Actes de 2002

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 30 DE GENER DE 2002.

A les cinc de la tarda, prèvia la convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es reuní l’ Ajuntament en Ple, per celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria.

Hi són presents: el Sr. Urbici Santamaria i Cortés, Tinent d’Alcalde; el Sr. Antoni Rovira i Muxí, Regidor d’Obres; la Sra. Isabel Serra Muntañà, Regidora de Cultura; i el Sr. Salvador Simón i Costa, Regidor de Relacions Institucionals; assistits per mi Sr. Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

1.- Es dona lectura a l’acta de la sessió anterior i s’aprova.

2.- S’acorda l’aprovació de les factures següents :

Fra - Número - 715 , Serforgin. import 2.321.160 pessetes. Transport d’aigua amb cuba mes de desembre de 2001.

3.- Donat que les nevades produïdes al municipi de Viver i Serrateix durant el mes de desembre han suposat una despesa important difícil d’assumir i pel que fa dels treballs extraordinaris de neteja viària, distribució de sal, etc..., i atès que les despeses ocasionades per aquests serveis en aquests dies son despeses que hauran de ser subvencionades pel Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. És per tot això que el Sr. Alcalde sotmet a votació la següent proposta :

Primer.- Sol•licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la subvenció corresponent per atendre les despeses extraordinàries ocasionades pels treballs extraordinaris ocasionats per les nevades del mes de desembre de 2001.

Segon.- Aprovar la relació de factures següents per aquest concepte :

Núm. Fra. Emissor. Import. Concepte.
2001 El Teix SCCL. 740,15 Treure neu acumulada del 14/15 de
12/01
02/04 A. Cots Soler. 195,30 Treure neu i tirar sal.
56 R.M. Pujol Pagerols. 100,97 Treure neu.
NS 334 Iberpotash, S.A. 688,85 Sal desglaç.
22006 Àrids i S. Vials, SL. 1.318,26 Treure neu.
22011 Àrids i S. Vials, SL. 4.326,57 Treure neu.

Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de qualsevol acció relacionada amb l’esmentada petició.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat de tots els assistents.

4.- Vista la proposta de la junta de valoració per la contractació de l’obra de “ Renovació del sistema d’abastament d’aigua potable 1ª fase “, i una vegada examinada la única oferta presentada per l’adjudicació de l’esmentada es proposa al Ple l’adopció dels acords següents :

Primer.- Adjudicar el concurs convocat per a l'execució de l'obra " Renovació del sistema d'abastament d'aigua - 1ª fase " inclosa en el programa de Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat, any 2001, a l'empresa Josep Pintó i Balcells - Elèctrica Pintó, pel preu de cent nou mil nou-cents tretze euros amb nou cèntims ( 109.913,09 Euros ) amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques, el projecte aprovat i les propostes tècniques presentades pel contractista.

Segon.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals des de l'endemà de la notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en quatre mil tres-cents noranta sis euros amb cinquanta - dos cèntims, i advertir-li que, si no ho fa així, la contractació pot quedar resolta.

Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 2001-4/611.01 del pressupost de l'exercici 2002.

Quart.- Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que se li indicarà concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.

Cinquè.- Retornar la garantia provisional als licitadors, llevat de la dipositada per l'empresa adjudicatària, que serà retinguda fins que es formalitzi el contracte.

Sisè.- Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Enric Massaneda i Drets, amb títol professional de Enginyer Industrial núm. de col•legiat: 10.548, amb una relació administrativa amb la corporació en concepte de tècnic acc.

Setè.- Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents. “

Sotmesa la proposta a votació s’acorda per unanimitat de tots els assistents.

Essent les disset hores i cinquanta minuts i sense que hi hagi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE FEBRER DE 2002.

A les cinc de la tarda, prèvia la convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es reuní l’ Ajuntament en Ple, per celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria.

Hi són presents: el Sr. Urbici Santamaria i Cortés, Tinent d’Alcalde; el Sr. Antoni Rovira i Muxí, Regidor d’Obres; la Sra. Isabel Serra Muntañà, Regidora de Cultura; i el Sr. Salvador Simón i Costa, Regidor de Relacions Institucionals; assistits per mi Sr. Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

1.- Es dona lectura a l’acta de la sessió anterior i s’aprova.

2.- S’acorda l’aprovació de les factures següents :

Fra - Número - 495. Data : 31/12/2001. Presentador : Maquinària Agrícola i Forestal J. Font. Import 26,50 euros. Concepte : Desmuntar toma de força i canviar tub llimor.

Fra - Número - A 14/02. Data : 05/01/2002. Presentador : Sistemes Elèctrics J. Bonals. Import 319,07 euros. Concepte : Despeses per reparacions xarxa d’aigua.

Fra - Número - 4929. Data : 20/12/2001. Presentador : Embotits Mas, S.A. Import 631,83 euros. Concepte : Lots de Nadal 2001.

Fra - Número - 66. Data : 27/02/2002. Presentador : Restaurant Cal Fuster S.L. Import 21,63 euros. Concepte : Dinars per visita tècnics projecte xarxa d’aigua.

Fra - Número - 852. Data : 30/11/2001. Presentador : Anàlisi de Sistemes. Import 119,22 euros. Concepte : Servei tècnic transvasament de dades informàtiques.

Fra - Número - s/n. Data : s/d. Presentador : Salvador Simón Costa. Import 689,96 euros. Concepte : Treballs xarxa d’aigua 4art Tr/01.

Fra - Número - A 219/01. Data : 15/11/2001. Presentador : Sistemes Elèctrics J. Bonals. Import 678,61 euros. Concepte : Despeses per reparacions xarxa d’aigua.

Fra - Número - s/n. Data : s/d. Presentador : Blai Pujols i Rosas. Import 161,14 euros. Concepte : Despeses per manteniment entorns de l’Ajuntament i Monestir.

Fra - Número - 723. Data : 31/01/2002. Presentador : Serforgin, S.L. Import 5684 euros. Concepte : Despeses per abastament d’aigua potable amb cubes corresponent al mes de gener de 2002.
Fra - Número - s/n. Data : 08/01/2002. Presentador : Tapa - Tapa. Import 31,73 euros. Concepte : Despeses dinar visita delegació del govern.

Fra - Número - s/n. Data : 20/02/2002. Presentador : Babilonia. Import 32,07 euros. Concepte : Despeses dinar visita Agència Catalana de l’Aigua.

Fra - Número - s/n. Data : 02/02/2002. Presentador : Pàrkings i autopistes. Import 10,94 euros. Concepte : Despeses pàrquing i autopistes visita Agència Catalana de l’Aigua.

3.- Vista la petició formulada per l’Entitat “ Associació Protectora de Disminuïts Psíquics de Berga i Comarca “ sol•licitant ajut econòmic per al manteniment de les activitats que realitzen. S’acorda de concedir una subvenció a l’Entitat Associació Protectora de Disminuïts Psíquics de Berga i Comarca per import de 150,25 euros.

Essent les dinou hores i dotze minuts i sense que hi hagi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 13 DE MARÇ DE 2002.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
URBICI SANTAMARIA i CORTÉS - TINENT
D’ALCALDE.
ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA.

ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

1- LECTURA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Es dona lectura a l'acta de la sessió ordinària de vint-i-set de febrer i és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

2 - LLICÈNCIES D'OBRES.

Vista la sol•licitud presentada per En Jordi Pons i Esquius, amb domicili a la Casa de Sant Just del terme municipal de Viver i Serrateix per la instal•lació de la calefacció a la Masia " Sant Just " del municipi de Viver i Serrateix, per unanimitat de tots els assistents s'acorda de concedir llicència d'obres a En Jordi Pons i Esquius, amb domicili a la Casa de Sant Just del terme municipal de Viver i Serrateix per la instal•lació de la calefacció a la Masia " Sant Just " del municipi de Viver i Serrateix. A la vegada s'aprova la liquidació de la taxa en virtut de l’ordenança fiscal número 5, per import de 327,44 euros.

Aquesta llicència d’obres s’entendrà concedida per a obres menors, en el cas que les obres afectin a l’estructura de l’habitatge s’haurà de tramitar una llicència d’obres majors amb l’aportació del preceptiu projecte. Aquesta llicència només contempla l’execució de les obres, no l’activitat a desenvolupar-hi, atès que si fos el cas, aquesta hauria d’ésser autoritzada per un expedient apart tal i com indica la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i el Decret 136/1998, de 18 de maig, que desenvolupa l’esmentada Llei.

Comunicar-li al peticionari tot i fent-li avinent que aquest permís no serà vigent mentre no s'hagi efectuat el pagament amb la liquidació que s’adjunta.

Vista la sol•licitud presentada per En Josep Giralt i Forner, amb domicili a la Casa d’Escardívol del terme municipal de Viver i Serrateix per la rehabilitació de la Masia " El Forner " del municipi de Viver i Serrateix, per unanimitat de tots els assistents s'acorda de concedir llicència d'obres a En Josep Giralt i Forner, amb domicili a la Casa d’Escardívol del terme municipal de Viver i Serrateix per la rehabilitació de la Masia " El Forner " del municipi de Viver i Serrateix, a la vegada s'aprova la liquidació de la taxa, que s’adjunta en virtut de l’ordenança fiscal número 5, per import de 1.020 euros.

Aquesta llicència d’obres s’entendrà concedida per a obres menors, en el cas que les obres afectin a l’estructura de l’habitatge s’haurà de tramitar una llicència d’obres majors amb l’aportació del preceptiu projecte. Aquesta llicència només contempla l’execució de les obres, no l’activitat a desenvolupar-hi, atès que si fos el cas, aquesta hauria d’ésser autoritzada per un expedient apart tal i com indica la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i el Decret 136/1998, de 18 de maig, que desenvolupa l’esmentada Llei.

Comunicar-li al peticionari tot i fent-li avinent que aquest permís no serà vigent mentre no s'hagi efectuat el pagament amb la liquidació que s’adjunta.

3 - PETICIÓ D'AJUTS D'ALTRES ENTITATS.

Vista la sol•licitud presentada per l'Ajuntament de Navàs sol•licitant ajut econòmic per import de 901,52 € en referència a l'edició trimestral de l'Agenda d'Actes Culturals de Navàs 2002, i atès que aquest Ajuntament inserirà la informació que cregui convenient per a la normal promoció del municipi de Viver i Serrateix, per unanimitat s'acorda de concedir un ajut econòmic per import de 901,52 € a l'Ajuntament de Navàs per l'edició de l'Agenda d'Actes Culturals.

4 - COMPTES DE RECAPTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ANY 2001.

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2001 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 190.2 de la Llei 39/88, de 29 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i que importa les quanties següents :
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2001.
- Rebuts: 1.866.178 pessetes.
- Liquidacions : 1.829 pessetes.
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2001.
- Rebuts : 213.997 pessetes.
- Certificacions : 0 pessetes.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament de l'any 2001 i aprovar-ne el seu contingut.

Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2001 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Viver i Serrateix i el Consell Comarcal.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l'Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l'article 190.2 de la Llei 39/88, de 29 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i que importa les quanties següents :
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2001.
- Rebuts: 0 pessetes.
- Liquidacions : 0 pessetes.

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2001.
- Rebuts : 9.362 pessetes.
- Certificacions : 0 pessetes.

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents s'acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l'Ajuntament i el Consell Comarcal de l'any 2001 i aprovar-ne el seu contingut.

5 - INFORME D'ALCALDIA.

El Sr. Alcalde, informa de la compra dels drets de tres nínxols del cementiri de Viver per a ús d'emergència de l'Ajuntament per import de 1.240,86 €.

6 - APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT PER L'OBRA DE RENOVACIÓ DE L'ABASTAMENT D'AIGUA 1ª FASE.

Mitjançant acord del Ple d'aquesta corporació de data trenta-un d'octubre de 2001, es va convocar la licitació per a la contractació de l'obra " Renovació del sistema d'abastament d'aigua - 1ª fase " mitjançant concurs pel procediment obert, que va ser anunciada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 279, de 21 de novembre de 2001, i en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 3521, de 26 de novembre de 2001.

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia trenta de gener de 2002 va acordar adjudicar l'esmentat contracte a l'empresa Josep Pintó i Balcells - Elèctrica Pintó.

En data quatre de març de 2002, un cop feta la comprovació del replanteig, l'empresa adjudicatària va presentar un projecte de Pla de seguretat i salut en el treball, que consta com a annex al projecte. Aquest Pla va tenir l'informe favorable del director facultatiu de l'obra en data quatre de març de 2002.
És per tot això i d'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres, la Comissió Informativa proposa al Ple l'aprovació dels acords següents:

Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l'obra " Renovació del sistema d'abastament d'aigua - 1ª fase "

Segon - Autoritzar el contractista perquè iniciï les obres.

Tercer - Facultar l'alcalde perquè signi qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint hores i deu minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 10 D'ABRIL DE 2002.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
URBICI SANTAMARIA i CORTÉS - TINENT
D'ALCALDE.
ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA.

ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

1 - APROVACIÓ INFORME TÈCNIC SOBRE ACTUACIONS URGENTS JA REALITZADES.

Vist l'informe tècnic emès per l'enginyer de camins, Sr. Josep Santandreu i Peralba, en referència als treballs realitzats pels contractistes i pel que fa a les despeses extraordinàries ocasionades pels temporals de fred i neu del proppassat mes de desembre de 2001, i atès que en l'esmentat document el tècnic informa favorablement sobre les obres realitzades, els preus de mercat i la idoneïtat de les actuacions efectuades per tal d'adequar la infraestructura municipal a l'existent abans dels temporals de fred i neu del mes de desembre de 2001.

El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents, acorda l'aprovació de l'informe tècnic en referència als temporals de fred i neu del proppassat mes de desembre de 2001.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i deu minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 08 DE MAIG DE 2002.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
URBICI SANTAMARIA i CORTÉS – TINENT
D'ALCALDE.
ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA.

ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

1- LECTURA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Es dona lectura a les actes de la sessió ordinària de tretze de març de 2002 i de la sessió extraordinària de deu d'abril de 2002 i son aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

2 - LLICÈNCIES D'OBRES.

Vista la sol•licitud presentada per En Narcís Torrentó i Boix, amb domicili a la Casa de Corominas del terme municipal de Viver i Serrateix per la rehabilitació de la Masia " Les Sitges " del municipi de Viver i Serrateix, per unanimitat de tots els assistents s'acorda de concedir llicència d'obres a En Narcís Torrentó i Boix, amb domicili a la Casa de Corominas del terme municipal de Viver i Serrateix per la rehabilitació de la Masia " Les Sitges " del municipi de Viver i Serrateix. A la vegada s'aprova la liquidació de la taxa en virtut de l’ordenança fiscal número 5, per import de 97 euros.

Aquesta llicència d’obres s’entendrà concedida per a obres menors, en el cas que les obres afectin a l’estructura de l’habitatge s’haurà de tramitar una llicència d’obres majors amb l’aportació del preceptiu projecte. Aquesta llicència només contempla l’execució de les obres, no l’activitat a desenvolupar-hi, atès que si fos el cas, aquesta hauria d’ésser autoritzada per un expedient apart tal i com indica la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i el Decret 136/1998, de 18 de maig, que desenvolupa l’esmentada Llei.

Comunicar-li al peticionari tot i fent-li avinent que aquest permís no serà vigent mentre no s'hagi efectuat el pagament amb la liquidació que s’adjunta.

3 - LLICÈNCIES AMBIENTALS.

Vist l'expedient de Llicència Ambiental ( Annex II.1 ) sol•licitat per En Jordi Vila i Guix per una activitat inclosa a l'annex II-1, Apartat 11 Subapartat 1j. < 501 i > 33 URP de places de bestiar porcí i/o boví de diferents aptituds amb emplaçament a la Finca Cal Gaig.

Atès que la tramitació de l’expedient es fa d’acord amb l'indicat a la Llei 3/11987 d’intervenció integral de l’administració ambiental, i d’acord amb el Decret 136/1999, de 18 de maig de desplegament de l’esmentada Llei.

Atès que l’informe integrat sobre el projecte de l’activitat d’explotació porcina lliurat per l’OGAU el sentit del qual es desfavorable pel fet que no queden correctament acreditades les terres de conreu presentades per l'aplicació dels residus ramaders.

Atès el que disposa l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de maig, es proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :

PRIMER.- Formular la proposta de resolució de l’expedient en el sentit d’informar desfavorablement la concessió de la llicència sol•licitada en virtut de l'informe integrat emès per l’OGAU de data vint-i-set de juny de 2001.

SEGON .- Notificar al sol•licitant de la llicència i a l’OGAU, per tal que de conformitat amb el que s’estableix en l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de maig, puguin formular les al•legacions que considerin oportunes a la present proposta de resolució.

Sotmesa la proposta a votació es aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

4 - APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ PER INGRESSOS PRESENTADA PER FECSA.

Vistos els efectes de la liquidació del Preu Públic per a la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de les vies públiques municipals , i en aplicació de l'Article 66 de la Llei 25/1998, de modificació de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s'acorda l'aprovació de la certificació per import de 74.998,71 € corresponent als ingressos procedents de la facturació per subministrament d'energia elèctrica i altres conceptes durant l'any 2001 per l'empresa FECSA - ENDESA.

5 - ADHESIONS.

Vista la sol•licitud efectuada per l'Ajuntament de Bellpuig per tal que l'Ajuntament de Viver i Serrateix s'adhereixi a l'expedient iniciat i aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Bellpuig, de data 31 d'octubre de 2001, per tal d'instar a la Generalitat de Catalunya a atorgar la Creu de Sant Jordi, pels mèrits concorreguts, a l'Excm. i Rvdm. Sr. Antoni Deig i Clotet, Bisbe emèrit de Solsona, fonamentant la proposta com a reconeixement a la seva contribució en la defensa de les institucions i la cultura catalana.

Sotmesa la proposta a votació es aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents l'adhesió de l'Ajuntament de Viver i Serrateix a l'expedient iniciat i aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Bellpuig, de data 31 d'octubre de 2001, per tal d'instar a la Generalitat de Catalunya a atorgar la Creu de Sant Jordi, pels mèrits concorreguts, a l'Excm. i Rvdm. Sr. Antoni Deig i Clotet, Bisbe emèrit de Solsona.

6 - APROVACIÓ CERTIFICACIÓ DEL PUOSC NÚMERO PA - 2001 / 73 - AJ I TÍTOL "REPARACIÓ DELS DANYS CAUSATS PER LA PLUJA AL CAMÍ DE VILAJOSANA".

Vista la certificació aportada per l'empresa Excavacions Duocastella, S.L., de data 17 d'abril de 2002 en referència a l'obra del PUOSC número PA - 2001 / 73 - AJ i títol Reparació dels danys causats per la pluja al camí de Vilajosana, per import de 16.227,33 €. Vist l'informe del secretari - interventor on es fa constar que existeix partida pressupostària per atendre la despesa generada per aquesta actuació.

Per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents, s'acorda d'aprovar l'esmentada certificació.

7 - FACTURES.

Es porta a aprovació per part del Ple de la relació de factures que per lliurador, número, concepte i import, es relacionen tot seguit .

Lliurador. Núm./ Data. Concepte. Import.
Jordi Vila i Guix. S/n 310302 Reparacions Xarxa d'Aigua. 552,93 €.
Preposprint, SL A122/250302 Fotocòpies per org. Arxiu. 48,69 €.
Elèctrica Pintó. 0107/310102 Reparacions Xarxa d'Aigua. 400,90 €.
J. Font - Maquin. 100/220302 Manteniment Xarxa d'Aigua. 16,50 €.
Salvador Simón. S/n / s/d Manteniment Xarxa Aigua 1tr02 414,70 €.
Llibreria Obradors s/n / s/d Premsa 1er TR/O2 183,60 €.

Sotmesa la relació a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

8 - INFORMACIÓ SOBRE DECRETS.

El Sr. Alcalde informa al Ple del Decret de data vuit de maig de 2002, de concessió de llicència d'obertura per una activitat inclosa a l'annex III, sol•licitada per En Josep Giralt i Forner per un allotjament rural independent amb emplaçament a la Casa Casanova d'Escardívol i amb una capacitat màxima de 15 places.

Donat compte per l'Alcalde d'aquest Decret, el Ple per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents n'acorda la ratificació.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint hores i vint minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 12 DE JUNY DE 2002.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
URBICI SANTAMARIA i CORTÉS - TINENT
D'ALCALDE.
ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA.

ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

1 – PETICIÓ DE SUBVENCIONS.

Vista la resolució GRI/1310/2002, de 9 de maig, de convocatòria d’ajuts per a la formulació del Programa Específic d’equipaments informàtics dels jutjats de pau, del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2002, es proposa al Ple l’aprovació de l’acord següent :

Atesa la resolució GRI/1310/2002, de 9 de maig, de convocatòria d’ajuts per a la formulació del Programa Específic d’equipaments informàtics dels jutjats de pau, del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2002, s’acorda de sol•licitar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya una subvenció per import de 589,90 €, per una inversió de 737,37 €, per la compra d’un ordinador portàtil amb connexió a internet i amb el programari Office XP Stàndar, que s’utilitzaria per les tasques pròpies del Jutjat de Pau. Establir que, i atès que tot i no tractar-se d’una agrupació de secretaria, els Jutjats de Pau de Sagàs, Santa Maria de Merlès i Viver i Serrateix, comparteixen secretari, per tant cada un d’ells i a títol individual haurà de sol•licitar la mateixa subvenció per tal de poder arribar a la quantitat total d’inversió que suposa una despesa de 2.212,12 €, que d’aquesta manera i amb aquest repartiment quedaria equilibrada de manera proporcional entre els tres Jutjats de Pau i Ajuntaments.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

2 – ADHESIONS.

No n'hi han.

3 - APROVACIÓ XIFRES PADRÓ D'HABITANTS A DATA 31/12/2001 (01/01/02 INE).

Vista la revisió anual del Padró d'habitants a data 31/12/2001 (01/01/2002 INE), i comprovades les seves xifres, es proposa al Ple de la Corporació la seva aprovació per un total de 197 habitants.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

4 - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE L'ANY 2000.

Atès que en el BOP número 116 de data quinze de maig de 2002, i en el DOGC número 3636 de data quinze de maig de 2002, es va publicar l’edicte sobre el compte general del pressupost de l’any 2000, i atès que durant el termini establert per la presentació d'al•legacions i observacions, no se n’hi han formulat. I tal i com disposa l’article 193.3 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals, es proposa al Ple l’aprovació del compte general del pressupost de l'any 2000.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

5 - APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2002.

Es proposa al Ple l'aprovació del Pressupost General per a l’exercici de 2002, que integra el pressupost de l’Ajuntament així com la seva plantilla de personal que compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral en els termes següents :

Estat d’Ingressos :

Capítol. Concepte. Import

I IMPOSTOS DIRECTES 34.100,00
II IMPOSTOS INDIRECTES 6.000,00
III TAXES I ALTRES INGRESSOS 69.000,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 81.460,10
V INGRESSOS PATRIMONIALS 1.700,00
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 241.002,36

TOTAL INGRESSOS : 433.262,46


Estat de despeses :

Capítol. Concepte. Import

I DESPESES DE PERSONAL 17.200,00
II DESPESES BENS COR I SERVEIS 154.054,89
III DESPESES FINANCERES 0,00
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.280,00
VI INVERSIONS REALS 255.327,57
IX PASSIUS FINANCERS 5.400,00

TOTAL DESPESES : 433.262,46

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
A) Funcionaris de carrera :
A.1 Funcionaris amb habilitació de caràcter estatal :
Denominació Nombre Vacants Grup.
Secretaria - Intervenció. Exempt. 0 -
A.2 Funcionaris a temps parcial :
Denominació. Nombre. Vacants. Grup.
Administratiu Adm. General 1 1 C
B) Personal laboral :
B.1 Personal laboral fix a temps parcial :
Denominació Nombre Vacants
Administratiu adm. General. 1 a extingir. 0

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

A la vegada s'acorda que, i tal i com exigeix la legislació vigent, l'expedient del Pressupost i plantilla de personal estaran de manifest al públic, a la secretaria d’aquest Ajuntament i per un termini de quinze dies, termini durant el qual es podrà examinar i presentar les al•legacions que es creguin convenients.

En cas de no presentar-se’n cap, el pressupost es considerarà definitivament aprovat. En cas contrari el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les, a comptar des del dia següent a la finalització de l’exposició pública.

Les reclamacions es consideraran denegades en qualsevol cas, si no es resolguessin en l’acte d’aprovació definitiva.

6 - APROVACIÓ CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I APROVACIÓ DEL CONCURS PÚBLIC PER L'OBRA DEL PUOSC PG 2002/373.

Es proposa al Ple l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars que han de regir el concurs públic per la contractació de l'obra de títol " Renovació del sistema d'abastament d'aigua potable de Viver i Serrateix 2ª Fase ", inclosa en el PUOSC 2002 amb el número PG 2002/373 i l'anunci del concurs públic de la mateixa obra amb un pressupost base de licitació de 150.749,16 euros amb l'IVA vigent inclòs.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

Aquests acords es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en Butlletí Oficial de la Província per un termini de vint dies a l'efecte de presentació de reclamacions en el cas de l'aprovació de les clàusules administratives particulars i de vint-i-sis dies per la presentació d'ofertes. En el cas de no presentar-se cap tipus d’al•legació ni reclamació les clàusules administratives particulars quedaran definitivament aprovades.

7 - SOL•LICITUDS FORMULADES A L'AJUNTAMENT.

El Sr. Francesc Soler i Escámez, en representació del GRUP EXPEDICIONARI " EL BERGUEDÀ 2002 CHO OYO ", sol•licita a l'ajuntament una subvenció per import de 3.005,06 €, per tal de poder portar a terme l'expedició de l'esmentat grup al cim del Cho Oyo.

Per unanimitat de tots els assistents s'acorda de no accedir a aquesta petició atès que l'Ajuntament no disposa de cap tipus de partida econòmica per atendre aquesta despesa.

El Sr. Josep Rial i Alsina, en representació de l'Escuderia Gironella, sol•licita en aquest Ajuntament un permís per escrit per passar per les carreteres del municipi durant la celebració de la prova automobilística " XXXI CRITÈRIUM DEL BERGUEDÀ " a celebrar els dies 6 i 7 de setembre del 2002, a la vegada sol•licita un trofeu per premiar als concursants guanyadors.

Per unanimitat de tots els assistents s'acorda de no accedir a la petició de l'entrega del trofeu atès que l'Ajuntament no disposa de cap tipus de partida econòmica per atendre aquesta despesa, i de concedir permís de pas condicionat a la neteja posterior de terra i grava dels trams afectats pel pas de la prova.

8 - LLICÈNCIES AMBIENTALS.

Vist l'expedient de Llicència Ambiental ( Annex II.1 ) sol•licitat per Can Sabés, SCP per l'activitat de l'annex II-1, Apartat 11 Subapartat 1j. < 501 i > 33 URP de places de bestiar porcí i/o boví, de diferents aptituds amb emplaçament a la finca Can Sabés.

Atès que la tramitació de l’expedient es fa d’acord amb l'indicat a la Llei 3/11987 d’intervenció integral de l’administració ambiental, i d’acord amb el Decret 136/1999, de 18 de maig de desplegament de l’esmentada Llei.

Atès que l’informe integrat sobre el projecte de l’activitat d’explotació lliurat per l’OGAU el sentit del qual es favorable amb les condicions següents :

Condicions :
Condicions generals :
La capacitat màxima de l’explotació serà de 600 porcs d’engreix, 300 garrins de transició, 30 vedelles de cria i 70 vedells d'engreix.
L’establiment i les seves instal•lacions s'hauran d’ajustar a les condicions indicades en el projecte tècnic a l’altra documentació que acompanya a la sol•licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquest informe.

Mesures de prevenció :
Residus :
S’haurà de disposar, com a mínim, de 41,2 Ha. de terres de conreu en zona no vulnerable, properes a l’explotació per la correcta aplicació agrícola dels fems i purins.
La capacitat mínima d’emmagatzematge dels fems haurà de ser de 292 m3 i la dels purins de 353 m3.
L’emmagatzematge dels residus zoosanitaris i fitosanitaris s’efectuarà en recipients tancats i per un temps màxim de 6 mesos.
La gestió per a la retirada i tractament de cadàvers s’efectuarà mitjançant el gestor autoritzat. El contenidor haurà d’estar tapat, situat en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció. Al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
Les zones i instal•lacions d’emmagatzematge de purins hauran de complir les següents condicions : estanquitat, tal que els líquids no puguin sortir de l’interior, i característiques constructives que evitin l’entrada de les aigües pluvials netes d’escolament.
Es recomana no aplicar purins en una franja de 35 metres ( 50 metres si el pendent del terreny és superior al 10% ) al costat d’aigües superficials i en un radi de 35 metres al voltant de pous i que aquesta es realitzi observant les orientacions donades pel codi de bones pràctiques agràries.
La gestió dels residus zoosanitaris i fitosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d'associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.

Sanitat, protecció i benestar dels animals:
Les contemplades en el Decret 61/94 i l’Ordre de 7 d’abril de 1994.
Instaurar sistemes per garantir en tot moment les mesures de bioseguretat de l’explotació.

Mesures de control :
Atenent a la classificació de l’activitat a l’annex II-1, l’establiment de l’empresa Can Sabés, SCP, a la granja Can Sabés de Viver i Serrateix haurà d’efectuar el corresponent control inicial de caràcter mediambiental en el període d'un mes a partir de la data de concessió de la llicència ambiental i els controls posteriors de caràcter periòdic cada quatre anys.
Aquests controls els haurà de realitzar una Entitat Ambiental Col•laboradora de l’Administració degudament acreditada.
Seran objecte, tant del control inicial com dels controls periòdics, totes les determinacions que reculli la llicència ambiental.

Atès el que disposa l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de maig, es proposa al Ple de l’Ajuntament l'adopció dels acords següents :

PRIMER.- Formular la proposta de resolució de l’expedient en el sentit d’informar favorablement la concessió de la llicència sol•licitada sota les condicions imposades per l’OGAU en el seu informe de data vint-i-set de maig de 2002, transcrites en la part expositiva del present acord.

SEGON .- Notificar al sol•licitant de la llicència i a l’OGAU, per tal que de conformitat amb el que s’estableix en l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de maig, puguin formular les al•legacions que considerin oportunes a la present proposta de resolució.

TERCER.- Transcorregut el termini assenyalat en l’apartat anterior l’Ajuntament procedirà a resoldre la sol•licitud de llicència ambiental de conformitat amb el que estableix l’article 48 del Decret 136/1999 de 18 de maig.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

9 - TOPONIMIA DE CATALUNYA PEL QUE FA AL MUNICIPI DE VIVER I SERRATEIX.

Atès que el Parlament de Catalunya per Resolució 563/V, va instar el Govern de la Generalitat a elaborar un nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya, en el qual constin com a mínim els topònims que habitualment figuren en els mapes a escala 1:250.000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, per tal que aquestes denominacions siguin les úniques oficials a tots els efectes i que, per tant, seran les emprades en la retolació, la cartografia i els documents oficials. Atès que la Direcció General d'Administració Local va remetre la proposta de la Comissió de Toponímia a l'Ajuntament per tal que aquest hi donés la seva aprovació o bé instés la seva correcció. Atès que per la tramitació d'aquest expedient l'Ajuntament va donar trasllat de la proposta al Sr. Josep Maria Badia i Masgrau, Historiador i gran coneixedor del municipi. Atès que el Sr. Josep Maria Badia i Masgrau va emetre un informe en el que es fan les modificacions pertinents a la proposta inicial, és per tot això que es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar l'informe emès pel Sr. Josep Maria Badia i Masgrau on hi consten les modificacions a tenir en compte per l'elaboració del nomenclàtor oficial de Catalunya i pel que fa al municipi de Viver i Serrateix.

Segon.- Donar trasllat d'aquest acord així com de l'expedient a la Direcció General d'Administració Local.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

10 - LLICÈNCIES D'OBRES.

Vista la sol•licitud presentada per en Jaume Boixader i Farràs, amb domicili al Mas Salla del terme municipal de Viver i Serrateix per les obres d'ampliació de l'explotació porcina de Mas Salla del municipi de Viver i Serrateix, segons el projecte tècnic redactat per l'Enginyer tècnic agrícola Sr. Pau Parés i Bové, visat amb el número 00-478 data 29/11/2000.

Atès que l'expedient de concessió de llicència ambiental disposa de l'informe integrat favorable emès per l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada del Departament de Medi Ambient, per unanimitat de tots els assistents, s'acorda de concedir llicència d’obres a Jaume Boixader i Farràs, amb domicili al Mas Salla del terme municipal de Viver i Serrateix per les obres d'ampliació de l'explotació porcina de Mas Salla del municipi de Viver i Serrateix, segons el projecte tècnic redactat per l'Enginyer tècnic agrícola Sr. Pau Parés i Bové, visat amb el número 00-478 data 29/11/2000.

Aprovar la liquidació de la taxa, que s’adjunta en virtut de l’ordenança fiscal número 5, per import de 704,99 euros.

Aquesta llicència només contempla l’execució de les obres, no l’activitat a desenvolupar-hi, atès que si fos el cas, aquesta hauria d’ésser autoritzada per un expedient apart tal i com indica la Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i el Decret 136/1998, de 18 de maig, que desenvolupa l’esmentada Llei.

Comunicar-li al peticionari tot i fent-li avinent que aquest permís no serà vigent mentre no s'hagi efectuat el pagament amb la liquidació que s’adjunta.
Fer-li avinent que a la finalització de les obres haurà d'aportar el certificat de final d'obra per tal de continuar amb la tramitació de la corresponent llicència ambiental.

11 - FUNCIONARITZACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.

Vist el que disposa l'article 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de las bases de règim local, l'article 132 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, per el qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i l'article 290,2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. Atès que l'Ajuntament de Viver i Serrateix no disposa de la figura laboral del funcionari i vista la disposició transitòria desena del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :

Primer.- Iniciar el procés de funcionarització d'una plaça de la plantilla laboral de l'Ajuntament.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per l'elaboració de les bases que hauran de regir aquest procés, així com la designació dels membres del tribunal que haurà d'assistir al procés.

Tercer.- Una vegada elaborades les bases i designats els membres del tribunal aquests hauran d'ésser ratificats pel Ple de l'Ajuntament.

Quart.- Una vegada feta la ratificació es procedirà a la publicació d'aquests acords als diaris oficials determinats per la legislació vigent.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

12 - FACTURES.

Es porta a aprovació per part del Ple de la relació de factures que per lliurador, número, concepte i import, es relacionen tot seguit .

Lliurador. Núm. Concepte. Import.
Extintors Molera, SL 21000869 Verificació extintor. 44,66 €.
Sub. Industrials Ribó. 1.504 Manteniment xarxa d'aigua. 253,77€.
Sist. Elèctrics J. Bonals. A - 102/02 Ins. aigua escola Serrateix 473,14€.
Llibreria Obradors. Premsa 2TR/02 191,40€.
Equip Tècnic Santandreu. D.O. Camí del Molí. 519,27€.
Equip Tècnic Santandreu. Informe nevades. 69,72€.
Salvador Simón Costa. Mant. Xarxa Aigua 2TR/02 342,58€.
Const. Pirineus SCCL 29/02 Soterrament tub telèfon. 546,82€.
Elèctrica Pintó. 20020367 Averies Xarxa d'aigua. 375,25€.
Blasi Pujol i Rosas. Neteja entorns Monestir i Ajunt. 349,14€.
Correus. Despeses correus 1ER7SEM02 349,74€.

Sotmesa la relació a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint hores i dotze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 17 DE JULIOL DE 2002.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
URBICI SANTAMARIA i CORTÉS - TINENT
D'ALCALDE.
ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA.

ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

1 - APROVACIÓ PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L'ANTIC AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX.

Atès que l'antic Ajuntament de Viver i Serrateix es troba molt deteriorat pel mer transcurs del temps, atès que una de les prioritats d'aquest Ajuntament és la conservació i el manteniment de l'antic Ajuntament per tal d'evitar-ne el progressiu deteriorament.

Vist el projecte redactat per l'arquitecte Josep M. Roca i Marsinyach per la rehabilitació de l'antic Ajuntament, que consta de la reparació i rehabilitació de l'espai de l'edifici, mantenint pràcticament intacte el volum edificat existent, conservant tota la seva estructura original i mantenint tota la volumetria existent.

És per tot això, i vistos els articles 12.5 / 35.2 i 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, que el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents, acorda l'aprovació del projecte de rehabilitació de l'edifici de l'antic Ajuntament de Viver i Serrateix.

2 - ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ INCLOSA EN EL PUOSC DE L'ANY 2002.

Vista la normativa que desenvolupa en PUOSC pels anys 2000 al 2003, i atès que l'Ajuntament de Viver i Serrateix té inclosa dins el període 2002, l'obra de títol " Renovació del sistema d'abastament d'aigua a Viver i Serrateix 2ª fase " número PG - 2002 / 373 - PG. Es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:

Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el programa del PUOSC any 2002, per a finançar les obres de " Renovació del sistema d'abastament d'aigua de Viver i Serrateix 2ª fase " i número PG - 2002 / 373 -PG.

Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.

Tercer.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres s'executin amb normalitat i designar com a director facultatiu de l'obra el Sr. Frederic Puig Soler amb títol professional d'arquitecte tècnic.

Quart.- Comprometre's a solucionar al càrrec exclusiu de l'Ajuntament, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l'inici de les obres i durant la seva execució.

Sotmesa la proposta a votació, és provada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i trenta-tres minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 24 DE JULIOL DE 2002.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
URBICI SANTAMARIA i CORTÉS - TINENT
D'ALCALDE.
ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA.

ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

1 - ADJUDICACIÓ DE L'OBRA DE REHABILITACIÓ DE L'ANTIC AJUNTAMENT DE VIVER I SERRATEIX 1ª FASE.

Atès que en data disset de juliol l'arquitecte Josep M. Roca i Marsinyach, va fer entrega a l'Ajuntament del projecte de rehabilitació de l'antic Ajuntament de Viver i Serrateix, donat que el termini de contractació de l'obra, i segons la Resolució de trenta de maig de 2002 del director general de Desenvolupament Rural és fins el 15 d'agost de 2002, i vista la impossibilitat material d'adjudicar-lo per concurs o subhasta. És per tot això, i vist el que disposa l'article 141/c del " Real Decreto 2/200, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ", es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :

Primer.- Adjudicar l'execució de l'obra de títol " Rehabilitació antic Ajuntament ", a l'empresa Construccions Pirineus SCCL, pel preu de noranta-nou mil tres-cents euros ( 99.300 Euros ) amb subjecció al plec de prescripcions tècniques i el projecte aprovat i redactat per l'arquitecte Josep Maria Roca i Marsinyach.

Segon.- Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que se li indicarà concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.

Tercer.- Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Josep Maria Roca i Marsinyach, amb títol professional d'arquitecte.

Quart.- Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les divuit hores i tretze minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 23 D'AGOST DE 2002.
HORA : 10,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
URBICI SANTAMARIA i CORTÉS - TINENT
D'ALCALDE.
ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA.

ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les deu hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 08/05/2002 I 12/06/2002, I EXTRAORDINÀRIES DE DATA 17/07/2002 I 24/07/2002.

Es dona lectura a les actes de data vuit de maig de dos mil dos, dotze de juny de dos mil dos, disset de juliol de dos mil dos i vint-i-quatre de juliol de dos mil dos i son aprovades per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

2 - PRESENTACIÓ D’AL•LEGACIONS AL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS PER L'ANY 2003.

La formulació inicial del PUOSC 2003, atorga inicialment al municipi de Viver i Serrateix per l’any 2003, l’obra de títol “ Reparació del ferm de l'accés al nucli de Viver “ amb un pressupost d’execució de 21.651,53 € i que comptarà amb una subvenció de 17.321,23 € a càrrec del PUOSC.

Per altra banda l’Ajuntament amb l’ajut del Departament d'Agricultura i durant aquest any 2002, ha d’executar l’obra de " Rehabilitació de l'antic Ajuntament " que compta amb un pressupost total de 127.657,64 €. Tal i com esposàvem anteriorment, durant l'any 2002, s'haurà executat la 1ª fase d'aquesta obra per import de 99.300 €. Per l'any 2003 convindria executar la 2ª fase per import de 28.357,64 €.

És per tot això suara esmentat, que se sotmet a votació la sol•licitud següent :

" Que per el PUOSC 2003, es mantingui la subvenció per l’obra “ Reparació del ferm de l'accés al nucli de Viver “i que per altra banda es destini una aportació de 25.521,88 €, equivalents a un 90 % de l'import total de la 2ª fase per tal de poder garantir l’acabament de l’obra de " Rehabilitació de l'antic Ajuntament " i que per tant, aquesta obra sigui inclosa en la formulació del PUOSC any 2003".

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

3 - APROVACIÓ DE LA DESIGNACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DE CAIRE LABORAL.

Atès que la Delegació territorial del Departament de Treball a Barcelona interessa que es faci la proposta de festes locals per l'any 2003.

Atès que l'article 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser adoptada pel Ple de l'Ajuntament.

Vistes les festes que habitualment se celebren al municipi, per unanimitat, s'acorda:

Primer. Proposar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2003 les següents festes locals: 24 de juny, 6 d'agost i 29 de setembre.

Segon. Comunicar aquest acord a la Delegació de Treball abans del dia 30 de setembre.

4 - APROVACIÓ DE MOCIONS.

a) " El Parlament de Catalunya té la intenció de revisar la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya per establir un nou sistema d’elecció dels membres que composen els Consells Comarcals. Les propostes de modificació són totes elles amb la intenció d’afavorir la representativitat dels municipis amb més habitants per sobre els interessos dels petits municipis.
L’actual Llei 6/1987, de 4 d’abril, preveu, per la designació de llocs als Consells Comarcals, un sistema proporcional d’elecció, en funció del nombre de vots i el nombre de regidors dels municipis que formen part de l’organització comarcal corresponen a cadascun d’ells.
La comarca, tal i com contempla la legislació vigent, és una agrupació d’ajuntaments, entre els quals cap d’ells pot ser exclòs, a cap li pot ser denegat el seu dret de representació ni pot ser sotmès a cap tipus de discriminació vers altres municipis, dins la seva Comarca ni del conjunt de Catalunya.
El sistema d’elecció, d’acord amb la política d’igualtat i democràcia que ha impregnat la legislació catalana en general, i les Lleis d’Organització Comarcal i de Règim local de Catalunya en particular, que està establert en fonamenta amb la pròpia definició i naturalesa dels Consell Comarcal o sigui, un òrgan coordinador de polítiques entre els ajuntaments. Ara contràriament es proposa que esdevingui un òrgan de marcat caràcter partidista i de fragmentació territorial, ja que s’imposa el criteri del més gran i poblat en detriment de la resta de municipis amb menys població i més ocupació de territori.
Així, per la via de la reforma proposada al Parlament, el règim d’assignació dels membres dels Consells Comarcals seguiria uns criteris polítics i partidistes, escollint els seus càrrecs en funció dels partits més votats, segons una atribució demogràfica, els municipis no tant grans veuran frustrades les possibilitats d’aconseguir representació als Consells Comarcals, les quals fins ara han estat assegurades d’acord amb el sistema proporcional d’elecció en funció del nombre de regidors i del territori del qual formen part. Si la proposta de modificació del règim d’elecció dels llocs del Consell Comarcal, seguint criteris polítics de majories, fos aprovada, aquells partits que guanyin a la capital seran els únics representants al si dels Consell Comarcals, i es deixarà de tenir en compte la pluralitat comarcal i la realitat dels diversos municipis que envolten la capital, i que són, en definitiva, els més interessats en ser assistits i recolzats en les seves iniciatives pel Consell Comarcal, i per la qual cosa no poden deixar d’ésser escoltats i considerats en el moment de la pressa de decisions.
Així doncs, un dels valors suprems dels més de vint anys d’autogovern de Catalunya, que ha estat l’equilibri territorial com a foment de les persones i llurs contrades, es veurà violentat per la presa en consideració de valors partidistes per sobre de valors de caràcter nacional, històric, cultural, social i estructural.
Amb l’objecte d’eradicar qualsevol intent de perjudicar l’equilibri territorial i demogràfic dels municipis de Catalunya, i molt especialment dels municipis més petits ".

És per tot això que es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :

Primer.- Manifestar l’oposició a una possible modificació dels sistemes d’elecció dels Consells Comarcals vers la iniciativa de diferents grups parlamentaris, en perjudici dels petits municipis i a favor de les majories partidistes, sempre i quan no es garanteixi una proporcionalitat raonada que doni resposta a la presència del territori en l’òrgan comarcal, mantenint, doncs, els 2/3 de regidors com a compensació per a les desigualtats territorials.

Segon.- Proposar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que qualsevol modificació en l’organització comarcal de Catalunya es faci dins el respecte i la defensa dels municipis petits, i els seus interessos representatius als Consells Comarcals, establint un sistema d’assignació dels membres en funció dels municipis i no pas atenent a criteris demogràfics.

Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya per tal que enfoqui la seva activitat legislativa envers els Consells Comarcals, en prendre els acords pertinents per tal de dotar-los econòmicament, possibilitant la seva participació en els fons que provenen de l’Estat i la seva inclusió a la nova llei d’hisendes locals.

Quart.- Comunicar aquests acords al President de la Generalitat, President del Parlament, Portaveus dels Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis de Catalunya i Comarques.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat de tots els assistents.

b) L'article 3 de la Constitució espanyola disposa que el castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat, estableix que les altres llengües espanyoles seran oficials en les respectives comunitat autònomes d'acord amb els seus estatuts d'autonomia i anuncia que la diversitat lingüística d'Espanya serà objecte d'especial respecte i protecció.
Malgrat aquest mandat constitucional de respecte i protecció del caràcter plurilingüe de l'Estat, les llengües espanyoles diferents del castellà, que es parlen en un territori on viu més del 40 per cent de la població espanyola, han estat absents durant més de 20 anys d'un seguit d'àmbits de gran importància simbòlica i pràctica, entre els quals hi ha la documentació personal dels ciutadans (el document nacional d'identitat, el passaport i el permís de conduir) i la documentació dels residents estrangers, que en una època d'immigració creixent com l'actual ha adquirit una rellevància que fins ara no havia tingut.
Aquesta pràctica espanyola contrasta amb la de les altres democràcies plurilingües d'Europa i del món, que traslladen als seus documents la seva diversitat lingüística interna i d'aquesta manera permeten no solament que els ciutadans de llengües diferents es reconeguin en els seus documents sinó també que tots els ciutadans, independentment de la seva llengua habitual, així com els residents estrangers, tinguin l'oportunitat de veure reflectit en la seva documentació el pluralisme lingüístic de la societat i l'acceptin com un fet normal.
Així, Bèlgica incorpora en la carta d'identitat i el passaport el francès i el neerlandès, però també l'alemany, que només parla l'1 per cent de la població; Finlàndia utilitza el finès i el suec en tots els documents; el Canadà fa el mateix amb l'anglès i el francès; i els documents personals a Suïssa contenen les quatre llengües oficials (el francès, l'alemany, l'italià i el romanx, que com l'alemany a Bèlgica només parla l'1 per cent de la població). En tots quatre casos, el plurilingüisme és present en tots els documents, incloent-hi el passaport, sense necessitat de petició prèvia de l'interessat i independentment del lloc on s'expedeixen.
Com a ciutadans espanyols que parlem llengües diferents del castellà ens volem reconèixer en els nostres documents personals, i també volem que el conjunt de la societat espanyola conegui i faci seu el caràcter plurilingüe de l'Estat que tots compartim.
Per això, volem cridar els nostres governants a prendre totes les mesures necessàries perquè en el termini més breu possible els documents personals espanyols adoptin un règim lingüístic semblant al que apliquen les altres democràcies plurilingües del món, que permeti una plasmació efectiva del mandat constitucional de respecte i protecció de la diversitat lingüística espanyola.

És per tot això que es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :

Primer.- Afegir-se a la campanya "Documents plurals", que propugna la incorporació als documents nacionals d'identitat, passaports, permisos de conduir, targetes de resident estranger i tota altra documentació personal de les llengües espanyoles diferents del castellà que són oficials d'acord amb els estatuts d'autonomia, sense excloure l'ús addicional de les llengües que, tot i no ser oficials d'acord amb els estatuts d'autonomia, es beneficien igualment del mandat constitucional de respecte i protecció de la diversitat lingüística espanyola.

Segon.- Instar tot els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats una proposició de llei sobre l'ús de les llengües espanyoles als documents nacionals d'identitat, passaports, permisos de conduir, targetes de resident estranger i tota altra documentació personal.

Tercer.- Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya (M. H. Sr. Joan Rigol i Roig, President del Parlament de Catalunya, Parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona), a la seu del Govern central al Palau de la Moncloa (Excmo. Sr. D. José María Aznar López, Presidente del Gobierno, Complejo de la Moncloa, Puerta de Hierro, s/n, 28071 Madrid; Excmo. Sr. D. Mariano Rajoy Brey, Vicepresidente Primero, Ministro de la Presidencia y Portavoz del Gobierno, Complejo de la Moncloa, Puerta de Hierro, s/n, 28071 Madrid), al Ministeri d’Interior (Excmo. Sr. D. Ángel Acebes Paniagua, C/ Amador de los Ríos, 7, 28010 Madrid), al Ministeri d’Afers Exteriors (Excma. Sra. Doña Ana de Palacio Vallelersundi, Ministra de Asuntos Exteriores, Plaza del Marqués de Salamanca, 8, 28071 Madrid), a la Presidència del Congrés dels Diputats (Excma. Sra. Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Presidenta del Congreso de los Diputados, Carrera de San Jerónimo, s/n, 28014 Madrid) i a Organització pel Multilingüisme (Apartat de correus 107, 08560 Manlleu).

Somesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat de tots els assistents.

c) L’1 de gener de 1850 es va emetre el primer segell postal modern espanyol. Des d’aleshores fins el 31 de desembre del 2001, Espanya ha emès un total de 3.856 segells, dels quals 40 han portat algun text en català (un 1,03 per cent), 14 han portat algun text en gallec (un 0,36 per cent) i només 4 han portat algun text en èuscar (un 0,10 per cent). En aquest període, d'altra banda, Espanya no ha emès ni un sol segell en les altres llengües parlades en el seu territori (aragonès, asturià i occità de la Vall d'Aran). En conjunt, els 58 segells emesos en llengües diferents del castellà només representen l'1,5 per cent de tots els segells emesos en 151 anys.
Aquesta trajectòria espanyola contrasta amb la d’un bon nombre d’estats plurilingües del món, que han reflectit en els seus segells la seva diversitat lingüística interna i d’aquesta manera l’han promoguda dins i fora de les seves fronteres amb el desig de fer-la universal. A Europa, són ben coneguts els casos de Bèlgica (que emet regularment segells en neerlandès, francès i alemany), Finlàndia (que n’emet en finès i suec), Irlanda (que n’emet en gaèlic i en anglès) i Suïssa (que n’emet en alemany, en francès, en italià i en romanx).
La Constitució espanyola de 1978 va permetre l’oficialització del català, el gallec i l’èuscar en els seus territoris històrics, i va imposar a l’Estat el mandat de respectar i protegir la seva diversitat lingüística interna. És cert que 37 dels 40 segells amb textos en català i tots els segells amb textos en gallec i en èuscar són posteriors a l’aprovació de la Constitució, però entenem que aquestes xifres no permeten parlar d’una promoció significativa per part de l’Estat de les llengües diverses dels seus ciutadans.
Com a parlants de llengües diferents del castellà que ens volem reconèixer en els símbols de l’Estat, volem formular públicament la petició que les nostres llengües siguin incorporades als segells espanyols d’una manera que faci justícia al seu pes demogràfic, històric i cultural, i que alhora permeti donar un compliment que no sigui merament testimonial al mandat constitucional de respecte i protecció de la diversitat lingüística espanyola. Volem cridar els nostres governants a prendre totes les mesures necessàries perquè s’acompleixi un viratge a la pluralitat en la fins ara uniforme història filatèlica espanyola.

És per tot això que es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :

Primer.- Afegir-se a la campanya "Segells plurals" que propugna la incorporació de la llengua catalana en als segells postals pròpiament dits així com als segells automàtics de franqueig variable, les etiquetes postals, les etiquetes postals commemoratives, les postals, les targetes de correu, els aerogrames, les proves de luxe, les proves oficials commemoratives i qualsevol altre efecte postal emès per Correus i Telègrafs i fabricat per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).

Segon.- Instar a totes els formacions polítiques del Parlament de Catalunya a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats una Proposició de Llei sobre l'ús de les llengües castellana, catalana, gallega, basca, asturiana, aragonesa i occitana en els segells postals pròpiament dits així com als segells automàtics de franqueig variable, les etiquetes postals, les etiquetes postals commemoratives, les postals, les targetes de correu, els aerogrames, les proves de luxe, les proves oficials commemoratives i qualsevol altre efecte postal emès per Correus i Telègrafs i fabricat per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT).

Tercer.- Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya (M. H. Sr. Joan Rigol i Roig, President del Parlament de Catalunya, Parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona), a la seu del Govern central al Palau de la Moncloa (Excmo. Sr. D. José María Aznar López, Presidente del Gobierno, Complejo de la Moncloa, Puerta de Hierro, s/n, 28071 Madrid; Excmo. Sr. D. Mariano Rajoy Brey, Vicepresidente Primero, Ministro de la Presidencia y Portavoz del Gobierno, Complejo de la Moncloa, Puerta de Hierro, s/n, 28071 Madrid), al Ministeri d’Economia (Excmo. Sr. D. Rodrigo de Rato y Figaredo, Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía, Paseo de la Castellana, 162, 28071 Madrid), a Correus i Telègrafs (Excmo. Sr. D. Alberto Núñez Feijóo, Consejero-Director General de Correos y Telégrafos, Vía de Dublín, 7, 28070 Madrid), a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda (Excmo. Sr. D. Gonzalo Ferré Moltó, Presidente de la FNMT-RCM, C/ Jorge Juan, 106, 28009 Madrid), a la presidència del Congrés dels Diputats (Excma. Sra. Doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda, Presidenta del Congreso de los Diputados, Carrera de San Jerónimo, s/n, 28014 Madrid), i a l'Organització pel Multilingüisme (Apartat de correus 107, 08560 Manlleu).

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat de tots els assistents.

d) " Atès que des de la restauració de la democràcia a l’Estat espanyol, el Govern de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, molts ajuntaments del nostre país, així com moltes altres institucions, han demanat el retorn dels documents confiscats per les tropes franquistes a Catalunya després de la Guerra Civil, que en aquests moments estan dipositats a “l’Archivo de la Guerra Civil a Salamanca”.
Atès que aquests documents pertanyen al poble de Catalunya, perquè provenen de domicilis privats, d’organitzacions polítiques i sindicals, d’associacions, de tribunals, d’ajuntaments, del Parlament de Catalunya i de la Generalitat.
Atès que la comissió tècnica paritària creada pel govern espanyol i la Generalitat de Catalunya ha donat per conclosos els seus treballs sobre el retorn a Catalunya dels fons documentals confiscats, degut a la manca de voluntat dels líders polítics espanyols.
Atès que davant d’aquest desacord de la comissió tècnica paritària el Patronat de l’Archivo de Salamanca, presidit per la ministra de Cultura, Pilar del Castillo, ha decidit refusar el retorn de cap paper a Catalunya i donar per “tancada la qüestió”, donant així la raó a la part espanyola de la comissió sense cap consens ni matisos.
Atès que la Comissió per la Dignitat està promovent per internet – http://www.partal.com/dignitat/declarar.htm - una Declaració pel retorn dels “papers de Salamanca”, que en només cinc mesos ha aconseguit el suport de més de 500 personalitats de 47 països, pertanyents al món de la cultura, de la política, de la història i l’art, en la qual es demana que s’acompleixi sense més dilacions l’Acord del Consell de Ministres del govern espanyol (15 de març de 1995) que decideix el retorn dels fons a Catalunya, i que es reconegui la titularitat dels fons a nom dels seus propietaris legítims, exigint, en cas contrari, que se suspengui i es retiri de la programació dels actes a celebrar a Salamanca, amb motiu de la seva proclamació de Ciutat Europea de la Cultura 2002, l’exposició “propaganda en guerra” que s’ha d’inaugurar el 5 d’octubre i per la qual es volen utilitzar els fons documentals confiscats al poble català ".

És per tot això que es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :

Primer.- APROVAR l’adhesió a la Declaració pel retorn dels “papers de Salamanca“ promoguda per la Comissió per la Dignitat i s’acompleixi sense més dilacions l’Acord del Consell de Ministres del govern espanyol (15 de març de 1995) de retornar a Catalunya els fons documentals confiscats durant la guerra civil.

Segon.- MANIFESTAR el nostre rebuig a l’exposició “propaganda en guerra “de Salamanca on s’utilitzen els fons documentals confiscats al poble català i a les declaracions de la ministra de cultura, Pilar del Castillo, que com a presidenta del Patronat de l’Archivo de Salamanca ha decidit refusar el retorn de cap paper a Catalunya i donar per tancada la qüestió.

Tercer.- DEMANAR al Govern de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques que es coordinin per portar a terme les accions legals que creguin més escaients per recuperar els arxius.

Quart.- TRASLLADAR aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats, a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat de tots els asssitents.

5 - APROVACIÓ DELS ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS AMB POCS HABITANTS.

Atès que el municipi de Viver i Serrateix forma part de l'Associació de municipis amb pocs habitants, que agrupa un total de 16 municipis que no arriben als 250 habitants.

Atès que l'objectiu d'aquesta associació és vetllar pels interessos generals dels municipis més petits.

Atès que ha estat necessària la redacció d'uns nous Estatuts que regeixin l'Associació, els quals han de ser ratificats per cada municipi associat.

Atès el que disposa l'article 118 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, per unanimitat, s'acorda:

Primer. Ratificar l'acord de creació de l'associació esmentada i l'interès del municipi en estar-hi associat.

Segon. Aprovar els estatuts pel quals s'ha de regir l'associació.

Tercer. Autoritzar el Sr. Alcalde per a la realització de quantes gestions siguin necessàries al respecte.

6 - FACTURES.

Es porta a aprovació per part del Ple de la relació de factures que per lliurador, número, concepte i import, es relacionen tot seguit .

Lliurador. Núm. Data Concepte. Import.
ROCA & ASSOCIATS R0024/16072002 PROJECTE ADEQÜACIÓ 2.836,78 €
ANTIC AJUNTAMENT.

Sotmesa la relació a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

7 - APROVACIÓ CONVENI AMB LA DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER EL PAGAMENT DE LES FESPESES PER NEVADES DEL MES DE DESEMBRE DE 2001.

Atès que fer front al pagament de les despeses extraordinàries ocasionades pels temporals de fred i neu del proppassat mes de desembre de 2001, la Generalitat de Catalunya, i mitjançant la subscripció d'un crèdit farà front al 90 % de les despeses, i donat que per tal que la subvenció atorgada és necessari aprovar el conveni, acceptar els ajuts, acceptar la normativa que desenvolupa el programa i fectuar delegacions en el Director General d'Administració Local. És per tot això que es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :

Primer.- Acceptar els ajuts atorgats per Resolució de la Direcció General d’Administració Local de dos de juliol de 2002 següents :
Títol actuació : Despeses extraordinàries ocasionades pel temporal de neu i fred del proppassat mes de desembre.
Ajut atorgat : 6.633,09 €.

Segon.- Acceptar la normativa aprovada per al desenvolupament del programa.

Tercer.- Sol•licitar a l’Institut Català de Finances un préstec per import de 6.633,09 euros, d’acord amb l’import de l’ajut atorgat per la Resolució de la Direcció General d’Administració Local de dos de juliol de 2002.

Quart.- Aprovar les condicions del contracte de préstec establertes en el Conveni signat el 31 de gener de 2001 entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals i l’Institut Català de Finances ampliat per l’Addenda al Conveni de 6 de maig de 2002, que són les següents :
Termini : 12 anys sent els primers dos de carència.
Tipus d’interès : Euríbor anual més un diferencial de 0,50 punts percentuals.
Comissió d’obertura : 0,10 % del nominal del préstec.
D’acord amb l’Ordre de 12 de març de 2002, el pagament de la càrrega financera ( amortització del capital i interessos ), que es derivi del contracte de préstec, anirà a càrrec del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Delegar en el director general d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals la formalització d’aquest crèdit en nom de la Corporació.

Sisè.- Fer constar que l’Ajuntament de Viver i Serrateix no té contret cap deute amb la Generalitat de Catalunya.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.
8 - SOL•LICITUD SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Vista la resolució CLT/2205/2002, de 16 de juliol de 2002, i atès que l'Ajuntament de Viver i Serrateix té previst per els mesos d'octubre d'aquest any la celebració anual de les festes d'octubre, per unanimitat s'acorda de facultar al Sr. Lluís Torrentó i Calmet, Alcalde del municipi, per sol•licitar una subvenció al Departament de Cultura en virtut de la Resolució CLT/2205/2002, de 16 de juliol, i signar qualsevol document en relació amb aquesta sol•licitud ".

9 - SUPORT A L'ORQUESTR@ BERGUEDÀ - JOVENTUTS MUSICALS DEL BERGUEDÀ.

En referència a la informació rebuda sobre el projecte que té l’orquestra de celebrar els anomenats “ Concerts Verds “, en aquells municipis de la comarca que van resultar afectats pels incendis del juliol de l’any 1994, per unanimitat s'acorda que, i com a municipi afectat, de donar suport a la proposta, la qual considerem molt lloable i recolzem les peticions de suport institucional que es puguin fer per tal de poder finançar els concerts.

10 - ACCEPTACIÓ EN PROPIETAT DEL MOBILIARI URBÀ DE LA XARXA BARCELONA.

El Diputat de l'Àrea de Cooperació de la Diputació de Barcelona, en data 24/07/2002 ha acordat la cessió en propietat de dos bancs, i tres papereres.

Per això, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat acorda acceptar la cessió en propietat del material urbà consistent en dos bancs i tres papereres, en desplegament del Protocol General " Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat ".

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les tretze hores i tres minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 30 D'OCTUBRE DE 2002.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
URBICI SANTAMARIA i CORTÉS - TINENT
D'ALCALDE.
ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA.

ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23/08/2002.

Es dona lectura a l'acta de data vint-i-tres d'agost de dos mil dos i és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

2 - APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA DEL PUOSC ANY 2002.

Mitjançant acord del Ple d'aquesta corporació de data dotze de juny de 2002, es va convocar la licitació per contractar l'obra de " Renovació del sistema d'abastament d'aigua potable 2ª fase " mitjançant concurs pel procediment obert, que va ser anunciada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 177, de vint-i-cinc de juliol de 2002 i en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 3683, de vint-i-tres de juliol de 2002.

La Mesa de contractació, en la sessió del dia divuit de setembre de 2002, va acordar proposar l'adjudicació de l'esmentat contracte a l'empresa Josep Pintó i Balcells - Elèctrica Pintó.

D'acord amb el que disposen l'article 88 del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 26 de juny, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, per tot això es proposa al Ple municipal, l' adopció els acords següents:

Primer.- Adjudicar el concurs convocat per a l'execució de l'obra " Renovació del sistema d'abastament d'aigua - 2ª fase " inclosa en el programa del PUOSC, any 2002, amb el número 2002/373 a l'empresa Josep Pintó i Balcells - Elèctrica Pintó, pel preu de cent trenta-cinc mil sis-cents setanta-quatre euros amb vint-i-set cèntims ( 135.674,27 € ) amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques, el projecte aprovat i les propostes tècniques presentades pel contractista.

Segon.- Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals des de l'endemà de la notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en cinc mil quatre-cents vint-i-sis euros amb noranta-set cèntims, i advertir-li que, si no ho fa així, la contractació pot quedar resolta.

Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 4/611.01 del pressupost de l'exercici 2002.

Quart.- Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que se li indicarà concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.

Cinquè.- Retornar la garantia provisional als licitadors, llevat de la dipositada per l'empresa adjudicatària, que serà retinguda fins que es formalitzi el contracte.

Sisè.- Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Fredi Puig, cap d'Obres i Projectes de l'empresa Aigües de Manresa, amb una relació administrativa amb la corporació en concepte de tècnic acc.

Setè.- Designar com a Director de Seguretat i Salut l'enginyer Enric Massaneda i Drets.

Vuitè.- Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

3 - LLICÈNCIES AMBIENTALS.

Vist l'expedient de Llicència Ambiental ( Annex II.1 ) presentat per en Jaume Boixader i Farràs per una activitat inclosa a l'Annex II-1, Apartat 11 Subapartat 1b. Places de porc d’engreix fins a 2000 i per sobre de 200 amb emplaçament : Finca Mas Salla.

Atès que la tramitació de l’expedient es fa d’acord amb l'indicat a la Llei 3/11987 d’intervenció integral de l’administració ambiental, i d’acord amb el Decret 136/1999, de 18 de maig de desplegament de l’esmentada Llei.

Atès que el Ple de l'Ajuntament va acordar en la seva sessió de data onze de juliol de 2001, emetre proposta de resolució amb caràcter favorable.

Atès que l’informe integrat sobre el projecte de l’activitat d’explotació porcina lliurat per l’OGAU el sentit del qual es favorable amb les condicions següents :
Condicions generals :
La capacitat màxima de l’explotació serà de 1994 porcs d’engreix.
L’establiment i les seves instal•lacions s'hauran d’ajustar a les condicions indicades en el projecte tècnic a l’altra documentació que acompanya a la sol•licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquest informe.

Mesures de prevenció :
S’haurà de disposar, com a mínim, de 68,8 Ha. de terres de conreu en zona no vulnerable, properes a l’explotació per la correcta aplicació agrícola dels purins.
La capacitat mínima d’emmagatzematge dels purins serà de 1072 m3.
L’emmagatzematge dels residus zoosanitaris i fitosanitaris s’efectuarà en recipients tancats i per un temps màxim de 6 mesos.
L’emmagatzematge dels residus zoosanitaris i fitosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d’associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.
La gestió per a la retirada i tractament de cadàvers s’efectuarà mitjançant el gestor autoritzat. El contenidor haurà d’estar tapat, situat en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida i el contenidor i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció. Al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
Les zones i instal•lacions d’emmagatzematge de purins hauran de complir les següents condicions : estanquitat, tal que els líquids no puguin sortir de l’interior, i característiques constructives que evitin l’entrada de les aigües pluvials netes d’escolament.
Les contemplades en el Decret 61/94 i l’Ordre de 7 d’abril de 1994.
Instaurar sistemes per garantir en tot moment les mesures de bioseguretat de l’explotació.
Es recomana que l’aplicació agrícola dels purins es realitzi observant les orientacions donades pel codi de bones pràctiques agràries.
Es recomana no aplicar purins en una franja de 35 metres ( 50 metres si el pendent del terreny és superior al 10% ) al costat d’aigües superficials i en un radi de 35 metres al voltant de pous.

Mesures de control :
Atenent a la classificació de l’activitat a l’annex II-1, l’establiment de l’empresa Jaume Boixader i Farràs situat al Mas Salla de Viver i Serrateix haurà d’efectuar el corresponent control inicial de caràcter mediambiental en el període de posada en marxa de les instal•lacions i l’inici de l’activitat i els controls posteriors de caràcter periòdic cada quatre anys.
Aquests controls els haurà de realitzar una Entitat Ambiental Col•laboradora de l’Administració degudament acreditada.
Seran objecte, tant del control inicial com dels controls periòdics, totes les determinacions que reculli la llicència ambiental.

Atès que durant el termini establert en l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de maig no s'han formulat al•legacions ni reclamacions a la proposta de resolució emesa per l'ajuntament.

És per tot això que es proposa al Ple l'adopció dels acords següents :

PRIMER.- Concedir la llicència ambiental sol•licitada sota les condicions imposades per l’OGAU en el seu informe de data quatre de desembre de dos mil, transcrites en la part expositiva del present acord.

SEGON .- Notificar-ho al sol•licitant de la llicència i a l’OGAU.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i set minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 06 DE NOVEMBRE DE 2002.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
URBICI SANTAMARIA i CORTÉS - TINENT
D'ALCALDE.
ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA.

ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

1 - APROVACIÓ MODIFICACIONS, DECLARACIÓ D’URGÈNCIA I SOL•LICITUD D’AUGMENT DE SUBVENCIÓ PER L’OBRA DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ANTIC AJUNTAMENT.

L’Ajuntament de Viver i Serrateix disposava d’un avantprojecte per tal de rehabilitar l’antic edifici de l’Ajuntament de Viver i Serrateix. En data vint-i-un de desembre de 2001, el Ple de l’Ajuntament i en virtut de l’Ordre de 4 de desembre de 2001 del Departament d’Agricultura, va acordar de sol•licitar una subvenció per tal d’efectuar la 1a. fase de la rehabilitació de l’edifici de l’antic Ajuntament que disposava d’un pressupost preventiu de 99.291,35 €, atès que en aquells moments s’estava redactant el projecte definitiu. A data d’avui es disposa del projecte i la primera fase, motivat pels augments de preus dels materials i la mà d’obra, puja a un pressupost de 102.937,55 €. A data d’avui, encara no es disposa de la Resolució de concessió de subvenció per la realització de l’obra, però les converses mantingudes amb la secretaria de la Direcció General de Desenvolupament Rural, fan previsible que l’ajut atorgat sigui de només 43.688,19 €.

Per tot això exposat, i atès que per tal de no perdre la subvenció i després d’haver sol•licitat una pròrroga, el Ple de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, va haver d’adjudicar l’obra abans del dia quinze d’agost de 2002. I atès que en les al•legacions d’aquest Ajuntament presentades per la formulació del Puosc del 2003, aquest Ajuntament sol•licitava una subvenció per import de 28.357,64 € per executar una presumible segona fase. I atès que per l’any 2003, l’Ajuntament disposa d’una subvenció de 17.321,23 € per tal d’executar l’obra de “Reparació del ferm de l’accés al nucli de Viver”. És per això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Declarar la insuficiència i incapacitat econòmica del consistori per tal d’executar el projecte de “Rehabilitació de l’antic Ajuntament de Viver i Serrateix – 1a. Fase”.

Segon.- Declarar la urgència per la resolució del finançament i l’execució de l’obra de “Rehabilitació de l’antic Ajuntament de Viver i Serrateix- 1a. Fase”.

Tercer.- Sol•licitar a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya el canvi de destinació de l’obra així com la subvenció per import de 17.321,23 € concedida en aquest Ajuntament per l’any 2003, per l’obra de “Rehabilitació de l’antic Ajuntament de Viver i Serrateix- 1a. Fase”.

Quart.- Sol•licitar a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat una subvenció per import de 54.102,48 € (17.321,23 € que procediran del canvi de destinació de l’any 2003 més 36.781,25 € de nova aportació), per tal que pugui quedar resolta la “Rehabilitació de l’antic Ajuntament de Viver i Serrateix- 1a. Fase”, i aquesta pugui donar funcionalitat i autonomia a l’edifici en espera de poder executar més endavant la 2a. Fase del projecte.

Cinquè.- Proposar com a finançament de l’obra a incloure en el PUOSC per l’any 2002, el finançament següent:
Dep. Agricultura. 43.688,19 €
PUOSC – 2002. 54.102,48 € (17.321,23 de canvi destinació
més 36.781,25 nova aportació)
Ajuntament. 5.146,88 € (corresponent al 5% del total)

Total pressupost 1a fase 102.937,55 €

Sisè.- Delegar en el Sr. Alcalde la facultat per signar qualsevol document en referència a l’esmentada actuació.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat i amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les disset hores i vint-i-cinc minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 08 DE NOVEMBRE DE 2002.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : EXTRAORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
URBICI SANTAMARIA i CORTÉS - TINENT
D'ALCALDE.
ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA.

ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió extraordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

1 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ D'ORDENANCES PER L'ANY 2003.

Donat que per l'exercici de l'any 2003, s'ha de modificar l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals, l'Ordenança de l'Impost sobre béns immobles, l'Ordenança de l'Impost sobre activitats econòmiques, l'Ordenança de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, l'Ordenança de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries, i l'Ordenança de la taxa pel subministrament d'aigua potable. Es proposa al Ple, l'adopció dels acords següents :

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2003 i següents.

Segon.- Aprovar inicialment per a l’exercici de 2003 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen
Núm.
Denominació ordenança
1 Impost sobre Béns Immobles.
2 Impost sobre activitats econòmiques.
3 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
8 Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries.
30 Taxa pel subministrament d’aigua potable
En aquella part del seu articulat que afecti exclusivament als elements essencials de determinació necessària per l’Ajuntament i que representen el contingut següent:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.
Article 8 Tipus de gravamen i quota.
El tipus de gravamen serà el 0,480 per cent quan es tracti de béns de naturalesa urbana i el 0,390 per cent quan es tracti de béns de naturalesa rústica. La quota de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
Article 7 Coeficient de població.
D’acord amb el que estableix l’article 88 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, el coeficient de població a aplicar sobre les quotes mínimes municipals fixades en les tarifes de l’Impost sobre Activitats econòmiques queda establert en el 1,14 per a totes les activitats exercides en aquest terme municipal.
Article 8 Índexs de situació.
Punt únic. Als efectes del que preveu l’article 89 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, les vies públiques es poden classificar en categories fiscals. Atès que el municipi és disseminat, no s’estableixen categories fiscals a les vies públiques.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
Es modifica l’art. 5, que queda redactat com segueix:
Article 5è. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, s'incrementaran per l'aplicació sobre les mateixes del coeficient del 1,5. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest municipi serà el següent:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES Euros
A) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals
- De més de 20 cavalls fiscals
18,93
51,12
107,91
134,41
168,00
B) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places
124,95
177,96
222,45
C) CAMIONS
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
63,42
124,95
177,96
222,45
D) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals
26,50
41,65
124,95
E) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- De menys de 1.000 kg. i més de 750 kg. de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil

26,50
41,65
124,95
F) D’ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc.
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc.
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc.
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc.
- Motocicletes de més de 1.000 cc.
6,63
6,63
11,35
22,72
45,43
90,88
La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa l’annex V del Reglament General de Vehicles RD 2.822/1998, de 23 de desembre, el qual derogà l’article 260 del Codi de la Circulació a què es refereix la regla 3ª. de l’article 1r. del RD 1576/1989, de 22 de desembre.
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes serà el que es determini amb caràcter general per l’Administració de l’Estat.
En el seu defecte s’estarà al que disposi el Reglament General de Vehicles pel que respecta als diferents tipus de vehicles.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8
TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES
Article 6 Quota tributària
Epígraf primer. Habitatges Quota en euros
Per cada habitatge
S’entén per habitatge el que es destina a domicili de caràcter
familiar i els allotjaments que no excedeixin de cinc places
Per habitatge disseminat agrícola/ramader 82,30


45,12
Epígraf segon. Allotjaments
Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals fins a 60 places
A) comensals
Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de més de 60 places
B) comensals 304,69


496,66
C) Pensions, cases d’hostes, centres hospitalaris, col•legis i
D) altres centres de naturalesa anàloga. Fins a 60 places.

304,69
E) Pensions, cases d’hostes, centres hospitalaris, col•legis i
F) altres centres de naturalesa anàloga. De més de 60 places.
G) Residències cases de pagès.
H) Residències cases de pagès amb menjador.
I) Cases de colònies.
J) Càmping (per parcel•la).
496,66
112,75
304,69
496,66
13,57
S’entén per allotjaments aquells locals de convivència col•lectiva no familiar, entre els que s’inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, col•legis i altres centres de naturalesa anàloga, sempre que excedeixin les cinc places.
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
A) Mercats, economats i cooperatives
B) Supermercats fins a 500 m2.
C) Supermercats de més de 500 m2. 169,09
304,69
1135,35
D) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses
E) Magatzems a l’engròs en general. 496,66
304,69
F) Peixateries, carnisseries i semblants
G) Botigues no alimentaries. 169,09
135,28
Epígraf quart. Establiments de restauració
A) Restaurants fins a 60 places comensals.
B) Restaurants de més de 60 places comensals. 304,69
496,66
C) Cafeteries 304,69
D) Whisqueries i pub 304,69
E) Bars fins a 40 m2.
F) Bars de més de 40 m2. 169,09
304,69
G) Tavernes 304,69
Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles
A) Cinemes i teatres 135,28
B) Sales de festes i discoteques 496,66
Epígraf sisè. Altres locals industrials o mercantils
A) Centres oficials 112,75
B) Oficines bancàries 112,75
C) Grans magatzems 496,66
Epígraf setè. Despatxos professionals
- Per cada despatx 112,75
En el supòsit que l’oficina o establiment estigui situat en el mateix
habitatge, sense separació, s’aplicarà únicament la tarifa precedent, i en ella s’hi contindrà la de l’epígraf primer

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents :
Tarifa única per subministrament d’aigua.
Per cada M3 consumit – IVA no inclòs. 0,44 €
Quota de manteniment trimestral per comptador – IVA no inclòs. 10 €

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances núm. 1, 2, 3 i 30, és coincident amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 10 d’octubre de 2002, i la núm. 8 amb l’ordenança aprovada pel Consell Comarcal del Berguedà i que publica el mateix Consell Comarcal i a la qual s’adhereix.

Quart.- Exposar al públic l'expedient de modificació per un termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la publicació del l'Edicte en el BOP, a efectes de la presentació de reclamacions.

Cinquè.- En el cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les dinou hores i dinou minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

DATA DE LA SESSIÓ : 27 DE NOVEMBRE DE 2002.
HORA : 17,00 HORES.
CARÀCTER : ORDINÀRIA.
ASSISTENTS : LLUÍS TORRENTÓ i CALMET – ALCALDE.
URBICI SANTAMARIA i CORTÉS - TINENT
D'ALCALDE.
ANTONI ROVIRA i MUXÍ – REGIDOR.
SALVADOR SIMON i COSTA - REGIDOR.
ISABEL SERRA i MUNTAÑÀ - REGIDORA.

ACTUA DE SECRETARI : MIQUEL MACIÀ I VILADOMAT – SECRETARI ACC. DE LA CORPORACIÓ.

Reunits a la Casa de la Vila, per celebrar prèvia convocatòria sessió ordinària de l’Ajuntament en Ple a les disset hores, el Sr. Alcalde obre la sessió.

1 - LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30/10/2002 EXTRORDINÀRIA DE 06/11/2002, I EXTRAORDINÀRIA DE DATA 08/11/2002.

Es dona lectura a les actes de data trenta d'octubre de dos mil dos, sis de novembre de dos mil dos i vuit de novembre de dos mil dos i son aprovades per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

2 - FACTURES.

Es porta a aprovació per part del Ple de la relació de factures que per lliurador, número, concepte i import, es relacionen tot seguit .

Lliurador. Núm. Data Concepte. Import.
CASTELLOT S.A. 20848/300902 REP. CTRA CASTELLADRAL 3.452,97 €
CASTELLOT S.A. 20833/300902 REP. CTRA CASTELLADRAL 4.361,41 €
ASS. PROTEC ANIMALS SN/201102 QUOTA ANY 2002 31,29 €
J. BONALS 17302/151102 MANT. XARXA AIGUA 558,91 €
ELÈCTRICA PINTÓ 0605/240902 MANT. XARXA AIGUA 732,95 €
SALVADOR SIMON SN/3TR02 MANT. XARXA AIGUA 539,72 €
AGUSTÍ PASTISSER 10552/101002 CÀTERING 1025 ANIV. MONESTIR 4.501,49 €
FLORISTERIA EL TEIX 222/061002 FLORISTERIA " " " 65,08 €
JORDI VILA GUIX SN/3TR02 MANT. XARXA AIGUA 288,00 €
EST. SERVEI NAVÀS 2381981/300902 BENZINA CAMPANYA ADF 02 158,72 €
JOIERIA MONTERO 1102/181102 MEDALLES 1025 ANIV. MONESTIR 216,92 €
ELECTRICA PINTO 0732/051102 MANT. XARXA AIGUA 156,54 €
SERFORGIN 792/300902 TRANSPORT D'AIGUA CISTERNA 461,00 €
EL TEIX 2032/311002 TREB TRANSPORT CISTERNA 5.544,80 €
AIGÜES DE MANRESA 20813H/191102TREBALLS DIAGNOSI I COORD. 6.264,00 €
JOSEP VILA GUIX 2120/150802 TRANSPORT D'AIGUA CISTERNA 149,64 €
JOSEP VILA GUIX 2159/151002 TRANSPORT D'AIGUA CISTERNA10.616,32 €
APLICLOR, S.A. 60238/221002 PROD. QUÍMICS CONTAMINACIÓ 609,71 €
APLICLOR, S.A. 59879/300902 PROD. QUIMICS CONTAMINACIO 2.324,07 €
APLICLOR, S.A. 59878/300902 PROD. QUIMICS CONTAMINACIO 655,55 €
APLICLOR, S.A. 58449/250702 PROD. QUIMICS CONTAMINACIO 455,29 €
APLICLOR, S.A. 59758/190902 PROD. QUIMICS CONTAMINACIO 193,98 €
APLICLOR, S.A. 59757/190902 PROD. QUIMICS CONTAMINACIO 2.406,58 €
APLICLOR, S.A. 59727/180902 PROD. QUIMICS CONTAMINACIO 567,19 €
APLICLOR, S.A. 59264/230802 PROD. QUIMICS CONTAMINACIO 345,77 €
APLICLOR, S.A. 59301/080802 PROD. QUIMICS CONTAMINACIÓ 526,37 €
APLICLOR, S.A. 59123/190802 PROD. QUIMICS CONTAMINACIO 610,84 €
APLICLOR, S.A. 59486/300802 PROD. QUIMICS CONTAMINACIO 548,81 €
APLICLOR, S.A. 59553/310802 HORES TREBALLS PER CONTAM. 3.170,80 €

Sotmesa la relació a votació és aprovada per unanimitat amb el vot favorable de tots els assistents.

I sense que hi hagin més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les disset hores i quaranta-cinc minuts, del que jo el secretari acc. en dono fe.

Vist-i-plau.
L’alcalde

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica