Actes de 2009

DATA DE LA SESSIÓ : 16 DE GENER DE 2009.

HORA : 12,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.

Excusa l’assistència : MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dotze hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

 

1 – APROVACIÓ DE LA PRESENTACIÓ AL PROGRAMA FEIL DE LA MEMÒRIA VALORADA DE TÍTOL “MILLORES EN L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL SECTOR DELS XALETS T.M. DE VIVER I SERRATEIX”.

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa de la memòria valorada de títol “MILLORES EN L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL SECTOR DELS XALETS T.M. DE VIVER I SERRATEIX“, que compta amb un pressupost d’execució de 29.294,83 € + 4.687,17 € en concepte d’IVA, i redactada per l’enginyer de camins, canals i ports el Sr. J. Oriol Martí Falguera.

Aquesta memòria valorada va ser encarregada per ser presentada al FEIL de l’Estat Espanyol, i en virtut del seu import es pot tramitar com a actuació de contracte menor.

És per tot això abans exposat que es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:

 

Únic.- Aprovar la presentació de la memòria valorada de títol “MILLORES EN L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL SECTOR DELS XALETS T.M. DE VIVER I SERRATEIX“, que compta amb un pressupost d’execució de 29.294,83 € + 4.687,17 € en concepte d’IVA, i redactada per l’enginyer de camins, canals i ports el Sr. J. Oriol Martí Falguera, al programa del Fons Estatal d’Inversió Local.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

2 – APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE TÍTOL “MILLORES EN L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL SECTOR DELS XALETS T.M. DE VIVER I SERRATEIX”.

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa de la memòria valorada de títol “MILLORES EN L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL SECTOR DELS XALETS T.M. DE VIVER I SERRATEIX“, que compta amb un pressupost d’execució de 29.294,83 € + 4.687,17 € en concepte d’IVA, i redactada per l’enginyer de camins, canals i ports el Sr. J. Oriol Martí Falguera.

 

Aquesta memòria valorada va ser encarregada per ser presentada al FEIL de l’Estat Espanyol, i en virtut del seu import es pot tramitar com a actuació de contracte menor.

 

És per tot això abans exposat que es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:

Únic.- Aprovar la memòria valorada de títol “MILLORES EN L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL SECTOR DELS XALETS T.M. DE VIVER I SERRATEIX” que compta amb un pressupost d’execució de 29.294,83 € + 4.687,17 € en concepte d’IVA, i redactada per l’enginyer tècnic de camins, canals i ports el Sr. J. Oriol Martí Falguera.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dotze hores i tretze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 04 DE FEBRER DE 2009.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

Excusa l’assistència : RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

 

1 – APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE L’APORTACIÓ PER FER FRONT A LES DESPESES GENERADES PER LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA I DE CONSUM ELÈCTRIC A LA MANCOMUNITAT D’AIGUA.

 

Per resolució de 25 d’abril de 2008, es va inscriure en el Registre d’Ens Locals de Catalunya la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària dels municipis de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i L’Espunyola per a la prestació conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta.

 

Atès que en la última sessió de la Mancomunitat de data 22 de desembre de 2008 es va acordar fer una aportació de 2.000,00 € per cada municipi integrant de la mateixa per fer front a les despeses generades per la instal·lació elèctrica, i també que cada municipi es fes càrrec del consum elèctric en funció del seu consum d’aigua, i a proposta de la Presidència de la Mancomunitat es proposa l’acord següent:

 

Primer.- Aprovar un pagament de 2.000,00 euros, per fer front a les despeses generades per la instal·lació elèctrica de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària dels municipis de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i L’Espunyola per a la prestació conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta.

 

Segon.- Aprovar un pagament de 1.619,59 euros, per fer front a les despeses generades pel consum elèctric per l’abastament d’aigua al municipi.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

 

 

 

2 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL CORRESPONENT A L’ANY 2009.

 

Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2009, elevat a aquesta corporació local pel Sr. President, en la forma prevista per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

 

Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:

 

Estat d’Ingressos:

 

Capítol. Concepte. Import.

 

I IMPOSTOS DIRECTES 44.000,00 €

II IMPOSTOS INDIRECTES 10.000,00 €

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 85.450,00 €

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 110.700,00 €

V INGRESSOS PATRIMONIALS 2.000,00 €

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 408.679,63 €

 

TOTAL INGRESSOS: 660.829,63 €

 

Estat de despeses:

 

Capítol. Concepte. Import.

 

I DESPESES DE PERSONAL 45.000,00 €

II DESPESES BENS COR I SERVEIS 160.223,68 €

III DESPESES FINANCERES 0,00 €

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.180,00 €

VI INVERSIONS REALS 453.425,95 €

IX PASSIUS FINANCERS 0,00 €

 

TOTAL DESPESES: 660.829,63 €

 

Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventua:

 

 

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

A) Funcionaris de carrera:

Denominació. Nombre. Ocupades. Vacants. Grup.

1 Funcionaris d'habilitació estatal:

1.1 Subescala Secretaria.

Secretaria - Intervenció. Exempt. 0 0 -

B) Personal laboral:

- Personal laboral fix a temps parcial -

1 Cap Major Administratiu adm. General. 1/3 jornada.

1.1 Administració General. 1 1 0 -

 

Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el termini d'exposició pública.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

3 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, LICITACIÓ I NOMENAMENT DEL DIRECTOR DE L’OBRA PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE “MILLORES A LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL T.M. DE VIVER I SERRATEIX”.

 

Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, havent-se justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment negociat sense publicitat, atès que el contracte té un pressupost inferior a 200.000 euros, de conformitat amb allò disposat a l’article 161.2 “in fine” de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

 

Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari i Interventor.

 

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del contracte d’execució de l’obra de construcció de “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix“.

 

Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat a l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 136.496,57 euros + IVA.

 

Per tot això abans exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat i urgent del contracte d’obra de “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix“.

 

Segon.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.

 

Tercer.- Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 136.496,57 euros + IVA.

 

Quart.- Sol·licitar com a mínim 3 ofertes a empreses capacitades per la realització d’objecte del contracte. Deixant-se constància en l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús.

 

Cinquè.- Nomenar tècnic director de l’obra el Sr. Josep Santandreu Peralba, enginyer de camins, canals i ports.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

4 – APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A CÀRRECS ELECTES LOCALS ANY 2009.

 

Vist el Decret 69/2008, d’1 d’abril, regulador del sistema de compensacions econòmiques a favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

 

Vista la Resolució GAP/1/2009, de 8 de gener, mitjançant la qual s’aprova la convocatòria d’aquestes compensacions per a l’exercici 2009, en fixa la quantia màxima anual a percebre per cada Ajuntament i n’estableix la distribució corresponent.

 

Atès que l’Ajuntament es troba inclòs en els supòsits en els quals és possible de sol·licitar la subvenció.

 

És per tot això esposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar la dedicació parcial del 75 % a l’Ajuntament de Viver i Serrateix en la persona del Sr. Lluís Torrentó Calmat, Alcalde – President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

 

Segon.- Designar com a beneficiari de la compensació econòmica per l’any 2009, el Sr. Lluís Torrentó Calmat, Alcalde – President de l’Ajuntament corresponent a la seva dedicació parcial del 75 %, d’acord amb les bases reguladores del Decret 69/2008, d’1 d’abril.

 

Tercer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques la subvenció corresponent per atendre la despesa.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

5 – SOL·LICITUD DE CANVI DE DESTÍ D’UN PREACORD DE XARXA BARCELONA – MUNICIPIS DE QUALITAT ANY 2009.

 

Mitjançant escrit de l’Excm. Senyor Antoni Fogué Moya, President de la Diputació de Barcelona de data 19 de setembre de 2008, es van notificar en aquest Ajuntament els preacords de les necessitats incloses al Programa Xarxa Barcelona – Municipis de Qualitat corresponents a l’any 2009.

 

Atès que les necessitats d’aquest municipi han variat al respecte de la sol·licitud presentada inicialment.

 

Atès que encara no s’ha aprovat el conveni corresponent al preacord de títol “Arranjament del camí de Serrateix a Castellera fins el límit del terme municipal“ que disposa d’una subvenció per import de 90.000,00 €.

 

Per tot això exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, mitjançant la seva Oficina Tècnica d’Equipaments i Infraestructures al canvi de destinació de l’actuació de títol “Arranjament del camí de Serrateix a Castellera fins el límit del terme municipal“ que disposa d’una subvenció per import de 90.000,00 €, per una nova actuació de títol “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. Viver i Serrateix – 2ª fase“, amb la mateixa subvenció de 90.000,00 €.

 

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i trenta-tres minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

Vist-i-plau.

L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 04 DE MARÇ DE 2009.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

Excusa l’assistència : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

 

1 - ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “MILLORES EN L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL SECTOR DELS XALETS. T.M. VIVER I SERRATEIX”.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa de la memòria valorada de títol “Millores en l’abastament d’aigua potable al sector dels xalets. T.M. Viver i Serrateix“ que compta amb un pressupost d’execució de 29.294,83 € + 4.687,17 € d’IVA, i redactada per l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. J. Oriol Martí Falguera.

 

Vist el que disposa l’article 95 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i atès que aquesta actuació es pot adjudicar mitjançant el procediment de contractació d’obra menor.

 

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de l’obra de “Millores en l’abastament d’aigua potable al sector dels xalets. T.M. Viver i Serrateix“ per un import de 29.294,83 € + 4.687,17 € en concepte d’IVA a l’empresa Constructora de Calaf, SAU.

 

Segon.- Nomenar director de l’obra l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. Josep Santandreu i Peralba.

 

Tercer.- Aprovar la despesa total de 33.982,00 € amb l’IVA inclòs.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

 

 

2 – ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “MILLORES A LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL T.M. DE VIVER I SERRATEIX”.

 

Mitjançant l’acord de Ple de data quatre de febrer de 2009, es va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives particulars per la contractació de l’actuació “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix“.

 

Tal i com determina la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic, en els seus articles 153 a 162, es va iniciar un procediment negociat, trametent 3 invitacions a les empreses següents: Constructora de Calaf SAU, Josep Pintó Balcells-Elèctrica Pintó i M i J-Gruas S.A.

 

Durant el termini de presentació de proposicions es van presentar les ofertes corresponents a les tres empreses abans esmentades.

 

Les empreses Josep Pintó Balcells-Elèctrica Pintó i M i J-Gruas S.A., presenten les seves ofertes al tipus de licitació sense oferir cap baixa econòmica ni cap mena de millora tècnica i / o accessòria.

 

L’empresa Constructora de Calaf, SAU, oferta l’execució de l’obra al tipus sense oferir cap baixa econòmica però sí que ofereix altres millores tècniques i accessòries.

 

D’acord amb l’article 277.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l'adjudicació del contracte s'ha de publicar en els termes i els supòsits que preveu la legislació de contractes de les administracions públiques. Així mateix, s'haurà de notificar a tots els participants en la licitació, sigui quin sigui el procediment seguit i la forma d'adjudicació emprada.

 

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Adjudicar provisionalment l’actuació de “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. Viver i Serrateix“ a l'empresa Constructora de Calaf, SAU, pel preu de 136.496,57 € + 21.839,45 € d’IVA, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, i el plec de clàusules tècniques.

 

Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 4/610.00 del pressupost de l'exercici 2009.

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’adjudicatari en virtut de l’article 135.4 de la Llei de contractes del sector públic, advertint-lo que l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional no podrà produir-se abans de que transcorrin quinze dies hàbils comptats des del següent a aquell en què es publiqui al B.O.P.B.

 

Durant aquest termini l’adjudicatari haurà de presentar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com constituir la garantia definitiva, establerta en 6.824,83 €.

 

Quart.- Indicar que l’empresa adjudicatària haurà d’acomplir al seu càrrec amb la normativa de publicitat de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i de la Diputació de Barcelona. Aquest compliment es durà a terme amb la instal·lació dels cartells de publicitat regulats a la normativa de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i de la Diputació de Barcelona

 

Cinquè.- Indicar que aquesta actuació haurà d’estar completament executada en data quinze de juny de 2009.

 

Sisè.- Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.

 

Setè.- Publicar el resultat del procediment d’adjudicació provisional al B.O.P.B.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i vint minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

Vist-i-plau.

L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 27 DE MARÇ DE 2009.

HORA : 11,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les onze hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

 

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE 17 DE DESEMBRE DE 2008 I EXTRAORDINÀRIES DE 16 DE GENER DE 2009, 04 DE FEBRER DE 2009 i 04 DE MARÇ DE 2009.

 

Una vegada llegit els esborranys de les actes de les sessions ordinària de 17 de desembre de 2008 i extraordinàries de 16 de gener de 2009, 04 de febrer de 2009 i 04 de març de 2009, són aprovades per unanimitat i sense esmenes.

 

2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

 

01/2009, de data onze de març de 2009, sobre modificació del Decret 2/206 de data vint de gener de 2006 de concessió de permís ambiental a en Marcel Cardona Díaz, amb DNI 39.330.899 W.

 

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb la resolució esmentada.

 

3 – APROVACIÓ DE LA FACTURA EN REFERÈNCIA A LA REDACCIÓ DEL CATÀLEG DE MASIES.

 

Vista la factura baix relacionada en referència a la redacció del Catàleg de Masies:

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

08/830 – 31/12/08 Grup Solucions. Catàleg Masies. 7.000,60 €

 

Atès que els treballs s’han portat a terme de manera satisfactòria, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar la relació de factures següents:

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

08/830 – 31/12/08 Grup Solucions. Catàleg Masies. 7.000,60 €

Segon.- Ordenar-ne el seu pagament.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

4 – APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’O.R.G.T. CORRESPONENT A L’ANY 2008.

 

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2008 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

 

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

 

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2008.

- Rebuts: 0,00 euros.

- Liquidacions: 832,87 euros.

 

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2008.

- Rebuts: 919,41 euros.

- Certificacions: 0,00 euros.

 

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'O.R.G.T. s'ha practicat correctament.

 

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2008 i aprovar-ne el seu contingut.

 

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2008 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.

 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

 

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2008.

- Rebuts: 0,00 euros.

- Liquidacions : 0,00 euros.

 

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2008.

- Rebuts : 26,45 euros.

- Certificacions : 0,00 euros.

 

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'O.R.G.T. s'ha practicat correctament.

 

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2008 i aprovar-ne el seu contingut.

 

5 – APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DELS FONS SUPRAMUNICIPALS DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ LOCAL ANY 2009.

 

Per resolució GAP/547/2009, de 26 de febrer, ha estat aprovada la distribució als municipis, de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons Català de Cooperació Local de Catalunya, per l’any 2009.

 

D’acord amb la Llei 18/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009, el capítol per la prestació supramunicipal de serveis i per import de 3.181,96 euros, s’haurà de destinar a ens supramunicipals legalment constituïts, tant siguin comunitats, mancomunitats o consorcis, o al Consell Comarcal corresponent.

 

Per això exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

 

Únic.- Designar la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària dels municipis de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i L’Espunyola per a la prestació conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta com a beneficiari de 3.181,96 € de la subvenció del capítol de la prestació supramunicipal de serveis del Fons Català de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2009 per la prestació supramunicipal del manteniment dels abastaments d’aigua en alta.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

6 – APROVACIÓ DE L’ESTAT DE COMPTES PRESENTAT PER SOREA,S.A.

 

Per unanimitat s’acorda de tractar aquest assumpte en el proper Ple Ordinari.

 

7 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE XARXA BARCELONA NÚMERO 09/X/47953.

 

Per Decret de data 16/03/2009, del President de la Diputació de Barcelona es va aprovar la concessió d’una subvenció per import de 60.000,00 euros, per la realització de l’actuació de títol “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix“.

 

Per tal de poder accedir a l’esmentada subvenció, és necessària l’aprovació per part de l’Ajuntament de l’acceptació de la subvenció.

 

És per tot això que es proposa la Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Acceptar la subvenció per import de 60.000,00 € concedida per l’execució de l’actuació de títol “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix“.

 

Segon.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, tant àmpliament com en Dret sigui menester, per la signatura de qualsevol document en referència al desenvolupament d’aquest acord.

 

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Oficina Tècnica de d’Equipaments i Infraestructures de la Diputació de Barcelona.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

8 – ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PUOSC ANY 2009.

 

Per unanimitat s’acorda de tractar aquest assumpte en el proper Ple Ordinari.

 

9 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DE LICITACIÓ I DE NOMENAMENT DE DIRECTOR DE L’OBRA “REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’ANTIC AJUNTAMENT PER A CENTRE SOCIAL DE SERRATEIX”.

 

Per unanimitat s’acorda de tractar aquest assumpte en el proper Ple Ordinari.

 

 

 

10 – APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’UN AJUT DE CAIXA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha d’executar l’actuació de títol “Ampliació de la Xarxa d’aigua al T.M. de Viver i Serrateix“, que compta amb un pressupost d’execució de 158.336,02 €.

 

Per tal de realitzar aquesta actuació es disposa del finançament següent:

 

Subvenció Departament d’Agricultura,

Alimentació i Acció Rural. 49.998,69 €

Subvenció de Xarxa Barcelona – 2009. 60.000,00 €

Generalitat PTiOP. 24.000,00 €

Aportació Ajuntament. 24.337,33 €

 

TOTAL APORTACIONS : 158.336,02 €

 

Aquesta distribució consta en el Pressupost municipal corresponent a l’any 2009, per tant els recursos que hi van destinats ja estan compromesos per l’execució d’aquesta actuació.

 

Tot i això, aquest Ajuntament no disposa de la tresoreria suficient, donats els minsos recursos dels que disposa, per portar a terme el pagament de l’actuació abans de rebre la subvenció, requisit obligatori aquest, per tal que el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural faci el corresponent pagament de la subvenció compromesa.

 

És per tot això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un Ajut de Caixa per import de 150.000,00 €, sense interessos i per un termini de 6 mesos, per poder fer el pagament de l’actuació de títol “Millores a la Xarxa d’Aigua al T.M. de Viver i Serrateix“, condició indispensable per poder cobrar la subvenció del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

 

Segon.- Fer constar que la quantitat aportada per la Diputació de Barcelona serà retornada a la mateixa una vegada s’hagin cobrats tots els imports compromesos per altres administracions.

 

Tercer.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, per poder signar qualsevol document pel desenvolupament d’aquest acord.

 

Sotmesa al proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

 

11 – SOL·LICITUD D’AJUT PER UNA PUBLICACIÓ.

 

Per part del Sr. Albert Serra Serena, s’ha presentat una instància sol·licitant una aportació econòmica per l’edició del llibre “Records“.

 

Atès que en aquest moment no existeix disponibilitat pressupostària per aquest assumpte, per unanimitat dels assistents s’acorda de no concedir ajut econòmic al Sr. Albert Serra i Serena per l’edició del llibre “Records“.

12 – INFORMACIÓ SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2007.

Per part del Sr. Alcalde s’informa al Ple que en data vint-i-tres de març de 2009, ha signat una resolució mitjançant la qual s’aprova la liquidació del Pressupost corresponent a l’any 2007, i s’ordena l’inici de la tramitació administrativa del compte general de l’exercici 2007.

 

El Ple es dona per assabentat i conforme a la resolució esmentada.

 

13 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 

No n’hi han.

14 – PRECS I PREGUNTES.

No n’hi han.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dotze i catorze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 01 D’ABRIL DE 2009.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

 

1 - ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “MILLORES A LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL T.M. DE VIVER I SERRATEIX”.

 

Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de data quatre de març de 2009 es va adjudicar provisionalment el contracte per l’execució de l’obra de “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix“ pel preu de 136.496,57 euros (cent trenta-sis mil quatre-cents noranta-sis euros amb cinquanta-set cèntims), més 21.839,45 euros (vint-i-un mil vuit-cents trenta-nou euros amb quaranta-cinc cèntims) a l’empresa Constructora de Calaf, SAU.

 

Atès que l’anunci d’adjudicació provisional es va publicar al B.O.P.B. de data onze de març de 2009.

 

Atès que en el termini conferit a l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’adjudicatari ha presentat la documentació necessària per formalitzar el contracte.

 

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Adjudicar definitivament el contracte per l’execució de l’obra de “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M de Viver i Serrateix“ pel preu de 136.496,57 euros (cent trenta-sis mil quatre-cents noranta-sis euros amb cinquanta-set cèntims), més 21.839,45 euros (vint-i-un mil vuit-cents trenta-nou euros amb quaranta-cinc cèntims) a l’empresa Constructora de Calaf, SAU, amb NIF A08153900.

 

Segon.- Autoritzar al Sr. Alcalde perquè firmi el contracte administratiu que correspon.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i onze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

Vist-i-plau.

L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 22 D’ABRIL DE 2009.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

 

1 – ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT AL TERRITORI LEADER.

 

En data 3 de setembre de 2008 s’ha procedit a aprovar definitivament per tots els seus membres la creació de l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central, així com els Estatuts pels quals s’ha de regir el nou ens.

 

Aquesta Associació té per objectiu gestionar el nou programa Leader en els territoris del Berguedà, Moianès, Lluçanès, Mura, Talamanca, Gaià i Santa Eulàlia de Riuprimer.

 

Entenent que el municipi de Viver i Serrateix està representat en aquesta Associació pel Consell Comarcal del Berguedà.

 

Per tot això exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

 

Únic.- Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, al territori Leader gestionat per l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

2 – SOL·LICITUD, SI S’ESCAU, DE SUBVENCIÓ AL PROGRAMA LEADER.

 

Vista l’Ordre AAR/126/2009, de 23 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya relatives al període de programació 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l’any 2009.

 

Entesa la normativa que desplega i regula l’esmentada Ordre AAR/126/2009, i atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte de títol “Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix“, que compta amb un pressupost d’execució de 426.222,91 €.

 

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Acollir-se a la convocatòria de l’Ordre AAR/126/2009.

 

Segon.- Sol·licitar al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, mitjançant la seva seu del Grup d’Acció Local al Berguedà, en virtut de l’Ordre AAR/126/2009, una subvenció del 80 % per portar a terme l’actuació de títol “Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix“, que compta amb un pressupost d’execució de 426.222,91 €.

 

Tercer.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde – President d’aquest Ajuntament, per tal que pugui signar qualsevol document en relació a aquesta sol·licitud.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

3 – APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REALITZACIÓ DEL L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “REHABILITACIÓ DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX”.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte de títol “Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix“, que compta amb un pressupost d’execució de 426.222,91 €.

 

La voluntat de l’Ajuntament de Viver i Serrateix és de la realitzar l’actuació abans esmentada acollint-se a una subvenció del programa LEADER.

 

És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Únic.- Aprovar la realització de l’actuació de títol “Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix“, que compta amb un pressupost d’execució de 426.222,91 €.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

4 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MILLORES A LA XARXA D’AIGUA POTABLE FASE 2.

 

Per l’Ajuntament de Viver i Serrateix va ser encarregat el projecte de millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix Fase 2.

 

Aquest projecte ha estat redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. J. Oriol Martí Falguera, i la seva execució suposarà una millora molt important pel municipi doncs en aquests moments existeixen greus problemes en el sistema d’abastament d’aigua que dificulten garantir la quantitat i la qualitat de la mateixa en diversos punts del municipi.

 

Vist el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte de títol: “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix Fase 2“ que compta amb un pressupost d'execució per contracte de 91.000,00 €.

 

Segon.- Exposar al públic el projecte pel termini de trenta dies, als efectes de la presentació d'al·legacions, amb inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la província i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

 

Tercer.- En el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap altre acord.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.

 

5 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX.

 

Per l’Ajuntament de Viver i Serrateix va ser encarregat el projecte de rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix.

 

Aquest projecte ha estat redactat per l’arquitecte Sr. Josep Freixa i Puig, i la seva execució suposarà una millora molt important pel municipi doncs en aquests moments existeixen greus problemes estructurals i de manteniment que fan inviable dotar d’usos les estances del Monestir de Santa Maria de Serrateix.

 

Atès que l’Ajuntament disposa de la cessió del Monestir de Santa Maria de Serrateix emesa pel Bisbat de Solsona en data vint-i-tres de novembre de 1999 i per un termini de vint anys.

 

Vist el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte de títol: “Rehabilitació del Monestir de Santa Maria de Serrateix“ que compta amb un pressupost d'execució per contracte de 426.222,91 € .

Segon.- Exposar al públic el projecte pel termini de trenta dies, als efectes de la presentació d'al·legacions, amb inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la província i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

 

Tercer.- En el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap altre acord.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.

 

6 – APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE L’APORTACIÓ PER FER FRONT A LES DESPESES ELÈCTRIQUES GENERADES PEL MUNICIPI A LA MANCOMUNITAT D’AIGUA.

 

Per resolució de 25 d’abril de 2008, es va inscriure en el Registre d’Ens Locals de Catalunya la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària dels municipis de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i L’Espunyola per a la prestació conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta.

 

Atès que cada municipi integrant de la mateixa per fer front a les despeses generades pel consum elèctric mínim per una banda, i pel consum elèctric generat pel seu consum d’aigua per l’altre, ha d’efectuar els pagaments que li pertoquin, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

 

Únic.- Aprovar un pagament de 2.771,45 euros, per fer front a les despeses generades pel municipi pel consum elèctric mínim per una banda, i pel consum elèctric generat pel seu consum d’aigua per l’altre.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i vint-i-set minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

Vist-i-plau.

L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 27 DE MAIG DE 2009.

HORA : 17,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

 

1 – APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES (DINAMITZACIÓ).

 

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data vint-i-nou d’abril de 2009, número 5369, s’ha publicat l’Ordre PTO/200/2009, de 16 d’abril, de convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per actuacions de dinamització territorial a les comarques de muntanya i d’aprovació de les bases reguladores.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix es veu en l’obligació d’executar les actuacions de “Millores de la senyalització del municipi“ i de “Dotació de mobiliari al Local Social de Serrateix“.

 

Aquestes actuacions suposaran una millora molt important pel municipi pel que fa a l’associacionisme i la participació ciutadana per una part i per l’altre una endreça de la senyalització municipal que en alguns indrets és confusa i es troba en tant mal estat que no en permet la lectura.

 

L’execució de l’actuació proposada de títol “Millores de la senyalització del municipi“ suposa una inversió de 23.426,26 €, i l’actuació de “Dotació de mobiliari al Local Social de Serrateix“ suposa una inversió de 5.402,79 €.

 

Vista i entesa la normativa i les bases que regulen l’esmentada Ordre.

 

Atès que el municipi de Viver i Serrateix es troba situat a la comarca del Berguedà.

 

Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa de la documentació tècnica de l’actuació de títol “Millores de la senyalització del municipi“, i del pressupost de l’actuació de “Dotació de mobiliari al Local Social de Serrateix“.

Atès que aquestes actuacions poden ser subvencionades en un 80 % per l’Ordre PTO/200/2009, de 16 d’abril, tal i com s’indica en els punts 5.6 de l’Annex 1 de l’Ordre invocada.

 

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Acceptar la normativa i les bases reguladores de l’Ordre PTO/200/2009, de 16 d’abril.

 

Segon.- Aprovar la realització de les actuacions de “Millores de la senyalització del municipi“ i de “Dotació de mobiliari al Local Social de Serrateix“, adquirint el compromís de realitzar aquestes inversions en el cas de ser beneficiaris de les subvencions sol·licitades.

 

Tercer.- Sol·licitar a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, una subvenció del 80 % per l’execució de les actuacions “Millores de la senyalització del municipi“, i de l’actuació de “Dotació de mobiliari al Local Social de Serrateix“.

 

Quart.- Fer constar que per l’execució d’aquestes actuacions no s’ha obtingut ni s’ha sol·licitat cap tipus de subvenció.

 

Cinquè.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament, tant àmpliament com en Dret sigui necessari per tal de poder signar qualsevol document pel desenvolupament d’aquest acord.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

2 – APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES PER LA REDACCIÓ DEL P.O.U.M.

 

Vista l'Ordre PTO/180/2009, de 6 d’abril, de convocatòria per a l’atorgament de subvencions per finançar la redacció de diverses figures de planejament urbanístic i d’aprovació de les bases reguladores que l’han de regir.

 

Atès que l'Ajuntament de Viver i Serrateix es troba en procés de redacció del P.O.U.M.

 

Atès que per aquest assumpte es va rebre una subvenció de la Diputació de Barcelona per import de 60.000,00 €, mitjançant els que es va iniciar la redacció del P.O.U.M., i que ja es troben esgotats.

 

Atès que el P.O.U.M. inicialment redactat amb aquesta aportació no s'ha pogut tirar endavant donada la oposició dels propietaris dels terrenys afectats.

Atès que en vista dels esdeveniments es va dur a terme una entrevista a la seu de la Direcció General d'Urbanisme a la que hi varen assistir l'Alcalde, regidors, tècnics redactors i el Sr. Agustí Serra.

 

Atès que en aquella reunió es va acordar donar un nou enfocament al P.O.U.M.

 

Atès que aquest fet requereix la modificació de la documentació elaborada següent: Memòria Social, Memòria d'Ordenació, Plànols d'Ordenació, Informe de Sostenibilitat Ambiental, Plànols de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental i l'Estudi de Mobilitat.

 

Atès que a la vegada es preveu la realització dels plànols de cada P.A.U., les seves fitxes tècniques, els plànols detallats de les tipologies edificatòries "Ravalets i El Teix", la classificació del sòl i estructura general i les xarxes de serveis.

 

Atesa la necessitat que té el municipi de disposar del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

 

I atès que les despeses que suposaran la redacció d’aquests treballs no poden ser assumides pel municipi.

 

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Sol·licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, de la Generalitat de Catalunya una subvenció de 50.000,00 euros, destinada a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Viver i Serrateix.

 

Segon.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President d’aquest Ajuntament, tant àmpliament com en Dret sigui necessari per signar qualsevol document pel desenvolupament d’aquest acord.

 

Tercer.- Fer constar que per aquesta actuació ja s’ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona per import de 60.000 € i concedida l’any 2005, fet explicat de manera entenedora en la part expositiva d’aquest acord.

 

Quart.- Fer constar que aquest Ajuntament es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Administració de l’Estat i de les obligacions amb la Seguretat Social i no està inclosa en les prohibicions per obtenir la condició de persona beneficiària establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor del Grup de Convergència i Unió i el vot negatiu del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

 

3 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, LICITACIÓ I NOMENAMENT DEL DIRECTOR DE L’OBRA PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE “MILLORES A LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL T.M. DE VIVER I SERRATEIX FASE – 2”.

 

Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, havent-se justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment negociat sense publicitat, atès que el contracte té un pressupost inferior a 200.000 euros, de conformitat amb allò disposat a l’article 161.2 “in fine” de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

 

Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari i Interventor.

 

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del contracte d’execució de l’obra de construcció de “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix Fase 2“.

 

Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat a l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 78.448,28 euros + 12.551,72 euros d’IVA.

 

Per tot això abans exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat del contracte d’obra de “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix Fase 2“.

 

Segon.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.

 

Tercer.- Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 78.448,28 euros + 12.551,72 euros d’IVA.

 

Quart.- Sol·licitar com a mínim 3 ofertes a empreses capacitades per la realització d’objecte del contracte. Deixant-se constància en l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús.

 

Cinquè.- Nomenar tècnic director de l’obra el Sr. Josep Santandreu Peralba, enginyer de camins, canals i ports.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

 

4 – APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA IDENTIFICACIÓ DE LES MASIES I CASES RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE SUSCEPTIBLES DE RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ.

 

L’actual text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, estableix en el seu article 47.3 que en sòl no urbanitzable es permet de reconstruir i rehabilitar les masies i cases rurals que sigui precís preservar i recuperar per raons arquitectòniques, històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials, que hauran d’estar incloses en un catàleg, previst a l’article 50.2 de l’esmentada norma.

 

Aquest Ajuntament encarregà la redacció d’aquest catàleg a l’empresa Grup Solucions Manresa, S.L.P.U.

 

Per l’equip redactor s’ha tramès la documentació que forma part del catàleg, composta per:

- Memòria i Normativa

- 148 Fitxes.

- Plànols de localització de les Masies i Cases Rurals.

- Annexes.

 

D’acord amb l’article 109.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, aquest pla especial urbanístic s’ha de tramitat de conformitat amb els articles 78 i 83.1 de la Llei d’urbanisme.

 

Per a la informació pública cal tenir en compte l’article 23.1.b del Reglament de la Llei d’Urbanisme.

 

Tot i que la competència per a l’aprovació inicial d’aquest pla és de l’alcalde, d’acord amb l’article 21.1.j) de la Llei de bases de règim local, per la seva especial rellevància, s’ha optat perquè sigui el Ple el que decideixi.

 

Per tot això abans exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar inicialment el pla especial urbanístic per a la identificació de les masies i cases rurals en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació del municipi de Viver i Serrateix.

 

Segon.- Exposar al públic la documentació tècnica durant el termini d’un mes, amb inserció d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari Avui, en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la plana web del municipi www.viveriserrateix.net.

 

Tercer.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

 

5 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “MILLORES A LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL T.M. DE VIVER I SERRATEIX” I DE LA SEVA FACTURA.

 

Vista la certificació número 1 presentada pel tècnic Sr. Josep Santandreu i Peralba, per l’obra executada per l’empresa Constructora de Calaf, SAU, i per import de 72.623,54 €, en referència a l’actuació de “Millores a la xarxa d’aigua potable al TM de Viver i Serrateix“.

 

Atès que la certificació ha rebut la conformitat de l’empresa constructora de l’actuació i que les obres es troben executades segons la documentació presentada, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Únic.- Aprovar la certificació número 1 corresponent a l'actuació: “Millores a la xarxa d’aigua potable al TM de Viver i Serrateix”, corresponent al mes d’abril de 2009, lliurada pel tècnic Josep Santandreu i Peralba i conformada pel contractista Constructora de Calaf, SAU, empresa adjudicatària de l’obra, així com la seva factura.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor del Grup de Convergència i Unió i l’abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

 

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i trenta-set minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

Vist-i-plau.

L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 17 DE JUNY DE 2009.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

 

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE 27 DE MARÇ DE 2009 I EXTRAORDINÀRIES DE 1 D’ABRIL DE 2009, 22 D’ABRIL DE 2009 i 27 DE MAIG DE 2009.

 

Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 27 de març de 2009 i extraordinàries de 1 d’abril de 2009, 22 d’abril de 2009 i 27 de maig de 2009, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.

 

2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

 

02/2009, de data onze de maig de 2009, sobre compareixença i oposició al recurs número 304/2009 interposat per Telefónica Móviles España, S.A., i de sol·licitud de l’O.R.G.T. de l’assistència jurídica necessària per comparèixer en aquest recurs i designant com a Lletrat i Procurador el que nomeni l’O.R.G.T.

 

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb la resolució esmentada.

 

3 - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2007.

 

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2007, cal elaborar el compte general de l’entitat local.

 

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.

 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2007 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès informe favorable en data vint-i-vuit d’abril de 2009. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 105, de data 02/05/2009, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.

 

Per tot això exposat, i d’acord amb els articles 208 a 212 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2007.

 

Segon.- Retre els esmentats comptes de la corporació, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

4 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 

Una vegada votada la conveniència d’ésser inclosos a l’Ordre del Dia, i amb la unanimitat de tots els assistents, es proposa la inclusió en l’Ordre del Dia dels punts següents:

 

4 - 1 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 2 DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “MILLORES A LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL TM DE VIVER I SERRATEIX” I DE LA SEVA FACTURA.

 

Vista la certificació número 2 presentada pel tècnic Sr. Josep Santandreu i Peralba, per l’obra executada per l’empresa Constructora de Calaf, SAU, i per import de 71.275,23 €, en referència a l’actuació de “Millores a la xarxa d’aigua potable al TM de Viver i Serrateix“.

 

Atès que la certificació ha rebut la conformitat de l’empresa constructora de l’actuació i que les obres es troben executades segons la documentació presentada, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Únic.- Aprovar la certificació número 2 corresponent a l'actuació: “Millores a la xarxa d’aigua potable al TM de Viver i Serrateix”, corresponent al mes de maig de 2009, lliurada pel tècnic Josep Santandreu i Peralba i conformada pel contractista Constructora de Calaf, SAU, empresa adjudicatària de l’obra, així com la seva factura.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

5 – PRECS I PREGUNTES.

 

No n’hi han.

 

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i trenta-dos minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

Vist-i-plau.

L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 09 DE SETEMBRE DE 2009.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA: MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

 

1 – ACCEPTACIÓ RENÚNCIA DEL REGIDOR CARLES GAMISANS SOLÀ.

 

Atès que el regidor d’aquest Ajuntament Sr. Carles Gamisans Solà ha presentat la seva renúncia al càrrec de regidor per motius personals, en data vint-i-sis de juny de 2009.

 

Atès que en les passades eleccions municipals es va produir un empat en vots entre la Sra. Natividad Usón Pons i la Sra. Salut Soler Casas.

 

Atès que en la mateixa data de vint-i-sis de juny de dos mil nou, la Sra. Salut Soler Casas va presentar la seva renúncia a l’acta de regidora i així facilitar el desempat a favor de la Sra. Natividad Usón Pons.

 

Vist el que disposa l’article 1.1 de la Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central sobre la substitució de càrrecs representatius locals.

 

Per tot això exposat el Ple per unanimitat acorda:

 

Primer.- Prendre coneixement de la renúncia del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament presentada pel Sr. Carles Gamisans Solà.

 

Segon.- Prendre coneixement de la renúncia a ésser escollida regidora d’aquest Ajuntament presentada per la Sra. Salut Soler Casas per tal d’afavorir el desempat a favor de la Sra. Natividad Usón Pons.

 

Tercer.- Proposar a la Sra. Natividad Usón Pons, per a que sigui nomenada regidora d’aquest Ajuntament per la Junta Electoral Central per ser la que segueix en número de vots a la llista presentada a les eleccions municipals de data 25 de maig de 2007 i una vegada facilitat el desempat al seu favor.

 

Quart.- Traslladar certificació d’aquest acord a la Junta Electoral Central en compliment del que disposa l’article primer de la Instrucció de l’esmentada Junta de 10 de juliol de 2003.

 

2 – ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “MILLORES A LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL T.M. DE VIVER I SERRATEIX FASE 2”.

 

Mitjançant l’acord de Ple de data vint-i-set de maig de 2009, es va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives particulars per la contractació de l’actuació “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix Fase 2“.

 

Tal i com determina la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic, en els seus articles 153 a 162, es va iniciar un procediment negociat, trametent 3 invitacions a les empreses següents: Constructora de Calaf, SAU, Josep Pintó Balcells-Elèctrica Pintó i M i J-Gruas S.A.

 

Durant el termini de presentació de proposicions es van presentar les ofertes corresponents a les empreses Constructora de Calaf, SAU i M i J-Gruas S.A.; l’empresa Josep Pintó Balcells-Elèctrica Pintó va declinar la invitació.

 

L’empresa M i J-Gruas S.A., presenta les seves ofertes al tipus de licitació sense oferir cap baixa econòmica ni cap mena de millora tècnica i / o accessòria.

 

L’empresa Constructora de Calaf, SAU, oferta l’execució de l’obra al tipus sense oferir cap baixa econòmica però sí que ofereix altres millores tècniques i accessòries.

 

D’acord amb l’article 277.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l'adjudicació del contracte s'ha de publicar en els termes i els supòsits que preveu la legislació de contractes de les administracions públiques. Així mateix, s'haurà de notificar a tots els participants en la licitació, sigui quin sigui el procediment seguit i la forma d'adjudicació emprada.

 

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Adjudicar provisionalment l’actuació de “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. Viver i Serrateix Fase 2“ a l'empresa Constructora de Calaf, SAU, pel preu de 78.448,28 € + 12.551,72 € d’IVA, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, i el plec de clàusules tècniques.

 

Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 4/610.01 del pressupost de l'exercici 2009.

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’adjudicatari en virtut de l’article 135.4 de la Llei de contractes del sector públic, advertint-lo que l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional no podrà produir-se abans de que transcorrin quinze dies hàbils comptats des del següent a aquell en què es publiqui al B.O.P.B.

 

Durant aquest termini l’adjudicatari haurà de presentar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com constituir la garantia definitiva, establerta en 3.922,41 €.

 

Quart.- Indicar que l’empresa adjudicatària haurà d’acomplir al seu càrrec amb la normativa de publicitat de la Diputació de Barcelona. Aquest compliment es durà a terme amb la instal·lació dels cartells de publicitat regulats a la normativa de la Diputació de Barcelona.

 

Cinquè.- Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.

 

Sisè.- Publicar el resultat del procediment d’adjudicació provisional al B.O.P.B.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

3 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2010.

 

Atès que el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2010.

 

Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.

 

Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:

 

Primer.- Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2010 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi:

- Serrateix: sis d’agost i vint-i-nou de setembre.

- Viver: sis d’agost i vint-i-nou de setembre.

- Sant Joan: sis d’agost i vint-i-nou d’agost.

 

Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Treball.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.

 

4 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 3 I ÚLTIMA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “MILLORES A LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL TM DE VIVER I SERRATEIX” I DE LA SEVA FACTURA.

 

Vista la certificació número 3 i última presentada pel tècnic Sr. Josep Santandreu i Peralba, per l’obra executada per l’empresa Constructora de Calaf, SAU, i per import de 14.437,26 €, en referència a l’actuació de “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix“.

 

Atès que la certificació ha rebut la conformitat de l’empresa constructora de l’actuació i que les obres es troben executades segons la documentació presentada, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

 

Únic.- Aprovar la certificació número 3 i última corresponent a l'actuació: “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix”, corresponent al mes de juny de 2009, lliurada pel tècnic Josep Santandreu i Peralba i conformada pel contractista Constructora de Calaf, SAU, empresa adjudicatària de l’obra, així com la seva factura.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

5 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 I ÚNICA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “MILLORES EN L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL SECTOR DELS XALETS” I DE LA SEVA FACTURA.

 

Vista la certificació número 1 i única presentada pel tècnic Sr. Josep Santandreu i Peralba, per l’obra executada per l’empresa Constructora de Calaf, SAU, i per import de 33.982,00 €, en referència a l’actuació de “Millores en l’abastament d’aigua potable al sector dels Xalets“.

 

Atès que la certificació ha rebut la conformitat de l’empresa constructora de l’actuació i que les obres es troben executades segons la documentació presentada, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

 

Únic.- Aprovar la certificació número 1 i única corresponent a l'actuació: “Millores en l’abastament d’aigua potable al sector dels Xalets”, lliurada pel tècnic Josep Santandreu i Peralba, corresponent al mes de juny de 2009 i conformada pel contractista Constructora de Calaf, SAU, empresa adjudicatària de l’obra, així com la seva factura.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

 

 

6 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE TÍTOL “REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE VIVER”.

 

Per l’Ajuntament de Viver i Serrateix va ser encarregat el projecte de “Reforma i ampliació del Local Social de Viver“.

 

Aquest projecte ha estat redactat per l’arquitecte Josep Novellas i Casabella, i la seva execució suposarà una millora important pels veïns del municipi doncs en aquests moments és difícil de, en el nucli de Viver, poder disposar d’un local en condicions per a realitzar activitats de caire veïnal.

 

Vist el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte de títol : “Reforma i ampliació del local social de Viver“ que compta amb un pressupost d'execució per contracte de 163.791,66 € .

 

Segon.- Exposar al públic el projecte pel termini de trenta dies, als efectes de la presentació d'al·legacions, amb inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la província i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.

 

Tercer.- En el cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap altre acord.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.

 

7 – ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PUOSC ANY 2009.

 

La Comissió de Cooperació Local de Catalunya del Departament de Governació i Administracions Públiques, va aprovar la concessió a en aquest Ajuntament de la subvenció número 2009/373 MN - PG i de títol “Reforma i rehabilitació de l’antic Ajuntament per a centre social de Serrateix“.

 

Atès que és necessari acceptar explícitament la subvenció i és necessària la designació d’un director d’obra per l’execució de la mateixa.

 

És per tot això exposat que es sotmet al Ple la votació dels acords següents:

 

Primer.- Acceptar la subvenció de 183.680,94 euros per a l'actuació: “Reforma i rehabilitació de l’antic Ajuntament per a centre social de Serrateix “, així com la normativa aprovada del programa del PUOSC 2009.

 

Segon.- Nomenar director de l’obra de “Reforma i rehabilitació de l’antic Ajuntament per a centre social de Serrateix“ el Sr. Josep Novellas Casabella, amb títol professional d’arquitecte número 19.133/7.

 

Tercer.- Remetre el model corresponent d'aquesta acceptació al Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

8 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, LICITACIÓ I NOMENAMENT DEL DIRECTOR DE L’OBRA PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE “REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’ANTIC AJUNTAMENT PER A CENTRE SOCIAL DE SERRATEIX”.

 

Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, havent-se justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del procediment negociat sense publicitat, atès que el contracte té un pressupost inferior a 200.000,00 euros, de conformitat amb allò disposat a l’article 161.2 “in fine” de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

 

Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari i Interventor.

 

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del contracte d’execució de l’obra de construcció de “Reforma i rehabilitació de l’antic Ajuntament per a centre social de Serrateix“.

 

Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat a l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 175.939,60 euros + 28.150,33 euros d’IVA.

 

Per tot això abans exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat del contracte d’obra de “Reforma i rehabilitació de l’antic Ajuntament per a centre social de Serrateix“.

 

Segon.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte.

 

Tercer.- Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 175.939,60 euros + 28.150,33 euros d’IVA.

 

Quart.- Sol·licitar com a mínim 3 ofertes a empreses capacitades per la realització d’objecte del contracte. Deixant-se constància en l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús.

 

Cinquè.- Nomenar tècnic director de l’obra el Sr. Josep Novellas Casabella, amb títol professional d’arquitecte.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

9 – APROVACIÓ DE L’ESTAT DE COMPTES PRESENTAT PER SOREA, S.A., I CORRESPONENT AL 4RT TRIMESTRE DE L’ANY 2008.

 

Vistos els estats de comptes i la documentació que l’acompanya presentat per Sorea, S.A., que comporta els comptes compresos des de l’inici de la gestió de l’aigua en baixa duta a terme per aquesta companyia fins al 4rt trimestre de l’any 2008.

 

Atès que el Regidor responsable ha revisat l’esmentat estat de comptes i que aquest mereix l’informe favorable, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar l’estat de comptes presentat per Sorea, S.A., corresponent al 4rt trimestre de l’any 2008, i que presenta un resultat a favor de l’Ajuntament de 14.185,58 €.

 

Segon.- Establir que la quantitat resultant de 14.185,58 €, s’haurà de fer efectiva mitjançant un taló a nom de l’Ajuntament de Viver i Serrateix i per l’import esmentat.

 

Tercer.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament, tant àmpliament com en Dret sigui menester per tal de poder signar qualsevol document pel desenvolupament d’aquest acord.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.

 

 

10 – APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX PER L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA PER COORDINACIÓ AMB PROTECCIÓ CIVIL.

 

Per part del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, s’ha creat la Xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergència i seguretat a Catalunya per respondre a les necessitats dels diversos cossos de seguretat i emergències.

 

Atès que l’Ajuntament té interès d’adherir-se a la Xarxa Rescat per tot el que suposa pel que fa en matèria de seguretat.

 

Per tot això exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Rescat.

 

Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració que regula aquesta adhesió.

 

Tercer.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó Calmet, tant àmpliament com en Dret sigui necessari per signar qualsevol document pel normal desenvolupament d’aquest acord.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.

 

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i trenta-dos minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

Vist-i-plau.

L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 16 DE SETEMBRE DE 2009.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

 

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE 17 DE JUNY DE 2009 I EXTRAORDINÀRIA DE 9 DE SETEMBRE DE 2009.

 

Per problemes informàtics, no s’han pogut imprimir les actes i se’n donarà lectura i s’aprovaran en el proper Ple ordinari.

 

2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

 

03/2009, de data vuit de juliol de 2009, sobre concessió de llicència d’obres a Urbici Santamaria Cortés, per la rehabilitació de la coberta de la Casa de Santamaria, i d’aprovació provisional de l’impost d’ICIO.

 

04/2009, de data vint-i-tres de juliol de 2009, sobre modificació del Decret de 02 d’abril de 2008, número 4/2008, i per canvi de titularitat de la llicència.

 

05/2009, de data cinc d’agost de 2009, sobre concessió de llicència d’obres a Telefónica Móviles España, S.A., per la instal·lació d’una base de telefonia mòbil al Montbordó, i d’aprovació provisional de l’impost d’ICIO.

 

06/2009, de data cinc d’agost de 2009, sobre concessió de permís ambiental a Telefónica Móviles España, S.A., per una activitat de telefonia mòbil a la zona del dipòsit de Montbordó.

 

07/2009, de data cinc d’agost de 2009, sobre concessió de permís ambiental a France Telecom, S.A., (ORANGE) per una activitat de telefonia mòbil a la zona del dipòsit de Montbordó.

 

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.

 

 

3 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 

No n’hi ha.

 

4 – PRECS I PREGUNTES.

 

No n’hi han.

 

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i setze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

Vist-i-plau.

L’alcalde.

 

DATA DE LA SESSIÓ : 11 DE NOVEMBRE DE 2009.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

NATIVITAT USON PONS – REGIDORA.

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA : MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

 

1 – PRESA DE POSSESSIÓ DE LA NOVA REGIDORA.

 

Havent estat proclamada regidora de l’Ajuntament de Viver i Serrateix per la Junta Electoral Central la Sra. Nativitat Usón Pons procedeix que prengui possessió del càrrec en la forma legalment establerta.

 

A continuació, per part del Senyor Secretari es demana a la Sra. Nativitat Usón Pons la documentació que acredita la seva personalitat, mitjançant l’exhibició de la credencial i del document nacional d’identitat.

 

Comprovat que s’han formulat les declaracions a les qual es refereix l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i que no existeixen causes d’incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del règim electoral general o altra legislació concordant es sol·licita a la Sra. Nativitat Usón Pons que es posi dempeus i per part del Sr. Secretari es procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, el text literal de la qual és el següent:

 

"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Viver i Serrateix, amb lleialtat al Rei, i complir i fer complir la Constitució i l’Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat i de Catalunya?”

La Sra. Nativitat Usón Pons contesta “Sí, ho prometo” amb la qual cosa pren possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, i comença a formar part com a membre de la Comissió Especial de Comptes, en substitució de l’anterior Regidor.

 

2 - ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL).

 

EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

 

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

 

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

 

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2010 i següents.

 

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2010 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

Ordenança Fiscal núm. 8

reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries

 

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2009.

 

Quart.- Indicar que el text de l’Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries a què es refereix l’acord segon, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Berguedà en data quatre de novembre de 2009, i que publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.

 

Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2010, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.

3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2009, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

4) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Berguedà, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries.

 

Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.


Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

3 – ACCEPTACIÓ EN PROPIETAT DE MOBILIARI URBÀ.

 

La Diputació de Barcelona en el seu programa de Mobiliari Urbà de Xarxa Barcelona – Municipis de Qualitat, va aprovar la concessió a aquest Ajuntament de 4 papereres d’espai urbà.

 

Atès que és necessari acceptar explícitament la cessió.

 

És per tot això exposat que es sotmet al Ple la votació dels acords següents:

 

Primer.- Acceptar la cessió en propietat de 4 papereres d’espai urbà cedides per la Diputació de Barcelona.

 

Segon.- Remetre el model corresponent d'aquesta acceptació a la Diputació de Barcelona.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

4 - ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “MILLORES A LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL T.M. DE VIVER I SERRATEIX – FASE 2”.

 

Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de data nou de setembre de 2009 es va adjudicar provisionalment el contracte per l’execució de l’obra de “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix Fase – 2“ pel preu de 78.448,28 euros (setanta-vuit mil quatre-cents quaranta-vuit euros amb vint-i-vuit cèntims), més 12.551,72 euros d’IVA (dotze mil cinc-cents cinquanta-un euros amb setanta-dos cèntims) a l’empresa Constructora de Calaf, SAU.

 

Atès que l’anunci d’adjudicació provisional es va publicar al B.O.P.B. de data onze d’octubre de 2009.

 

Atès que en el termini conferit a l’article 135.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l’adjudicatari ha presentat la documentació necessària per formalitzar el contracte.

 

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Adjudicar definitivament el contracte per l’execució de l’obra de “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix Fase 2“ pel preu de 78.448,28 euros (setanta-vuit mil quatre-cents quaranta-vuit euros amb vint-i-vuit cèntims), més 12.551,72 euros d’IVA (dotze mil cinc-cents cinquanta-un euros amb setanta-dos cèntims) a l’empresa Constructora de Calaf, SAU, amb NIF A08153900.

 

Segon.- Autoritzar al Sr. Alcalde perquè firmi el contracte administratiu que correspon.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb 3 vots favorables del Grup de Convergència i Unió i 1 abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

 

5 – ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE L’ACTUACIÓ DE “REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’ANTIC AJUNTAMENT PER A CENTRE SOCIAL DE SERRATEIX”.

 

Per unanimitat dels assistents, s’acorda de deixar aquest punt per al proper Ple.

 

6 – APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER UNA SUBVENCIÓ DE 90.000,00 €.

 

Per Decret de data 04/09/2009, del President de la Diputació de Barcelona es va aprovar la concessió d’una subvenció per import de 90.000,00 euros, per la realització de l’actuació de títol “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix – Fase 2“.

 

Per tal de poder accedir a l’esmentada subvenció, és necessària l’aprovació per part de l’Ajuntament de l’acceptació de la subvenció.

 

És per tot això que es proposa la Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Acceptar la subvenció per import de 90.000,00 € concedida per l’execució de l’actuació de títol “Millores a la xarxa d’aigua potable al T.M. de Viver i Serrateix Fase 2“.

 

Segon.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, tant àmpliament com en Dret sigui menester, per la signatura de qualsevol document en referència al desenvolupament d’aquest acord.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Oficina Tècnica de d’Equipaments i Infraestructures de la Diputació de Barcelona.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb 3 vots favorables del Grup de Convergència i Unió i 1 abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

 

7 - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST 2009.

 

Atès què en el pressupost de l’exercici 2009 cal incorporar algunes obres per les que s’ha obtingut subvenció i que no estaven pressupostades inicialment.

 

Atès que les subvencions obtingudes cobreixen el cost de les obres a executar.

 

Es proposa la creació de les següents partides en el capítol d’inversions:

 

Nous ingressos i despeses que no consten en el pressupost inicial:

ACTUACIÓ

DESPESA

INGRÉS

Millores en l’abastament d’aigua potable al sector dels Xalets.

33.982,00 €

FEIL – 33.982,00 €

TOTAL

33.982,00 €

33.982,00 €

 

En resum la modificació proposada suposa la incorporació d’un total de 33.982,00 euros d’ingrés i 33.982,00 euros de despesa.

 

D’acord amb el que estableix l’art 177 del text refós de la LRHL, es proposa al ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit que cal finançar amb nous ingressos efectivament recaptats, del pressupost vigent de la corporació.

 

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb 3 vots favorables del Grup de Convergència i Unió i 1 abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

 

 

8 – APROVACIÓ DESPESES SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC MANCOMUNITAT.

 

Vistes les factures baix relacionada en referència al Manteniment de la xarxa d’aigua:

 

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

33/09-30/06/2009 Mctat Aigua Manteniment Juny. 3.352,71 €.

38/09-31/07/2009 Mctat Aigua Manteniment Juliol. 3.577,51 €.

43/09-31/08/2009 Mctat Aigua Manteniment Agost. 3.141,66 €.

 

Atès que les factures s’ajusten al concepte pel qual han estat emeses, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar la relació de factures següents:

 

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

33/09-30/06/2009 Mctat Aigua Manteniment Juny. 3.352,71 €.

38/09-31/07/2009 Mctat Aigua Manteniment Juliol. 3.577,51 €.

43/09-31/08/2009 Mctat Aigua Manteniment Agost. 3.141,66 €.

 

Segon.- Ordenar-ne el seu pagament.

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per majoria absoluta amb 3 vots favorables del Grup de Convergència i Unió i 1 abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

 

9 – APROVACIÓ DESPESA IMPRESSIÓ DEL MONTBORDÓ.

 

Vista la factura baix relacionada en referència a la impressió del Montbordó:

 

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

429-15/10/2009 Gràfiques Sunyer Impressió Montbordó 936,00 €.

 

Atès que la factura s’ajusta al concepte pel qual ha estat emesa i que la feina ha estat correctament realitzada, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar la relació de factures següents:

 

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

429-15/10/2009 Gràfiques Sunyer Impressió Montbordó 936,00 €.

 

Segon.- Ordenar-ne el seu pagament.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i trenta-cinc minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

 

Vist-i-plau.

L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 23 DE DESEMBRE DE 2009.

HORA : 19,00 HORES.

CARÀCTER : ORDINÀRIA.

ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.

ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT D’ALCALDE.

NATIVITAT USÓN PONS – REGIDORA.

EXCUSEN L’ASSISTÈNCIA: RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.

MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.

 

Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

 

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

 

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE DISSET DE JUNY DE 2009 I SETZE DE SETEMBRE DE 2009 I EXTRAORDINÀRIES DE NOU DE SETEMBRE 2009 I ONZE DE NOVEMBRE DE 2009.

 

Una vegada llegit l’esborrany de les actes de les sessions ordinàries de disset de juny de 2009 i setze de setembre de 2009 i extraordinàries de nou de setembre de 2009 i onze de novembre de 2009, la Regidora Sra. Nativitat Usón Pons s’absté de l’aprovació de les sessions ordinàries de disset de juny de 2009 i setze de setembre de 2009 i extraordinària de nou de setembre de 2009, el Grup de CiU hi vota favorablement. Pel que fa a l’acta de la sessió del dia onze de novembre és aprovada per unanimitat i totes elles sense esmenes.

 

2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.

 

08/2009, de data vint-i-nou de setembre de 2009, sobre concessió de llicència d’obres a Jaume Conill Segarra, per la rehabilitació de la coberta de la Casa de La Muntada, i d’aprovació provisional de l’impost d’ICIO.

 

09/2009, de data disset de desembre 2009, sobre aprovació de crèdit incobrable.

 

El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.

 

3 – APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2009.

 

Atès que cada any la Diputació de Barcelona ha facilitat els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.

 

Considerant que les dades facilitades són correctes, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

 

Únic.- Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de l’any 2008:

Data revisió Total habitants Homes Dones

31/12/2008 186 98 88

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

4 – APROVACIÓ DE L’OBERTURA DE COMPTE CORRENT PER LA GESTIÓ DEL PROGRAMA DEL “FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL”.

 

Mitjançant el Reial Decret 13/2009, de 26 d’octubre es crea el “Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local“.

 

Mitjançant la Resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial, s’aprova el model per la presentació de sol·licituds i les condicions per la tramitació dels recursos lliurats amb càrrec al “Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local“.

 

En l’article 15 de l’esmentada Resolució es fa constar que el lliurament dels recursos que corresponguin a cada entitat, es lliuraran en una compte corrent de manera específica a aquest efecte. Aquest compte s’haurà de destinar exclusivament al finançament i pagament dels projectes d’inversió acollits al programa.

 

És per tot això exposat, que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Sol·licitar a la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona l’obertura d’un nou compte amb els signants i autoritzats que en l’actualitat tenen assignada la condició de signants per la disposició de fons de l’Ajuntament.

 

Segon.- Autoritzar al Sr. Miquel Macià Viladomat, secretari acc. d’aquest Ajuntament, per tal que dugui a terme aquest tràmit.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

5 – APROVACIÓ DE REALITZACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “MILLORA DEL CAMÍ DE SERRATEIX A CARDONA”.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa de la memòria valorada de títol “Millora del camí de Serrateix a Cardona“, que compta amb un pressupost d’execució de 17.986,21 € + 2.877,79 € en concepte d’IVA, i redactada per l’enginyer de camins, canals i ports el Sr. Josep Santandreu i Peralba.

Aquesta memòria valorada va ser encarregada per ser presentada al FEESL de l’Estat Espanyol, i en virtut del seu import es pot tramitar com a actuació de contracte menor.

 

És per tot això abans exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar la memòria valorada de títol “Millora del camí de Serrateix a Cardona“, i que compta amb un pressupost d’execució de 17.986,21 € + 2.877,79 € en concepte d’IVA, i redactada per l’enginyer de camins, canals i ports el Sr. Josep Santandreu i Peralba.

 

Segon.- Aprovar la realització de l’esmentada actuació.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

6 – APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PROGRAMA “FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD LOCAL”.

 

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa de la memòria valorada de títol “Millora del camí de Serrateix a Cardona“, que compta amb un pressupost d’execució de 17.986,21 € + 2.877,79 € en concepte d’IVA, i redactada per l’enginyer de camins, canals i ports el Sr. Josep Santandreu i Peralba.

 

És per tot això abans exposat que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

 

Únic.- Aprovar la presentació de la memòria valorada de títol “Millora del camí de Serrateix a Cardona“, i que compta amb un pressupost d’execució de 17.986,21 € + 2.877,79 € en concepte d’IVA, i redactada per l’enginyer de camins, canals i ports el Sr. Josep Santandreu i Peralba, al programa del FEESL.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

7 – APROVACIÓ DESPESES MANCOMUNITAT.

 

Vistes les factures baix relacionada en referència al Manteniment de la xarxa d’aigua:

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

60/09-30/11/2009 Mctat Aigua Manteniment maig. 2.578,95 €.

48/09-30/09/2009 Mctat Aigua Manteniment setembre. 2.608,18 €.

55/09-02/11/2009 Mctat Aigua Manteniment octubre. 2.451,79 €.

65/09-14/12/2009 Mctat Aigua Manteniment novembre. 1.700,81 €.

 

Atès que les factures s’ajusten al concepte pel qual han estat emeses, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Primer.- Aprovar la relació de factures següents:

Fra núm./ data. Proveïdor. Concepte. Import.

60/09-30/11/2009 Mctat Aigua Manteniment maig. 2.578,95 €.

48/09-30/09/2009 Mctat Aigua Manteniment setembre. 2.608,18 €.

55/09-02/11/2009 Mctat Aigua Manteniment octubre. 2.451,79 €.

65/09-14/12/2009 Mctat Aigua Manteniment novembre. 1.700,81 €.

 

Segon.- Ordenar-ne el seu pagament.

 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

 

8 – ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE L’ACTUACIÓ DE TÍTOL “REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’ANTIC AJUNTAMENT PER CENTRE SOCIAL DE SERRATEIX”.

 

Mitjançant l’acord de Ple de data nou de setembre de 2009, es va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives particulars per la contractació de l’actuació “Reforma i rehabilitació de l’antic Ajuntament per centre social de Serrateix“.

 

Tal i com determina la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic, en els seus articles 153 a 162, es va iniciar un procediment negociat, trametent 3 invitacions a les empreses següents: Construccions Dos Hereus, S.L., Josep Torner i Serra i Promocions Cabra Serra, S.L.

 

Durant el termini de presentació de proposicions es van presentar l’oferta corresponent a l’empresa Construccions Dos Hereus, S.L.

 

Les empreses Josep Torner i Serra i Promocions Cabra Serra, S.L., varen renunciar per escrit a presentar pressupost per l’execució de l’obra.

 

L’empresa Construccions Dos Hereus, S.L., presenta la seva oferta al tipus de licitació sense oferir cap baixa econòmica, però ofereix excés d’obra al seu càrrec i en qualsevol altra bé de propietat municipal per un import de 46.055,60 € + 7.368,86 d’IVA.

 

D’acord amb l’article 277.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, l'adjudicació del contracte s'ha de publicar en els termes i els supòsits que preveu la legislació de contractes de les administracions públiques. Així mateix, s'haurà de notificar a tots els participants en la licitació, sigui quin sigui el procediment seguit i la forma d'adjudicació emprada.

És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Adjudicar provisionalment l’actuació de “Reforma i rehabilitació de l’antic Ajuntament per centre social de Serrateix“ a l'empresa Construccions Dos Hereus, S.L., pel preu de 175.939,60 € + 28.150,33 € d’IVA, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, i el plec de clàusules tècniques.

 

Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 4/610.02 del pressupost de l'exercici 2009.

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’adjudicatari en virtut de l’article 135.4 de la Llei de contractes del sector públic, advertint-lo que l’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional no podrà produir-se abans de que transcorrin quinze dies hàbils comptats des del següent a aquell en què es publiqui al B.O.P.B.

 

Durant aquest termini l’adjudicatari haurà de presentar la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com constituir la garantia definitiva, establerta en 8.796,98 €.

 

Quart.- Indicar que l’empresa adjudicatària haurà d’acomplir al seu càrrec amb la normativa de publicitat del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya. Aquest compliment es durà a terme amb la instal·lació dels cartells de publicitat regulats a la normativa de l’esmentat Pla.

Cinquè.- Facultar l'alcalde Sr. Lluís Torrentó i Calmet, per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.

Sisè.- Publicar el resultat del procediment d’adjudicació provisional al B.O.P.B.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb 2 vots favorables del Grup de Convergència i Unió i amb una abstenció del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM.

 

9 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 

No n’hi ha.

 

10 – PRECS I PREGUNTES.

Per part de la Regidora del Grup d’Independents per Viver i Serrateix-PM es fa esment en el fet que el sistema de calefacció proposat al nou local del centre cívic de Serrateix potser no és del tot adequat.

Per part del Regidors assistents s’adopta el compromís de canviar el sistema de calefacció si així fos necessari.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i trenta-tres minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.

L’alcalde.

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica