ DE LA DESPESA I CONFORMITAT DE L’ACTUACIÓ INCLOSA EN EL FEOSL.

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha executat l’actuació de títol “Millora del Camí de Serrateix a Cardona”, amb un pressupost d’execució de 20.864,00 € i finançada amb càrrec al programa FEOSL de l’Estat.

Atès que l’actuació va estar adjudicada com a contracte menor i que aquesta ha estat realitzada de manera satisfactòria, es proposa al Pla l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la conformitat amb l’execució del contracte d’execució de l’actuació de “Millora del Camí de Serrateix a Cardona” i fer constar que aquest s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

 

Segon.- Aprovar la factura en referència a l’actuació “Millora del Camí de Serrateix a Cardona” lliurada per Graves i Excavacions Castellot, S.A., número 684, de data 31/08/2010 i per import de 20.864,00 €.

 

Tercer.- Ordenar-ne el pagament.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

6 – APROVACIÓ DE LA DESPESA I CONFORMITAT DE L’ACTUACIÓ INCLOSA EN LA SUBVENCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA I PAISATGE.

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha executat l’actuació de títol “Millora de la senyalització del municipi”, amb un pressupost d’execució de 23.426,26 € i finançada en part per la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.

 

Atès que l’actuació va estar adjudicada com a contracte menor i que aquesta ha estat realitzada de manera satisfactòria, es proposa al Pla l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Declarar la conformitat amb l’execució del contracte d’execució de l’actuació de “Millora de la senyalització del municipi” i fer constar que aquest s’ha executat d’acord amb allò establert en la seva normativa reguladora.

 

Segon.- Aprovar la factura en referència a l’actuació “Millora de la senyalització del municipi” lliurada per Graves i Excavacions Castellot, S.A., número 854, de data 31/10/2010 i per import de 23.426,26 €.

Tercer.- Trametre la documentació a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge per tal que tinguin a bé d’ordenar el pagament de la subvenció compromesa per aquesta actuació.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i quaranta minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 15 DE DESEMBRE DE 2010.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET –

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

NATIVITAT USÓN PONS – REGIDORA.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA: MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

 

1 - LECTURA I APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

 

Una vegada llegits els esborranys de l’acta de la sessió ordinària de data vint-i-dos de setembre de 2010 i de l’acta de la sessió extraordinària de tres de novembre de 2010, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

 

2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

 

Del Decret 18/2010 al 36/2010, de resposta a les al·legacions presentades a l’aprovació inicial del Pla Especial del Catàleg de Masies.

 

37/2010, de data trenta d’octubre de 2010, sobre atribució i delegació de competències de l’Alcaldia a la Tinent d’Alcalde pel període del 04 de novembre al 05 de novembre de 2010.

 

38/2010, de data trenta d’octubre de 2010, sobre aprovació de despeses.

 

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.

 

3 – APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA IDENTIFICACIÓ DE LES MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE SUSCEPTIBLES DE RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ.

 

El Ple de la corporació, en sessió de vint-i-set de maig de 2009, va aprovar inicialment el pla especial urbanístic per a la identificació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació del municipi.

 

L’expedient ha estat exposat al públic pel termini de d’un mes, amb inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província número 147 de data 20 de juny de 2019, en el diari Avui de data 20 de juny de 2009 i a la pàgina web municipal.

 

A l’anunci d’aprovació inicial s’hi ha presentat un total de 19 al·legacions.

 

Els tècnics municipals varen fer una proposta concreta per a cada al·legació.

 

Durant el període d’informació pública, s’han demanat els següents informes:

1 – Direcció General de Turisme.

2 – Direcció General d’Arquitectura i Paisatge.

3 – Direcció General de Desenvolupament Rural.

4 – Agència Catalana de l’Aigua.

5 – Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona.

6 – Direcció General de Carreteres.

7 – Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

 

Tots els informes emesos han estat de caràcter favorable, alguns d’ells amb condicionants que s’han tingut en compte a l’hora de redactar el document d’aprovació provisional.

 

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació no ens consta que hagi emès l’informe esmentat, tot i haver estat sol·licitat fa més d’un any.

 

Vist el que disposen els articles 78 i 83.1 de la Llei d’urbanisme, es proposa l’adopció dels següents acords:

 

Primer.- Aprovar provisionalment el pla especial urbanístic per a la identificació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació del municipi, promogut per aquesta corporació.

 

Segon.- Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Comarques Centrals, per a la seva aprovació definitiva.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

4 – APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2010.

 

Atès que cada any la Diputació de Barcelona ha facilitat els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.

 

Considerant que les dades facilitades són correctes, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

 

Primer.- Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de l’any 2009:

Data revisió Total habitants Homes Dones

31/12/2009 188 98 90

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

5 – APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A CÀRRECS ELECTES ANY 2011.

 

Vist el Decret 69/2008, d’1 d’abril, regulador del sistema de compensacions econòmiques a favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

 

Vista la Resolució GAP/3714/2010, de 18 de novembre, mitjançant la qual s’aprova la convocatòria per atorgar aquestes compensacions per a l’exercici 2011, en fixa la quantia màxima anual a percebre per cada Ajuntament i n’estableix la distribució corresponent.

 

Atès que l’Ajuntament es troba inclòs en els supòsits en els quals és possible de sol·licitar la subvenció.

 

És per tot això esposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar la dedicació parcial del 75 % a l’Ajuntament de Viver i Serrateix en la persona del Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 

Segon.- Designar com a beneficiari de la compensació econòmica per l’any 2011, el Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament corresponent a la seva dedicació parcial del 75 %, d’acord amb les bases reguladores del Decret 69/2008, d’1 d’abril.

 

Tercer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques la subvenció corresponent per atendre la despesa.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

6 – ADOPCIÓ DE L’ACORD D’INICI D’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL LÍMIT TERRITORIAL DEL MUNICIPI.

 

En compliment de la comunicació de data onze de novembre de 2010 de la Direcció General d’Administració Local i d’acord el que preveu l’article 28.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 

Atès que mitjançant aquesta comunicació s’escau d’iniciar l’elaboració del mapa municipal dels municipis de Viver i Serrateix, Casserres, Montclar, Montmajor i Puig-reig, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal de Viver i Serrateix, de conformitat amb el que disposa l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

 

Segon.- Nomenar els membres de la comissió municipal de delimitació que ha de representar l’Ajuntament de Viver i Serrateix en les operacions de delimitació del terme municipal:

Alcalde- President : Lluís Torrentó Calmet.

Regidors : Ramon Maria Pujol Pagerols.

: Isabel Serra Montañà.

Tècnic : Josep Ramon Busquets Plana – Tècnic de l’Ajuntament.

Secretari : Miquel Macià Viladomat, sec.-int. acc.

 

Tercer.- Notificar aquest acord als municipis veïns i a la Direcció General d’Administració Local.

 

Quart.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, tant àmpliament com en dret sigui necessari per a signar qualsevol document en relació al desenvolupament i compliment d’aquest acord.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Una vegada votada la conveniència d’ésser inclosos a l’Ordre del Dia, i amb la unanimitat de tots els assistents es proposa la inclusió en l’Ordre del Dia del punt següent:

7 - 1 – APROVACIÓ D’UNA APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AL JOVENT DE SERRATEIX PER LA POSADA EN ESCENA DELS PASTORETS I ELS REIS.

Una vegada posat el Ple en coneixement de les activitats realitzades pel Jovent de Serrateix per la posada en escena dels Reis i els Pastorets del municipi per part de la Tinent d’Alcalde Sra. Isabel Serra Montañà, per unanimitat s’acorda de fer una aportació extraordinària de 1.000,00 € per finançar les activitats esmentades.

8 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi ha.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i quaranta-dos minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.L’alcalde.

 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica