Actes de 2008

DATA DE LA SESSIÓ : 13 DE FEBRER DE 2008.
HORA : 18,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
  ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT 
  D’ALCALDE.
  RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les divuit hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER LES ELECCIONS GENERALS DEL DIA 9 DE MARÇ DE 2008.
 
Vist el que disposa la Llei Electoral General es porta a terme el sorteig dels membres de la Mesa Electoral que haurà de constituir-se a la Casa de Sant Pere el dia nou de març de 2008 per la celebració de les Eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, les circumstàncies del qual queden inscrites en l’acta que es trasllada a la Junta Electoral de Zona.
 
2 – APROVACIÓ I ADHESIÓ AL PROTOCOL DEL PLA DE CONCERTACIÓ – XARXA DE BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008 – 2011.
 
La Diputació, des del període 2000-2003, exerceix la seva funció de cooperació amb els ens locals de la província a través de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ), una iniciativa de suport als municipis en les seves polítiques públiques locals basada en el treball en xarxa i la concertació. 
En un context que destaca per la creixent complexitat de les demandes locals, és voluntat de la Diputació de Barcelona aprofundir i ampliar els terrenys d'aquesta col•laboració, potenciant la idea de la concertació com un procés global, per la qual cosa renova el seu compromís amb el món local i estableix un nou Protocol General que crea el Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per al període 2008-2011. 
El Pla de Concertació XBMQ [2008-2011] crea un espai de treball compartit entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la província amb la finalitat última de desenvolupar conjuntament els objectius generals següents: 
El foment de polítiques públiques locals de qualitat i l'impuls del treball en xarxa per garantir la prestació integral de serveis.
Els objectius, el actes i les actuacions que es derivin de l'aplicació d'aquest Pla de Concertació s'orienten estratègicament al compliment de les previsions i les línies d'actuació assenyalades en el Pla d'actuació del mandat 2008-2011 de la Diputació de Barcelona, i s'agrupen segons els següents principis informadors expressats en el Pla Estratègic 2007 de la Diputació de Barcelona: 
a. Aconseguir un sistema local fort i estructurat , amb la defensa i promoció dels interessos locals i la garantia de l'autonomia local. 
b. Equilibri territorial sostenible en clau de proximitat , potenciant la igualtat d'accés als serveis, independentment de la mida i capacitat del municipi i promocionant, alhora, un desenvolupament econòmic mediambientalment sostenible. 
c. Foment de la ciutadania i garantia de la qualitat de vida , enfortint el desenvolupament social amb polítiques de ciutadania, que cerquen cobrir igualitàriament les necessitats de tothom, però alhora permeten la diversitat basada en el desenvolupament de les diferents capacitats i promoció de ciutats cohesionades socialment. 
 
El Pla de Concertació esdevé l'eina principal per estructurar millor les línies de col•laboració entre els ens locals de la província i la Diputació, amb la finalitat de garantir el suport a les polítiques locals, en un marc d'adaptació a les necessitats dels diferents municipis i de flexibilitat en l'execució de les diferents actuacions. 
 
Es consideren partícips del Pla de Concertació per al període 2008-2011: 
a. La Diputació de Barcelona, com a impulsora del Pla. 
b. Els municipis, entitats municipals descentralitzades, comarques i entitats metropolitanes que s'adhereixin al Protocol General. 
c. Les mancomunitats de municipis, comunitats de municipis, consorcis i altres ens locals no territorials que s'adhereixin al Protocol General. 
d. Els organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials i societats mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals dels ens locals, que s'adhereixin al Protocol General. 
 
Amb l'adhesió al Protocol per part dels ens locals, de mutu acord i voluntàriament, la Diputació de Barcelona i els ens locals adherits estableixen, en pla d´igualtat, una relació continuada de treball al llarg de tot el mandat 2008-2011. 
És condició indispensable per formar part del procés, l’aprovació, per part de l'òrgan competent de l'ens, l'adhesió al Protocol general del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
Enviar el certificat de l'anterior acord signat pel secretari amb el vist-i-plau de L’Alcalde de l'ens, a la Diputació de Barcelona. 
Un cop rebuda, la Diputació de Barcelona farà un acte de constatació de l'adhesió i el comunicarà a l'ens. 
És per tot això esposat que se sotmet al Ple l’adopció dels acords següents :
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008 – 2011.
Segon.- Trametre aquest acord a la Diputació de Barcelona pel seu coneixement i efectes.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 – DEBAT I APROVACIÓ DE LES SOL•LICITUDS DE SUBVENCIÓ AL PLA DE CONCERTACIÓ – XARXA DE BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008 – 2011.
 
Atès que per part del Ple de l’Ajuntament s’ha aprovat l’adhesió d’aquest Ajuntament al Protocol i Pla de Concertació de Xarxa Barcelona – Municipis de Qualitat anys 2008 – 2011, i atès que l’Ajuntament disposa d’una sèrie d’actuacions que son susceptibles de ser finançades a càrrec d’aquest programa, i una vegada avaluada per tots els Regidors assistents la conveniència de les mateixes, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
 
Primer.- Sol•licitar al Programa Xarxa Barcelona – Municipis de Qualitat per l’any 2008 i com a primera prioritat una subvenció per import de 60.000,00 euros, per l’actuació de millores a la xarxa d’aigua potable al TM de Viver i Serrateix, i que compta amb un pressupost d’execució per contracte de 158.336,02 euros.
 
Segon.- Sol•licitar al Programa Xarxa Barcelona – Municipis de Qualitat per l’any 2008 i com a segona prioritat una subvenció per import de 90.000,00 euros, per l’arranjament del camí de Serrateix a Castelladral fins al límit del terme municipal, i que compta amb un pressupost estimat d’execució per contracte de 95.000,00 euros.
 
Tercer.- Sol•licitar al Programa Xarxa Barcelona – Municipis de Qualitat per l’any 2008, un total de 3 papereres d’acer inoxidable, model circular, 3 papereres de xapa electrozincada, model circular, 6 contenidors de recollida RU, de 1.000 litres de capacitat de plàstic, 3 de recollida selectiva de vidre, 3 de recollida selectiva de paper i cartró i 3 de recollida selectiva d’envasos; i per l’any 2011, dos espais lúdics per la gent gran.
 
Quart.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona pel seu coneixement i efectes.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PROGRAMA XEC SERVEI.
 
El Xec Servei és un val de descompte per un valor de 4 euros/hora de servei domiciliari, del qual es poden beneficiar la totalitat dels ciutadans de la comarca del Berguedà.  Permetrà assolir un descompte en els serveis d’atenció a domicili que contractin les famílies sempre que el servei sigui proporcionat per empreses homologades per la comissió de seguiment, previ informe del CFI.  
 
L’objectiu és, per un costat, generar ocupació, principalment de dones que no tenen treball o que treballen a l’economia submergida en els serveis a domicili. Per altra banda vol facilitar l’accés a mesures de suport de les persones que requereixen serveis d’atenció a domicili, ja siguin dependents o per prevenir situacions de futura dependència. Els Ajuntaments i el Consell Comarcal del Berguedà assumiran el cofinançament global de la totalitat dels Xecs sol•licitats al SOC (Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya), així com del conjunt de les accions necessàries per posar en marxa, gestionar i desenvolupar el xec, en la proporció que es determinarà.
 
Els xecs seran proporcionats als ciutadans dels municipis del Berguedà adherits al programa Xec Servei del Berguedà pels Ajuntaments.
 
Es proporcionaran dos tipus de xec:
 
XEC SERVEI ESPECIAL
S’adreça als col•lectius beneficiaris dels serveis socials en situació de dependència, definida com “Estat de caràcter permanent o temporal en què es troben les persones que, per raons lligades a la falta o pèrdua d’autonomia física, intel•lectual o sensorial, precisen de l’atenció d’una/es persona/es o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària”. Té un preu de 12 euros per hora.
El proporcionaran els serveis socials de cada municipi previ informe que justifiqui el lliurament del xec, que permetrà cobrir, pràcticament el cost hora o servei de l’atenció als col•lectius dependents i beneficiaris dels serveis socials.
Per ser distribuït requerirà un informe justificatiu de serveis socials. 
Aquest tipus de xec no requereix cofinançament per part de la família, o, en el seu cas, el cofinançament serà molt baix
 
XEC SERVEI ORDINARI
Té un valor de 4 euros/hora i el seu abast serà universal. Entre d’altres, serà especialment útil per:
- Persones grans
- Prejubilats
- Famílies que requereixin suport divers pels nens (cangurs, portar-los i recollir-los de l’escola, atenció si estan malalts..)
- Famílies amb una situació de dependència transitòria
- Atenció a malalts
- Discapacitats
- Famílies amb persones ingressades a clíniques u hospitals
- Famílies que treballin diversos membres i necessitin suport per millorar la conciliació de la vida laboral i familiar
La via bàsica de distribució serà dels Ajuntaments, si bé es contempla la possibilitat que, si és necessari, altres administracions i organismes públics o privats puguin participar en la distribució del xec si així ho creu convenient la Comissió de Seguiment del Xec Servei Berguedà.  
Cada tècnic u organisme de repartiment distribuirà els xecs sota aquest criteri d’universalitat pels col•lectius esmentats en el seu àmbit territorial.
Algunes de les vies de distribució dels Ajuntaments poden ser:
- Serveis d’informació generals
- Serveis Socials
- Àrees de promoció econòmica
- Serveis d’informació juvenil
- D’altres que pugui incorporar cada un dels Ajuntaments.
El criteri de distribució serà d’universalitat per tots els ciutadans i ciutadanes dels municipis que disposin d’aquest xec servei. Per distribuir el xec serà imprescindible el cofinançament dels municipis.
Segona. Els beneficiaris del Xec 
Seran beneficiaris del Xec Servei Ordinari tots els ciutadans dels municipis de la comarca.
Serà requisit imprescindible per a poder facilitar xecs que l’Ajuntament participi en el seu finançament
Els usuaris del xec tindran diversos orígens:
1. Detecció per part dels serveis socials municipals
2. Derivació per part de les empreses SAD als serveis socials
3. Derivació per part de les diverses estructures sanitàries del territori
4. L’usuari potencial s’adreça a l’Ajuntament o a les empreses prestadores de serveis existents a la comarca
Tercera. Actuacions subvencionables
El Consorci de Formació i Iniciatives Cercs-Berguedà, en el marc del Programa Xec Servei, facilitarà l’accés dels ciutadans dels municipis adherits al programa els següents serveis: atenció a persones grans, neteja i cura de la llar, vetlles a malalts i convalescents, passejades, acompanyament, cangurs, fisioteràpia a domicili, servei de podologia, psicoestimulació, portar i recollir nens a l’escola, servei de càtering i tots els relacionats a les persones en situació de dependència.  
En  una segona fase s’hi podran incorporar altres serveis com recuperacions a domicili. 
Sempre en funció de les empreses que accedeixin a la seva homologació pel programa
Quarta.  El circuit de funcionament
XEC SERVEI ORDINARI
A/ Via Ajuntament
1. L’usuari del Xec pot demanar el xec- servei a l’organisme de l’Ajuntament que lliuri els xecs.
2. L’Ajuntament verificarà la situació de pertinença al col•lectiu del sol•licitant o facilitar a qui s’adreci el servei.
3. L’Ajuntament lliurarà immediatament els xecs necessaris en funció del nombre d’hores per les quals se sol•licita suport.
4. Cada usuari rebrà una relació d’empreses homologades, junt amb el xec. Podrà escollir l’empresa que desitgi.  
5. L’empresa duu a terme el servei sol•licitat per l’usuari, que omple el xec (la data del servei i les seves dades personals) individualment o amb l’ajuda dels professionals de l’empresa, si s’escau, el signa i el lliura a l’empresa.
6. L’usuari abona a l’empresa el xec més la part no subvencionada en el moment de la realització del servei.
7. El treballador de l’empresa signa el xec i seguidament l’empresa tramet al CFI Cercs Berguedà, la factura on es detalla el número de xecs, i el tipus de servei prestat adjuntant un formulari-resum amb les dades dels usuaris.
8. El CFI Cercs Berguedà aprova les dades i fa efectiu el pagament.
 B/ Xec Servei Especial
1. L’usuari potencial del Xec, dels municipis de la comarca que participin en el cofinançament del xec, pot demanar el xec - servei als serveis de l’Ajuntament facultats per lliurar els xecs. En cap cas aquests podran facilitar el xec sense un informe previ justificatiu de la necessitat de percepció del xec servei especial, que té un nivell de cofinançament molt menor, donat que el preu del xec és de 12 euros.  
2. El Servei corresponent facilitarà als usuaris la llista d’empreses que ofereixen serveis.  
3. L’usuari contacta amb l’empresa seleccionada i li encarrega el servei desitjat
4. L’empresa duu a terme el servei que ha sol•licitat  l’usuari, que omple el xec (amb la data del servei i les seves dades personals), el signa i el lliura a l’empresa.
5. L’usuari abona a l’empresa el xec més la part no subvencionada (si el preu és superior als 12 euros a l’hora) en el moment que es fa el servei.
6. L’empresa fa el servei i emplena un model de justificació del servei.
7. L’empresa trametrà, cada mes, les factures corresponents als xecs servei, així com els formularis-resum dels serveis prestats. 
8. El CFI Cercs Berguedà comprova les dades i fa efectiu els pagaments  
9. L’Ajuntament participarà en el cofinançament del programa d’acord amb els xecs que s’hagin utilitzat en el municipi.
Cinquena. Valor del Xec i nombre de Xecs per beneficiari
El xec servei té un valor de descompte de 4 euros per hora o servei en els xecs ordinaris. En el cas dels xecs especials el valor total del xec serà de 12 euros.  
El nombre de Xecs per persona serà limitat a 30 per mes, fins esgotar els Xecs concedits pel Departament de Treball de la Generalitat. 
Sisena. Criteris d’homologació de les empreses  
Podran participar en el programa les empreses que compleixin els següents requisits:
1.- Estiguin especialitzades en qualsevol dels serveis a domicili objecte de les activitats a subvencionar.
2.- Estiguin donades d’alta i degudament legalitzades. Els serveis es prestaran per persones que tinguin contracte.
3.-  La comissió de seguiment farà, amb informe previ del CFI, l’homologació de les empreses, tenint cura que els preus dels serveis ofertats siguin els habituals al mercat de treball. En cas de preus excessius o desproporcionats al tipus de servei ofert, la comissió de seguiment es reserva el dret d’homologació.
4.- Donin serveis a ciutadans dels municipis, respectant els preus facilitats i aprovats pel Consell en el moment de l’homologació.
5.- Donin un grau de qualitat acceptable en els seus serveis.
6.- La major part dels serveis, excepte en casos justificats, es farà amb el personal contractat a partir de la base de dades del CFI Cercs Berguedà, d’acord amb els Ajuntaments, i amb d’altres treballadors del municipi. I, molt especialment, es tindrà en compte la tasca de formació de diverses persones en programes ocupacionals que porta a terme el CFI i d’altres institucions.
7. Les empreses col•laboraran en possibilitar la realització de pràctiques dels alumnes dels programes ocupacionals. 
8.- Les persones que donaran el servei gaudiran de les condicions legals determinades per la normativa legal vigent.
9.- Elaborar i lliurar al CFI Cercs Berguedà, junt amb la factura mensual, un formulari-resum de l’activitat duta a terme el marc del programa de Xec Servei dins el període de facturació.
10.-Participar en les reunions, debats i trobades que es duguin a terme per difondre, impulsar, reflexionar, modificar o compartir àmbits d’actuació del programa, i en especial les trobades de seguiment dels serveis prestats que es duran a terme a partir de diferents mètodes d’anàlisi dels serveis efectuats.
11.- Acceptin el conjunt de normes definides en el Xec Servei.
Les empreses podran sol•licitar la seva homologació de forma permanent,  per mitjà de la documentació que determini el Consorci.
Aquesta homologació podrà ser retirada pel CFI en qualsevol moment si les empreses no compleixen els requisits de qualitat en el servei, si s’aparten de les condicions d’homologació i fins al termini del Programa.
Setena. La Comissió de Seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment del Xec Servei Berguedà, que es reunirà com a mínim cada tres mesos, amb les següents funcions:
- Conèixer la situació del programa
- Fer propostes d’actuació
- Debatre aspectes del funcionament
- Articular propostes de futur
- Homologació d’empreses
En formaran part, a més de representants de l’estructura de gestió, representants del Consell Comarcal, Ajuntament de Berga,  quatre representants més Ajuntaments que seran escollits entre els diferents participants en el programa i la coordinadora de serveis socials del Consell Comarcal. 
És per tot això exposat, i atès que l’Ajuntament considera que aquest servei pot suposar una millora en les condicions de vida de les persones a les quals va dirigides i que resideixen al municipi, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix al Programa Xec Servei del Consorci de Formació i Iniciatives Cercs – Berguedà per l’any 2008 i següents.
Segon.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix per signar el conveni d’adhesió suara esmentat.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci de Formació i Iniciatives Cercs – Berguedà pel seu coneixement i efectes.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 – ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX ALS ACTES D’HOMENATGE DE L’ANY CLIMENT FORNER ( 2007 / 2008 ).
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix, juntament amb els de Navàs i Berga han cregut oportú adherir-se a la celebració de l’any Climent Forner ( 31/10/2007 a 31/10/2008 ), que es celebra a l’escaure’s el seu 80è aniversari.
 
Amb aquest any , se li vol reconèixer la seva trajectòria personal i literària al llarg d’aquests anys.
 
Autor fèrtil i llargament premiat, des dels Jocs Florals fins a la Creu de Sant Jordi, està considerat un dels millors poetes actuals en llengua catalana.
 
Amb aquesta adhesió es pretén agrair la seva tasca pastoral al municipi, així com la projecció que ha fet del municipi de Viver i Serrateix al mon.
 
Fruit d’aquesta implicació, l’Ajuntament col•labora en l’edició de la seva obra complerta “ Preneu-m’ho tot, deixeu-me la paraula “.
 
Per tot això exposat es proposa al Pla l’adopció dels acords següents :
 
Primer .- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix als actes d’homenatge de l’any Climent Forner ( 2007/2008 ), en reconeixement a la seva tasca social i cultural com a conseqüència de la celebració del seu 80è aniversari.
 
Segon.- Participar i col•laborar en l’organització i celebració dels esmentats actes d’homenatge, per la qual cosa, es faculta expressament a la Sra. Isabel Serra Montañà, Tinent d’Alcalde i Regidora de Cultura d’aquest Ajuntament, per a la representació del nostre municipi a l’any Climent Forner.
 
Tercer.- Aprovar la de compra de 100 exemplars del llibre “ Preneu-m’ho tot, deixeu-me la paraula “ de Climent Forner i aprovar la despesa de 2.174,64 euros corresponents a l’esmentada compra.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les divuit hores i quaranta minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 27 DE FEBRER DE 2008.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
  ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT      
  D’ALCALDE.
  RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L’ACORD DE CONSTITUIR I FORMAR PART DE LA “MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA DELS MUNICIPIS DE NAVÈS, MONTMAJOR, VIVER I SERRATEIX, MONTCLAR I L’ESPUNYOLA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA”. DESIGNACIÓ DELS DOS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A LA CORPORACIÓ, I QUIN DELS DOS FORMARÀ PART TAMBÉ DE LA COMISSIÓ PERMANENT I COMISSIÓ DE COMPTES DE LA MANCOMUNITAT, I APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT.
 
El Secretari acc. proposa al Ple municipal que adopti l’acord de constituir i formar part de la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA DELS MUNICIPIS DE NAVÈS, MONTMAJOR, VIVER I SERRATEIX, MONTCLAR I L’ESPUNYOLA PER A LA PRESENTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA, designar dos regidors per a que representin a l’Ajuntament en l’Assemblea General de la Mancomunitat, i designar un d’ells perquè també el representi en la Comissió Permanent i de Comptes, i aprovar el Estatuts de la Mancomunitat.
 
Antecedents:
 
Com ja es va tractar en la sessió del Ple Municipal, de data 10 d’octubre de 2007, es  considera convenient solucionar a escala supramunicipal el greu problema de la precarietat del sistema actual d’abastament d’aigua, així com de la manca d’aigua i de la seva qualitat sanitària a la nostra població. Atenent a això, es va considerar que agrupant i centralitzant les tasques de prestació del servei d’abastament d’aigua en alta dels Ajuntaments de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i L’Espunyola s’aconseguiria incrementar el grau de fiabilitat que no disposen ara les captacions existents d’aigua, alhora que resultaria compatible amb la solució definitiva i permetria avançar en la construcció de la xarxa d’abastament futura des de l’embassament de Sant Ponç i/o posteriorment, de la Llosa del Cavall. 
 
En virtut d’això, en aquesta mateixa data, aquest Ajuntament va acordar promoure la creació d’una mancomunitat per la prestació conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta, des de l’embassament de Sant Ponç i/o, posteriorment, des de la Llosa del Cavall, que integri els municipis de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i L’Espunyola, i iniciar els tràmits per poder constituir l’esmentada mancomunitat, havent designat al Sr. Lluís Torrentó Calmet, com a regidor representant d’aquest Ajuntament, per a que elaborés en comissió el Projecte d’Estatuts de l’esmentada Mancomunitat, participi en les ulteriors gestions fins a que es pugui constituir l’esmentada Mancomunitat, i posteriorment formi part de l’Assemblea General i Comissió Permanent d’aquesta.  
 
Fins la data s’han complert els tràmits legalment previstos, d’aprovació inicial de la proposta d’estatuts per l’Assemblea de la Mancomunitat que s’ha de constituir, amb l’aprovació de tots els regidors que representaven a cadascun dels Ajuntaments integrats a la Mancomunitat, es va remetre la mateixa als Consells Comarcals del Solsonès i del Berguedà, i a les Diputacions Provincials de Lleida i Barcelona, els quals van emetre informes favorables a la constitució i la proposta d’estatuts, i es va publicar l’anunci corresponent als taulells d’edictes de cadascun dels municipis integrants de la Mancomunitat, i al DOGC, i BOP Barcelona i BOP de Lleida, sense que en el termini legal  d’informació pública s’hagi presentat cap observació, al•legació ni suggeriment al mateix. En virtut d’això, mitjançant nova Assemblea dels membres de la Mancomunitat de 23/01/2008, es va aprovar definitivament per unanimitat la proposta d’estatuts, i es va remetre la mateixa al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, el qual ha emès un informe favorable a la mateixa.
 
És per tot això exposat que es  proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer – Aprovar de formar part i constituir la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA DELS MUNICIPIS DE NAVÈS, MONTMAJOR, VIVER I SERRATEIX, MONCLAR I L’ESPUNYOLA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA.
 
Segon.- Nomenar dos dels regidors d’aquest Ajuntament com a representants de l’Ajuntament a l’Assemblea General de la Mancomunitat, i nomenar quin d’ells dos formarà també part de la Comissió Permanent i de Comptes de la Mancomunitat. A aquest efecte, es proposa que els dos regidors membres de l’Assemblea General de la Mancomunitat siguin el Sr. Lluís Torrentó Calmet (ja designat per aquest càrrec per acord del Ple d’aquest mateix Ajuntament, de data 10 d’octubre de 2007), i el Sr. Ramon Maria Pujol Pagerols. Així mateix, es proposa que el regidor Sr. Lluís Torrentó Calmet també representi a aquest Ajuntament a la Comissió Permanent i de Comptes de la Mancomunitat.
  
Tercer.- Aprovar els estatuts de la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA DELS MUNICIPIS DE NAVÈS, MONTMAJOR, VIVER I SERRATEIX, MONCLAR I L’ESPUNYOLA PER A LA PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 – SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER LA RECUPERACIÓ D’EMMAGATZEMATGE D’AIGUA DE L’EMBASSAMENT DE LA RIERA DE NAVEL.
 
La xarxa municipal d’aigües del municipi de Viver i Serrateix té una de les seves captacions a la Riera de Navel, per mitjà d’un embassament, a la zona del Molí de Vilajosana.
 
L’assut existent és de gravetat, construït amb formigó i es fonamenta sobre roca sana impermeable, amb una longitud d’embassament d’uns 200 metres i ocupa una superfície total de 9.921 m2, permetent un volum d’embassament de 27.120 m3 teòrics sense sediments.
 
Actualment, la capacitat d’emmagatzematge d’aigua inicial ha disminuït, degut a l’aportació de sediments que hi ha al vas de l’embassament, que es considera que és d’uns 9.921 m3, que representen aproximadament un 36,58 % del total.
 
És per tot això exposat, i vista la Resolució MAH/92/2008, de 19 de gener, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions adreçades als municipis connectats a xarxes d’abastament supramunicipals per fer front a les despeses derivades de la recuperació urgent de captacions en desús, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Únic .- Sol•licitar a l’empara de la Resolució MAH/92/2008, de 19 de gener, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions adreçades als municipis connectats a xarxes d’abastament supramunicipals per fer front a les despeses derivades de la recuperació urgent de captacions en desús, una subvenció per import de 102.938,10 €, corresponents al 80 % del preu d’execució per contracte IVA exclòs.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les disset hores i vint minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 19 DE MARÇ DE 2008.
HORA : 19,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT 
 D’ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
  CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS ORDINÀRIA DE DATA DINOU DE DESEMBRE DE 2007, I EXTRAORDINÀRIES DE DATA TRETZE DE FEBRER DE 2008 I VINT-I-SET DE FEBRER DE 2008.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de data dinou de desembre de 2007, i extraordinàries de data tretze de febrer de 2008 i vint-i-set de febrer de 2008, són aprovades per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
No n’hi han.
 
3 – APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ORGT CORRESPONENT A L’ANY 2007.
 
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2007 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :
 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2007.
- Rebuts:    0,00 euros.
- Liquidacions : 671,58 euros.
 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2007.
- Rebuts : 1.009,98 euros.
- Certificacions :       0,00 euros.
 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
 
Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2007 i aprovar-ne el seu contingut.
 
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2007 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :
 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2007.
- Rebuts:    0,00 euros.
- Liquidacions : 396,15 euros.
 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2007.
- Rebuts : 390,62 euros.
- Certificacions :    0,00 euros.
 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
 
Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2007 i aprovar-ne el seu contingut.
4 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
 
Amb la unanimitat de tots els assistents es proposa la inclusió en l’Ordre del Dia dels punts següents :
 
4 - 1 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE TÍTOL “ REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’ANTIC AJUNTAMENT PER A CENTRE SOCIAL DE SERRATEIX “.
 
Per l’Ajuntament de Viver i Serrateix va ser encarregat el projecte de reforma i rehabilitació de l’antic Ajuntament per a centre social de Serrateix.
 
Aquest projecte ha estat redactat per l’arquitecte Sr. Josep Novellas i Casabella, i la seva execució suposarà una millora molt important pel municipi doncs en aquests moments no es disposa de cap local social pels veïns del nucli de Serrateix.
 
Vist el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte de títol : “ Reforma i rehabilitació de l’antic Ajuntament per a centre social de Serrateix “ amb un pressupost d'execució per contracte de 204.089,93 € .
 
Segon. Exposar al públic el projecte pel termini de trenta dies, als efectes de la presentació d'al•legacions, amb inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la província i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
 
Tercer.- En el cas que no es presentin al•legacions ni reclamacions, el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap altre acord.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 - 2 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE TÍTOL “ MILLORES A LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL TM DE VIVER I SERRATEIX “.
 
Per l’Ajuntament de Viver i Serrateix va ser encarregat el projecte de millores a la xarxa d’aigua potable al TM de Viver i Serrateix.
 
Aquest projecte ha estat redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. J. Oriol Martí Falguera, i la seva execució suposarà una millora molt important pel municipi doncs en aquests moments existeixen greus problemes en el sistema d’abastament d’aigua que dificulten garantir la quantitat i la qualitat de la mateixa en diversos punts del municipi.
 
Vist el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte de títol : “ Millores a la xarxa d’aigua potable al TM de Viver i Serrateix “ amb un pressupost d'execució per contracte de 158.336,02 € .
 
Segon. Exposar al públic el projecte pel termini de trenta dies, als efectes de la presentació d'al•legacions, amb inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la província i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
 
Tercer.- En el cas que no es presentin al•legacions ni reclamacions, el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap altre acord.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – 3 – APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT PER LA CONVOCATÒRIA DE JUTGE DE PAU TUTULAR I DE JUTGE DE PAU SUPLENT.
 
La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia en la seva sessió de data onze de març de 2008, va acordar de requerir a aquest Ajuntament que iniciés els tràmits establerts en el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau per tal de renovar els càrrecs de Jutge de Pau Titular i Jutge de Pau Substitut, atès que els nomenaments dels mateixos es troben a punt de finalitzar. Per tot això abans exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Únic.- Aprovar la convocatòria dels càrrecs de Jutge de Pau Titular i de Jutge de Pau Substitut d’aquest municipi, mitjançant la publicació d’Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el taulell d’anuncis del Jutjat Degà de Berga i del Jutjat de Pau i Ajuntament del municipi, oferint un termini de quinze dies per tal que els interessats puguin presentar les seves sol•licituds.
 
Sotmesa la proposta a votació, és provada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 – PRECS I PREGUNTES.
 
No n’hi han.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint hores i tretze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 30 D’ABRIL DE 2008.
HORA : 19,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
  ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT   
  D’ALCALDE.
  RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
 CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.
 
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA : MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DEL MUNICIPI ANYS 2008-2011.
 
Vista la proposta presentada per la Regidoria de Joventut en relació a l’aprovació del Pla Local de Joventut del municipi corresponent als anys 2008-2011, i atès que aquest tràmit és una condició indispensable per la sol•licitud de subvencions a la Secretaria de Joventut de la Generalitat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut del municipi de Viver i Serrateix corresponent als anys 2008-2011, així com la presentació del mateix a la Secretaria de Joventut.
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i efectes, juntament amb un exemplar del Pla Local de Joventut aprovat en aquest Ple.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 – APROVACIÓ DE LA SOL•LICITUD DE SUBVENCIONS AL PLA LOCAL DE JOVENTUT ANYS 2008-2011.
 
Vista la proposta presentada per la Regidoria de Joventut en relació a la sol•licitud de subvencions al Pla Local de Joventut del municipi corresponent als anys 2008-2011, i en concordança amb l’acord número 1 d’aquest Ple, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Sol•licitar a la Secretaria de Joventut una subvenció de 5.700 € pels anys 2008 i 2009 per la realització de cursos d’informàtica al municipi, d’una subvenció de 7.100 € pels anys 2008 i 2009 per la realització del projecte “ El teatre i les relacions socials “.
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i dotze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 14 DE MAIG DE 2008.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
  ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT 
  D’ALCALDE.
  RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
  MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – SOL•LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix està treballant en la redacció del POUM. La voluntat de l’Ajuntament és que la presentació del POUM  es pugui fer juntament amb la del Pla especial del catàleg de masies.
 
Atesos els pocs recursos econòmics dels que disposa l’Ajuntament és necessari de sol•licitar una subvenció per la redacció del catàleg de masies rurals.
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha fet pública l'Ordre PTO/116/2008, d’11 de març, de convocatòria per a l'atorgament de subvencions per finançar la redacció de plans d'ordenació urbanística municipal, programes d’actuació urbanística municipal, plans urbanístics derivats d’iniciativa pública i les modificacions del planejament urbanístic general que es redactin amb la finalitat d’adaptar-se als plans directors urbanístics vigents, i d’aprovació de les bases que la regiran.
 
Tenint en compte la necessitat d’aquest municipi de poder presentar de manera conjunta el POUM i el catàleg de masies, i entenent que la redacció d’aquest document és susceptible de ser finançat mitjançant aquest programa, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Primer.- Sol•licitar una subvenció per import de 21.924,00 €, per la redacció del Pla Especial i el catàleg de masies del municipi, corresponents al 90 % del total de la despesa que compta amb un pressupost de 24.360,00 euros.
 
Segon.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde de l’Ajuntament, tant àmpliament com en Dret sigui necessari per signar qualsevol document en relació al desenvolupament d’aquest acord.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 – SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PROGRAMA “ AVANZA “ DEL MINISTERI DE INDUSTRIA, TURISME I COMERÇ I FACULTACIÓ DE L’ALCALDE PER LA SEVA SOL•LICITUD.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix aposta de manera ferma per poder disposar al municipi d’una xarxa de banda ample que eviti en mesura del possible la ja existent fractura digital del territori, i així poder garantir als seus habitants el poder disposar d’una nova oportunitat de desenvolupament que faciliti el treball, les gestions, i perquè no, l’oci mitjançant internet i amb les mateixes condicions que els habitants d’altres zones de Catalunya com son els de les conurbacions dels municipis mes grans.
 
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Sol•licitar una subvenció al Plan Avanza – Infraestructuras del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç del Govern de l’Estat per import de 12.584,00 €  per l’any 2008 per una inversió de 14.157 € i una subvenció per import de 619.354 € per l’any 2009 per una inversió de 775.765 €.
 
Segon.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President d’aquest Ajuntament tant àmpliament com en Dret sigui necessari per signar qualsevol document per desenvolupar aquest acord.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per quatre vots a favor dels regidors del Grup de Convergència i Unió i una abstenció del regidor del Grup del Partit Socialista de Catalunya.
 
3 – ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL.
 
Aquest punt és retirat de l’Ordre del Dia, doncs encara no es disposa de la Resolució de concessió de l’esmentada subvenció.
 
4 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR I DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT.
 
Atès que la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la seva sessió de data 11 de març de 2008 va adoptar l’acord de requerir a l’Ajuntament de Viver i Serrateix que iniciés els tràmits per la renovació dels càrrecs de Jutge de Pau Titular i Jutge de Pau substitut doncs estava a punt d’espirar el termini de quatre anys pels quals son nomenats.
 
Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix va iniciar els tràmits per les renovacions dels càrrecs esmentats amb la publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província de data setze d’abril de 2008 i número 92, amb l’exposició de l’anunci al Jutjat Degà de Berga i al taulell d’anuncis del Jutjat de Pau de Viver i Serrateix, oferint un termini de quinze dies a comptar des de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que els possibles interessats aportessin dins aquest termini la documentació necessària. Atès que s’ha presentat una sol•licitud pel càrrec de Jutge de Pau Titular corresponent a : Antonio Cots Soler, nascut a Barcelona el dia 26/07/1970, amb DNI 39354721 - L, domiciliat a la casa de Les Cots de Sant Joan, i de professió treballador agrícola – ramader.
 
I Atès que s’ha presentat una sol•licitud pel càrrec de Jutge de Pau Substitut corresponent a : Joan Pujol i Argelich, nascut a Viver i Serrateix el dia 08/02/1936, amb DNI 39262724 - E, domiciliat a la casa de Bechs, i jubilat de la professió agrícola, ramadera i forestal.
 
Es per tot això, que es proposa al ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Atès que s’ha verificat que els sol•licitants no es troben incapacitats per l’ingrés a la carrera judicial, en virtut del que disposa l’article 303 de la LOPJ, proposar pel càrrec de Jutge de Pau Titular el Sr. Antonio Cots Soler, nascut a Barcelona el dia 26/07/1970, amb DNI 39354721 - L, domiciliat a la casa de Les Cots de Sant Joan, i de professió treballador agrícola – ramader i actual Jutge de Pau Titular, i pel càrrec de Jutge de Pau Substitut el Sr. Joan Pujol i Argelich, nascut a Viver i Serrateix el dia 08/02/1936, amb DNI 39262724 - E, domiciliat a la casa de Bechs, i jubilat de la professió agrícola, ramadera i forestal i actual Jutge de Pau Substitut.
 
Segon.- Comunicar i trametre aquest acord juntament amb la documentació de forma l’expedient al Jutjat Degà de Berga per tal que en doni trasllat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per tal que, i si s’escau, es portin a terme els nomenaments proposats.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 4 I ÚLTIMA DE L’ACTUACIÓ D’ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE SERRATEIX A CARDONA FINS EL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL.
 
Vista la certificació número 4 i última presentada pel tècnic Sr. Josep Santandreu i Peralba, per l’obra executada per l’empresa PAEXBA, S.L., i per import de 13.187,83 €, en referència a l’actuació d’arranjament i millora del camí de Serrateix a Cardona fins el límit del terme municipal, i atès que l’execució d’aquesta obra disposa de finançament del PUOSC, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la certificació número 4 i última corresponent a l'actuació: Arranjament i millora del camí de Serrateix a Cardona fins el límit del terme municipal, corresponent al mes de març de 2008,  lliurada pel tècnic Josep Santandreu i Peralba i conformada pel contractista PAEXBA, S.L., empresa adjudicatària de l’obra, així com la seva factura.
 
Segon.- Notificar l’aprovació de l’esmentada certificació al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i per tal que es tramiti la subvenció concedida per  l’execució d’aquesta actuació.
 
Tercer.- Autoritzar el Sr. Alcalde per a realitzar quantes gestions i signar quants documents siguin necessaris a efectes de poder materialitzar els acords precedents.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les disset hores i vint-i-cinc minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 18 DE JUNY DE 2008.
HORA : 19,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT 
 D’ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
  CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS ORDINÀRIA DE DATA DINOU DE MARÇ DE 2008, I EXTRAORDINÀRIES DE DATA TRENTA D’ABRIL DE 2008 I CATORZE DE MAIG DE 2008.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de data dinou de març de 2008, i extraordinàries de data trenta d’abril de 2008 i catorze de maig de 2008, són aprovades per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
Pel Sr. Alcalde es dóna compte que des de l'anterior sessió plenària ordinària, s’han dictat els decrets que es resumeixen tot seguit: 
 
01 / 08, de dos d’abril, sobre concessió de llicència d’obres al Sr. Jordi Pons Esquius per portar a terme l’ampliació de l’explotació porcina d’engreix a la finca de Sant Just, i d’aprovació de la liquidació provisional de l’impost de CIO.
02 / 08, de dos d’abril, sobre concessió de llicència d’obres al Sr. Josep Serra Segarra, per realitzar diverses obres a la finca de Cal Gavarra, i d’aprovació de la liquidació provisional de l’impost de CIO.
03 / 08, de dos d’abril, sobre concessió de llicència d’obres a Finques Catalunya 2003, S.L., per tal de realitzar obres de consolidació de façanes i coberta a la Casa de Cal Tauler, i d’aprovació de la liquidació provisional de l’impost de CIO.
04 / 08, de dos d’abril, sobre concessió de llicència d’obres a Elèctrica del Cadí, S.L., per portar a terme el projecte de línia elèctrica aèria per alimentar l’estació de telefonia mòbil i d’aprovació de la liquidació provisional de l’impost de CIO.
05 / 08, de dos d’abril, sobre concessió de llicència d’obres al Sr. Magí Santamaría Prat, per tal de realitzar les obres de substitució de la coberta de la Casa de Capdecosta i d’aprovació de la liquidació provisional de l’impost de CIO.
06 / 08, de vint de maig, sobre aprovació de la creació del fitxer automatitzat XISSAP.
07 / 08, de trenta de maig, sobre acceptació de la subvenció i les condicions de la Resolució del Director General de Desenvolupament Rural de data vint-i-quatre d’abril de 2008.
08 / 08, de trenta de maig, sobre aprovació de la proposta de baixa d’un valor corresponent a l’IVTM de l’exercici 2003, a nom de Montserrat Sanclimens Serralimpia.
 
El Ple es dona per assabentat i conforme a les resolucions esmentades.
 
3 – INFORMACIÓ SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2006.
 
Per part del Sr. Alcalde s’informa al Ple que en data trenta de maig de 2008, ha signat una resolució mitjançant la qual s’aprova la liquidació del Pressupost corresponent a l’any 2006, i s’ordena l’inici de la tramitació administrativa del compte general de l’exercici 2006.
 
El Ple es dona per assabentat i conforme a la resolució esmentada.
 
4 – CONVALIDACIÓ PER PART DEL PLE DE L’ACCEPTACIÓ PER PART DE L’ALCALDE DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL.
 
Mitjançant el Decret 07/08, de trenta de maig, el Sr. Alcalde va acceptar la subvenció i les condicions de la Resolució de concessió de subvenció emesa pel Director General de Desenvolupament Rural de data vint-i-quatre d’abril de 2008, és per això que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Únic .- Convalidar l’acceptació de la subvenció i les condicions de la Resolució de concessió de subvenció emesa pel Director General de Desenvolupament Rural de data vint-i-quatre d’abril de 2008, mitjançant el Decret d’Alcaldia 07/08 de trenta de maig.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 -  SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES.
 
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data vint-i-nou de maig de 2008, número 5141, s’ha publicat l’Ordre PTO/247/2008, de 21 de maig, de convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per actuacions de dinamització territorial a les comarques de muntanya i aprovació de les bases reguladors.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix es veu en l’obligació d’executar l’actuació de “ Millores a la xarxa d’aigua potable al TM de Viver i Serrateix “.
 
Aquesta actuació suposarà una millora molt important pel municipi pel que fa a la quantitat i la qualitat del subministrament d’aigua potable als habitants de Viver i Serrateix.
 
L’execució de l’actuació proposada suposa una inversió de 158.336,02 €, i ja s’ha compromès una subvenció del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural per import de 49.998,69 €, també s’ha demanat una subvenció a la Diputació de Barcelona per import de 60.000 € i que encara no ha estat aprovada.
 
Vista i entesa la normativa i les bases que regulem l’esmentada Ordre.
 
Atès que el municipi de Viver i Serrateix es troba situat a la comarca del Berguedà.
 
Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte de l’actuació de títol “ Millores a la xarxa d’aigua potable al TM de Viver i Serrateix “.
 
Atès que aquesta actuació pot ser subvencionada en un 80 % per l’Ordre PTO/247/2008, de 21 de maig, tal i com s’indica en els punts 5.6 de l’Annex 1 de l’Ordre invocada.
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Acceptar la normativa i les bases reguladores de l’Ordre PTO/247/2008, de 21 de maig.
 
Segon.- Aprovar la realització de l’actuació de “ Millores a la xarxa d’aigua potable al TM de Viver i Serrateix “, adquirint el compromís de realitzar aquesta inversió en el cas de ser beneficiaris de la subvenció sol•licitada.
 
Tercer.- Sol•licitar a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, una subvenció de 35.000,00 euros per realitzar l’actuació de “de “ Millores a la xarxa d’aigua potable al TM de Viver i Serrateix “ i que compta amb un pressupost d’execució de 158.336,02   euros.
 
Quart.- Fer constar que per l’execució d’aquesta actuació s’ha obtingut una subvenció de 49.998,69 € del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural , i que s’ha sol•licitat una subvenció per import de 60.000 € a la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament, tant àmpliament com en Dret sigui necessari per tal de poder qualsevol document pel desenvolupament d’aquest acord.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
6 – SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER LES DESPESES OCASIONADES PEL TRANSPORT D’AIGUA POTABLE AMB VEHICLES CISTERNA.
 
La sequera patida al municipi durant els mesos de febrer a abril i d’agost a octubre de l’any 2007, va obligar a l’Ajuntament a realitzar l’abastament d’aigua potable a la població mitjançant vehicles cisterna.
 
Vista la Resolució MAH/2451/2006, de 19 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport de l’aigua destinada la consum domèstic, mitjançant vehicles cisterna o similars, i vista la Resolució MAH/3752/2007, de 3 de desembre, per la qual es fa pública l’ampliació de la dotació pressupostària i dels terminis de la realització de les despeses i de presentació de sol•licituds i de documentació establerts a les bases de la convocatòria de subvencions destinades a finançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport de l’aigua destinada la consum domèstic, mitjançant vehicles cisterna o similars.
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Únic .- Sol•licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció destinada a finançar les despeses extraordinàries realitzades per l’Ajuntament de Viver i Serrateix i generades pel transport de l’aigua destinada al consum domèstic, mitjançant vehicles cisterna.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
7 – APROVACIÓ DE LA DESTINACIÓ DEL TRAM DE PRESTACIONS SUPRAMUNICIPALS DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ LOCAL ANY 2008.
 
Per resolució GAP/798/2008, de 12 de març, ha estat aprovada la distribució als municipis, de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons Català de Cooperació Local de Catalunya, per l’any 2008.
 
D’acord amb la Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008, el capítol per la prestació supramunicipal de serveis i per import de 3.171,87 euros, s’haurà de destinar a ens supramunicipals legalment constituïts , tant siguin comunitats, mancomunitats o consorcis, o al Consell Comarcal corresponent. Per això exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent  :
 
Primer.- Designar el Consell Comarcal del Berguedà com a beneficiari del 10 % de la subvenció del capítol de la prestació supramunicipal de serveis del Fons Català de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2008 per la prestació supramunicipal del manteniment dels contenidors d’escombraries i reciclatge en general i manteniment de camins municipals i per import de 317,19 euros.
 
Segon.- Designar la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària dels municipis de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i l’Espunyola per a la prestació conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta, com a beneficiaria del 90 % de la subvenció del capítol de la prestació supramunicipal de serveis del Fons Català de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2008 per la prestació supramunicipal del manteniment dels abastaments d’aigua en alta i per import de 2.854,68 euros.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
8 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL CORRESPONENT A L’ANY 2008.
 
Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2008, elevat a aquesta corporació local pel Sr. President, en la forma prevista per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
 
Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:
 
Estat d’Ingressos :
Capítol.Concepte.Import
IIMPOSTOS DIRECTES  44.000,00
II IMPOSTOS INDIRECTES    10.000,00
III TAXES I ALTRES INGRESSOS  85.450,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 182.048,42
V INGRESSOS PATRIMONIALS    2.000,00
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 283.444,79
TOTAL INGRESSOS :           606.943,21
Estat de despeses :
Capítol. Concepte. Import
I DESPESES DE PERSONAL  43.155,64
II DESPESES BENS COR I SERVEIS      214.544,31
III DESPESES FINANCERES               1.000,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS    2.130,00
VI INVERSIONS REALS           346.113,26
IX PASSIUS FINANCERS           0,00
TOTAL DESPESES :            606.943,21
 
Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:
 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
A) Funcionaris de carrera :
Denominació. Nombre. Ocupades. Vacants. Grup.
1 Funcionaris d'habilitació estatal :
1.1 Subescala Secretaria.
Secretaria - Intervenció. Exempt. 0 0 -
B) Personal laboral :
- Personal laboral fix a temps parcial - 
1 Cap Major Administratiu adm. General. 1/3 jornada.
1.1 Administració General.110-
 
Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
 
Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al•legacions durant el termini d'exposició pública.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
9 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
 
Amb la unanimitat de tots els assistents es proposa la inclusió en l’Ordre del Dia dels punts següents :
 
9 – 1 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES PER LA INSTAL•LACIÓ I SENYALITZACIÓ DE PARADES DE TRANSPORT ESCOLAR AL MUNICIPI.
 
Vist el conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Viver i Serrateix per a la senyalització de les parades de transport escolar i atès l’interès de l’Ajuntament de Viver i Serrateix per la instal•lació de les parades de transport escolar al municipi, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Viver i Serrateix per a la senyalització de les parades de transport escolar.
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà.
 
Tercer.- Sol•licitar el permís corresponent a la Diputació de Barcelona per instal•lar les senyalitzacions a la carretera BV-4235.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
9 – 2 - ASSUMPTES SOBREVINGUTS – SOL•LICITUD D’AJUDA PER LES OBRES A LA PARRÒQUIA DE VIVER.
 
Vist l’escrit presentat per Mossèn Climent Forner i Escobet, en representació de la Parròquia de Viver, sol•licitant una subvenció per la conservació i restauració del temple parroquial de Viver, es proposa al Ple l’adopció del acords següents:
 
Primer.- Que en el pressupost general de la corporació per aquest any 2008, no existeix cap partida pressupostària per atendre la despesa proposada.
 
Segon.- Fer constar que en la redacció del proper pressupost municipal corresponent a l’any 2009, s’intentarà consignar una quantitat per la conservació i restauració del temple parroquial de Viver, l’import del que en aquest moment encara no podem avançar.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a Mossèn Climent Forner i Escobet.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
9 – 3 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – APROVACIÓ DE LA DEDICACIÓ DEL SR. ALCALDE I SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
 
Vist el Decret 69/2008, d’1 d’abril, regulador del sistema de compensacions econòmiques a favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.
 
Vista la Resolució GAP/1842/2008, mitjançant la qual s’aprova la convocatòria d’aquestes compensacions per a l’exercici 2008, en fixa la quantia màxima anual a percebre per cada Ajuntament i n’estableix la distribució corresponent.
 
Atès que l’Ajuntament es troba inclòs en els supòsits en els quals és possible de sol•licitar la subvenció.
 
És per tot això esposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la dedicació parcial del 75 % a l’Ajuntament de Viver i Serrateix en la persona del Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.
 
Segon.- Designar com a beneficiari de la compensació econòmica per l’any 2008, el Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament corresponent a la seva dedicació parcial del 75 %, d’acord amb les bases reguladores del Decret 96/2008, d’1 d’abril.
 
Tercer.- Sol•licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques la subvenció corresponent per atendre la despesa.
 
Quart.- Donar d’alta al Sr. Lluís Torrentó Calmet, al règim general de la Seguretat Social.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
9 – 4 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – ACTUALITZACIÓ DE LES APORTACIONS ANUALS A DIFERENTS ENTITATS DEL MUNICIPI.
 
Atès que les aportacions anuals que es venen fent a les entitats del municipi no s’han actualitzat des de ja fa uns anys, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent :
 
Únic.- Actualitzar les aportacions anuals a la Comissió de Festes de Sant Joan fins a un màxim anual de 340,00 €, a la Comissió de Festes de Viver fins a un màxim anual de 340,00 €, a la Comissió de Festes de Serrateix fins a un màxim de 340,00 € i a l’Associació d’Amics de Serrateix fins a un màxim anual de 200,00 €.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
10 – PRECS I PREGUNTES.
 
Per part del Regidor del Grup Municipal Socialista Sr. Carles Gamisans Solà, es fa esment de la necessitat de substituir alguns dels indicadors municipals que es troben en molt mal estat, en aquest sentit, s’acorda que el Sr. Carles Gamisans Solà aporti la informació necessària sobre la empresa que inicialment els va instal•lar i que una vegada es disposi d’aquesta informació es sol•licitarà un pressupost per saber l’abast de la despesa.
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint hores i trenta-dos minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 24 DE SETEMBRE DE 2008.
HORA : 19,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT 
 D’ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
 CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.
 
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA : MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE DINOU DE JUNY DE 2008.
 
Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data dinou de juny de 2008, és aprovada per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
No n’hi ha.
 
3 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2009.
 
Atès que el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2009.
 
Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.
 
Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:
 
Primer. Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2008 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi:
 
- Serrateix : sis d’agost i vint-i-nou de setembre.
- Viver : sis d’agost i vint-i-nou de setembre.
- Sant Joan : sis d’agost i vint-i-nou d’agost.
 
 Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball.
 
4 – APROVACIÓ DE PAGAMENT D’UNA BESTRETA PER FER FRONT AL PAGAMENT DE LES DESPESES JURÍDIQUES PER LA CONSTITUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT D’AIGUA.
 
Per resolució de 25 d’abril de 2008, es va inscriure en el Registre d’ens locals de Catalunya la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària dels municipis de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i L’Espunyola per a la prestació conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta.
 
Atès que per la constitució de l’esmentada Mancomunitat s’ha generat tot un seguit de despeses de minutes d’assistència jurídica, i a proposta de la Presidència de la Mancomunitat es proposa l’acord següent :
 
Únic.- Aprovar un pagament en forma de bestreta per import de 4.000,00 euros, per fer front al pagament de les despeses de minutes d’assistència jurídica per la constitució i registre de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària dels municipis de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i L’Espunyola per a la prestació conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
 
Una vegada votada la conveniència d’ésser inclosos a l’Ordre del Dia, i amb la unanimitat de tots els assistents es proposa la inclusió en l’Ordre del Dia dels punts següents :
 
5 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – 5 – 1 – APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE DE IMPLANTACIÓ D’ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL AL DIPÒSIT DE MONTBORDÓ.
 
Per part de Francisco Ruíz Vinuesa actuant en nom de Telefónica Móviles España, S.A., NIF : A-78923125, i amb adreça la Ronda de Sant Pere – 9 de 08010 - Barcelona s’ha sol•licitat llicència ambiental per dur a terme la implantació d’una estació base de telefonia mòbil a la zona del dipòsit de Montbordó.
 
L’empresa Telefónica Móviles España, S.A., ha aportat la documentació corresponent al projecte de l’activitat, i l’estudi d’impacte paisatgístic.
 
Per part de l’Ajuntament s’han sol•licitat els informes corresponents al Departament de Medi Ambient i Habitatge ( Serveis Territorials de Medi Ambient i Agència Catalana de l’Aigua ), al Departament de Política Territorial i Obres Públiques ( Direcció General d’Arquitectura i Paisatge ), al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ( Serveis Territorials a Barcelona )
 
La sol•licitud d’informe a l’Agència Catalana de l’Aigua va ser presentada en data 10 d’abril de 2008, la sol•licitud d’informe a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge va ser presentada en data 10 d’abril de 2008, la sol•licitud d’informe als Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient va ser presentada en data 10 d’abril de 2008, la sol•licitud d’informe al Departament d’Agricultura, Alimentació I Acció Rural va ser presentada en data 10 d’abril de 2008, i finalment la sol•licitud d’informe al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació va ser presentada en data 10 d’abril de 2008.
 
En data dinou de setembre de dos mil vuit no s’han rebut els informes corresponents als Serveis Territorials de Medi Ambient i Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.
 
El projecte de l’activitat i la documentació que l’acompanya i a l’efecte de presentació d’al•legacions o reclamacions s’ha sotmès al tràmit d’exposició pública pel termini d’un mes amb insercions d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona número 79 de data un d’abril de 2008, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data set d’abril de 2008 i número 5105 i en Diari Avui del dia trenta-un de març de 2008.
 
Durant el termini establert per la presentació d’al•legacions no se n’hi han presentat.
 
Vist el que disposa l’article 57.1.d del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme pel que als informes no evacuats dins el termini previst.
 
Vist el que disposa l’article 57.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
 
Per tot això abans esmentat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar de manera prèvia el projecte de implantació d’una estació base de telefonia mòbil a la zona del dipòsit de Montbordó, presentat per Telefónica Móviles S.A., a la zona del Montbordó.
 
Segon.- Trametre aquesta aprovació juntament amb el projecte i la documentació que l’acompanya a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per la seva aprovació definitiva.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
6 – PRECS I PREGUNTES.
 
No n’hi ha.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i quinze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 05 DE NOVEMBRE DE 2008.
HORA : 19,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
  ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT 
  D’ALCALDE.
  RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
  MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – DEBAT I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2009
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2009 i següents. 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
Ordenança Fiscal núm. 31 reguladora de la taxa per la prestació del servei de teleassistència.
 
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2008:
Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
Quart.- Indicar que el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat pel Consell Comarcal del Berguedà en la seva sessió de data 30 d’octubre de 2008, i que aquest Consell Comarcal publicarà en el Butlletí Oficial de la Província:
Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
Ordenança Fiscal núm. 31 reguladora de la taxa per la prestació del servei de teleassistència.
 
Cinquè - Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2009, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona pel que fa a l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i ordenança número 7, i els que difereixin del model proposat i aprovat pel Consell Comarcal del Berguedà per que fa a les ordenances número 8 i número 31.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2008, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament: 
Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
4) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat pel Consell Comarcal del Berguedà es farà pública l’adaptació del text de les Ordenances fiscals detallades seguidament: 
Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
Ordenança Fiscal núm. 31 reguladora de la taxa per la prestació del servei de teleassistència.
 
Sisè .- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i vint-i-set minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 03 DE DESEMBRE DE 2008.
HORA : 19,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT 
 D’ALCALDE.
  RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
  MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.
 
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, la Sra. Regidora – Tinent d’Alcalde delegada per Decret de data un de desembre de 2008 obre la sessió.
 
1 – APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L’AIGUA DEL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX.
 
Mitjançant resolució del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua de data dos d’abril de 2007 es va atorgar una subvenció a en aquest Ajuntament per tal de sufragar les despeses derivades de la redacció del Pla Director del Servei Municipal d’abastament per import de 8.868,27 €. Per part de l’empresa SOREA, ha estat redactat l’esmentat Pla Director.
 
Vista la redacció i el contingut del document, i trobant-se conforme a l’objectiu a assolir, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el contingut del document del Pla Director de l’Aigua corresponent al municipi.
 
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a la factura 1158-36/8-F, per import de 11.994,40 € i presentada per SOREA en concepte de la redacció del Pla Director de l’Aigua.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar la Regidora-Tinent d’Alcalde delegada aixeca la sessió quan són les dinou hores i deu minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 17 DE DESEMBRE DE 2008.
HORA : 19,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT 
 D’ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
 CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.
 
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA : MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE 24 DE SETEMBRE DE 2008 I EXTRAORDINÀRIES DE DATA CINC DE NOVEMBRE DE 2008 I TRES DE DESEMBRE DE 2008.
 
Una vegada llegit l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 24 de setembre de 2008 i extraordinàries de data cinc de novembre de 2008 i tres de desembre de 2008, son aprovades per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
09/2008, de data vint-i-sis de setembre, sobre concessió de llicència ambiental de l’annex III, a Cooperativa El Teix, SCCL, per la instal•lació d’una activitat d’energia elèctrica amb plaques fotovoltaiques de 70kW amb connexió a la xarxa i situada a les cobertes de la Cooperativa El Teix, SCCL.
 
10/2008, de data disset d’octubre, sobre concessió de llicència d’obres a Na Salut Soler i Casas, per tal de dur a terme unes obres de remodelació d’un cobert agrícola situat al costat de la Masia Escardívol de Viver, i d’aprovació provisional de la taxa d’ICIO.
 
11/2008, de data disset d’octubre, sobre concessió de llicència d’obres a Na Salut Soler i Casas, per tal de dur a terme unes obres de remodelació d’un cobert agrícola situat al costat de la Masia Cal Forner de Serrateix, i d’aprovació provisional de la taxa d’ICIO.
 
12/2008, de data vint-i-tres d’octubre, de designació de usuaris a la xarxa WTP de l’ORGT de la Diputació de Barcelona.
13/2008, de data vint-i-tres d’octubre, sobre concessió de llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per tal de portar a terme el projecte d’estesa de línia aèria de mitja tensió a la zona de Cal Sabés.
 
14/2008, de data vint-i-tres d’octubre, sobre concessió de llicència ambiental al Sr. Josep Vilanova Plans, per una activitat ramadera a la finca de Vilanova.
 
15/2008, de data vint-i-tres d’octubre, sobre proposta de resolució de caràcter favorable per una activitat ramadera a la finca de Santamaría, promoguda per Magí Santamaría Prat,
 
16/2008, de data un de desembre, sobre delegació temporal de competències i atribucions d’alcaldia a la Sra. Isabel Serra Muntañà.
 
El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.
 
3 – ADJUDICACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL CATÀLEG DE MASIES.
 
Vistos els pressupostos presentats per la realització del Catàleg de Masies, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Únic.- Adjudicar la redacció del Catàleg de Masies a l’empresa Grup Solucions Manresa, SLPU, amb NIF – B63601250, per un import de 7.000,60 € amb l’IVA inclòs.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2008.
 
Atès que cada any la Diputació de Barcelona ha facilitat els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.
 
Considerant que les dades facilitades són correctes, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de l’any 2007 :
Data revisió Total habitants Homes Dones
31/12/2007 193 100 93
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
 
Una vegada votada la conveniència d’ésser inclosos a l’Ordre del Dia, i amb la unanimitat de tots els assistents es proposa la inclusió en l’Ordre del Dia dels punts següents :
 
5 – 1 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2006.
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2006, cal elaborar el compte general de l’entitat local.
 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2006 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès informe favorable en data vint-i-tres d’octubre de 2008. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 268, de data 07/11/2008, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al•legacions ni observacions.
 
Per tot això exposat, i d’acord amb els articles 208 a 212 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2006.
 
Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 – 2 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS – APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PROGRAMA E-TRAM.
 
El Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya (des d’ara Consorci AOC) posa a disposició dels Ajuntaments catalans l’eina e-TRAM (mòdul de tramitació telemàtica), que té com a objectiu oferir una solució tecnològica i de gestió per facilitar la gestió per mitjans telemàtics d’un conjunt de tràmits i gestions municipals realitzats pels ciutadans, amb garanties jurídiques i de seguretat.
 
En data 4 de maig, la Comissió Executiva del Consorci AOC va aprovar un pla d’actuació que estableix el procediment i els requisits que constitueixen les bases reguladores per a la implantació de l’eina e-TRAM, d’acord amb allò que preveu l’art 90.3. d) del Decret legislatiu 3/2002, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 
En l’esmentat pla d’actuació es preveu que el desplegament als Ajuntaments catalans de l’eina informàtica e-TRAM s’efectuï després que els Ajuntaments interessats en facin la sol•licitud; aquesta sol•licitud serà avaluada en funció dels criteris definits al pla d’actuació i que s’aplicaran per establir la priorització de la implantació de l’e-TRAM.
 
És per tot això abans exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
Primer.- Sol•licitar al Consorci AOC l’adhesió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix al projecte e-TRAM.
 
Segon.- Comunicar que el responsable de l’Ajuntament per aquest projecte és el Sr. Miquel Macià Viladomat.
 
Tercer.- Trametre aquest acord al Consorci AOC.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
6 – PRECS I PREGUNTES.
 
No n’hi ha.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i vint minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica