Actes de 2006

DATA DE LA SESSIÓ : 01 DE FEBRER DE 2006.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA A DIFERENTS MASIES “.
 
Per l’Ajuntament de Viver i Serrateix va ser encarregat el projecte d’ampliació de la xarxa d’aigua a diferents masies.
 
Aquest projecte ha estat redactat pel tècnic Oriol Martí Falguera, i la seva execució suposarà una millora molt important pel municipi, perquè solventarà la manca d’aigua corrent a un bon nombre de masies del municipi.
 
Vist el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte titulat: “ Ampliació de la xarxa d’aigua a diferents masies “ amb un pressupost d'execució per contracte de 266.162,55 €.
 
Segon. Exposar al públic el projecte pel termini de trenta dies, als efectes de la presentació d'al•legacions, amb inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la província, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 – SOL•LICITUD A LA DIPUTACIÓ DEL CANVI DE DESTÍ D’UNA ACTUACIÓ.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix, té inclosa en els preacords de la Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat l’obra de títol “ Arranjament de l’antiga escola de Viver “, per un import de 26.634,25 euros. Atès que la quantitat de la subvenció atorgada per Xarxa Barcelona i els altres recursos que disposa el municipi, fan impossible la correcta execució de l’obra. Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix juntament amb altres aportacions, ha d’executar l’obra de títol “ Ampliació xarxa d’aigua de diferents masies “, que compta amb un pressupost preventiu de 351.000,00 euros. 
 
És per tot això, que el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents acorda :
 
Primer.- Sol•licitar a la Diputació de Barcelona, el canvi de destinació de l’actuació de “ Arranjament de l’antiga escola de Viver “, per una nova actuació  de títol “ Ampliació xarxa d’aigua de diferents masies “ per el mateix import concedit inicialment de 26.634,25 euros.
 
Segon.- Que aquesta actuació sigui programada per l’any 2006. 
 
Tercer.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde del municipi de Viver i Serrateix, per tal de signar qualsevol document en referència al desenvolupament d’aquest acord.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i trenta-set  minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 15 DE MARÇ DE 2006.
HORA : 19,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – TINENT D’ALCALDE.
 ISABEL SERRA i MONTAÑÀ - REGIDORA. 
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
  MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat,  secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE VINT-I-UN DE DESEMBRE DE 2005, I EXTRAORDINÀRIA DE UN DE FEBRER DE  2006.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de la sessió ordinària de vint-i-un de desembre de 2005 i extraordinària de un de febrer de 2006, son aprovades, per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
Pel Sr. Alcalde es dóna compte que des de l'anterior sessió plenària ordinària, s’han dictat els decrets que es resumeixen tot seguit: 
 
- 1/06, de tretze de gener de 2006, de proposta de resolució de caràcter favorable per la concessió de llicència ambiental a Jordi Pons Esquius, per una explotació ramadera a la finca de Sant Just.
 
- 2/06, de vint de gener de 2006, de concessió de llicència a En Marcel Cardona Díaz per una activitat d’Hostal – Restaurant a la Casa de Cal Fuster.
 
- 3/06, de vint-i-dos de gener de 2006, de concessió de llicència a En Narcís Torrentó Boix per una activitat de Restaurant a la Casa de Coromines.
 
- 4/06, de tres de març de 2006, de concessió de llicència a Juan Carlos Ruíz Alarcón per una activitat ramadera de producció de llet de cabra a la finca de Cal Jepet.
 
El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.
3 – DISTRIBUCIÓ DELS FONS PER A PRESTACIONS SUPRAMUNICIPALS DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA ANY 2006.
 
Per resolució GAP/320/2006, de 13 de febrer, ha estat aprovada la distribució als municipis, de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons Català de Cooperació Local de Catalunya, per l’any 2006.
 
D’acord amb la Llei 20/2005, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006, el capítol per la prestació supramunicipal de serveis i per import de 2.721,97 euros, s’haurà de destinar a ens supramunicipals legalment constituïts , tant siguin comunitats, mancomunitats o consorcis, o al Consell Comarcal corresponent.
 
Per això exposat, es sotmet a votació l’acord següent :
 
Únic.- Designar el Consell Comarcal del Berguedà com a beneficiari del 100 % de la subvenció del capítol de la prestació supramunicipal de serveis del Fons Català de Cooperació Local de Catalunya per l’any 2006.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat  amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE L’ORGT CORRESPONENT A L’ANY 2005.
 
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2005 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2005.
- Rebuts:    0,00 euros.
- Liquidacions : 219,10 euros.
 
 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2005.
- Rebuts : 1.631,27 euros.
- Certificacions :       0,00 euros.
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
 
Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2005 i aprovar-ne el seu contingut.
 
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2005 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents :
 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2005.
- Rebuts: 0,00 euros.
- Liquidacions : 0,00 euros.
 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2005.
- Rebuts : 92,38 euros.
- Certificacions :  0,00 euros.
 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
 
Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2005 i aprovar-ne el seu contingut.
 
5 – ADHESIÓ A LA XARXA SAD DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
 
L’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, en el marc de les seves competències de suport municipal, ha obert un procés de consens i cooperació amb els Ajuntaments per promoure un creixement conjunt harmonitzat de l’atenció social domiciliària a la província, que es traduirà en la creació d’una Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària. Aquesta XARXA LOCAL DE SAD ha de possibilitar l'increment de la capacitat prestadora dels ens locals, no sols a través de mitjans econòmics sinó també a partir de l’estructuració d’un espai tècnic, capaç d’impulsar una millora conjunta i concertada amb l'objectiu d'avançar cap a la qualitat i l'equitat en les prestacions socials als ciutadans i ciutadanes del conjunt del territori.
 
Aquesta Xarxa té com a punt de partida el Model per a la Gestió dels Serveis Socials d’Atenció Domiciliària, un document de referència elaborat per la Diputació de Barcelona amb la participació d’Ajuntaments, sindicats, col•legis professionals empreses del sector i un grup d’experts. Aquest Model aposta clarament per la ubicació dels serveis socials d’atenció domiciliària en el marc dels serveis socials municipals, i la seva concepció com a un instrument estratègic d’actuació de l’atenció social primària i, per tant, hi han d’estar estretament vinculats.
 
La pretensió amb la qual neix el projecte Xarxa Local de SAD és que el seu àmbit territorial sigui el de la província de Barcelona. Pel que fa als membres de la xarxa, hom preveu que hi puguin participar tots els municipis i altres ens locals de la província de Barcelona, que acceptin els requisits de funcionament i els compromisos als quals obligui el protocol de constitució de la Xarxa. 
 
Els  ens locals que ho desitgin podran adherir-se a la Xarxa per acord exprés efectuat pel seu  l’òrgan competent,   amb declaració  de col•laborar en el desenvolupament dels objectius i finalitats de la Xarxa, establerts al present document.
 
Atès que l’Ajuntament té un interès especial en desenvolupar el programa de Xarxa SAD al municipi, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a la Xarxa Local de Serveis d’Atenció Domiciliària i acceptar el document  fundacional de la Xarxa.  
 
Segon.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix tant àmpliament com en Dret sigui necessari per exercir les accions necessàries pel desenvolupament d’aquest acord.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
6 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2006.
 
Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2006, elevat a aquesta corporació local pel Sr. President, en la forma prevista per l'article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.
Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que s'estableixen per atendre'ls, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el següent resum per capítols:
 
Estat d’Ingressos :
 
Capítol.Concepte.Import
 
IIMPOSTOS DIRECTES  40.000,00
II IMPOSTOS INDIRECTES      9.000,00
III TAXES I ALTRES INGRESSOS  24.950,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  62.325,47
V INGRESSOS PATRIMONIALS    2.000,00
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 533.763,17
 
TOTAL INGRESSOS :           672.038,64
 
Estat de despeses :
 
Capítol. Concepte. Import
 
I DESPESES DE PERSONAL 20.800,00
II DESPESES BENS COR I SERVEIS       87.706,23
III DESPESES FINANCERES              1.000,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS    1.850,00
VI INVERSIONS REALS           560.682,41
IX PASSIUS FINANCERS            0,00
 
TOTAL DESPESES :           672.038,64
 
Segon.- Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual:
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
A) Funcionaris de carrera :
Denominació. Nombre. Ocupades. Vacants. Grup.
1 Funcionaris d'habilitació estatal :
1.1 Subescala Secretaria.
Secretaria - Intervenció. Exempt. 0 0 -
B) Personal laboral :
- Personal laboral fix a temps parcial - 
1 Administratiu adm. General. 1/3 jornada.
1.1 Administració General.110C
 
Tercer.- Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
 
Quart.- Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al•legacions durant el termini d'exposició pública.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
7 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAURAN DE REGIR PER LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE TÍTOL “ AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA A DIFERENTS MASIES “, DEL CONCURS DE L’OBRA, DE DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA MATEIXA, DE  NOMENAMENT DEL DIRECTOR DE L’OBRA, I DE LICITACIÓ DE L’ACTUACIÓ.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte de títol “ Ampliació de la xarxa d’aigua a diferents masies “, que compta amb un pressupost de 266.162,55 euros.
 
Atès que aquesta actuació és procedent d’adjudicar-la mitjançant concurs públic tal i com es disposa en l’article 85 del “ REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas “. 
 
Vist l’article 71 del “ REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas “, vist l’interès públic de l’actuació atesa la sequera existent al municipi.                 
 
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, i el Plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir pel concurs de l’obra de títol “ Ampliació de la xarxa d’aigua de diferents masies “.
 
Segon.- Declarar la urgència de l’execució de l’actuació atès l’interès públic de l’obra.
 
Tercer.- Nomenar tècnic director de l’obra, el Sr. Josep Santandreu Peralba, Enginyer de camins, canals i ports, i número de col•legiat 6.866.
 
Quart .- Sotmetre aquest acord a exposició pública per un termini de vint dies hàbils a l’efecte de presentació d’al•legacions i suggeriments.
 
Cinquè.- Anunciar el concurs públic de l’obra de títol “ Ampliació de la xarxa d’aigua de diferents masies “, amb anuncis al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP i al DOGC.
 
Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en Dret sigui menester per tal que pugui signar qualsevol document en referència al desenvolupament d’aquest acord.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
8 – APROVACIÓ DELS ESTATS DE COMPTES CORRESPONENTS AL CÀNON DE CONCESSIÓ DEL 2ON / TR, 3ER / TR I 4RT / TR DE L’ANY 2005 PER LA CONCESSIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE PRESENTATS PER SOREA.
 
Vistos els estats de comptes que presenta Sorea en referència a les liquidacions que ha d’abonar a l’Ajuntament pel concepte de cànon per la concessió d’abastament d’aigua potable, i una vegada comprovat que les liquidacions s’han efectuat correctament, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la liquidació pel cànon de concessió d’abastament d’aigua potable corresponent al segon trimestre de l’any 2005, per import de 1.208,90 €.
 
Segon.- Aprovar la liquidació pel cànon de concessió d’abastament d’aigua potable corresponent al tercer trimestre de l’any 2005, per import de 1.229,40 €.
 
Tercer.- Aprovar la liquidació per estalvi d’energia elèctrica per la compra d’aigua en alta corresponent al tercer trimestre de l’any 2005, per import de 242,25 €.
 
Quart.- Aprovar la liquidació pel cànon de concessió d’abastament d’aigua potable corresponent al quart trimestre de l’any 2005, per import de 586,45 €.
 
Cinquè.- Establir que la quantitat resultant de 3.267,00 €, s’haurà de fer efectiva mitjançant un taló a nom de l’Ajuntament de Viver i Serrateix i per l’import esmentat.
 
Sisè.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament, tant àmpliament com en Dret sigui menester per tal de poder signar qualsevol document pel desenvolupament d’aquest acord.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
9 – APROVACIÓ DELS ABONAMENTS PRESENTATS PER SOREA, EN REFERÈNCIA ALS CONSUMS ELÈCTRICS GENERATS A L’AJUNTAMENT DURANT EL PERÍODE INICIAL DE LA CONCESSIÓ DE L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A L’ESMENTADA EMPRESA.
 
Vist l’estat de comptes que presenta Sorea en referència abonaments pels consums elèctrics generats a l’Ajuntament durant el període inicial de la concessió d’abastament d’aigua potable, i una vegada comprovat que les liquidacions s’han efectuat correctament, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar l’import de 3.290,05 € corresponent a l’abonament que fa Sorea pel concepte dels consums elèctrics generats a l’Ajuntament durant el període inicial de la concessió de l’abastament d’aigua potable.
 
Segon.- Establir que la quantitat de 3.290,05 €, s’haurà de fer efectiva mitjançant un taló a nom de l’Ajuntament de Viver i Serrateix i per l’import esmentat.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i dos minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 22 DE MARÇ DE 2006.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – SOL•LICITUD PRESENTADA PER ESCUDERIA GIRONELLA.
 
Vist l’escrit de data tres de febrer de 2006, registre d’entrada número 19 presentat per l’Escuderia Gironella, sol•licitant li sigui lliurat un permís per escrit per tal de passar per les carreteres del municipi durant la celebració del XXXV Critèrium del Berguedà, el dia 10 de juny.
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Primer.- Donar permís a l’Escuderia Gironella per passar per les carreteres del municipi, condicionat a que es disposi de les altres autoritzacions preceptives, a que es deixin els camins en el mateix estat en el que s’han trobat i que es disposi d’una cisterna d’aigua equipada amb mànegues situada en un indret des de el que es pugui accedir de manera ràpida a tot el traçat municipal per evitar incendis forestals; aquest servei haurà d’anar a càrrec d’Escuderia Gironella.
 
Segon.- Fer avinent a Escuderia Gironella, que i atès el mal estat en que es troben els camins municipals, i l’esforç econòmic que representa per l’Ajuntament el seu manteniment, i per altres ocasions, s’intenti buscar un traçat alternatiu i extern al municipi.
 
Tercer.- Comunicar-ho a la Escuderia Gironella.
 
La proposta és aprovada per unanimitat amb el vot favorable dels assistents.
 
2 .- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA A DIFERENTS MASIES.
 
En el Ple extraordinari de l’Ajuntament de data un de febrer de 2006, i en el seu punt primer, es va prendre l’acord següent :
“ 1 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA A DIFERENTS MASIES “.
 
Per l’Ajuntament de Viver i Serrateix va ser encarregat el projecte d’ampliació de la xarxa d’aigua a diferents masies.
 
Aquest projecte ha estat redactat pel tècnic Oriol Martí Falguera, i la seva execució suposarà una millora molt important pel municipi, perquè solventarà la manca d’aigua corrent a un bon nombre de masies del municipi.
 
Vist el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte titulat: “ Ampliació de la xarxa d’aigua a diferents masies “ amb un pressupost d'execució per contracte de 266.162,55 € .
Segon. Exposar al públic el projecte pel termini de trenta dies, als efectes de la presentació d'al•legacions, amb inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la província, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents “.
 
Atès que els edictes sobre l’aprovació inicial van ser publicats en el BOP de data nou de febrer de 2006, número 34, i el DOGC de data tretze de febrer de 2006, número 4571 i en taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
 
Atès que contra l’aprovació inicial del projecte no s’hi han presentat al•legacions ni reclamacions.
 
És per tot això exposat, que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Únic.- Aprovar definitivament el projecte de títol “ Ampliació de la xarxa d’aigües a diferents masies “ redactat per l’enginyer de camins, canals i ports el Sr. Oriol Martí i Falguera, i que compta amb un pressupost de 266.162,55 €.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les divuit hores i trenta minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 26 D’ABRIL DE 2006.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – ADJUDICACIÓ DE L’ACTUACIÓ “ AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA A DIFERENTS MASIES “.
 
Mitjançant l’acord de Ple de data quinze de març de 2006, es va convocar el concurs públic per la contractació de l’actuació “ Ampliació de la xarxa d’aigua a diferents masies “. 
 
L’anunci del concurs va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data disset de març de 2006, número 65, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data vint de març de 2006, número 4.596.
 
Durant el termini de presentació de proposicions es van presentar les ofertes corresponents a les empreses Constructora de Calaf, S.A., i Gestión y Aplicaciones Hidráulicas, S.A.
 
Vist l’informe tècnic de valoració de les pliques presentades al concurs i emès pels tècnics Srs. Josep Santandreu Peralba, Enginyer de Camins Canals i Ports i Josep Torner Grandia, Arquitecte Tècnic, de data onze d’abril de 2006, del que en resulta que la plica que ha obtingut una major puntuació és la presentada per l’empresa Constructora de Calaf, S.A.
 
Vist que l’informe tècnic esmentat acorda elevar a la Mesa de Contractació que proposi a la Corporació que, sota el seu criteri, adjudiqui a l’esmentat licitador el concurs per a l’execució de l’obra objecte del concurs per l’import ofertat de 266.162,55 €.
 
Vist el que proposa la Mesa de contractació en la seva acta de les dotze hores de data vint-i-quatre d’abril de 2006, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Adjudicar l’actuació de “ Ampliació de xarxa d’aigua a diferents masies “ a l'empresa Constructora de Calaf, S.A., pel preu de dos-cents seixanta-sis mil cent seixanta-dos euros amb cinquanta-cinc cèntims ( 266.162,55 € ) amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, i el plec de clàusules tècniques i les millores proposades a la plica.
 
Segon.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals des de l'endemà de la notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en 10.646,50 €, i  advertir-li que, si no ho fa així, la contractació pot quedar resolta.  
 
Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 4/600.01 del pressupost de l'exercici 2006.  
 
Quart.- Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que se li indicarà concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.
 
Cinquè.- Retornar la garantia provisional a les altres empreses licitadores, llevat de l’empresa adjudicatària a la que li serà retornada en el moment de dipositar la garantia definitiva, juntament amb una còpia de l’acta de la Mesa de Contractació de proposta d’adjudicació.
 
Sisè.- Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les divuit hores i dos minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 31 DE MAIG DE 2006.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 I FACTURA DE L’OBRA DE TÍTOL “ CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT A VILANOVA I SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE LA CONDUCCIÓ DE SANT FELIU A VILANOVA “ I NÚMERO PG – 2005/345 – PG .
 
Vista la certificació número 1 presentada pel tècnic Sr. Jordi Besora Vives, per l’obra executada per l’empresa Constructora de Calaf, S.A., i per import de 45.777,03 € i la factura de la mateixa amb el número 23203 de data 30/04/2006, en referència a l’actuació de títol “ Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova “, i atès que l’execució d’aquesta obra disposa de finançament del PUOSC i de Xarxa de Barcelona, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la certificació número 1 corresponent a l'actuació: Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova, corresponent al mes d’abril de 2006,  lliurada pel tècnic Jordi Besora Vives i conformada pel contractista Constructora de Calaf, S.A., empresa adjudicatària de l’obra, així com la seva factura número 23203 de data 30/04/2006.
 
Segon.- Notificar l’aprovació de l’esmentada certificació al Departament del PUOSC de la Generalitat de Catalunya, i a l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona pel seu coneixement i per tal que es tramiti la subvenció concedida per  l’execució d’aquesta actuació.
 
Tercer.- Autoritzar el Sr. Alcalde per a realitzar quantes gestions i signar quants documents siguin necessaris a efectes de poder materialitzar els acords precedents.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
2 – APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “ AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA A DIFERENTS MASIES “
 
Vist l’informe del Coordinador de Seguretat i Salut en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra i el Pla de Seguretat i Salut corresponent a l’obra de ampliació de la xarxa d’aigua a diferents masies elaborat pel contractista, i en compliment del que estableix l’article 7.2 del RD 1627/97, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Únic.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra d’ampliació de la xarxa d’aigua a diferents masies, sempre i quan es compleixin les prescripcions del tècnic coordinador de Seguretat i Salut en la fase d’execució d’obra Sr. Joaquim Macià Roset.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 – APROVACIÓ DEL CONVENI DE XARXA BARCELONA – MUNICIPIS DE QUALITAT, EN REFEÈNCIA A L’APORTACIÓ ECONÒMICA PER L’AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA A DIFERENTS MASIES.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix va sol•licitar a la Diputació de Barcelona un canvi de destí d’una subvenció anteriorment concedida a un altre efecte per una de nova per l’execució de l’obra d’ampliació de la xarxa d’aigua a diferents masies.
 
Aquest canvi de destí va ser atorgat per L’Oficina Tècnica de la Diputació de Barcelona en data 25/04/2006 per un import de 26.634,25 euros.
 
Per tal de poder cobrar l’esmentada subvenció, és necessària la signatura d’un conveni amb l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona.
 
A aquest efecte, l’OTC ha tramès un esborrany de conveni per la seva aprovació per part del Ple de l’Ajuntament.
 
És per tot això que es proposa la Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Acceptar la subvenció per import de 26.634,25 € concedida per l’execució de l’obra d’ampliació de la xarxa d’aigua a diferents masies.
 
Segon.- Aprovar el conveni entre l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona, pel suport econòmic que prestarà aquest organisme per l’execució de l’obra d’ampliació de la xarxa d’aigua a diferents masies per import de 26.634,25 euros.
 
Tercer.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, tant àmpliament com en Dret sigui menester, per la signatura de qualsevol document en referència al desenvolupament d’aquest acord.
 
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 - APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚMERO 2 PER L’ACTUACIÓ DE REDACCIÓ DEL POUM.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix té inclosa dins el programa “ Xarxa de Barcelona – Municipis de Qualitat “ any 2005 l’actuació Codi 05/X/23576, de títol “ Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal “ per import de 60.000,00 €.
 
El punt cinc del conveni signat amb la Diputació estableix el procediment de justificació de les despeses de l’actuació.
 
Atès que ja s’ha portat a terme l’execució parcial de l’actuació, i vist el que disposa el punt cinc de l’esmentat conveni, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la factura número F06/0000219, presentada per Grup Solucions Manresa SLU, per import de 12.000,20 euros, corresponent al lliurament de l’avanç de planejament dels treballs de redacció del POUM.
 
Segon.- Trametre a la Diputació de Barcelona la documentació acreditativa d’aquesta aprovació.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i trenta-set minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 21 DE JUNY DE 2006.
HORA : 19,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – TINENT D’ALCALDE.
 ISABEL SERRA i MONTAÑÀ - REGIDORA. 
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
  MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat,  secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DINOU DE MARÇ DE 2006, I EXTRAORDINÀRIES DE VINT-I-DOS DE MARÇ DE 2006, DE VINT-I-SIS D’ABRIL DE 2006 I TRENTA-UN DE MAIG DE 2006.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de la sessió ordinària de dinou de març de 2006, i extraordinàries de vint-i-dos de març de 2006, de vint-i-sis d’abril de 2006 i trenta-un de maig de 2006, son aprovades, per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
Pel Sr. Alcalde es dóna compte que des de l'anterior sessió plenària ordinària, s’han dictat els decrets que es resumeixen tot seguit: 
 
- 5/06, de cinc d’abril de 2006, de proposta de resolució de caràcter favorable per la concessió de llicència ambiental a UPB España, S.A., per una explotació ramadera a la finca de UPB España, S.A.
- 6/06, de cinc d’abril de 2006, de proposta de resolució de caràcter favorable per la concessió de llicència ambiental a En Jaume Colell Canes per una explotació ramadera a la finca de Navel.
- 7/06, de cinc de juny de 2006, de concessió de llicència d’obres menors a En Antoni Cots Soler, per l’arranjament de la coberta de la Casa de Les Cots de Sant Joan, i d’aprovació provisional de l’impost.
- 8/06, de cinc de juny de 2006, de concessió de llicència d’obres majors a Na Núria Espinalt Escalé, pel canvi de la coberta de la Casa de Sant Feliu, i d’aprovació provisional de l’impost.
- 9/06, de cinc de juny de 2006, de proposta de resolució de caràcter favorable per la concessió de llicència ambiental a Antoni Cots Soler, per una explotació ramadera a la finca Les Cots de Sant Joan.
El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.
 
3 – APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 I ÚNICA I FACTURA DE L’OBRA DE TÍTOL “ AMPLIACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA A DIFERENTS MASIES “.
 
Vista la certificació número 1 i única presentada pel tècnic Sr. Josep Santandreu i Peralba, per l’obra executada per l’empresa Constructora de Calaf, SAU, i per import de 266.162,55 € i la factura de la mateixa amb el número 23.362 de data 20/06/2006, en referència a l’actuació de construcció de l’ampliació de la xarxa d’aigua a diferents masies, i atès que l’execució d’aquesta obra disposa de finançament del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i de l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la certificació número 1 i única, corresponent a l'actuació: Ampliació de la xarxa d’aigua a diferents masies, mes de juny de 2006,  lliurada pel tècnic Josep Santandreu i Peralba i conformada pel contractista Constructora de Calaf, SAU, empresa adjudicatària de l’obra, així com la seva factura número 23.362 de data 20/06/2006.
 
Segon.- Notificar l’aprovació de l’esmentada certificació al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i a l’Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona pel seu coneixement i per tal que es tramiti la subvenció concedida per  l’execució d’aquesta actuació.
 
Tercer.- Autoritzar el Sr. Alcalde per a realitzar quantes gestions i signar quants documents siguin necessaris a efectes de poder materialitzar els acords precedents.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – APROVACIÓ FACTURA DE L’OBRA DE TÍTOL “ ARRANJAMENT DEL PONT DEL CAMÍ DE SERRATEIX A CARDONA “.
 
Vista la factura presentada per Graves i Excavacions Castellot, S.A., per l’obra executada per l’arranjament del pont del camí de Serrateix a Cardona i per import de 19.925,10 €, número 60.535 de data 20/06/2006, i atès que l’actuació s’ha executat en la seva totalitat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Únic.- Aprovar la factura presentada per Graves i Excavacions Castellot, S.A., per l’obra executada per l’arranjament del pont del camí de Serrateix a Cardona i per import de 19.925,10 €, número 60.535 de data 20/06/2006.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 – APROVACIÓ FACTURA DE L’OBRA DE TÍTOL “ ARRANJAMENT DELS DANYS CAUSATS PER LA PLUJA AL CAMÍ DE VILAJOSANA “.
 
Vista la factura presentada per Graves i Excavacions Castellot, S.A., per l’obra executada per l’arranjament dels danys causats per la pluja al camí de Vilajosana i per import de 11.213,77 €, número 60.534 de data 20/06/2006, i atès que l’actuació s’ha executat en la seva totalitat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Únic.- Aprovar la factura presentada per Graves i Excavacions Castellot, S.A., per l’obra executada per l’arranjament dels danys causats per la pluja al camí de Vilajosana i per import de 11.213,77 €, número 60.534 de data 20/06/2006.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
 
6 – PRESENTACIÓ D’AL•LEGACIONS A L’AVANTPROJECTE DEL PLA TERRITORIAL PARCIAL DE LES COMARQUES CENTRALS.
 
Atès que en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya número 4613, del passat dia 12 d’abril d’aquest any, es va publicar l’edicte del dia 7 d’abril, pel qual es sotmet a consulta pública durant un període de tres mesos, l’Avantprojecte del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, amb la finalitat de donar participació a totes les institucions afectades i la ciutadania interessada i de formular els suggeriments, les propostes i les observacions que es considerin oportunes.
 
Atès que el municipi de Viver i Serrateix està inclòs en l’esmentat Pla.
 
Atès que el municipi de Viver i Serrateix ja disposa d’un espai EIN, a la zona de la Riera de Navel.
 
Atès que bona part del municipi es qualifica de sol de protecció especial, en la categoria de sols de valor natural i de connexió.
 
Atès que entenem que la valoració del sol i dels seus usos ha de ser motiu d’un debat més ampli entre les Administracions implicades i l’Ajuntament de Viver i Serrateix.
 
És per tot això exposat, que es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent :
 
Primer.- Manifestar l’oposició de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a la qualificació de gran part del sol del municipi de Viver i Serrateix com a Sol de Protecció Especial en la categoria de sols de valor natural i de connexió, pels problemes que pot causar aquesta figura en un futur en el moment de proposar creixements sostenibles mitjançant la figura del POUM municipal.
 
Segon.- Manifestar l’oposició de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a l’aprovació provisional del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals vista la indefinició dels objectius i dels beneficis que pot aportar al municipi.
 
Tercer.- Sol•licitar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat que abans de l’aprovació provisional del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, s’obri un debat negociador amb el municipi que permeti arribar als acords necessaris per fer possible una entesa favorable per ambdues parts.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i dotze minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 05 DE JULIOL DE 2006.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – INFORME FAVORABLE A LES NOVES TARIFES DE L’AIGUA PRESENTADES PER SOREA.
 
L’empresa Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. ( SOREA ), ha presentat davant aquest Ajuntament un estudi econòmic per tal d’aplicar una nova tarificació en la facturació del servei d’abastament d’aigua potable, servei del que l’esmentada empresa n’és concessionària .
 
Vist l’estudi econòmic presentat per SOREA, del que se’n desprèn que l’evolució econòmica del Servei necessita una adaptació de les tarifes de facturació.
 
Entenent que l’estudi econòmic presentat per l’empresa s’ajusta a la realitat actual.
 
Per tot això exposat, es proposa l’adopció de l’acord següent :
 
Primer.- Donar conformitat a l’estudi econòmic presentat per SOREA.
 
Segon.- Informar favorablement l’aplicació de les noves tarifes de facturació per l’abastament d’aigua municipal segons els preus i trams següents :
 
a) Tarifes de venda d’aigua.
 
Quotes fixes de Servei.
 
Ús Domèstic 26,40 €/ab/trim.
Ús ramader 50,00 €/ab/trim.
 
 
 
Preus del subministrament.
 
Ús Domèstic
Fins a 25 m3/uc/trim 0,5339 €/m3.
De 25 a 50 m3/uc/trim 0,8008 €/m3.
Excés de 50 m3/uc/trim 1,2304 €/m3.
 
Ús ramader 0,5372 €/m3.
 
 
b) Conservació d’escomeses i comptadors.
13,15 €/ab/trim.
 
Tercer.- Establir i notificar a SOREA, que per tal de no gravar excessivament l’usuari, les noves tarifes s’aplicaran el 50% durant l’exercici de 2006 i l’altra 50% restant durant l’exercici de 2007.
 
Quart.- Donar la conformitat pel trasllat de l’expedient a la Comissió de Preus de Catalunya.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 – APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚMERO 2 I FACTURA DE L’OBRA DE TÍTOL “ CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT A VILANOVA I SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE LA CONDUCCIÓ DE SANT FELIU A VILANOVA “ I NÚMERO PG – 2005/345 – PG .
 
Vista la certificació número 2 presentada pel tècnic Sr. Jordi Besora Vives, per l’obra executada per l’empresa Constructora de Calaf, S.A., i per import de 60.450,43 € i la factura de la mateixa amb el número 23493 de data 30/06/2006, en referència a l’actuació de títol “ Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova “, i atès que l’execució d’aquesta obra disposa de finançament del PUOSC i de Diputació de Barcelona, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la certificació número 2 corresponent a l'actuació: Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova, corresponent al mes de juny de 2006,  lliurada pel tècnic Jordi Besora Vives i conformada pel contractista Constructora de Calaf, S.A., empresa adjudicatària de l’obra, així com la seva factura número 23493 de data 30/06/2006.
 
Segon.- Notificar l’aprovació de l’esmentada certificació al Departament del PUOSC de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i per tal que es tramiti la subvenció concedida per  l’execució d’aquesta actuació. Pel que fa a la Diputació de Barcelona no és necessària la tramesa de l’acord , atès que l’import concedit per l’Oficina Tècnica de Cooperació ja es va justificar amb l’aprovació i la tramesa de la certificació número 1.
 
Tercer.- Autoritzar el Sr. Alcalde per a realitzar quantes gestions i signar quants documents siguin necessaris a efectes de poder materialitzar els acords precedents.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 – ACORD SOBRE INICI DEL PROCÉS DE FORMULACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL POUM, DE DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS GENERALS DEL POUM I D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 
Atès el que disposen els articles 8 i 59.3 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, respecte als drets de la ciutadania d’iniciativa, informació i participació en els processos urbanístics de planejament i de gestió.   
 
Atès que l’article 4 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, disposa expressament que a fi de facilitar la participació del públic en tot el procés de formulació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), l’òrgan competent, simultàniament amb l’acord mitjançant el qual es decideixi l’inici dels treballs de formació del POUM, ha d’aprovar el Programa de Participació Ciutadana que expressarà les mesures i actuacions previstes per fomentar i garantir els drets esmentats a l’article 59.3 de la Llei d’urbanisme i també s’han de determinar els objectius fonamentals que es pretenen assolir amb la formulació del POUM.   
 
En ús de les atribucions legalment conferides al Ple Municipal en l’aprovació de les figures de planejament general, en virtut de l’article 52 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Iniciar el procés de formulació de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Viver i Serrateix (POUM). 
 
Segon.- Definir els objectius generals que es pretenen assolir amb la formulació del POUM, amb la finalitat de facilitar tant la seva divulgació com la seva comprensió  
 
Tercer.- Aprovar el Programa de Participació Ciutadana previst als articles 8 i 59.3 a) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.  
 
Quart.- Sotmetre a informació pública el document de criteris i objectius generals i el programa de participació ciutadana. 
 
Cinquè.- Ordenar la publicació als butlletins oficials corresponents i a dos dels diaris de més divulgació.    
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i trenta-set minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 13 DE SETEMBRE DE 2006.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – PRESENTACIÓ D’AL•LEGACIONS A LA PROPOSTA DE L’ANUALITAT 2007 DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA.
 
Atès que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data catorze de juny de 2006, número 4654, es va publicar l’Edicte de vuit de juny de 2006 sobre informació pública de la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya any 2007.
 
Atès que en aquesta primera formulació es concedeix una subvenció per import de 19.535,00 euros, per a realitzar una actuació el pressupost de la qual és de 359.159,52 euros i que té com a títol el d’Ampliació de la xarxa d’abastament d’aigua potable a diverses masies.
 
Atès que l’actuació abans esmentada de títol , Ampliació de la xarxa d’abastament d’aigua potable a diverses masies ja ha estat executada durant l’anualitat 2006 mitjançant subvencions del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, amb fons propis de l’Ajuntament i l’aportació dels particulars.
 
Atès que tot i haver executat aquesta obra d’abastament d’aigua encara resten masies al municipi que no disposen d’abastament d’aigua potable. 
 
Per tot això abans esmentat, se sotmet a votació l’aprovació de l’acord següent:
 
Primer.- Sol•licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques, el canvi de títol de l’actuació, passant a ser el nou “ Ampliació abastament a la zona de Subirana “  i que compta amb un pressupost d’execució per contracta de 32.389,34 euros.
 
Segon.- Sol•licitar una subvenció per import de 29.150,41 euros, enlloc de la inicialment concedida de 19.535,00 euros, i equivalent al 90 % de l’actuació, tot això en virtut del que estableix l’article 23.3 del Decret 189/2003, d'1 d'agost, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2004-2007, i atesa la insuficiència econòmica de la corporació, fet que ens permetria poder portar aigua a les masies que encara no en disposen.
 
Tercer.- Notificar-ho al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’ABASTAMENT A LA ZONA DE SUBIRANA.
 
Per l’Ajuntament de Viver i Serrateix va ser encarregat el projecte d’ampliació de l’abastament a la zona de Subirana.
 
Aquest projecte ha estat redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. J. Oriol Martí Falguera, i la seva execució suposarà una millora molt important pel municipi, perquè abastarà d’aigua potable de xarxa a un bon nombre de masies del municipi de les que encara no en disposen.
 
Vist el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte de títol : “ Ampliació de l’abastament a la zona de Subirana “ amb un pressupost d'execució per contracte de 32.389,34 €.
 
Segon. Exposar al públic el projecte pel termini de trenta dies, als efectes de la presentació d'al•legacions, amb inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la província i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
 
Tercer.- En el cas que no es presentin al•legacions ni reclamacions, el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap altre acord.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les divuit hores i dinou minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 20 DE SETEMBRE DE 2006.
HORA : 19,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – TINENT D’ALCALDE.
 ISABEL SERRA i MONTAÑÀ - REGIDORA. 
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
  MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat,  secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE VINT-I-UN DE JUNY DE 2006, I EXTRAORDINÀRIES DE CINC DE JULIOL DE 2006 I TRETZE DE SETEMBRE DE 2006.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de la sessió ordinària de vint-i-un de juny de 2006, i extraordinàries de cinc de juliol de 2006 i tretze de setembre de 2006, son aprovades, per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
Pel Sr. Alcalde es dóna compte que des de l'anterior sessió plenària ordinària, s’han dictat els decrets que es resumeixen tot seguit: 
 
- 10/06, de vint-i-tres d’agost de 2006, de proposta de concessió de llicència a Explotació Agrícola Valldan, S.L., per una explotació ramadera a la finca de Casellas.
 
- 11/06, de sis de setembre de 2006, d’autorització a l’Entitat Penya Ciclista de Navarcles, per recórrer els camins del municipi el dia 24 de setembre de 2006 en motiu de la celebració de la prova 18ª Selènika.
 
- 12/06, de sis de setembre de 2006 d’autorització a l’Entitat Amics Moto Valls de Torroella, per transitar amb bicicleta pels camins del municipi el dia 8 d’octubre de 2006 en motiu de la celebració de la prova 1ª Marxa en BTT Montmajor - Súria.
 
El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.
 
3 – APROVACIÓ ANNEX DEL CONVENI SOBRE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
El Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, ha notificat el Decret de Presidència de data 04/07/2006, pel qual s’aprova l’actualització per a l’any 2006 del conveni marc en matèria de salut pública de data 24 de desembre de 2004, signat amb aquest Ajuntament, així com els serveis i ajuts sol•licitats en relació al suport ofertat enguany per l’Àrea de Salut Pública i Consum.
És per tot això que es proposa al ple l’adopció dels acords següents :
Primer.- Acceptar l’annex específic per a l’any 2006 del conveni marc en matèria de salut pública pel pla de mandat 2004/2007, XBMQ, entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, que fa referència a l’activitat : Millora de la gestió dels riscos sanitaris relacionats amb el subministrament d’aigües de consum humà, codi cartera de serveis 2006 SP2, consistent en suport tècnic.
Segon.- Notificar aquest acord al Servei de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
4 – APROVACIÓ SUPORT A LA PLATAFORMA D’AFECTATS PELS INCENDIS DE 1994 AL BERGUEDÀ.
El mes de maig passat es va constituir per part dels afectats dels focs del 1994 una associació sense ànim de lucre amb el nom de Plataforma Afectats pels Incendis de 1994 al Berguedà.
Aquesta Entitat ha adreçat un escrit a l’Ajuntament sol•licitant el suport i recolzament del Ple.
Atès que el municipi de Viver i Serrateix es troba dins el grup de municipis afectats pels incendis del juliol del 1994, i atès que molts dels afectats per aquests incendis son veïns del municipi.
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
Primer.- Donar el suport i recolzament necessari a la Plataforma d’Afectats pels Incendis del 1994 al Berguedà, per tal que aquesta Entitat pugui dur a terme els seus objectius i desencallar el procés judicial que es segueix a causa dels incendis del juliol de 1994.
Segon.- Notificar aquest acord a la Plataforma d’Afectats pels Incendis de 1994 al Berguedà.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
 5 – PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER L’ANY 2007.
 
Atès que el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2007.
 
Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.
 
Vistes les festes que habitualment s'han vingut celebrant en el diferents nuclis del municipi, per unanimitat, s'acorda:
 
Primer. Proposar al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2007 les següents festes locals, pels diferents nuclis del municipi:
 
- Serrateix : sis d’agost i vint-i-nou de setembre.
- Viver : sis d’agost i vint-i-nou de setembre.
- Sant Joan : sis d’agost i vint-i-nou de setembre.
 
Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Treball i Indústria.
 
6 – APROVACIÓ CONVENI DEL PROGRAMA DE MANTENIMENT DE L’ARXIU MUNICIPAL DE LA XARXA D’ARXIUS MUNICIPALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha manifestat la voluntat d’adherir-se a la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona per tal de dur endavant el programa de manteniment de l’Arxiu Municipal que ofereix l’esmentada Xarxa, consistent en donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal efectuada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.
 
Atès que per tal de fer efectiva aquesta adhesió és necessari que el Ple de l’Ajuntament aprovi el contingut del text de la proposta de conveni.
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar el contingut del text de la proposta de conveni per l’adhesió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a la Xarxa d’Arxius Municipals de l’àrea de Cultura ( Oficina del Patrimoni Cultural ) de la Diputació de Barcelona.
 
Segon.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, tant àmpliament com en Dret sigui necessari per la signatura de qualsevol documentació necessària pel desenvolupament d’aquest acord.
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Oficina del Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint hores i vint-i-tres minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 06 D’OCTUBRE DE 2006.
HORA : 12,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les dotze hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 -  SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, A L’EMPARA DE L’ORDRE PTO/456/2006.
 
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data cinc d’octubre de 2006, número 41337, s’ha publicat l’Ordre PTO/456/2006, de 27 de setembre, de convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per actuacions de dinamització territorial a les comarques de muntanya i aprovació de les bases reguladors.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix ha executat últimament l’actuació de “ Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de conducció de Sant Feliu a Vilanova “.
 
Aquesta actuació suposa una millora molt important pel municipi pel que fa a la quantitat i la qualitat del subministrament d’aigua potable als habitants de Viver i Serrateix, tot i això, per manca de suficiència econòmica de l’Ajuntament no s’ha pogut dotar a aquesta nova instal•lació del sistema de cloració per telecontrol en el dipòsit.
 
Entenem doncs que el tema de la cloració per telecontrol en el dipòsit és un tema indispensable per garantir la qualitat de l’aigua per mitjans automàtics i que aquesta garantia és d’obligat compliment per la normativa sanitària actual.
 
Vista i entesa la normativa i les bases que regulem l’esmentada Ordre.
 
Atès que el municipi de Viver i Serrateix es troba situat a la comarca del Berguedà.
 
Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa de la memòria valorada instal•lació d’un clorador pel tractament d’aigua al dipòsit de Vilanova.
Atès que aquesta actuació pot ser subvencionada en un 80 % per l’Ordre PTO/456/2006, de 27 de setembre, tal i com s’indica e els punts 3.2 a) i 4.6 de l’Annex 1 de l’Ordre invocada.
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Acceptar la normativa i les bases reguladores de l’Ordre PTO/456/2006, de 27 de setembre.
 
Segon.- Aprovar la realització de l’actuació de “ Instal•lació d’un clorador d’aigua al dipòsit de Vilanova “ , adquirint el compromís de realitzar aquesta inversió en el cas de ser beneficiaris de la subvenció sol•licitada.
 
Tercer.- Sol•licitar a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, una subvenció de 21.354,49 euros equivalent al 80 % de l’execució per realitzar l’actuació de “ Instal•lació d’un clorador pel tractament d’aigua al dipòsit de Vilanova “ i que compta amb un pressupost d’execució de 26.693,11 euros, adquirint el compromís de realitzar aquesta inversió en el cas de ser beneficiaris de la subvenció sol•licitada.
 
Quart.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó Calmet, Alcalde – President de l’Ajuntament, tant àmpliament com en Dret sigui necessari per tal de poder qualsevol document pel desenvolupament d’aquest acord.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
2 – SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL MANTENIMENT DE CAMINS.
 
El municipi de Viver i Serrateix disposa d’una àmplia xarxa de camins municipals. Aquest volum tant important de camins per mantenir suposa que l’Ajuntament no disposi dels diners necessaris per poder-ho fer de manera correcta i en la seva totalitat. Assabentats que la Diputació de Barcelona ha iniciat el traspàs de camins de la seva titularitat cap al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, juntament amb el fet que el Ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat una modificació de crèdit per import incrementat de 3.000.000,00 euros del programa 511B0 “ Adequació de camins“.
 
És per tot això exposat que es proposa al Pla l’adopció de l’acord següent :
 
Únic.- Sol•licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció de 100.000,00 euros pel manteniment dels camins municipals del terme de Viver i Serrateix.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les tretze hores i deu minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 27 D’OCTUBRE DE 2006.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL).
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, tant a l’adaptació normativa corresponent com a la clarificació de la tributació dels operadors de telefonia mòbil per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords :
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2007 i següents. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2007 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
Ordenança Fiscal número 8 reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
Ordenança Fiscal número 31 reguladora de la taxa per la prestació del servei de teleassistència.
 
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2006. 
 
Quart.- Indicar que pel que fa a les Ordenances número 8, reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries, i número 31, reguladora de la taxa per la prestació del servei de teleassistència, el text és coincident amb el resultant del que aprovarà el Consell Comarcal del Berguedà i que serà publicat en el Butlletí Oficial del Província.
 
Cinquè- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2007, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2006, es farà públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
4) Pel que fa a les Ordenances número 8, reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries, i número 31, reguladora de la taxa per la prestació del servei de teleassistència, es farà públic l’adaptació de les mateixes al text que a aquest efecte publicarà el Consell Comarcal del Berguedà.
 
Sisè- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les disset hores i trenta-dos minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 29 DE NOVEMBRE 2006.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA MUXÍ – TINENT D'ALCALDE.
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS - REGIDOR.
 MAGÍ SANTAMARIA PRAT - REGIDOR.
  ISABEL SERRA MUNTAÑÀ – REGIDORA.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMÍ DE SERRATEIX A CARDONA FINS AL LÍMIT DEL TERME MUNICIPAL.
 
Per l’Ajuntament de Viver i Serrateix va ser encarregat el projecte d’arranjament i millora del camí de Serrateix a Cardona fins al límit del terme municipal. Aquest projecte ha estat redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Josep Santandreu i Peralba, i la seva execució suposarà una millora molt important pel municipi doncs repara els danys causats en aquest camí pels passats incendis forestals.
 
Vist el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte de títol : “ Arranjament i millora del camí de Serrateix a Cardona fins al límit del terme municipal “ amb un pressupost d'execució per contracte de 269.192,26 € .
 
Segon. Exposar al públic el projecte pel termini de trenta dies, als efectes de la presentació d'al•legacions, amb inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la província i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
 
Tercer.- En el cas que no es presentin al•legacions ni reclamacions, el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap altre acord.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
 
2 – ACCEPTACIÓ DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA GENERALITAT EN EL PUOSC ANY 2006.
 
Per Resolució GAP/377/2006, de 20 de febrer de 2006, del Departament de Governació i Administracions Públiques, es va aprovar la concessió de la subvenció número 2006/1057 PF i de títol Arranjament i millora del camí de Serrateix a Cardona ( Trams de Navel i Valldeperes ), ara Arranjament i millora del camí de Serrateix a Cardona fins al límit del terme municipal.
 
Atès que és necessari acceptar explícitament la subvenció.
 
És per tot això que es sotmet al Ple la votació dels acords següents :
 
Primer.- Acceptar la subvenció de 242.273,02 euros per a l'actuació: “  Arranjament del camí de Serrateix a Cardona fins al límit del terme municipal “ del programa del PUOSC 2006.
 
Segon.- Nomenar director de l’obra de “Arranjament del camí de Serrateix a Cardona fins al límit del terme municipal “ el Sr. Josep Santandreu i Peralba, enginyer de camins número 6.866.
 
Tercer.- Remetre el model corresponent d'aquesta acceptació al Serveis Territorials a Barcelona del Govern de la Generalitat a Barcelona.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
3 - APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚMERO 3 PER L’ACTUACIÓ DE REDACCIÓ DEL POUM.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix té inclosa dins el programa “ Xarxa de Barcelona – Municipis de Qualitat “ any 2005 l’actuació Codi 05/X/23576, de títol “ Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal “ per import de 60.000,00 €.
 
El punt cinc del conveni signat amb la Diputació estableix el procediment de justificació de les despeses de l’actuació.
 
Atès que ja s’ha portat a terme l’execució parcial de l’actuació, i vist el que disposa el punt cinc de l’esmentat conveni, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la factura número F06/0000665, presentada per Grup Solucions Manresa SLU, per import de 12.000,20 euros, corresponent al lliurament dels treballs per la seva aprovació inicial.
 
Segon.- Trametre a la Diputació de Barcelona la documentació acreditativa d’aquesta aprovació.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – SOL•LICITUD A LA DIPUTACIÓ DEL CANVI DE DESTÍ D’UNA SUBVENCIÓ.
 
Fruit del procés de concertació en el marc del Protocol de Xarxa Barcelona – Municipis de Qualitat, la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Govern Local ha concedit a l’Ajuntament de Viver i Serrateix una subvenció per import de 18.000,00 euros per realitzar l’actuació de títol “ Reparació del sostre del dipòsit d’aigües mortes “.
 
Atès que l’edifici de l’Ajuntament de Viver i Serrateix no disposa de sistema de calefacció, fet que contribueix a que en algunes ocasions no es pugui oferir un bon servei a la població ( humitats a la fotocopiadora, expedients humits, fred a les dependències, etc... ), entenem que aquesta seria una bona oportunitat per portar a terme l’execució d’aquesta instal•lació, i així augmentar la qualitat del servei municipal pels veïns i els empleats del municipi. 
 
És per tot això, que se sotmet a votació l’aprovació de l’acord següent :
 
Primer.- Sol•licitar a la Diputació de Barcelona, el canvi de destinació de la subvenció per import de 18.000,00 euros inicialment atorgada per la “ Reparació del sostre del dipòsit d’aigües mortes “, per una nova actuació de títol “ Instal•lació de fred i calor per la planta primera de l’edifici de l’Ajuntament “ i que compta amb un pressupost aproximat de 20.164,00 euros, mes IVA.
 
Segon.- Que aquesta actuació sigui programada per l’any 2007. 
 
Tercer.- Facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde del municipi de Viver i Serrateix, per tal de signar qualsevol document en referència al desenvolupament d’aquest acord.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i quaranta minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 
DATA DE LA SESSIÓ : 20 DE DESEMBRE DE 2006.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
 ANTONI ROVIRA i MUXÍ – TINENT D’ALCALDE.
 ISABEL SERRA i MONTAÑÀ - REGIDORA. 
 RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS – REGIDOR.
  MAGÍ SANTAMARIA PRAT – REGIDOR.
 
Actua de secretari : Miquel Macià i Viladomat,  secretari acc. de la corporació.
 
Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària en primera convocatòria de l’Ajuntament en Ple a les dinou hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.
 
1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE VINT DE SETEMBRE DE 2006, I EXTRAORDINÀRIES DE SIS D’OCTUBRE DE 2006, VINT-I-SET D’OCTUBRE DE 2006 I VINT-I-NOU DE NOVEMBRE DE 2006.
 
Una vegada llegits els esborranys de les actes de la sessió ordinària de vint de setembre de 2006, i extraordinàries de sis d’octubre de 2006, vint-i-set d’octubre de 2006 i vint-i-nou de novembre de 2006, son aprovades, per unanimitat i sense esmenes.
 
2 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D'ALCALDIA DICTATS DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA.
 
Pel Sr. Alcalde es dóna compte que des de l'anterior sessió plenària ordinària, s’han dictat els decrets que es resumeixen tot seguit: 
 
- 13/06, de vuit de novembre de 2006, de concessió de llicència d’obres al Sr. Lluís Boixadera Vilajosana per tal d’arranjar la coberta de la Casa de Socarrats i d’aprovació provisional d’impost.
 
- 14/06, de vuit de novembre de 2006, de concessió de llicència d’obres al Sr. Lluís Sitjes Malé per tal de realitzar obres de restitució d’una teulada a la Casa del Solerot i d’aprovació provisional d’impost. .
 
- 15/06, de vuit de novembre de 2006 d’autorització als participants de la 22ª Edició de la marxa Berga – Santpedor, a transitar pels camins del municipi el dia 12 de novembre de 2006 en motiu de la celebració d’aquesta prova.
 
El Ple es dóna per assabentat i conforme amb les resolucions esmentades.
 
3 – APROVACIÓ CERTIFICACIONS NÚMERO 3 I 4 ( ÚLTIMA ) I FACTURES DE L’OBRA DE TÍTOL “ CONSTRUCCIÓ D’UN DIPÒSIT A VILANOVA I SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DE LA CONDUCCIÓ DE SANT FELIU A VILANOVA “ I NÚMERO PG – 2005/345 – PG .
 
Vistes les certificacions números 3 i 4 ( última ) presentades pel tècnic Sr. Jordi Besora Vives, per l’obra executada per l’empresa Constructora de Calaf, S.A., i per import de 21.883,65 €, la primera; i 5.548,64 €, la segona; i les factures de la mateixa amb els números 24183 la primera, i 24184 la segona; ambdues de data 15/12/2006, en referència a l’actuació de títol “ Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova “, i atès que l’execució d’aquesta obra disposa de finançament del PUOSC, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar les certificacions números 3 i 4 ( última ) corresponents a l'actuació: Construcció d’un dipòsit a Vilanova i substitució d’un tram de la conducció de Sant Feliu a Vilanova, corresponent al mes d’octubre de 2006,  lliurades pel tècnic Jordi Besora Vives i conformades pel contractista Constructora de Calaf, S.A., empresa adjudicatària de l’obra, així com les seves factures números 24.183 i 24.184.
 
Segon.- Notificar l’aprovació de l’esmentada certificació al Departament del PUOSC de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i per tal que es tramiti la subvenció concedida per  l’execució d’aquesta actuació.
 
Tercer.- Autoritzar el Sr. Alcalde per a realitzar quantes gestions i signar quants documents siguin necessaris a efectes de poder materialitzar els acords precedents.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
4 – APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2006.
 
Atès que cada any la Diputació de Barcelona ha facilitat els resums numèrics de les rectificacions del padró municipal d’habitants.
 
Considerant que les dades facilitades són correctes, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent :
 
Primer. Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de l’any 2005 :
Data revisió Total habitants Homes Dones
31/12/2005 196 99 97
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
5 - APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚMERO 4 PER L’ACTUACIÓ DE REDACCIÓ DEL POUM.
 
L’Ajuntament de Viver i Serrateix té inclosa dins el programa “ Xarxa de Barcelona – Municipis de Qualitat “ any 2005 l’actuació Codi 05/X/23576, de títol “ Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal “ per import de 60.000,00 €.
 
El punt cinc del conveni signat amb la Diputació estableix el procediment de justificació de les despeses de l’actuació.
 
Atès que ja s’ha portat a terme l’execució parcial de l’actuació, i vist el que disposa el punt cinc de l’esmentat conveni, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer.- Aprovar la factura número F06/0000706, presentada per Grup Solucions Manresa SLU, per import de 14.999,99 euros, corresponent a l’entrega dels treballs per la seva aprovació provisional.
 
Segon.- Trametre a la Diputació de Barcelona la documentació acreditativa d’aquesta aprovació.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
 6 – INSTAL•LACIÓ D’ARQUETES DE PRESA DE MOSTRES D’AIGUA.
 
Per tal de donar un major compliment al RD/140/2003, relatiu a la qualitat de l’aigua, l’empresa SOREA proposa la instal•lació de 3 arquetes per tal de poder agafar mostres d’aigua i així garantir-ne la qualitat. Aquesta actuació compta amb un pressupost de 2.550 euros ( IVA NO INCLOS ).
 
Atès que aquesta actuació és imprescindible pel normal desenvolupament dels anàlisis bacteriològics i de qualitat de l’aigua potable d’abastament al municipi, per unanimitat s’acorda aprovar la instal•lació de les esmentades arquetes.
 
7 – APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA D’INSTAL•LACIÓ D’UN CLORADOR PEL TRACTAMENT D’AIGUA AL DIPÒSIT DE VILANOVA I DE NOMENAMENT DE DIRECTOR DE L’OBRA.
 
Per l’Ajuntament de Viver i Serrateix va ser encarregada la memòria valorada instal•lació d’un clorador pel tractament d’aigua al dipòsit de Vilanova.
 
Aquesta memòria ha estat redactat per l’enginyer de camins Sr. Josep Santandreu i Peralba, i la seva execució suposarà una millora molt important pel municipi doncs garantirà la qualitat sanitària de l’aigua dels nuclis de Viver i el seu entorn.
Vist el que disposa l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :
 
Primer. Aprovar inicialment la memòria valorada de títol : “ Instal•lació d’un clorador pel tractament d’aigua al dipòsit de Vilanova “ amb un pressupost d'execució per contracte de 26.693,11 € .
 
Segon.- Nomenar tècnic director de l’obra l’enginyer de camins Sr. Josep Santandreu i Peralba.
 
Tercer. Exposar al públic la memòria valorada pel termini de trenta dies, als efectes de la presentació d'al•legacions, amb inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la província i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
 
Quart.- En el cas que no es presentin al•legacions ni reclamacions, el projecte quedarà definitivament aprovat sense necessitat de cap altre acord.
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.
 
I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i disset minuts del que jo el secretari acc. en dono fe.
 
Vist-i-plau.
L’alcalde.
 

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica