Actes de 2007

DATA DE LA SESSIÓ : 08 DE FEBRER 2007.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE “ INSTAL•LACIÓ D’UN CLORADOR PEL TRACTAMENT D’AIGUA AL DIPÒSIT DE VILANOVA “.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa de la memòria valorada de títol “ Instal•lació d’un clorador pel tractament d’aigua potable al dipòsit de Vilanova “, per import de 26.693,11 euros amb l’IVA inclòs.
 
Per realitzat aquesta actuació es disposa d’una subvenció de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge per import de 14.000,00 euros.
 
Vist el que disposa l’article 141 g ) del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
 
Per tot això abans exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 14.000,00 euros atorgada per la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge per la realització de l’actuació de títol “ Instal•lació d’un clorador pel tractament d’aigua potable al dipòsit de Vilanova “.
 
Segon.-  Aprovar l'expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat de l’actuació de “ Instal•lació d’un clorador pel tractament d’aigua potable al dipòsit de Vilanova “, que compta amb un pressupost de 26.693,11 euros amb l’IVA inclòs.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA MANCOMUNITAT FORMADA PELS MUNICIPIS DE MONTMAJOR, VIVER I SERRATEIX, NAVÈS, MONTCLAR I L’ESPUNYOLA, PER ESTABLIR, GESTIONAR I EXECUTAR OBRES I SERVEIS EN MATÈRIA DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGÜES.
 
Els municipis de Montmajor, Viver i Serrateix, Navès, Montclar i l’Espunyola pateixen en aquests moments, greus mancances en el servei de subministrament d’aigües, bàsicament per escassetat o falta d’aigua i també per la baixa qualitat de la que es disposa. De forma més o menys periòdica, es van repetint aquestes complicades i difícils situacions. 
 
Per tal de trobar una sortida a aquesta problemàtica, els Ajuntament de Montmajor, Viver i Serrateix, Navès, Montclar i l’Espunyola, de forma individual o conjunta, han expressat a l’Agència Catalana de l’Aigua que no hi ha altra solució que fer arribar aigua de la conca del Cardener.  De les converses mantingudes, al llarg de varis anys, la pròpia Agencia Catalana de l’Aigua ha vist bé la solució proposada, en concret, el fer arribar l’aigua de la pressa de la Llosa del Cavall. Per part dels Ajuntaments afectats, s’han portat a terme obres d’infraestructura importants, d’acord amb els compromisos adquirits, a fi de tenir-ho tot preparat per a la connexió de la xarxa en alta procedent de la Llosa del Cavall. Aquesta portada d’aigua de la Llosa del Cavall, però, ha esdevingut inviable en aquests moments. Davant d’això, si que es veuria viable, i així s’ha contemplat tècnicament, fer una portada d’aigua en alta procedent del pantà de Sant Ponç, amb un dimensionament adequat a les previsions del servei.  La proposta tècnica seria la de connectar amb els punts de distribució, ja executats per part dels Ajuntaments, de Sant Feliu de Lluelles i Besora.
 
La situació és problemàtica, àmplia i complexa. Com ja s’ha vingut constatant en els últims anys, la solució escapa de l’àmbit municipal i abasta el nivell de supramunicipal, amb el necessari planejament, programació i col•laboració de les entitats públiques superiors. 
 
Vist que els Municipis poden associar-se en Mancomunitats per a establir, gestionar i executar en comú obres i serveis de la seva competència, i que uns dels seus objectius pot ser el servei de l‘aigua, en  tractar-se d’un servei bàsic per als municipis respectius i que abasta un àmbit territorial superior al de cada municipi. Les Mancomunitats tenen la naturalesa d’ens locals amb  personalitat i amb capacitat jurídica per al compliments de llurs fins específics i es regiran pels seus estatuts. El projecte d’estatuts ha d’ésser elaborat per una comissió integrada per un membre de cadascuna de les entitats que s’associen. 
 
La iniciativa per a constituir una Mancomunitat s’ha d’aprovar amb el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de membres de cadascun dels Ajuntaments que s’associïn.
 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Viver i Serrateix de constituir i formar part de la Mancomunitat formada pels municipis de Montmajor, Viver i Serrateix, Navès, Montclar i l’Espunyola, per establir, gestionar i executar obres i serveis en matèria del servei de subministrament d’aigües, d’acord amb el que indica l’article 115 i següents del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
 
Segon.- Iniciar, conjuntament amb els municipis de Montmajor, Viver i Serrateix, Navès, Montclar i l’Espunyola, l’expedient per a la constitució de la Mancomunitat de Municipis expressada en l’acord primer.
 
Tercer.- Redactar el projecte dels Estatuts que hauran de ser aprovats  i que comprendran el règim jurídic de la Mancomunitat de Municipis. A aquest efecte es nomena al Sr. Lluís Torrentó Calmet com a membre de la comissió redactora dels Estatuts.  
 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde President per a la gestió i signatura de tota la documentació relativa al desenvolupament del present acord, així com la representació de l’Ajuntament de Viver i Serrateix davant de la pròpia Mancomunitat, Ajuntaments, Administracions i  altres Entitats. 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i quaranta minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 21 DE FEBRER 2007.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ORGT CORRESPONENT A L’ANY 2006.
 
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2006 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :
 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2006.
- Rebuts:    0,00 euros.
- Liquidacions : 545,42 euros.
 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2006.
- Rebuts : 2.107,43 euros.
- Certificacions :       0,00 euros.
 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
 
Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2006 i aprovar-ne el seu contingut.
 
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2006 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :
 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2006.
- Rebuts: 0,00 euros.
- Liquidacions : 0,00 euros.
 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2006.
- Rebuts : 532,42 euros.
- Certificacions :    0,00 euros.
 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
 
Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2006 i aprovar-ne el seu contingut.
 
2 – APROVACIÓ DELS ESTATS DE COMPTES CORRESPONENTS AL CÀNON DE CONCESSIÓ DEL 1ER / TR, 2ON / TR, 3ER / TR I 4RT / TR DE L’ANY 2006 PER LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE PRESENTATS PER SOREA.
 
Vistos els estats de comptes que presenta Sorea en referència a les liquidacions que ha d’abonar a l’Ajuntament pel concepte de cànon per la concessió d’abastament d’aigua potable, i les liquidacions que es presenten per millores a la xarxa, i una vegada comprovat que les liquidacions s’han efectuat correctament, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
 
Primer.- Aprovar la liquidació pel cànon de concessió d’abastament d’aigua potable corresponent al primer trimestre de l’any 2006, per import de 534,75 €.
 
Segon.- Aprovar la liquidació pel cànon de concessió d’abastament d’aigua potable corresponent al segon trimestre de l’any 2006, per import de 826,40 €.
 
Tercer.- Aprovar la liquidació pel cànon de concessió d’abastament d’aigua potable corresponent al tercer trimestre de l’any 2006, per import de 1.262,15 €.
 
Quart.- Aprovar la liquidació pel cànon de concessió d’abastament d’aigua potable corresponent al quart trimestre de l’any 2006, per import de 736,20 €.
 
Cinquè.- Aprovar la liquidació per compensació contra el cànon de concessió de l’any 2006 de la factura 1152-4/6F de col•locació d’una vàlvula reguladora de pressió per import de 1.164,29 euros.
 
Sisè.- Establir que la quantitat resultant de 2.195,21 €, s’haurà de fer efectiva mitjançant un taló a nom de l’Ajuntament de Viver i Serrateix i per l’import esmentat.
 
Setè.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament, tant àmpliament com en Dret sigui menester per tal de poder signar qualsevol document pel desenvolupament d’aquest acord.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAURAN DE REGIR PER LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE TÍTOL “ ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE SERRATEIX A CARDONA FINS AL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL “, DEL CONCURS DE L’OBRA,  I DE LICITACIÓ DE L’ACTUACIÓ.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte de títol “ Arranjament i millora del camí de Serrateix a Cardona fins al límit del terme municipal  “, que compta amb un pressupost de 269.192,26 euros.
 
Atès que aquesta actuació és procedent d’adjudicar-la mitjançant concurs públic tal i com es disposa en l’article 85 del “ REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas “. 
 
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, i el Plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir pel concurs de l’obra de títol “ Arranjament i millora del camí de Serrateix a Cardona fins al límit del terme municipal “.
 
Segon .- Sotmetre aquest acord a exposició pública per un termini de vint dies hàbils a l’efecte de presentació d’al•legacions i suggeriments.
 
Tercer.- Anunciar el concurs públic de l’obra de títol “Arranjament i millora del camí de Serrateix a Cardona fins al límit del terme municipal “, amb anuncis al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP i al DOGC.
 
Quart .- Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui menester per tal que pugui signar qualsevol document en referència al desenvolupament d’aquest acord.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE “ INSTAL•LACIÓ DE FRED I CALOR PER LA PLANTA PRIMERA DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT “.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa d’un pressupost per tal d’instal•lar un sistema de fred i calor per la planta primera de l’edifici de l’Ajuntament, per import de 23.390,24 euros amb l’IVA inclòs.
 
Vist el que disposa l’article 141 g ) del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
 
Per tot això abans exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el pressupost i la memòria juntament amb la documentació gràfica que l’acompanya, presentat per l’empresa “ Sistemes Elèctrics J. Bonals, S.L.
 
Segon.-  Aprovar l'expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat de l’actuació de “ Instal•lació de fred i calor per la planta primera de l’edifici de l’Ajuntament “, que compta amb un pressupost de 23.390,24 euros amb l’IVA inclòs.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
 
5 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL CORRESPONENT A L’ANY 2007.
 
Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2007, elevat a aquesta corporació local pel Sr. President, en la forma prevista per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
 
Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:
 
Estat d’Ingressos :
 
Capítol.Concepte.Import
 
IIMPOSTOS DIRECTES  40.000,00
II IMPOSTOS INDIRECTES    10.000,00
III TAXES I ALTRES INGRESSOS  84.950,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  72.800,00
V INGRESSOS PATRIMONIALS    2.000,00
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 145.183,65
 
TOTAL INGRESSOS :            354.933,65
 
Estat de despeses :
 
Capítol. Concepte. Import
 
I DESPESES DE PERSONAL  24.000,00
II DESPESES BENS COR I SERVEIS      148.900,00
III DESPESES FINANCERES                  200,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS     2.130,00
VI INVERSIONS REALS            179.703,65
IX PASSIUS FINANCERS            0,00
 
TOTAL DESPESES :            354.933,65
 
Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:
 
 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
A) Funcionaris de carrera :
Denominació. Nombre. Ocupades. Vacants. Grup.
1 Funcionaris d'habilitació estatal :
1.1 Subescala Secretaria.
Secretaria - Intervenció. Exempt. 0 0 -
B) Personal laboral :
- Personal laboral fix a temps parcial - 
1 Administratiu adm. General. 1/3 jornada.
1.1 Administració General.110C
 
Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
 
Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al•legacions durant el termini d'exposició pública.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
6 – ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA GENERALITAT EN EL PUOSC ANY 2007.
 
Per Decret GOV/192/2006, de 17 d’octubre de 2006, del Departament de Governació i Administracions Públiques, es va aprovar la concessió de la subvenció número 2007/468 AT - PG i de títol “ Ampliació de l’abastament a la zona de Subirana “.
 
Atès que és necessari acceptar explícitament la subvenció.
 
És per tot això que es sotmet al Ple la votació dels acords següents :
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 29.150,41 euros per a l'actuació: “  Ampliació de l’abastament a la zona de Subirana “ del programa del PUOSC 2007.
 
Segon.- Nomenar director de l’obra de “Ampliació de l’abastament a la zona de Subirana “ el Sr. Josep Oriol Falguera, enginyer de camins, canals i ports número 17.400.
 
Tercer.- Remetre el model corresponent d'aquesta acceptació al Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
7 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE “ AMPLIACIÓ DE L’ABASTAMENT A LA ZONA DE SUBIRANA “.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte aprovat de títol “ Ampliació de l’abastament a la zona de Subirana “, que compta amb un pressupost d’execució material de 32.389,34 euros amb l’IVA inclòs.
 
Atès el que disposa l’article 141 g ) del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aquesta actuació i per raó del seu import es pot adjudicar mitjançant el procediment negociat sense publicitat.
 
Per tot això abans exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Únic.-  Aprovar l'expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat de l’actuació de “ Ampliació de l’abastament a la zona de Subirana “, que compta amb un pressupost d’execució material de 32.389,34  euros amb l’IVA inclòs.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
8 – APROVACIÓ DE LA CONDONACIÓ DEL DEUTE DEL PATRONAT D’AMICS DE SERRATEIX.
 
En la sessió del Ple de data vint-i-set d’octubre de 2004, es va prendre l’acord següent :
 
“ 5 – ATORGAMENT SI S’ESCAU D’UNA SUBVENCIÓ AL PATRONAT D’AMICS DE SERRATEIX PER L’EDICIÓ DEL LLIBRE “ MONESTIR DE SANTA MARIA DE SERRATEIX “.
 
El Patronat d’Amics de Serrateix, ha presentat una sol•licitud de subvenció per import de 10.885,60 euros, per finançar l’edició del llibre “ Monestir de Santa Maria de Serrateix “.
 
Atès que és interès d’aquest Ajuntament que l’edició de l’esmentat llibre es porti a terme, però degut a la mancança de recursos per tal de poder finançar la totalitat del cost d’edició, per unanimitat s’acorda :
 
Primer .- Subvencionar amb la quantitat de 6.000 euros l’edició del llibre Monestir de Santa Maria de Serrateix.
 
Segon.- Efectuar la totalitat del pagament per un import de 10.885,60 euros, amb dos terminis i durant els mesos de desembre de 2004 i gener de 2005.
 
Tercer.- Fer avinent al Patronat d’Amics de Serrateix, que l’import corresponent a la part no subvencionada i pagada per l’Ajuntament, corresponent a 4.885,60 euros, haurà de retornar-se a l’Ajuntament abans del 30 de juny de 2005 “.
 
Atesa la manca de recursos per part del Patronat d’Amics de Serrateix per fer front al deute mantingut amb l’Ajuntament de Viver i Serrateix per l’edició del llibre “ Monestir de Santa Maria de Serrateix “.
 
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament facilitar la tasca que porta a terme l’esmentada Entitat.
 
Atès que el llibre editat ha contribuït de manera positiva al coneixement del municipi, de la seva cultura i les seves costums per part d’un bon nombre de persones, entitats i associacions.
 
Per tot això abans exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Únic.- Condonar el deute de 4.885,60 euros al Patronat Amics de Serrateix, contret amb aquest Ajuntament per l’edició del llibre “ Monestir de Santa Maria de Serrateix “ tot donant-los el suport necessari per a continuar la tasca de divulgació i restauració que amb tanta eficàcia porten a terme.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
9 – SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE , A L’EMPARA DE L’ORDRE MAH/377/2007.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data dinou de febrer de 2007, número 4824, s’ha publicat l’Ordre MAH/377/2007, de 8 de febrer, de convocatòria per a l’atorgament de subvencions, per a la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la il•luminació exterior corresponent a l’any 2007.
L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa de la memòria valorada per adequar la il•luminació exterior del municipi.
Atès que la realització d’aquesta actuació comportaria la adaptació del municipi als requeriments legals establerts per la normativa vigent de contaminació lumínica.
Vista i entesa la normativa i les bases que regulen l’esmentada Ordre.
Atès que aquesta actuació pot ser subvencionada en un 50 % en virtut en lo establert en l’Ordre esmentada.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
Primer.- Acceptar la normativa i les bases reguladores de l’Ordre MAH/377/2007, de 8 de febrer.
Segon.- Aprovar la realització de l’actuació de “ Adequació de la il•luminació exterior del municipi “, adquirint el compromís de realitzar aquesta inversió en el cas de ser beneficiaris de la subvenció sol•licitada.
Tercer.- Sol•licitar a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, una subvenció de 3.618,08 euros equivalent al 50 % de l’execució per realitzar l’actuació de “Adequació de la il•luminació exterior del municipi “ i que compta amb un pressupost d’execució de 7.236,08 euros, adquirint el compromís de realitzar aquest inversió en el cas de ser beneficiaris de la subvenció sol•licitada.
Quart.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament, tant àmpliament com en Dret sigui necessari per tal de poder signar qualsevol document pel desenvolupament d’aquest acord.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
10 – APROVACIÓ DELS NOUS PREUS DE LES INSTAL•LACIONS PRESENTATS PER SOREA.
 
Vist l’escrit de data 01/12/2006, amb registre d’entrada a l’Ajuntament amb el número 4 i dia 03/01/2007, presentat per SOREA i on es detallen els nous preus de les instal•lacions per l’any 2007, per unanimitat de tots els assistents s’acorda de donar-nos per assabentats de les noves tarifes d’instal•lacions presentades per SOREA per l’any 2007.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint hores i cinquanta-set minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 21 DE MARÇ DE 2007.
HORA : 17,00HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – TINENT D’ALCALDE.
 ISABEL SERRA i MONTAÑÀ - REGIDORA. 
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
  MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat,  secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE VINT DE DESEMBRE DE 2006, I EXTRAORDINÀRIES DE VUIT DE FEBRER DE 2007 I VINT-I-UN DE FEBRER DE 2007.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de la sessió ordinària de vint de desembre de 2006, i extraordinàries de vuit de febrer de 2007 i vint-i-un de febrer de 2007, son aprovades, per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
Pel Sr. Alcalde es dóna compte que des de l'anterior sessió plenària ordinària, s’han dictat els decrets que es resumeixen tot seguit: 
 
- 1/07, de quatre de gener de 2007, de sol•licitud d’una subvenció de 8.868,27 euros a l’Agència Catalana de l’Aigua per la redacció del Pla Director del Servei Municipal d’Abastament.
- 2/07, de vint-i-quatre de gener de 2007, de concessió de llicència ambiental a Antoni Cots Soler per una activitat ramadera a les Cots de Sant Joan.
- 3/07, de vint-i-quatre de gener de 2007, de concessió de llicència ambiental a Jaume Colell Canes per una activitat ramadera a Navel.
- 4/07, de vint-i-quatre de gener de 2007, de proposta de resolució de caràcter favorable per la concessió de llicència ambiental a Ramon Maria Pujol Pagerols per una activitat ramadera a Bechs.
- 5/07, de vint-i-quatre de gener de 2007, de concessió de llicència ambiental a Jordi Pons Esquius per una activitat ramadera a Sant Just.
- 6/07, de vint-i-quatre de gener de 2007, de concessió de llicència ambiental a Granja UPB ESPAÑA, S.A. per una activitat ramadera a ctra. de Viver quilòmetre 5,5.
- 7/07, de vint-i-quatre de gener de 2007, de proposta de resolució de caràcter favorable per la concessió de llicència ambiental a Jesús Prat Farràs per una activitat ramadera a Carmona.
- 8/07, de setze de febrer de 2007, de proposta de resolució de caràcter favorable per la concessió de llicència ambiental a Josep Vilanova Plans per una activitat ramadera a Vilanova.
- 9/07, de setze de febrer de 2007, de proposta de resolució de caràcter favorable per la concessió de llicència ambiental a Jaume Fàbrega Viladrich per una activitat ramadera a Sant Genís.
- 10/07, de setze de març de 2007, de concessió de llicència d’obres a Josep Vilanova Plans per l’ampliació de l’activitat ramadera a Vilanova i d’aprovació provisional de l’impost.
 
El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades. Pel que fa al Decret 1/2007, i al tractar-se d’una sol•licitud de subvenció per unanimitat dels assistents es ratifica de manera precisa la sol•licitud de subvenció efectuada.
 
3 - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2005.
 
En data quinze de desembre de 2006, per resolució d’alcaldia es va aprovar la liquidació del pressupost de 2005.
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2005, cal elaborar el compte general de l’entitat local.
 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2005 s’han sotmès a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès informe favorable en data 20 de desembre de 2006. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 11 de data 12 de gener de 2007, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al•legacions ni observacions.
 
Per tot això exposat, i d’acord amb els articles 208 a 212 del RD Leg 2/2004, de 5 de març, Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
Primer.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia de data quinze de desembre de 2006 d’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’any 2005.
 
Segon.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2005.
Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, a la Sindicatura de Comptes i als Serveis Territorials del Govern de la Generalitat de Catalunya.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE “ INSTAL•LACIÓ D’UN CLORADOR PEL TRACTAMENT D’AIGUA AL DIPÒSIT DE VILANOVA “.
 
Atès que s’ha aprovat l’expedient de contractació de l’obra d’Instal•lació d’un clorador pel tractament d’aigua al dipòsit de Vilanova. Atès que per l'import de l'obra, d'acord amb l'article 141 g) del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, és procedent l'adjudicació mitjançant el procediment negociat sense publicitat.
 
Vistes les tres ofertes rebudes i tenint en compte que la més avantatjosa econòmicament és la presentada per l’empresa Sorea S.A., es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :
 
Primer. Adjudicar l'obra d’Instal•lació d’un clorador pel tractament d’aigua al dipòsit de Vilanova a l'empresa Sorea S.A., per  import de 26.693,11 euros i d'acord amb la memòria valorada i les seves prescripcions tècniques.
 
Segon.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils, després de la notificació, acrediti que ha constituït la garantia per import de 1.067,72 euros corresponent al 4 per cent de l’import d’adjudicació de l’obra. 
 
Tercer.- Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que oportunament se li indicarà, concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.
 
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per signar el contracte i qualsevol altre document que sigui necessari en relació amb el present acord.
 
Cinquè.- Fer constar que l’adjudicatari haurà d’acomplir amb el que disposa l’article 9.4 de l’Ordre PTO/456/2006, de 27 de setembre, amb la col•locació d’un rètol en el qual hi consti que l’actuació està finançada per la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
 
Sisè.- Nomenar tècnic director de l’obra, el Sr. Josep Santandreu Peralba, Enginyer de Camins número 6866.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 – APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DE “ AMPLIACIÓ DE L’ABASTAMENT A LA ZONA DE SUBIRANA “.
 
Atès que s’ha aprovat l’expedient de contractació de l’obra d’ampliació de l’abastament a la zona de Subirana. Atès que per l'import de l'obra, d'acord amb l'article 141 g) del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, és procedent l'adjudicació mitjançant el procediment negociat sense publicitat.
Vistes les tres ofertes rebudes i tenint en compte que la més avantatjosa econòmicament és la presentada per l’empresa Constructora de Calaf, S.A.U., es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :
 
Primer. Adjudicar l'obra d’Ampliació de l’abastament a la zona de Subirana a l'empresa Constructora de Calaf S.A.U., per  import de 32.250,00 euros i d'acord amb el projecte i les seves prescripcions tècniques.
 
Segon.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils, després de la notificació, acrediti que ha constituït la garantia per import de 1.290,00 euros corresponent al 4 per cent de l’import d’adjudicació de l’obra. 
 
Tercer.- Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que oportunament se li indicarà, concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.
 
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per signar el contracte i qualsevol altre document que sigui necessari en relació amb el present acord.
 
Cinquè.- Fer constar que l’adjudicatari haurà d’acomplir amb el que disposa la normativa del PUOSC pel que fa a la publicitat de les actuacions incloses dins aquest programa.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i trenta-vuit minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 11 D’ABRIL DE 2007.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT D’UN TRAM DEL CAMÍ DE SERRATEIX A CASTELLADRAL.
 
Per l’Ajuntament de Viver i Serrateix va ser encarregat el projecte d’arranjament d’un tram del camí de Serrateix a Castelladral. Aquest projecte ha estat redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Josep Santandreu i Peralba, i la seva execució suposarà una millora molt important pel municipi doncs repara en bona part el ferm d’aquest camí d’enllaç amb el municipi de Súria.
 
Vist el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte de títol : “ Arranjament d’un tram del camí de Serrateix a Castelladral “ amb un pressupost d'execució per contracte de 60.094,88 € .
 
Segon. Exposar al públic el projecte pel termini de trenta dies, als efectes de la presentació d'al•legacions, amb inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la província i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
 
Tercer.- En el cas que no es presentin al•legacions ni reclamacions, el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap altre acord.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents
 
 
2 – APROVACIÓ CONVENI DE COL•LABORACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ A L’EMBASSAMENT DE SANT PONÇ I PEL SUBMINISTRAMENT ALS DIPÒSITS DE NAVÈS I MONTMAJOR.
 
Atès que en l’actualitat, la situació de l’abastament d’aigua a l’àmbit dels municipis de Montmajor, Navès i Viver i Serrateix resulta precària atesa la contaminació de l’aigua subterrània dels pous existents per causa dels nitrats, sense disposar de cap element de potabilització amb les garanties suficients, i per la manca de quantitat en períodes estivals, especialment els coincidents amb episodis de sequera.
 
Atès que resulta d’interès d’aquests municipis disposar d’elements que permetin incrementar el grau de fiabilitat que no disposen les captacions existents.
 
Vist el conveni de col•laboració per la construcció d’una nova captació a l’embassament de Sant Ponç i pel subministrament als dipòsits de Navès i Montmajor.
 
Atès que l’execució de les actuacions esmentades en el conveni resoldria, entenem que de forma definitiva el problema d’abastament al nostre municipi.
 
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el conveni de títol " conveni de col•laboració per la construcció d’una nova captació a l’embassament de Sant Ponç i pel subministrament als dipòsits de Navès i Montmajor ", a signar amb l'Agència Catalana de l'Aigua i els municipis de Navès, Montmajor, Montclar i L’Espunyola.
 
Segon.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde-President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix tant àmpliament com en Dret sigui menester per la signatura del conveni i qualsevol altre document que sigui necessari pel desenvolupament d’aquest acord.
 
Tercer.- Comunicar-ho a l'Agència Catalana de l'Aigua, i als Ajuntaments de Navès, Montmajor, Montclar i L’Espunyola.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 – SOL•LICITUD ESCUDERIA GIRONELLA.
 
Vista la sol•licitud presentada per l’Escuderia Gironella per tal que l’Ajuntament lliuri un permís per escrit per poder passar per les carreteres del municipi en virtut de la celebració del XXXVI Critèrium del Berguedà, i a la vegada sol•licitant un trofeu per a obsequiar als participants de l’esmentat ralli.
 
Atès que el municipi de Viver i Serrateix és propietari del camí rural de Viver a Montmajor..
 
Atès que tal i com es fa constar, aquest tram no és una carretera sinó un camí rural.
 
Atès que el  ferm d’aquest camí rural es troba en molt mal estat.
 
Atès que aquest tram suporta molt trànsit de vehicles d’activitat agrícola i ramadera.
 
Atès que mitjançant acord de Ple de data vint-i-dos de març de 2006 es va notificar a l’Escuderia Gironella que per altres ocasions s’intentés buscar un traçat alternatiu i extern al municipi.
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Informar de manera desfavorable la celebració del XXXVI Critèrium del Berguedà en concordança amb els arguments exposats, tot i fent-los avinent que hauran de canviar el traçat i que aquest no transcorri pel camí rural propietat d’aquest Ajuntament.
 
Segon.- Denegar la petició de l’entrega d’un trofeu, atès que no existeix disponibilitat pressupostària per aquests assumptes.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Escuderia Gironella i al Servei Territorial del Joc i d’Espectacles de la Generalitat de Catalunya.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ  DE L’OBRA D’ D’ARRANJAMENT D’UN TRAM DEL CAMÍ DE SERRATEIX A CASTELLADRAL.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte d’arranjament d’un tram del camí de Serrateix a Castelladral que compta amb un pressupost de 60.094,88 euros.
 
Vist el que disposa l'article 141 g) del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer. Aprovar l'expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat de l’obra d’arranjament d’un tram del camí de Serrateix a Castelladral, redactat per l’Enginyer de camins Sr. Josep Santandreu i Peralba i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 60.094,88 euros.
 
Segon.- Contactar amb tres empreses especialitzades en arranjament de camins per tal que ofereixin eles seus preus per l’execució de l’esmentada actuació.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i trenta-dos minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 18 D’ABRIL DE 2007.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ “ ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE SERRATEIX A CARDONA FINS AL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL “.
 
Mitjançant l’acord de Ple de data vint-i-un de febrer de 2007, es va convocar el concurs públic per la contractació de l’actuació “ Arranjament i millora del camí de Serrateix a Cardona fins el límit del terme municipal “. 
 
L’anunci del concurs va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data tres de març de 2007, número 54, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data set de març de 2007, número 4.836.
 
Durant el termini de presentació de proposicions es van presentar les ofertes corresponents a les empreses Excavacions Vilà Vila, S.A., i Paexba, S.L.
 
Vist l’informe tècnic de valoració de les pliques presentades al concurs i emès pels tècnics Srs. Josep Santandreu Peralba, Enginyer de Camins Canals i Ports i Josep Torner Grandia, Arquitecte Tècnic, de data tretze d’abril de 2007, del que en resulta que la plica que ha obtingut una major puntuació és la presentada per l’empresa Paexba, S.L.
 
Vist que l’informe tècnic esmentat acorda elevar a la Mesa de Contractació que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, adjudiqui a l’esmentat licitador el concurs per a l’execució de l’obra objecte del concurs per l’import ofertat de 267.500,00 €.
 
Vist el que proposa la Mesa de contractació en la seva acta de les quinze hores de data divuit d’abril de 2007, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
Primer.- Adjudicar l’actuació de “ Arranjament i millora del camí de Serrateix a Cardona fins al límit del terme municipal “ a l'empresa Paexba,S.L., pel preu de dos-cents seixanta-set mil cinc-cents euros ( 267.500,00 € ) amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, i el plec de clàusules tècniques i les millores proposades a la plica.
 
Segon.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals des de l'endemà de la notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en 10.700,00 €, i  advertir-li que, si no ho fa així, la contractació pot quedar resolta.  
 
Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 4/610.00 del pressupost de l'exercici 2006.  
 
Quart.- Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que se li indicarà concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.
 
Cinquè.- Retornar la garantia provisional a les altres empreses licitadores, llevat de l’empresa adjudicatària a la que li serà retornada en el moment de dipositar la garantia definitiva, juntament amb una còpia de l’acta de la Mesa de Contractació de proposta d’adjudicació.
 
Sisè.- Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 – SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS I EMPRESA , A L’EMPARA DE L’ORDRE ECF / 56 /2007.
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data vint-i-tres de març de 2007, número 4848, s’ha publicat l’Ordre ECF / 56 /2007, de 6 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2007 per subvencionar l’execució d’obres d’instal•lació d’energia elèctrica en el medi rural en el Pla d’electrificació de Catalunya i per al subministrament de gas en el medi rural en el Pla per a la completa extensió de la gasificació de Catalunya (PERC 2007 i PLEGAC 2007).
L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa de la documentació necessària per electrificar i instal•lar un sistema autònom d’escalfament de l’aigua sanitària de la Casa Cal Mestre Forner, ambdós sistemes mitjançant la instal•lació d’un sistema de plaques fotovoltaiques i tèrmiques.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament la millora de les condiciona de vida dels seus habitants.
Vista i entesa la normativa i les bases que regulen l’esmentada Ordre.
Atès que aquesta actuació pot ser subvencionada en un 50 % en virtut en lo establert en l’Ordre esmentada.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
Primer.- Acceptar la normativa i les bases reguladores de l’Ordre ECF/56/2007, de 6 de març.
Segon.- Aprovar la realització de les actuacions de “ Instal•lació solar fotovoltaica a la vivenda rural de Cal Mestre Forner per consum propi  “ i que compta amb un pressupost d’execució sense IVA  de 49.163,36 euros, i “ Instal•lació tèrmica fotovoltaica a la vivenda rural de Cal Mestre Forner per consum propi “ i que compta amb un pressupost d’execució sense IVA de 4.441,64 euros.
Tercer.- Sol•licitar a la Direcció General d’Energia i Mines del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, una subvenció de 24.581,68 euros equivalent al 50 % de l’execució per realitzar l’actuació de “Instal•lació solar fotovoltaica a la vivenda rural de Cal Mestre Forner per consum propi “ i que compta amb un pressupost d’execució de 49.163,36 euros, IVA apart. 
Quart.- Sol•licitar a la Direcció General d’Energia i Mines del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, una subvenció de 2.280,82 euros equivalent al 50 % de l’execució per realitzar l’actuació de “Instal•lació tèrmica fotovoltaica a la vivenda rural de Cal Mestre Forner per consum propi “ i que compta amb un pressupost d’execució de 4.441,64 euros, IVA apart.
Cinquè.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament, tant àmpliament com en Dret sigui necessari per tal de poder signar qualsevol document pel desenvolupament d’aquest acord “
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI COL•LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX. 
 
Vista la proposta de conveni aportada pel personal laboral de l’Ajuntament i la Comissió paritària de l’Ajuntament integrada per tots els regidors del mateix, es proposa al  Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Únic.- Aprovar el conveni del personal laboral de l’Ajuntament de Viver i Serrateix pel període dels anys 2007 i 2008. 
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
4.- APROVACIÓ DESPESES GENERADES PEL TRANSPORT D’AIGUA AMB VEHICLES CISTERNA I COST DE L’AIGUA EN ALTA.
 
Vistes les factures següents i baix relacionades en relació a les despeses ocasionades pel transport d’aigua potable amb vehicles cisterna i el cost de l’aigua servida en alta :
 
Empresa : Serforgin – Data : 28/02/2007 – Núm. Fra : 007007 – Transport febrer 2007 – Import : 15.138,00 euros.
Empresa : Serforgin – Data : 31/03/2007 – Núm. Fra : 007011 – Transport març 2007 – Import : 11.605,80 euros.
Empresa : Aj. Puig-reig – Data : 05/03/2007 – Núm. Fra : 785 – M3 subministrats – Import : 1.252,67 euros.
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Únic.- Aprovar les despeses dalt relacionades ocasionades pel transport d’aigua potable amb vehicles cisterna i el cost de l’aigua servida en alta.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 – APROVACIÓ INICIAL DE LA CREACIÓ DEL CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL BAGES / SOLSONÈS I DELS SEUS ESTATUTS.
 
Vist el que disposa el Decret 38/2006 de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs territorials de salut.
 
Vista la proposta de creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Bages / Solsonès , d’acord amb el previst a l’art. 2.2. de l’esmentat Decret, així com la proposta d’estatuts.
 
Vist el que disposen els arts. 313 i ss., en relació al 160 del Decret 179/95 de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals quan al règim jurídic dels consorcis i el seu procediment de creació.
 
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 52.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Bases del Règim Local, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer.- Aprovar inicialment la creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Bages / Solsonès, amb la finalitat d’assolir el grau adequat d’integració de les competències en l’àmbit de la salut de l’Administració de la Generalitat i les administracions locals i millorar així la salut de la població. 
 
Segon.- Aprovar inicialment els estatuts del Consorci abans esmentat.
 
Tercer.- Sotmetre els presents acords, juntament amb el text dels estatuts, a informació pública per un període de 30 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de la corporació.
 
Durant aquest període es podran formular les al•legacions que es considerin pertinents. 
 
Els acords adoptats, així com el projecte d’estatuts esdevindran definitius si dins el termini esmentat no es  presenten al•legacions.  
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i trenta-tres minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 27 D’ABRIL DE 2007.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA: MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – RESOLUCIÓ RECURS PRESENTAT PER ESCUDERIA GIRONELLA.
 
En data onze d’abril de 2007, es va prendre un acord en el sentit d’informar de manera desfavorable la celebració del XXXVI Critèrium del Berguedà. Vist l’escrit presentat per l’Escuderia Gironella per tal que l’Ajuntament reconsideri la seva negativa, i en virtut dels fets exposats en l’escrit. Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Informar de manera favorable la celebració del XXXVI Critèrium del Berguedà amb els condicionants següents :
S’haurà de vetllar per la seguretat dels espectadors i dels veïns de les cases per on han de circular els vehicles.
S’hauran de retirar tot tipus de senyals, cintes i cartells una vegada acabada la cursa.
S’haurà de deixar el camí en el mateix estat en el que es trobava inicialment.
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Escuderia Gironella i al Servei Territorial del Joc i d’Espectacles de la Generalitat de Catalunya.
 
Tercer.- Fer constar que és voluntat d’aquest Ajuntament que sigui l’últim any que la prova transcorre per camins municipals.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les disset hores i dotze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 13 DE JUNY DE 2007.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde en funcions obre la sessió.
 
Vist el que disposa l’article 36.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, es reuneix el Ple de l’Ajuntament a fi d’aprovar les actes de les últimes sessions i de donar compte de l’aprovació dels últims Decrets dictats des de l’última sessió ordinària.
 
1 – APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA DE VINT-I-UN DE MARÇ DE 2007 I EXTRAORDINÀRIES DE ONZE D’ABRIL DE 2007, DIVUIT D’ABRIL DE 2007 I VINT-I-SET D’ABRIL DE 2007.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de vint-i-un de març de 2007 i extraordinàries de onze d’abril de 2007, divuit d’abril de 2007 i vint-i-set d’abril de 2007, son aprovades, per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
Pel Sr. Alcalde es dóna compte que des de l'anterior sessió plenària ordinària, s’han dictat els decrets que es resumeixen tot seguit: 
 
- 11/07, de vint-i-vuit de març de 2007, sobre concessió de llicència d’obres al Sr. Josep Serra Segarra per portar a terme la modificació del cobert existent a la finca de Cal Gabarra, i d’aprovació provisional de l’impost.
- 12/07, de deu de maig de 2007, sobre concessió de llicència d’obres a Agroviver S.L. per portar a terme la consolidació d’estructura d’un cobert existent a la finca del Maiol, i d’aprovació provisional de l’impost.
- 13/07, de deu de maig de 2007, sobre concessió de llicència d’obres al Sr. Ramon Vilajosana Caminals, per canviar la coberta de l’habitatge Masia Vilajosana,  i d’aprovació provisional de l’impost.
- 14/07, de deu de maig de 2007, sobre concessió de llicència d’obres menors a Encofrats Enar S.L., per tal de realitzar la reforma de la cuina i bany, i reparació de la teulada i de la xemeneia a la Casa de La Barraca, i d’aprovació provisional de l’impost.
- 15/07, de trenta de maig de 2007, sobre concessió de llicència ambiental de l’annex III al Sr. Josep Guitó Pujols per una activitat ramadera a la finca de Corderroure.
 
El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.
 
Per part dels membres del consistori i en nom seu i del municipi, es vol donar les gràcies i agrair els serveis prestats al municipi al Sr. Antoni Rovira Muxí, atès que durant els anys que ha format part de l’Ajuntament ha treballat amb gran abnegació i voluntat de servei i ha actuat sempre amb molt d’esforç mogut per l’interès general dels habitants de Viver i Serrateix.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les disset hores i dotze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT, CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNY DE 2007.
 
A la sala d’actes de l’Ajuntament, essent les dotze hores del dia setze de juny de 2007, van concórrer, de conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 29 de juny, del Règim Electoral General i el 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de Les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els regidors electes a les últimes eleccions locals celebrades el dia 27 de maig de 2007, que es relacionen : Lluís Torrentó Calmet, Magí Santamaría Prat, Ramon Maria Pujol Pagerols, Isabel Serra Montañà i Carles Gamisans Solà, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament.
 
Declarada oberta la sessió, pel secretari acc. es procedeix a cridar els regidors electes de major i menor edat dels presents, a l’objecte de formar la Mesa d’Edat, que serà presidida pel de major edat i de la que serà secretari el de la corporació, segons estableix l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 15 de juny i l’article 37.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, corresponent la designació als Srs. Lluís Torrentó Calmet i Carles Gamisans Solà, que passen ocupar el lloc destinat a l’efecte, quedant constituïda la Mesa d’Edat per :
 
President : Lluís Torrentó Calmet.
Vocal : Carles Gamisans Solà.
Secretari acc : Miquel Macià Viladomat.
 
Seguidament, pel secretari acc, es dóna lectura a les disposicions aplicables a la constitució dels nous Ajuntaments, entre elles les contingudes als articles 195 de la Llei Orgànica 5/85, de 9 de juny, als que donà lectura el secretari acc. Tots els regidors electes manifesten que no els afecta cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda.
 
El secretari informa que els candidats electes, de conformitat amb allò que disposa l’apartat 5 de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada en aquest punt per l’article 4 de la Llei 9/1991, de 22 de març, han formulat declaració sobre causes de possible incompatibilitat sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que les proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics.
 
A continuació, de conformitat amb l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, que estableix que en el moment de la presa de possessió i per tal d’adquirir la plena condició del càrrec de regidor, els candidats electes han de jurar o prometre acatament a la Constitució, es passa a formular, per part del secretari acc. a cadascun dels electes la següent pregunta :
 
“ Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor acomplir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Viver i Serrateix amb lleialtat a S.M. el Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ? “.
 
En primer lloc, promet el President de la Mesa Sr. Lluís Torrentó i Calmet, i a continuació la resta de regidors, els quals responen :
 
- Magí Santamaría Prat : Sí ho prometo.
- Ramon Maria Pujol Pagerols : Sí ho prometo.
- Isabel Serra Montañà : Sí ho prometo.
- Carles Gamisans Solà : Sí ho prometo. 
 
Realitzades les promeses anteriors, la Mesa declara constituïda la Corporació, en concórrer la totalitat dels regidors electes, en la forma següent :
 
Nom i Cognoms Llista electoral.
 
Lluís Torrentó Calmet Convergència i Unió.
Magí Santamaría Prat. Id.
Ramon Maria Pujol Pagerols.   Id.
Isabel Serra Montañà. Id.
Carles Gamisans Solà.   Progrés Municipal – PSC.
 
Immediatament després de la Constitució de la corporació, pel secretari es dona lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, que estableix el procediment per a l’elecció de l’Alcalde.
 
Son candidats a Alcalde tots els regidors electes.
 
Efectuada la votació pels regidors, mitjançant paperetes secretes, i realitzat l’escrutini, es produeix el següent resultat :
 
LLUÍS TORRENTÓ CALMET. 4 vots.
VOTS EN BLANC . 1 vot.
 
A l’haver obtingut el candidat Sr. Lluís Torrentó Calmet la majoria absoluta dels vots, de conformitat amb el que disposa l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, el President de la Mesa d’Edat proclama Alcalde electe de l’Ajuntament de 
 
Viver i Serrateix al Sr. LLUÍS TORRENTÓ CALMET, pel partit de Convergència i Unió.
 
Acte seguit, i de conformitat amb els articles 18 del R.D. Legislatiu 781/86, de 18 d’abril i 40.2 del ROF de les Entitats Locals, per part del secretari acc, es formula al Sr. Lluís Torrentó Calmet, la següent pregunta :
 
“ Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de Viver i Serrateix, amb lleialtat a S.M. el Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
 
Contesta el Sr. Lluís Torrentó Calmet : Sí, ho prometo.
 
A continuació, per tal de donar compliment al que disposa l’article 36.2 del ROF de les Entitats Locals, es realitza un Arqueig Extraordinari en el dia de la data.
 
L’acte es dona per acabat essent les dotze hores del que jo es secretari acc. certifico.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 14 DE JULIOL DE 2007.
HORA : 12,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT.
  ISABEL SERRA MONTAÑÀ.
  CARLES GAMISANS SOLÀ.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dotze hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – INFORMACIÓ I RATIFICACIÓ DEL DECRET SOBRE NOMENAMENT DE TINENT D’ALCALDE I DELEGACIONS D’ALCALDIA.
 
Pel Sr. Alcalde s’informa que amb data onze de juliol de 2007, ha dictat el Decret que en la seva part resolutiva diu així :
 
“ Primer. Nomenar tinent d'alcalde, a la regidora Sra. Isabel Serra Montañà.
Al tinent d'alcalde, com a tal, li correspondrà substituir en la totalitat de les seves funcions, en els casos d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves atribucions, així com portar a terme les funcions d'alcalde en els supòsits de vacant a l'alcaldia fins que prengui possessió el nou alcalde.
 
Segon. Conferir les següents delegacions genèriques, per a la direcció dels serveis corresponents i la gestió en general dels seus assumptes:
- A la Sra. Isabel Serra Montañà, Hisenda, Cultura, Esports, Joventut, Relacions Institucionals i Serveis Socials. 
- Al Sr. Ramon Maria Pujol i Pagerols, Obres i Serveis.
- Al Sr. Magí Santamaría i Prat, Urbanisme i Medi Ambient.
 
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la província un edicte posant en coneixement públic els nomenaments esmentats i les delegacions atorgades “.
 
En conseqüència, el Ple es dona per assabentat i ratifica el Decret esmentat per unanimitat.
 
2 - ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DELS PLENS.
 
Segons l'article 46.2 a) de la Llei 7/1985,l de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, d'acord amb el redactat donat per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, els municipis de menys de 5000 habitants han de celebrar una sessió ordinària com a mínim cada tres mesos.
 
Tenint en compte aquesta disposició, el Sr. Alcalde proposa de celebrar les sessions ordinàries el tercer dimecres dels mesos de març, juny, setembre i desembre, a les 19 hores. En el cas que aquest dia fos dia festiu, la sessió es traslladarà al dimecres posterior.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 - NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
 
Atès que segons l'article 116 de la Llei 7/1985, és obligatòria l'existència d'una Comissió Especial de Comptes que té com a funció l'informe previ dels comptes anuals, a proposta del Sr. .Alcalde, per unanimitat, s'acorda :
 
Constituir la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament, amb els següents components :
- President : Sr. Lluís Torrentó i Calmet.
- Vocals : Sra. Isabel Serra Montañà i Carles Gamisans Solà.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 - NOMENAMENT DE TRESORER.
 
Atès que el càrrec de tresorer en un municipi de les característiques de Viver i Serrateix pot recaure en un regidor municipal, el Sr. Alcalde proposa nomenar per aquest càrrec a la Sra. Isabel Serra Montañà.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 - INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIA ALS PLENS I ALTRES.
 
El Sr. Alcalde proposa que per l'assistència als plens i a les diverses reunions amb Organismes, i altres Entitats l'alcalde sigui indemnitzat amb una quantitat de 1.507,00 € semestrals i a la vegada tots els regidors tant del Govern com de la oposició ho siguin amb una quantitat de 1.020  € semestrals.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dotze hores i vint-i-cinc minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 12 DE SETEMBRE DE 2007.
HORA : 18,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT.
  ISABEL SERRA MONTAÑÀ.
  CARLES GAMISANS SOLÀ.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les divuit hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – SOL•LICITUD SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa d’una xarxa d’abastament d’aigua potable a la població amb una antiguitat de mes de 25 anys. Atès que aquest servei es un servei bàsic, mínim i obligatori definit en la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, atès que per part del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, s’ha convocat mitjançant l’Ordre AAR/272/2007, de 19 de juliol, una línia de subvencions per a la prestació de serveis bàsics per a l’economia i la població rural, atès que l’Ajuntament considera indispensable optimitzar el servei d’abastament d’aigua a les masies del municipi mitjançant la substitució d’alguns dels trams generals de canonada mes deteriorats i que amb el llarg dels anys venen presentant una quantitat important d’avaries, amb tot el que suposa de despesa d’aigua i que fa que el subministrament i la qualitat sanitària de la mateixa no sigui ni tant sols acceptable donats els continus talls de subministrament que aquestes avaries suposen per l’abonat, atès que amb l’execució d’aquesta actuació es contribueix al reequilibri territorial, i atès que el punt 4 de l’annex de l’Ordre preveu la possibilitat de finançar “ inversions d’abastament d’aigua potable. 
 
És per tot això exposat que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Sol•licitar al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya, en virtut de l’Ordre AAR/272/2007, de 19 de juliol, una subvenció de 120.000,00 € per portar a terme l’actuació de títol “ Millores a la xarxa d’aigua potable al TM de Viver i Serrateix “, i que compta amb un pressupost d’execució de 158.336,02 €,.
 
Segon.- Fer constar davant el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, que atès el període de vacances, els tècnics no han pogut acabar de redactar el projecte, i que aquest s’aportarà a molt tardar en el termini d’un mes.
Tercer.- Fer constar que l’actuació proposada contribueix a reduir el consum net d’aigua, que suposa una major eficiència energètica i un escàs impacte ambiental i / o visual.
 
Quart.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde – President d’aquest Ajuntament, per tal que pugui signar qualsevol document en relació a aquesta sol•licitud.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les divuit hores i deu minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 19 DE SETEMBRE DE 2007.
HORA : 19,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT 
 D’ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
  CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE DATA 14 DE JULIOL (12,00), 14 DE JULIOL (12,30) I 12 DE SETEMBRE.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions extraordinàries de data 14 de juliol ( 12,00 ), 14 de juliol ( 12,30 ) i 12 de setembre, són aprovades per unanimitat i sense esmenes.
 
En aquest moment la Sra. Isabel Serra Montañà abandona la sessió.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
Pel Sr. Alcalde es dóna compte que des de l'anterior sessió plenària ordinària, s’han dictat els decrets que es resumeixen tot seguit: 
 
17 / 07, de divuit de juliol, sobre concessió de llicència d’obres al Sr. Ramon Maria Pujol i Pagerols, per tal de portar a terme obres de reforma a l’activitat ramadera existent de la finca de Bechs.
18 / 07, de divuit de juliol, sobre concessió de llicència d’obres al Sr. Josep Guitó i Pujols, per tal de portar a terme obres de obres de construcció d’un femer a l’activitat ramadera existent de la finca de Corderroure.
19 / 07, de divuit de juliol, sobre formulació de proposta de resolució de caràcter favorable per la concessió de llicència ambiental a Antoni Rovira Muxí per una activitat ramadera a la finca de Les Cots de Serrateix.
20 / 07, de divuit de juliol, sobre formulació de proposta de resolució de caràcter favorable per la concessió de llicència ambiental a Antoni Rovira Muxí per una activitat ramadera a la finca de Albareda.
21 / 07, de divuit de juliol, sobre formulació de proposta de resolució de caràcter favorable per la concessió de llicència ambiental a Jordi Pons Esquius per una activitat ramadera a la finca de Sant Just.
22 / 07, de divuit de juliol, sobre concessió de llicència d’obres menors a ABO WIND ESPAÑA, S.A., per la instal•lació d’una torre de medició del vent a la finca de Sant Just.
23 / 07, de dinou de juliol, sobre concessió de llicència ambiental a Jesús Prat Farràs per una activitat ramadera a la finca de Carmona.
24 / 07, de dinou de juliol, sobre concessió de llicència ambiental a Jaume Fàbrega Viladrich per una activitat ramadera a la finca de Sant Genís.
25 / 07, de dinou de juliol, sobre concessió de llicència ambiental a Ramon Maria Pujol Pagerols per una activitat ramadera a la finca de Bechs.
26 / 07, de tretze de setembre, sobre concessió de llicència d’obres al Sr. Narcís Torrentó Boix, per tal de portar a terme obres de condicionament i millora a la Casa de les Sitges.
 
El Ple es dona per assabentat i conforme a les resolucions esmentades.
 
3 – ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE XARXA BARCELONA PER L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ D’INSTAL•LACIÓ DE FRED I CALOR PER LA  PLANTA PRIMERA DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT.
 
El President de la Diputació de Barcelona ha signat un Decret de data 03/07/2007, pel qual s’aprova la proposta del Cap de l’Oficina Tècnica de Cooperació d’aprovar una subvenció per import de 18.000,00 euros.
 
Per tal de poder accedir a l’esmentada subvenció, és necessària l’aprovació per part de l’Ajuntament de l’acceptació de la subvenció.
 
És per tot això que es proposa la Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Acceptar la subvenció per import de 18.000,00 € concedida per l’execució de l’actuació d’instal•lació de fred i calor per la planta primera de l’edifici de l’Ajuntament.
 
Segon.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, tant àmpliament com en Dret sigui menester, per la signatura de qualsevol document en referència al desenvolupament d’aquest acord.
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE XARXA BARCELONA PER L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ D’ARRANJAMENT D’UN TRAM DE CAMÍ DE SERRATEIX A CASTELLADRAL.
 
El President de la Diputació de Barcelona ha signat un Decret de data 16/07/2007, pel qual s’aprova la proposta del Cap de l’Oficina Tècnica de Cooperació d’aprovar una subvenció per import de 60.000,00 euros.
Per tal de poder accedir a l’esmentada subvenció, és necessària l’aprovació per part de l’Ajuntament de l’acceptació de la subvenció.
 
És per tot això que es proposa la Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Acceptar la subvenció per import de 60.000,00 € concedida per l’execució de l’actuació d’arranjament d’un tram del camí de Serrateix a Castelladral.
 
Segon.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, tant àmpliament com en Dret sigui menester, per la signatura de qualsevol document en referència al desenvolupament d’aquest acord.
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 – ADJUDICACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DE L’AIGUA.
 
Atès que s’ha aprovat l’expedient de contractació per la redacció del Pla director de l’Aigua. Atès que per l'import de l'obra, d'acord amb l'article 210 h) del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, és procedent l'adjudicació mitjançant el procediment negociat sense publicitat.
 
Vistes les tres ofertes rebudes i tenint en compte que la més avantatjosa econòmicament és la presentada per l’empresa Sorea S.A., es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :
 
Primer. Adjudicar la redacció del Pla director de l’aigua per import de 11.994,40 euros d'acord amb les seves prescripcions tècniques, a l’empresa SOREA S.A.
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari en relació amb el present acord.
 
Tercer.- Fer constar que és condició indispensable pel pagament haver lliurat a l’Agència Catalana de l’Aigua tota la documentació resultat del Pla Director, en un únic arxiu format PDF, que ha de contenir tots els annexes i plànols generats. El nom de l’arxiu PDF tindrà el nom de “ Viver i Serrateix “. Aquest arxiu ha de ser remès a l’adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.abans del dia 30 d’abril de 2008.
 
Quart.- Fer constar que tota la documentació que integra el Pla Director haurà de ser tramesa a l’Ajuntament abans del dia 1 de març de 2008, per la seva aprovació per part del Ple de l’Ajuntament.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
6 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ D’ARRANJAMENT D’UN TRAM DEL CAMÍ DE SERRATEIX A CASTELLADRAL.
 
Atès que s’ha aprovat l’expedient de contractació de l’obra d’Arranjament d’un tram del camí de Serrateix a Castelladral. Atès que per l'import de l'obra, d'acord amb l'article 141 g) del Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, és procedent l'adjudicació mitjançant el procediment negociat sense publicitat.
 
Vistes les tres ofertes rebudes i tenint en compte que la més avantatjosa econòmicament és la presentada per l’empresa PAEXBA, S.L., es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :
 
Primer. Adjudicar l'actuació d’arranjament d’un tram del camí de Serrateix a Castelladral a l'empresa PAEXBA, S.L., per  import de 60.094,88 euros i d'acord amb el projecte tècnic i les seves prescripcions tècniques.
 
Segon.- Requerir a l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils, després de la notificació, acrediti que ha constituït la garantia per import de 2.403,79 euros corresponent al 4 per cent de l’import d’adjudicació de l’obra. 
 
Tercer.- Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que oportunament se li indicarà, concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.
 
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per signar el contracte i qualsevol altre document que sigui necessari en relació amb el present acord.
 
Cinquè.- Fer constar que l’adjudicatari haurà d’acomplir amb el que disposa la normativa de publicitat de Xarxa Barcelona – Municipis de Qualitat amb la col•locació d’un rètol en el qual hi consti que l’actuació està finançada per la Diputació de Barcelona.
 
Sisè.- Nomenar tècnic director de l’obra, el Sr. Josep Santandreu Peralba, Enginyer de Camins número 6866.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
7 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 I ÚNICA DE L’ACTUACIÓ D’INSTAL•LACIÓ D’UN CLORADOR AL DIPÒSIT DE VILANOVA “.
 
Vista la certificació número 1 i única presentada pel tècnic Sr. Josep Santandreu i Peralba, per l’obra executada per l’empresa SOREA, S.A., i per import de 26.693,11 €, en referència a l’actuació d’instal•lació d’un clorador al dipòsit de Vilanova, i atès que l’execució d’aquesta obra disposa de finançament del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la certificació número 1 i única, corresponent a l'actuació: Instal•lació d’un clorador al dipòsit de Vilanova del mes d’agost de 2007,  lliurada pel tècnic Josep Santandreu i Peralba i conformada pel contractista SOREA, S.A., empresa adjudicatària de l’obra, així com la seva factura.
 
Segon.- Notificar l’aprovació de l’esmentada certificació a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i per tal que es tramiti la subvenció concedida per  l’execució d’aquesta actuació.
 
Tercer.- Autoritzar el Sr. Alcalde per a realitzar quantes gestions i signar quants documents siguin necessaris a efectes de poder materialitzar els acords precedents.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
8 – APROVACIÓ DE LA FACTURA DE L’ACTUACIÓ D’INSTAL•LACIÓ DE FRED I CALOR PER LA PLANTA PRIMERA DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT.
 
Vista la factura presentada per Sistemes Elèctrics, J. Bonals, S.L., per l’obra executada per l’actuació d’instal•lació de fred i calor per la planta primera de l’edifici de l’Ajuntament i per import de 23.390,24 €, número A-68/07 de data 02/03/2007, i atès que l’actuació s’ha executat en la seva totalitat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Únic.- Aprovar la factura presentada per Sistemes Elèctrics J. Bonals, S.L., per l’obra executada per l’actuació d’instal•lació de fred i calor per la planta primera de l’edifici de l’Ajuntament i per import de 23.390,24 €, número A-68/07 de data 02/03/2007.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
9 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 DE L’ACTUACIÓ D’ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE SERRATEIX A CARDONA FINS EL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL“.
 
Vista la certificació número 1 presentada pel tècnic Sr. Josep Santandreu i Peralba, per l’obra executada per l’empresa PAEXBA, S.L., i per import de 42.468,68 €, en referència a l’actuació d’arranjament i millora del camí de Serrateix a Cardona fins el límit del terme municipal, i atès que l’execució d’aquesta obra disposa de finançament del PUOSC, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la certificació número 1 corresponent a l'actuació: Arranjament i millora del camí de Serrateix a Cardona fins el límit del terme municipal, corresponent al mes d’agost de 2007,  lliurada pel tècnic Josep Santandreu i Peralba i conformada pel contractista PAEXBA, S.L., empresa adjudicatària de l’obra, així com la seva factura.
 
Segon.- Notificar l’aprovació de l’esmentada certificació al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i per tal que es tramiti la subvenció concedida per  l’execució d’aquesta actuació.
 
Tercer.- Autoritzar el Sr. Alcalde per a realitzar quantes gestions i signar quants documents siguin necessaris a efectes de poder materialitzar els acords precedents.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
10 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2008.
 
Atès que el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2008.
 
Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.
 
Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:
 
Primer. Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2008 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi:
 
- Serrateix : sis d’agost i vint-i-nou de setembre.
- Viver : sis d’agost i vint-i-nou de setembre.
- Sant Joan : sis d’agost i vint-i-nou d’agost.
 
 Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
11 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
 
No n’hi ha.
 
12 – PRECS I PREGUNTES.
 
El Regidor Sr. Carles Gamisans Solà del Progrés Municipal – Partit Socialista, demana a l’Alcalde si s’han sol•licitat actuacions pel Pla Comarcal de Muntanya i per la convocatòria de l’Agència Catalana de l’Aigua.
 
El Sr. Alcalde contesta explicant les gestions fetes davant el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural pel tema de les cubes d’aigua i la sol•licitud de subvenció per la millora de la xarxa d’aigua. Pel que fa a la subvenció de l’ACA, explica que és una subvenció per abastament en alta i no hi ha cap actuació per demanar, atès que l’ACA ja està executant l’obra per urgència d’abastament des de Sant Ponç.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i quaranta minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 10 D’OCTUBRE DE 2007.
HORA : 19,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
  ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT 
  D’ALCALDE.
  RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores trenta minuts, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 .- PROMOCIÓ DE CREACIÓ DE MANCOMUNITAT PER PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA. DESIGNACIÓ DE REGIDOR COM A REPRESENTANT EN LA COMISSIÓ D’ELABORACIÓ DEL PROJECTE D’ESTATUTS I ULTERIORS TRÀMITS FINS CONSTITUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT, I POSTERIORMENT FORMI PART DE L’ASSEMBLEA GENERAL I COMISSIÓ PERMANENT D’AQUESTA. FACULTAR A L’AJUNTAMENT DE MONTMAJOR PER A QUE EN REPRESENTACIÓ DE TOTS ELS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT S’ENCARREGUI DE TRAMITAR LES CORRESPONENTS PUBLICACIONS D’EDICTES AL DOGC I BOP DE BARCELONA I LLEIDA I ALS DIARIS, SI FOS PRECÍS.
 
El Secretari acc. dóna compte de del Dictamen de la Comissió Informativa de tres d’octubre de 2007, que transcrit diu el següent:
 
“DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA  DE VIVER I SERRATEIX PEL QUAL ES PROMOU LA CREACIÓ D’UNA MANCOMUNITAT, PER SOTMETRE A L’ACORD DEL PLE
Identificació del document: Dictamen de la Comissió Informativa de Viver i Serrateix pel qual es proposa al Ple municipal que adopti els acords de promoure la creació d’una mancomunitat per la prestació conjunta de diversos municipis del servei de l’abastament d’aigua en alta, designar un regidor per a que representi a l’Ajuntament en la Comissió d’elaboració del projecte d’Estatuts de la mancomunitat i ulteriors tràmits fins a la constitució de la mancomunitat i posteriorment formi part de l’Assemblea General i Comissió Permanent d’aquesta,, i facultar a l’Ajuntament de Montmajor per a que, en representació de tots els municipis que s’han de mancomunar, tramiti les publicacions dels edictes al DOGC i BOP corresponents, i als diaris si fos precís.
 
Antecedents de dret
Primer.- Es considera convenient solucionar a escala supramunicipal el greu problema de la precarietat del sistema actual d’abastament d’aigua, així com de la manca d’aigua i de la seva qualitat sanitària a la nostra població.
Segon.- Aquest Ajuntament ha mantingut converses amb els Ajuntaments veïns de Navès, Montmajor, Montclar i L’Espunyola, que comparteixen idèntiques preocupacions.
Tercer.- Els informes tècnics corresponents consideren que agrupant i centralitzant les tasques de prestació del servei d’abastament d’aigua en alta dels Ajuntaments de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i L’Espunyola s’aconseguiria incrementar el grau de fiabilitat que no disposen ara les captacions existents d’aigua, alhora que resultaria compatible amb la solució definitiva i permetria avançar en la construcció de la xarxa d’abastament futura des de l’embassament de Sant Ponç i/o posteriorment, de la Llosa del Cavall.
Proposta
Vist l’informe del secretari acc. de la corporació, aquesta Comissió, en virtut de les atribucions que li han estat conferides, proposa al Ple municipal, que decidirà el que cregui convenient, l’adopció dels acords següents:
Primer.- Promoure la creació d’una mancomunitat per la prestació conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta, des de l’embassament de Sant Ponç i/o, posteriorment, des de la Llosa del Cavall, que integri els municipis de Navès, Montmajor, Viver i Serrateix, Montclar i L’Espunyola.
Segon.- Adreçar-se als Ajuntaments esmentats en l’acord anterior a fi i efecte que adoptin aquesta iniciativa.
Tercer.- Proposar que l’Ajuntament de Montmajor actuï com a coordinadora del procés de mancomunació, facultant-lo per a ocupar-se de la publicació dels edictes pertinents al D.O.G.C. i Butlletins Oficials de la Província de Barcelona i Lleida corresponents, i si fos precís, als diaris.
Quart.- Sol•licitar l’informe previ del Consell Comarcal de Berguedà, i del Solsonès, i de la Diputació Provincial de Barcelona i de Lleida sobre l’oportunitat i la viabilitat d’aquesta forma per gestionar el servei d’abastament d’aigua en alta.
Cinquè.- Designar al Sr. Lluís Torrentó Calmet. com a regidor representant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix per a que elabori en comissió el Projecte d’Estatuts de l’esmentada mancomunitat, participi en les ulteriors gestions fins a que es pugui constituir l’esmentada mancomunitat, i posteriorment formi part de l’Assemblea General i Comissió Permanent d’aquesta”.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 – APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI DE COL•LABORACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ A L’EMBASSAMENT DE SANT PONÇ I PEL SUBMINISTRAMENT ALS DIPÒSITS DE NAVÈS I MONTMAJOR.
 
En la sessió de data onze d’abril de 2007, l’Ajuntament va prendre l’acord següent :
 
“ 2 – APROVACIÓ CONVENI DE COL•LABORACIÓ PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA CAPTACIÓ A L’EMBASSAMENT DE SANT PONÇ I PEL SUBMINISTRAMENT ALS DIPÒSITS DE NAVÈS I MONTMAJOR.
 
Atès que en l’actualitat, la situació de l’abastament d’aigua a l’àmbit dels municipis de Montmajor, Navès i Viver i Serrateix resulta precària atesa la contaminació de l’aigua subterrània dels pous existents per causa dels nitrats, sense disposar de cap element de potabilització amb les garanties suficients, i per la manca de quantitat en períodes estivals, especialment els coincidents amb episodis de sequera.
Atès que resulta d’interès d’aquests municipis disposar d’elements que permetin incrementar el grau de fiabilitat que no disposen les captacions existents.
Vist el conveni de col•laboració per la construcció d’una nova captació a l’embassament de Sant Ponç i pel subministrament als dipòsits de Navès i Montmajor.
Atès que l’execució de les actuacions esmentades en el conveni resoldria, entenem que de forma definitiva el problema d’abastament al nostre municipi.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
Primer.- Aprovar el conveni de títol " conveni de col•laboració per la construcció d’una nova captació a l’embassament de Sant Ponç i pel subministrament als dipòsits de Navès i Montmajor ", a signar amb l'Agència Catalana de l'Aigua i els municipis de Navès, Montmajor, Montclar i L’Espunyola.
Segon.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde-President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix tant àmpliament com en Dret sigui menester per la signatura del conveni i qualsevol altre document que sigui necessari pel desenvolupament d’aquest acord.
Tercer.- Comunicar-ho a l'Agència Catalana de l'Aigua, i als Ajuntaments de Navès, Montmajor, Montclar i L’Espunyola.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents “.
 
Atès que s’han programat obres complementàries i altres actuacions a l’actuació inicial, és necessària la incorporació de les mateixes al primer conveni mitjançant una addenda, és per tot això que es proposa al Ple l’Adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de títol " conveni de col•laboració per la construcció d’una nova captació a l’embassament de Sant Ponç i pel subministrament als dipòsits de Navès i Montmajor ", a signar amb l'Agència Catalana de l'Aigua i els municipis de Navès, Montmajor, Montclar i L’Espunyola.
 
Segon.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde-President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix tant àmpliament com en Dret sigui menester per la signatura de l’addenda del conveni i qualsevol altre document que sigui necessari pel desenvolupament d’aquest acord.
 
Tercer.- Comunicar-ho a l'Agència Catalana de l'Aigua, i als Ajuntaments de Navès, Montmajor, Montclar i L’Espunyola.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 2 DE L’ACTUACIÓ D’ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE SERRATEIX A CARDONA FINS EL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL“.
 
Vista la certificació número 2 presentada pel tècnic Sr. Josep Santandreu i Peralba, per l’obra executada per l’empresa PAEXBA, S.L., i per import de 109.504,85 €, en referència a l’actuació d’arranjament i millora del camí de Serrateix a Cardona fins el límit del terme municipal, i atès que l’execució d’aquesta obra disposa de finançament del PUOSC, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la certificació número 2 corresponent a l'actuació: Arranjament i millora del camí de Serrateix a Cardona fins el límit del terme municipal, corresponent al mes d’agost de 2007,  lliurada pel tècnic Josep Santandreu i Peralba i conformada pel contractista PAEXBA, S.L., empresa adjudicatària de l’obra, així com la seva factura.
 
Segon.- Notificar l’aprovació de l’esmentada certificació al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i per tal que es tramiti la subvenció concedida per  l’execució d’aquesta actuació.
 
Tercer.- Autoritzar el Sr. Alcalde per a realitzar quantes gestions i signar quants documents siguin necessaris a efectes de poder materialitzar els acords precedents.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 I ÚNICA DE L’ACTUACIÓ D’ARRANJAMENT D’UN TRAM DEL CAMÍ DE SERRATEIX A CASTELLADRAL.
 
Vista la certificació número 1 i única  presentada pel tècnic Sr. Josep Santandreu i Peralba, per l’obra executada per l’empresa PAEXBA, S.L., i per import de 60.094,88 €, en referència a l’actuació d’arranjament d’un tram del camí de Serrateix a Castelladral, i atès que l’execució d’aquesta obra disposa de finançament del programa de Xarxa Barcelona, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la certificació número 1 i única corresponent a l'actuació: Arranjament d’un tram del camí de Serrateix a Castelladral, lliurada pel tècnic Josep Santandreu i Peralba i conformada pel contractista PAEXBA, S.L., empresa adjudicatària de l’obra, així com la seva factura.
 
Segon.- Notificar l’aprovació de l’esmentada certificació a l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona pel seu coneixement i per tal que es tramiti la subvenció concedida per  l’execució d’aquesta actuació.
 
Tercer.- Autoritzar el Sr. Alcalde per a realitzar quantes gestions i signar quants documents siguin necessaris a efectes de poder materialitzar els acords precedents.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 I ÚNICA DE L’ACTUACIÓ D’AMPLIACIÓ DE L’ABASTAMENT A LA ZONA DE SUBIRANA.
 
Vista la certificació número 1 i única  presentada pel tècnic Sr. J. Oriol Martí Falguera, per l’obra executada per l’empresa Constructora de Calaf, S.A., i per import de 32.250,00 €, en referència a l’actuació d’ampliació de l’abastament a la zona de Subirana, i atès que l’execució d’aquesta obra disposa de finançament del programa del PUOSC any 2007, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la certificació número 1 i única corresponent a l'actuació: Ampliació de l’abastament a la zona de Subirana, lliurada pel tècnic J. Oriol Martí Falguera i conformada pel contractista Constructora de Calaf, S.A., empresa adjudicatària de l’obra, així com la seva factura.
 
Segon.- Notificar l’aprovació de l’esmentada certificació al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i per tal que es tramiti la subvenció concedida per  l’execució d’aquesta actuació.
 
Tercer.- Autoritzar el Sr. Alcalde per a realitzar quantes gestions i signar quants documents siguin necessaris a efectes de poder materialitzar els acords precedents.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
6 – ADHESIÓ AL PROTOCOL DEL PROJECTE “ ELS SERVEIS SOCIALS MÉS A PROP “ .
 
Assabentats del contingut del projecte “ Els Serveis Socials més a prop “ impulsat per l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona que s’explica en el document “ Protocol d’Adhesió al projecte “ Els Serveis Socials més a prop “, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el Protocol d’adhesió al projecte “ Els serveis socials més a prop “, organitzat per l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 42 de data disset de febrer de 2007.
 
Segon.- Sol•licitar a l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, la participació d’aquest Ajuntament al projecte “ Els Serveis Socials més a prop “.
 
Tercer.- Autoritzar el Sr. Alcalde per a realitzar quantes gestions i signar quants documents siguin necessaris a efectes de poder materialitzar els acords precedents.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
7 – APROVACIÓ DESPESES GENERADES PER L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI.
 
Vistes les factures següents i baix relacionades en relació a les despeses ocasionades per l’abastament d’aigua potable i el cost de l’aigua servida en alta:
 
Empresa : Serforgin – Data : 30/09/2007 – Núm. Fra : 007034 – Transport setembre 2007 – Import : 29.179,80 euros.
Empresa : A.B.S. – Data : 30/09/2007 – Núm. Fra : 00070044 – Transport setembre 2007 – Import : 7.296,75 euros.
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Únic.- Aprovar les despeses dalt relacionades ocasionades per l’abastament d’aigua potable al municipi.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
Pel que fa a la factura següent :
 
Empresa : Sorea – Data : 05/10/2007 – Núm. Fra : 1152-8/7 – Transport setembre 2007 – Import : 31.264,11 euros.
Per unanimitat s’acorda de sol•licitar explicacions a l’empresa pel que fa a l’import de la mateixa.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i vint-i-cinc minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 07 DE NOVEMBRE DE 2007.
HORA : 19,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
  ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT 
  D’ALCALDE.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.
 
El Sr. Ramon Maria Pujol Pagerols, s’incorpora a la sessió a les 19,15 hores mentre es debat el primer punt de l’ordre del dia.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores trenta minuts, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – DEBAT I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2008.
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2008 i següents. 
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
- Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
 
Tercer.- Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:
 
- Ordenança Fiscal número 7, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
 
Quart. - Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 2007:
- Ordenança Fiscal número 7, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
 
Cinquè.- Indicar que el text de l’ordenança següent , es coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el  model aprovat pel Consell Comarcal del Berguedà en la seva sessió de data 31/10/2007. 
 
- Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
 
Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 – DISTRIBUCIÓ DELS FONS PER A PRESTACIONS SUPRAMUNICIPALS DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA ANY 2007.
 
Per resolució GAP/3245/2007, de 18 d’octubre, ha estat aprovada la distribució als municipis, de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons Català de Cooperació Local de Catalunya, per l’any 2007.
 
D’acord amb la Llei 4/2007, del 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007, el capítol per la prestació supramunicipal de serveis i per import de 2.915,36 euros, s’haurà de destinar a ens supramunicipals legalment constituïts , tant siguin comunitats, mancomunitats o consorcis, o al Consell Comarcal corresponent.
 
Per això exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent  :
 
Únic.- Designar el Consell Comarcal del Berguedà com a beneficiari del 100 % de la subvenció del capítol de la prestació supramunicipal de serveis del Fons Català de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2007 per la prestació supramunicipal del manteniment dels contenidors d’escombraries i reciclatge en general i manteniment de camins municipals.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 – APROVACIÓ DEL CONVENI PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’ABASTAMENT A L’ESPUNYOLA-MONTCLAR-MONTMAJOR-NAVÈS-VIVER I SERRATEIX, DESDE L’EMBASSAMENT DE SANT PONÇ i APROVACIÓ D’AUTORITZACIÓ AL SR. ALCALDE PER LA SEVA SIGNATURA
 
Per poder executar l’obra d’abastament a l’Espunyola-Montclar-Montmajor-Navès-Viver i Serrateix, és necessària la construcció d’un nou dipòsit de 337 m2, que serà ubicat de forma adjacent a les instal•lacions ja existents a la parcel•la 165 del polígon 1 del TM de Navès, propietat del Sr. Josep Rosas Parera.
 
Que a aquest efecte, i atesa la urgència de l’ocupació del terrenys, les parts han arribat a un acord amb la propietat per tal que els terrenys quedin a disposició de l’administració actuant.
 
Que la signatura d’aquest conveni representa una despesa per indemnització per aquest Ajuntament de 600,00 euros.
 
És per tot això exposat es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el conveni de títol " Conveni per a l’execució del projecte d’abastament a l’Espunyola-Montclar-Montmajor-Navès-Viver i Serrateix, des de l’embassament de Sant Ponç al TM de Navès ", a signar amb l'Agència Catalana de l'Aigua i els municipis de Navès, Montmajor, Montclar, L’Espunyola i el Sr. Josep Maria Rosas Creu.
 
Segon.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde-President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix tant àmpliament com en Dret sigui menester per la signatura de l’esmentat conveni i qualsevol altre document que sigui necessari pel desenvolupament d’aquest acord.
 
Tercer.- Autoritzar la despesa de 600,00 euros per corresponent a la part d’indemnització que ha de suportar l’Ajuntament de Viver i Serrateix.
 
Quart.- Comunicar-ho a l'Agència Catalana de l'Aigua, i als Ajuntaments de Navès, Montmajor, Montclar i L’Espunyola.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – APROVACIÓ DESPESES GENERADES PER L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI.
 
Vistes les factures i liquidacions següents i baix relacionades en relació a les despeses ocasionades per l’abastament d’aigua potable i el cost de l’aigua servida en alta :
 
Empresa : Serforgin – Data : 31/10/2007 – Núm. Fra : 007041 – Transport octubre 2007 – Import : 7.319,60 euros.
Empresa : Aj. Balsareny – Data : 18/10/2007 – Venda d’aigua en alta mesos d’agost i setembre 2007 – Import : 2.236,48 euros.
 
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Únic.- Aprovar les despeses dalt relacionades ocasionades per l’abastament d’aigua potable al municipi.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 - APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚMERO 5 I ÚLTIMA PER L’ACTUACIÓ DE REDACCIÓ DEL POUM.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix té inclosa dins el programa “ Xarxa de Barcelona – Municipis de Qualitat “ any 2005 l’actuació Codi 05/X/23576, de títol “ Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal “ per import de 60.000,00 €.
 
El punt cinc del conveni signat amb la Diputació estableix el procediment de justificació de les despeses de l’actuació.
 
Atès que ja s’ha portat a terme l’execució total de l’actuació, i vist el que disposa el punt cinc de l’esmentat conveni, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la factura número F07/0000708, presentada per Grup Solucions Manresa SLU, per import de 11.999,61 euros, corresponent a la certificació número 5 i última.
 
Segon.- Trametre a la Diputació de Barcelona la documentació acreditativa d’aquesta aprovació.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per 4 vots a favor del grup de Convergència i Unió, i el vot en contra del grup del Progrés Municipal – Partit Socialista.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i quaranta minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 19 DE DESEMBRE DE 2007.
HORA : 19,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ISABEL SERRA MONTAÑÀ – TINENT 
 D’ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
  CARLES GAMISANS SOLÀ – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIONS ORDINÀRIA DE DATA DINOU DE SETEMBRE DE 2007, I EXTRAORDINÀRIES DE DATA DEU D’OCTUBRE DE 2007 I SET DE NOVEMBRE DE 2007.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de les sessions ordinària de data dinou de setembre de 2007, i extraordinàries de data deu d’octubre de 2007 i set de novembre de 2007, són aprovades per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
Pel Sr. Alcalde es dóna compte que des de l'anterior sessió plenària ordinària, s’han dictat els decrets que es resumeixen tot seguit: 
 
27 / 07, de dinou de setembre, sobre proposta de resolució en el sentit de no admetre a tràmit la sol•licitud de Aymée Àlvarez Brito per la sol•licitud de llicència ambiental per a la construcció d’un parc eòlic a la zona del Pla de la Fossa.
28 / 07, de tres d’octubre, d’autorització a l’Entitat Amics Moto Valls de Torruella per transitar pels camins del municipi el dia 14 d’octubre de 2007, en motiu de la celebració de la prova 2ª Marxa en BTT Montmajor-Súria.
29 / 07, de deu d’octubre, sobre concessió de llicència d’obres al Sr. Carles Gamisans Solà, per tal de portar a terme obres de consolidació d’un cobert agrícola a Can Savés.
30 / 07, de dinou d’octubre, sobre concessió de llicència ambiental a Jordi Pons Esquius per una activitat ramadera a la finca de Sant Just.
31 / 07, de dinou d’octubre, sobre concessió de llicència ambiental a Antoni Rovira Muxí per una activitat ramadera a la finca de Les Cots de Serrateix.
El Ple es dona per assabentat i conforme a les resolucions esmentades.
3 – DEBAT I APROVACIÓ DE LES ACTUACIONS A PRESENTAR AL PROGRAMA DEL PUOSC DELS ANYS 2008-2012.
 
Mitjançant el Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5005 de data 09/11/2007, es fa pública la convocatòria de subvencions pel Pla únic d’obres i serveis dels anys 2008-2012.
 
Atès que l’Ajuntament disposa d’una sèrie d’actuacions que son susceptibles de ser finançades a càrrec d’aquest programa, i una vegada avaluada per tots els Regidors assistents la conveniència de les mateixes, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Sol•licitar al Pla únic d’obres i serveis per l’any 2008 i com a primera prioritat una subvenció per import de 183.680,94 euros, per la reforma i rehabilitació de l’antic Ajuntament per a centre social de Serrateix, i que compta amb un pressupost d’execució per contracte de 204.089,93 euros.
 
Segon.- Sol•licitar al Pla únic d’obres i serveis per l’any 2009 i com a segona prioritat una subvenció per import de 16.194,86 euros, per la construcció del mur de contenció de la cara sud de l’actual Ajuntament de Viver i Serrateix, i que compta amb un pressupost d’execució per contracte de 17.994,29 euros.
 
Tercer.- Sol•licitar al Pla únic d’obres i serveis per l’any 2009 i com a tercera prioritat una subvenció per import de 147.412,49 euros, per la reforma i ampliació del local cultural – social de Viver, i que compta amb un pressupost d’execució per contracte de 163.791,66 euros.
 
Quart.- Sol•licitar al Pla únic d’obres i serveis per l’any 2010 i com a quarta prioritat una subvenció per import de 281.194,99 euros, per les millores en l’abastament d’aigua potable en alta als sectors de Serrateix i secor granges, i que compta amb un pressupost d’execució per contracte de 312.438,88 euros.
 
Cinquè.- Notificar aquest acords al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – APROVACIÓ DESPESES OCASIONADES PER L’ABASTAMENT D’AIGUA EN VEHICLES CISTERNA.
 
Vista la factura següent i baix relacionada en relació a les despeses ocasionades per l’abastament d’aigua potable en vehicles cisterna :
 
Empresa : EL TEIX – Data : 20/11/2007 – Núm. Fra : 7040 – Treballs bombeig - Import : 2.053,87 euros.
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Únic.- Aprovar la despesa dalt relacionada ocasionada per l’abastament d’aigua potable al municipi.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS.
 
Amb la unanimitat de tots els assistents es proposa la inclusió en l’Ordre del Dia del punt següent :
 
5 - 1 – APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 3 DE L’ACTUACIÓ D’ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE SERRATEIX A CARDONA FINS EL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL“.
 
Vista la certificació número 3 presentada pel tècnic Sr. Josep Santandreu i Peralba, per l’obra executada per l’empresa PAEXBA, S.L., i per import de 102.338,64 €, en referència a l’actuació d’arranjament i millora del camí de Serrateix a Cardona fins el límit del terme municipal, i atès que l’execució d’aquesta obra disposa de finançament del PUOSC, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la certificació número 3 corresponent a l'actuació: Arranjament i millora del camí de Serrateix a Cardona fins el límit del terme municipal, corresponent al mes de novembre de 2007,  lliurada pel tècnic Josep Santandreu i Peralba i conformada pel contractista PAEXBA, S.L., empresa adjudicatària de l’obra, així com la seva factura.
 
Segon.- Notificar l’aprovació de l’esmentada certificació al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i per tal que es tramiti la subvenció concedida per  l’execució d’aquesta actuació.
 
Tercer.- Autoritzar el Sr. Alcalde per a realitzar quantes gestions i signar quants documents siguin necessaris a efectes de poder materialitzar els acords precedents.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
 
 
6 – PRECS I PREGUNTES.
 
El Regidor Sr. Carles Gamisans Solà del Progrés Municipal – Partit Socialista, demana a l’Alcalde que es sol•licitin al Consell Comarcal els següents contenidors :
 
Contenidors de Brossa General : Plaça de Serrateix, Trencant de Santamaría ( l’actual està trencat ), Trencant Albareda, Trencant de Bechs, Nucli de Sant Joan de Montdarn.
 
Contenidors de recollida selectiva : Paper : Canviar el de Viver i canviar el del Càmping.
 
Envasos : En faltaria un a Viver i a Sant Joan de Montdarn en seria necessari un.
 
El Sr. Alcalde es compromet a fer-ne aquesta petició mitjançant un escrit a la Presidenta del Consell Comarcal del Berguedà.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i cinquanta minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica