Actes de 2001

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 DE GENER DE 2001.

A les cinc de la tarda, prèvia la convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es reuní l’ Ajuntament en Ple, per celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

Hi són presents: el Sr. Urbici Santamaria i Cortés, Tinent d’Alcalde; el Sr. Salvador Simón i Costa, Regidor Relacions Institucionals; el Sr. Antoni Rovira i Muxí, Regidor d’Obres, i la Sra. Isabel Serra Montañà, Regidora de Cultura; assistits per mi Sr. Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

1.- Es dona lectura a l’acta de la sessió anterior i s’aprova.

2.- S’informa del fet que des de l’ORGT de la Diputació de Barcelona, i una vegada tramitat l’expedient per a sol•licitar la compensació de les quantitats deixades de percebre en els exercicis de 1992 a 1998, com a conseqüència de la bonificació del 95% de l’impost sobre activitats econòmiques concedida a les societats cooperatives del Municipi, en aplicació de l’article 33.4 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, que regula el règim fiscal de les mateixes, i que la Direcció General de Fons Comunitaris i Finançament Territorial ha aprovat la compensació pel municipi de la quantitat de 1.274.665, que s'abonaran durant el primer trimestre de l’any 2001.

3.- Atès que la Diputació de Barcelona ha endegat el nou model de connexió a la Xarxa Telemàtica Provincial, i els requeriments mínims per a la connexió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix hauran de córrer al seu càrrec, s’acorda de sol•licitar un pressupost de despesa per tal de poder realitzar la millora informàtica exigida i necessària per la correcta implantació del nou programa de connexió.

4.- S’acorda la signatura i adhesió al conveni de Pacte Territorial del Berguedà a subscriure amb la Diputació de Barcelona.

5.- S’acorda l’adhesió de l’Ajuntament de Viver i Serrateix a l’Eurocongrés 2000.

6.- S’acorda l’acceptació de la subvenció de 2.611.144 pessetes, concedida per l’execució de l’obra de títol :” Conducció d’aigua des de l’embassament fins a l’estació de bombament “ inclosa en el PUOSC de l’any 2000 amb el número PG-2000/0215-PG, a la vegada s’accepta la normativa de desenvolupament del PUOSC. A la vegada i vist allò que disposa l’article 121 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, i la legislació aplicable i concordant, s’ acorda:

D’adjudicar l'execució de l'obra , titulada “ Conducció d’aigua des de l’embassament fins a l’estació de bombeig “, inclosa en el programa del Pla únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya per l’any 2000, i número PG-2000/0215-PG, a l’empresa Elèctrica Pintó - Josep Pintó i Balcells.

Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de deu dies hàbils després de la notificació del present acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en cent setze mil cinquanta-una ( 116.051 ) pessetes.

Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que oportunament se li indicarà, concorri a formalitzar el contracte administratiu corresponent.

Enviar al Servei de Coordinació del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya en la seva delegació a Barcelona, en el termini de deu dies, el document acreditatiu de la present adjudicació.

Facultar el senyor alcalde de l’ajuntament de Viver i Serrateix, per signar qualsevol document que sigui necessari en relació amb el present acord.

Essent les vint hores i trenta-un minuts i sense que hi hagi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.
L’alcalde

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 31 DE GENER DE 2001.

A les cinc de la tarda, prèvia la convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es reuní l’ Ajuntament en Ple, per celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

Hi són presents: el Sr. Urbici Santamaria i Cortés, Tinent d’Alcalde; el Sr. Salvador Simón i Costa, Regidor Relacions Institucionals; el Sr. Antoni Rovira i Muxí, Regidor d’Obres, excusa l’assistència la Sra. Isabel Serra Montañà, Regidora de Cultura; assistits per mi Sr. Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

1.- Es dona lectura a l’acta de la sessió anterior i s’aprova.

2.- S’acorda de convocar pel el dia 10 de febrer a les cinc de la tarda una assemblea tipus reunió informativa amb els veïns del municipi per tractar els temes que es relacionen a continuació :

Informació projecte de la nova ordenació territorial de Catalunya. Situació actual de les obres de reposició de la nova línia telefònica ( motius del retràs ). Pla d’inversions anys 2000 al 2004.

Essent les dinou hores i vint minuts i sense que hi hagi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 21 DE FEBRER DE 2001.

A les cinc de la tarda, prèvia la convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es reuní l’ Ajuntament en Ple, per celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria.

Hi són presents: el Sr. Urbici Santamaria i Cortés, Tinent d’Alcalde; el Sr. Salvador Simón i Costa, Regidor Relacions Institucionals; el Sr. Antoni Rovira i Muxí, Regidor d’Obres, i la Sra. Isabel Serra Muntañà, Regidora de Cultura; assistits per mi Sr. Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

1.- Es dona lectura a l’acta de la sessió anterior i s’aprova.

2.- Vista la instància presentada en data vint-i-un de febrer de dos mil un per l'Assemblea de Veïns de la Parròquia de Viver, mitjançant la que es manifesta que al cementiri de Viver, s’hi han construït unes edificacions imprevistes i desconegudes per tota la gent de la Parròquia, consistents en dues columnes de nínxols en un indret frontal a la porta que estava reservat a la construcció d’una capelleta, presumiblement ordenades per en Mossèn Climent Forner i Escobet i per a ús de la família Giralt i Forner.

Atès que una vegada fetes les indagacions pertinents sobre l’existència de l’obra s’ha constatat que a l’Ajuntament no hi consta cap tipus de sol•licitud per la realització de les mateixes i molt menys la seva autorització, per tot això s’admet a tràmit la instància presentada.

Vistos els fonaments jurídics :
Decret 297/1997, de 25 de novembre, d’aprovació del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, d’aprovació del refós dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.
Decret 179/1995, de 13 de març, d’aprovació del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

És per tot això, que l’equip de Govern de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, reunit en Ple i amb l’assistència de tots el regidors, per unanimitat acorda :

Primer.- Incoar expedient a En Mossèn Climent Forner i Escobet.

Segon - Nomenar com a secretari instructor de l’expedient al Sr. Miquel Macià i Viladomat, i com a instructor del mateix al Sr. Antoni Rovira i Muxí.

Tercer - Fer constar que els articles infringits son : articles 41 i 43 del Decret 297/1997, de 25 de novembre; articles 75 i següents i 24 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny.

Quart - Notificar a En Mossèn Climent Forner i Escobet, que tot i l’incoació de l'expedient, l’Ajuntament també acorda per unanimitat de tenir una conversa amb ell per tal d’intentar reconduir el tema , i que de forma consensuada les dues parts trobin una sortida viable, sempre tenint en compte la voluntat de l'assemblea i sempre amb la voluntat que la convivència al municipi sigui sent el més harmoniosa possible.

Cinquè - Notificar a En Mossèn Climent Forner i Escobet, que el Ple de l’Ajuntament també ha recollit la necessitat d’ampliar el nombre de nínxols del cementiri de Viver, i que en ares a la bona convivència, l’Ajuntament està disposat a tramitar segons la legalitat vigent l’ampliació del cementiri de Viver.

Sisè - Comunicar aquest acord a el Sr. Josep M. Cots i Parcerisa, Jutge de Pau del municipi de Viver i Serrateix, per tal que l’obra en qüestió no sigui utilitzada per cap enterrament i que d’una manera conseqüent en prohibeixi l’ús per a tals fins i vetlli per al compliment de la prohibició, fins que no sigui resolt l’expedient.

Setè - Notificar aquest acord a l'assemblea de veïns de la Parròquia de Viver.

Vuitè - Notificar-li a En Mossèn Climent Forner i Escobet que disposa d’un termini de 15 dies hàbils per tal de recusar el secretari i l’instructor de l’expedient.

3.- Atès que el dia 3 de febrer de 2001, es van reunir 476 representats dels municipis afectats per l’apartat “Actuació sobre els petits municipis de l’Informe sobre la Revisió del model d’Organització Territorial de Catalunya, en una Cimera de Municipis, convocada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Atès que en aquella Cimera es va aprovar per unanimitat el següent:

MANIFEST DE LA CIMERA DEL PETIT MUNICIPI SOBRE L’APARTAT 1. TITULAT “ACTUACIÓ SOBRE ELS PETITS MUNICIPIS” DE L’INFORME SOBRE LA REVISIÓ DEL MODEL D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA
L’informe sobre la revisió del model d’organització territorial de Catalunya, redactat per una comissió tècnica d’independents, com a document de treball, i acordada per tots els grups parlamentaris, proposa la fusió obligatòria dels municipis de menys de 250 habitants i l’establiment d’un règim especial dels municipis de menys de 1000 habitants.
Els redactors de l’informe afirmen que “de la manca d’un mínim de població se’n deriva una escassa capacitat econòmica i de gestió, una prestació de serveis d’escassa qualitat i eficàcia, una reduïda eficiència i notable dispersió de les inversions públiques i una manca de recursos humans fins i tot d’implicació social en l’autogovern”. Des de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques no compartim aquestes afirmacions i defensem amb fermesa els principis de l’autonomia local, l’autoorganització i els valors de la diversitat i la proximitat.
Davant d’això, els alcaldes i regidors, reunits a Cerdanyola del Vallès i convocats per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, volem expressar la nostra preocupació i trametre als grups parlamentaris de Catalunya el nostre posicionament.
Per això:

MANIFESTEM:
1. Que els veritables coneixedors del territori són els ciutadans que hi viuen, representats pels seus alcaldes i regidors.
2. Que el disseny d’un nou model d’ordenació del territori s’ha de fer amb els municipis i no per sobre dels municipis.
3. Que els ajuntaments petits han demostrat una gran i bona capacitat de gestió.
4. Que els alcaldes i regidors dels municipis petits són un clar exemple del vincle polític amb els ciutadans, des de la proximitat.
5. Que els ciutadans que representem són contraris a la desaparició dels nostres ajuntaments.
6. Que qualsevol agrupament ha de tenir com a punt de partida el desig i la voluntat del propi municipi. No ha de ser mai amb caràcter forçós.
7. Que pretenem un país socialment i territorial equilibrat, on tothom i des de tot arreu hi càpiga i s’hi senti còmode.
8. Que ens identifiquem amb el procés de construcció d’Europa des del municipi, assumint plenament el principi de subsidiarietat.
9. Que al segle XXI ha de primar el principi d'autoorganització, conjuntament amb tot tipus de fórmules flexibles, voluntàries i incentivades de relació entre municipis.
10. Que el petit municipi compleix a més una funció molt clara de cohesió i enriquiment del teixit social de Catalunya.
11. Que ens refermen en la defensa i necessitat de manteniment del petit municipi com a peça bàsica de vertebració i equilibri territorial.
12. Que els consells comarcals s'han de destacar com a eina de suport al petit municipi.
13. Que entenem que la voluntat de simplificació de l’organització administrativa que pretén l’informe no només no queda resolta sinó que la dificulta més.
14. Que el municipi petit no és únicament una entitat prestadora de serveis sinó que va molt més enllà com a comunitat d’identificació i personalitat pròpia, singular i diferenciada.
15. Que l’experiència històrica ens demostra que les agregacions i fusions obligades obren conflictes gratuïts. Alguns exemples han estat la França i l’Espanya centralista dels anys 60.
16. Que en l’actual era digital s’ha de fomentar la mínima planificació i la màxima flexibilitat i participació.
Per tot això,

RECLAMEM:
1. MANTENIR el mapa municipal actual, respectant la supervivència de tots i cadascun dels municipis existents. Rebutgem qualsevol imposició de fusions i agrupacions .
2. REFORÇAR el binomi municipi-comarca amb fórmules flexibles, voluntàries i de consens.
3. COMUNICAR aquest manifest a tots els grups parlamentaris de la cambra catalana, a través de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, i que aquesta associació sigui escoltada i consultada en la defensa dels punts esmentats, i durant tot el procés de tràmit de la futura llei d'ordenació territorial.

El Ple de la corporació de Viver i Serrateix, en la seva sessió extraordinària de vint-i-un de febrer de 2001, i per unanimitat de tots els assistents,

ACORDA :

1. ADHERIR-SE al contingut expressat del Manifest de la Cimera de Municipis de Cerdanyola del Vallès del dia 3 de febrer de 2001.

2. COMUNICAR aquest acord d’adhesió a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

4.- Vistos els comptes de la Gestió recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2000 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com q certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l’Ens: Viver i Serrateix - Consell Comarcal. Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l’Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l’article 190.2 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i que importa les quantitats següents :

Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2000.
Rebuts - 0 pessetes.
Liquidacions - 0 pessetes.

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2000.
Rebuts - 9.152 pessetes.
Liquidacions - 8.351 pessetes.

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

S’acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria presentada per l’ORGT corresponent a l’any 2000 i pel que fa a la Taxa de RSU.

Vistos els comptes de la Gestió recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2000 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com q certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l’Ens: Viver i Serrateix. Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons transferits a l’Ens.

Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l’article 190.2 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i que importa les quantitats següents :

Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2000.
Rebuts - 0 pessetes.
Liquidacions - 0 pessetes.

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2000.
Rebuts - 59.935 pessetes.
Liquidacions - 0 pessetes.

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament.

S’acorda d'informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria presentada per l’ORGT corresponent a l’any 2000 i pel que fa al impostos i taxes municipals de l’Ajuntament de Viver i Serrateix.

5.- S’acorda la cessió en propietat de 3 bancs i de 5 papereres d’espai urbà, actuació inclosa a l’àmbit de mobiliari urbà, de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2000/2003, de la Diputació de Barcelona, gestionades per l’oficina Tècnica de Cooperació.

Essent les vint hores i deu minuts i sense que hi hagi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 7 DE MARÇ DE 2001.

A les cinc de la tarda, prèvia la convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es reuní l’ Ajuntament en Ple, per celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria.

Hi són presents: el Sr. Urbici Santamaria i Cortés, Tinent d’Alcalde; el Sr. Salvador Simón i Costa, Regidor Relacions Institucionals; el Sr. Antoni Rovira i Muxí, Regidor d’Obres, i la Sra. Isabel Serra Montañà, Regidora de Cultura; assistits per mi Sr. Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

1.- Es dona lectura a l’acta de la sessió anterior i s’aprova.

2.- Vist l’informe relatiu al Pla de seguretat i salut de la memòria valorada de la conducció d’aigua des de l’embassament fins a l’estació de bombeig, obra inclosa en el PUOSC any 2001, amb el mateix títol i número PG-2000/0215-PG, estudi presentat per Elèctrica Pintó, i l’informe emès per el Director de l’obra Sr. Josep Santandreu i Peralba, enginyer de camins amb el número de col•legiat 6866, mitjançant el que s’informa favorablement el seu contingut atès que aquest s’adapta al que estableix el Decret 1.627/1997.

El Ple de l’Ajuntament i per unanimitat acorda de :

Primer.- Aprovar el Pla de seguretat i salut de la memòria valorada de la conducció d’aigua des de l’embassament fins a l’estació de bombeig, obra inclosa en el PUOSC any 2001, amb el mateix títol i número PG-2000/0215-PG, estudi presentat per Elèctrica Pintó, atenent l’informe favorable emès per el Director de l’obra Sr. Josep Santandreu i Peralba, enginyer de camins amb el número de col•legiat 6866, mitjançant el que s’informa favorablement el seu contingut atès que aquest s’adapta al que estableix el Decret 1.627/1997.

Segon.- Comunicar-ho al Director de l’obra Sr. Josep Santandreu i Peralba i a l’empresa contractista Elèctrica Pintó.

Essent les disset hores i setze minuts i sense que hi hagi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA D’11 D’ABRIL DE 2001.

A les cinc de la tarda, prèvia la convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es reuní l’ Ajuntament en Ple, per celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

Hi són presents: el Sr. Urbici Santamaria i Cortés, Tinent d’Alcalde; el Sr. Antoni Rovira i Muxí, Regidor d’Obres; la Sra. Isabel Serra Muntañà, Regidora de Cultura; excusa la seva assistència el Sr. Salvador Simón i Costa, Regidor de Relacions Institucionals; assistits per mi Sr. Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

1.- Es dona lectura a l’acta de la sessió anterior i s’aprova.

2.- S’acorda d’aprovar la xifra del Padró d’Habitants a 01/01/00, corresponent a la Gestió de l’any 1999, quedant el nombre d’habitants del municipi a data un de gener de dos mil havent-se produït en el transcurs de l’any cinc altes i onze baixes, en 189 persones.

3.- Vista la certificació número 1 i única de l’obra de títol “ Conducció d’aigua des de l’embassament fins a l’estació de bombeig “, número PG - 2000/0215 - PG, inclosa en el PUOSC de l’any 2000, i presentada per Elèctrica Pintó, s’aprova l’esmentada certificació ordenant-ne el Sr. Alcalde la seva tramitació davant la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, i disposar-ne després dels tràmits i cobrament preceptiu per part de l’Ajuntament, el seu pagament.

4.- S’acorda l’aprovació definitiva de la memòria valorada de títol “ Reparació dels danys causats per la pluja al camí del Molí de Vilajosana “, a la vegada s’aprova l’informe tècnic presentat per l’enginyer Josep Santandreu i Peralba per l’actuació a realitzar en l’esmentat camí i que deriva dels danys causats pels aiguats de l’any 2000.

5.- PEATGES DE L’A - 18.- Vist l’acord pres pel Ple del Consell Comarcal del Bages en la seva sessió de data vint-i-dos de gener de 2001 i pel Ple del Consell Comarcal del Berguedà, en la seva sessió de data set de febrer de 2001, en relació a la proposició sobre el manifest per a l’alliberament dels peatges de l’A-18, que textualment diu així :

“ PROPOSICIÓ SOBRE EL MANIFEST PER A L’ALLIBERAMENT DELS PEATGES DE L’ A- 18 “.
Aproximadament la meitat del trànsit que circula per la comarcal 1411, gairebé 30.000 vehicles diaris, es desvien passat el túnel de Bogunyà per la carretera BP - 1213 direcció a Terrassa. D’altra banda, l’autopista Manresa - Terrassa, que ha aconseguit un augment important d’usuaris a través de diferents rebaixes successives del preu del peatge, és la via més ràpida que permet unir el Bages, el Berguedà i el Solsonès amb el Vallès i la zona metropolitana del Besòs.
El futur desdoblament del tram sud de la 1411, que es demana a la proposició no de llei unitària que es va entrar al registre del Parlament de Catalunya el passat dia 26 d’octubre de 2000, només podrà resoldre una part de l’elevadíssima circulació que ha de suportar diàriament i, en canvi, una connexió directa i segura com l’autopista no aconsegueix captar el volum d’usuaris que podrien utilitzar-la.
Així mateix, l’A - 18, en el seu tram nord, quan passa per Manresa i Sant Fruitós, podria fer perfectament de cinturó de ronda. D’aquesta manera, es podria evitar que el trànsit que generen els polígons industrials de Sant Fruitós de Bages i Santpedor haguessin de circular, com fins ara majoritàriament, per un tram de la comarcal 1411 que ja ha de suportar el trànsit direcció Berga.
Per tot això, i en la línia del procés endegat per la Resolució 211/VI del Parlament de Catalunya que sol•licita constituir i dotar un fons per a l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i la subvenció de peatges mitjançant la recuperació de la fiscalitat de les autopistes, IVA i Impost de Societats, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Demanar l’alliberament dels peatges de la A - 18 d’acord amb el marc legislatiu que s’ha exposat.
Segon.- Fer arribar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Departament d’Obres Públiques i Política Territorial de la Generalitat de Catalunya i al Congreso de los Diputados.
Tercer.- Trametre aquest acord als ajuntaments de la comarca del Bages i demanar la seva aprovació en la propera sessió del Ple de la Corporació.

Vista la present proposició, el Ple de l’Ajuntament de Viver i Serrateix acorda per unanimitat el següent :

Primer.- Aprovar l’adhesió a la Proposició sobre el manifest per a l’alliberament dels peatges de l’A - 18.

Segon.- Trametre el present acord al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Consell Comarcal del Bages i al Consell Comarcal del Berguedà.

6.- Atès que en el BOP número 165 de data onze de juliol de dos mil, i en el DOGC número 3185 de data divuit de juliol de dos mil, es va publicar l’edicte sobre el compte general del pressupost de l’any 1997, i en el BOP número 251 de data dinou d’octubre de dos mil, i en el DOGC número 3252 de data vint-i-cinc d’octubre de dos mil, es va publicar l’edicte sobre el compte general del pressupost de l’any 1998, i atès que durant el termini establert per la presentació d'al•legacions i observacions, no se n’hi han formulat. I tal i com disposa l’article 193.3 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals, s’aproven els comptes generals dels pressupostos dels anys 1997 i 1998.
Essent les divuit hores i tres minuts i sense que hi hagi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 30 DE MAIG DE 2001.

A les cinc de la tarda, prèvia la convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es reuní l’ Ajuntament en Ple, per celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

Hi són presents: el Sr. Urbici Santamaria i Cortés, Tinent d’Alcalde; el Sr. Antoni Rovira i Muxí, Regidor d’Obres; la Sra. Isabel Serra Muntañà, Regidora de Cultura; i el Sr. Salvador Simón i Costa, Regidor de Relacions Institucionals; assistits per mi Sr. Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

1.- Es dona lectura a l’acta de la sessió anterior i s’aprova.

2.- El passat onze de maig es va constituir l’Associació de municipis del Berguedà amb pocs habitants, vistes les actuacions a desenvolupar en aquests municipis que preveu l’informe de nova organització territorial de Catalunya, encarregat pel Parlament de Catalunya a instància de tots els grups polítics, s’acorda el següent :

Primer.- Que l’Ajuntament de Viver i Serrateix sigui membre associat a l’Associació de municipis del Berguedà amb pocs habitants.

Segon.- Aprovar els Estatuts que han de regir el funcionament de l’Associació de municipis del Berguedà amb pocs habitants.

Tercer.- Designar com a representant de l’Ajuntament de Viver i Serrateix davant l’Associació de municipis del Berguedà amb pocs habitants, al Sr. Lluís Torrentó i Calmet.

Essent les disset hores i deu minuts i sense que hi hagi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE JUNY DE 2001.

A les cinc de la tarda, prèvia la convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es reuní l’ Ajuntament en Ple, per celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

Hi són presents: el Sr. Urbici Santamaria i Cortés, Tinent d’Alcalde; el Sr. Antoni Rovira i Muxí, Regidor d’Obres; la Sra. Isabel Serra Muntañà, Regidora de Cultura i el Sr. Salvador Simón i Costa, Regidor de Relacions Institucionals; assistits per mi Sr. Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

1.- Es dona lectura a l’acta de la sessió anterior i s’aprova.

2.- S’acorda aprovar inicialment el projecte de renovació dels sistema d’abastament d’aigua potable al municipi, el qual se sotmet a informació pública per un termini de trenta dies a comptar de l’endemà de l’última publicació al DOGC i al BOP, a l’efecte de presentar possibles al•legacions i reclamacions, d’acord amb el que preveu l’article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny

Essent les disset hores i set minuts i sense que hi hagi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE JUNY DE 2001.

A les cinc de la tarda, prèvia la convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es reuní l’ Ajuntament en Ple, per celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

Hi són presents: el Sr. Urbici Santamaria i Cortés, Tinent d’Alcalde; el Sr. Antoni Rovira i Muxí, Regidor d’Obres; la Sra. Isabel Serra Muntañà, Regidora de Cultura i el Sr. Salvador Simón i Costa, Regidor de Relacions Institucionals; assistits per mi Sr. Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

1.- Es dona lectura a l’acta de la sessió anterior i s’aprova.

2.- Atès que en el BOP número 124 de data vint-i-quatre de maig de 2001, i en el DOGC número 3398 de data vint-i-nou de maig de 2001, es va publicar l’edicte sobre el compte general del pressupost de l’any 1999, i atès que durant el termini establert per la presentació d'al•legacions i observacions, no se n’hi han formulat. I tal i com disposa l’article 193.3 de la Llei 39/1988 de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals, s’aprova el compte general del pressupost de l’any 1999.

Essent les disset hores i dotze minuts i sense que hi hagi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA D’11 DE JULIOL DE 2001.

A les cinc de la tarda, prèvia la convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es reuní l’ Ajuntament en Ple, per celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

Hi són presents: el Sr. Urbici Santamaria i Cortés, Tinent d’Alcalde; el Sr. Antoni Rovira i Muxí, Regidor d’Obres; la Sra. Isabel Serra Muntañà, Regidora de Cultura; excusa la seva assistència el Sr. Salvador Simón i Costa, Regidor de Relacions Institucionals; assistits per mi Sr. Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

1.- Es dona lectura a l’acta de la sessió anterior i s’aprova.

2.- Vist l’expedient de sol•licitud de Llicència Ambiental ( Annex II.1 ), tramitat a instància del Sr. Jaume Boixader i Farràs, per l’activitat : Annex II-1, Apartat 11 Subapartat 1b. Places de porc d’engreix fins a 2000 i per sobre de 200 amb emplaçament a la finca Mas Salla.

Atès que per la tramitació de l’expedient es fa d’acord amb l'indicat a la Llei 3/11987 d’intervenció integral de l’administració ambiental, i d’acord amb el Decret 136/1999, de 18 de maig de desplegament de l’esmentada Llei.

Atès que l’informe integrat sobre el projecte de l’activitat d’explotació porcina lliurat per l’OGAU el sentit del qual es favorable amb les condicions següents :

Condicions :
Condicions generals :
• La capacitat màxima de l’explotació serà de 1994 porcs d’engreix.
• L’establiment i les seves instal•lacions s'hauran d’ajustar a les condicions indicades en el projecte tècnic a l’altra documentació que acompanya a la sol•licitud, en els aspectes que no s'hagin fixat específicament en aquest informe.
Mesures de prevenció :
• S’haurà de disposar, com a mínim, de 68,8 Ha. de terres de conreu en zona no vulnerable, properes a l’explotació per la correcta aplicació agrícola dels purins.
La capacitat mínima d’emmagatzematge dels purins serà de 1072 m3.
• L’emmagatzematge dels residus zoosanitaris i fitosanitaris s’efectuarà en recipients tancats i per un temps màxim de 6 mesos.
• L’emmagatzematge dels residus zoosanitaris i fitosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d’associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.
• La gestió per a la retirada i tractament de cadàvers s’efectuarà mitjançant el gestor autoritzat. El contenidor haurà d’estar tapat, situat en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida i el contenidor i el seu entorn s'haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció. Al produir-se una baixa, caldrà avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
• Les zones i instal•lacions d’emmagatzematge de purins hauran de complir les següents condicions : estanquitat, tal que els líquids no puguin sortir de l’interior, i característiques constructives que evitin l’entrada de les aigües pluvials netes d’escolament.
• Les contemplades en el Decret 61/94 i l’Ordre de 7 d’abril de 1994.
• Instaurar sistemes per garantir en tot moment les mesures de bioseguretat de l’explotació.
• Es recomana que l’aplicació agrícola dels purins es realitzi observant les orientacions donades pel codi de bones pràctiques agràries.
• Es recomana no aplicar purins en una franja de 35 metres ( 50 metres si el pendent del terreny és superior al 10% ) al costat d’aigües superficials i en un radi de 35 metres al voltant de pous.
Mesures de control :
• Atenent a la classificació de l’activitat a l’annex II-1, l’establiment de l’empresa Jaume Boixader i Farràs situat al Mas Salla de Viver i Serrateix haurà d’efectuar el corresponent control inicial de caràcter mediambiental en el període de posada en marxa de les instal•lacions i l’inici de l’activitat i els controls posteriors de caràcter periòdic cada quatre anys.
• Aquests controls els haurà de realitzar una Entitat Ambiental Col•laboradora de l’Administració degudament acreditada.
• Seran objecte, tant del control inicial com dels controls periòdics, totes les determinacions que reculli la llicència ambiental.

Atès el que disposa l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de maig, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat ACORDA :

PRIMER.- Formular la proposta de resolució de l’expedient en el sentit d’informar favorablement la concessió de la llicència sol•licitada sota les condicions imposades per l’OGAU en el seu informe de data quatre de desembre de dos mil, transcrites en la part expositiva del present acord.

SEGON .- Notificar al sol•licitant de la llicència i a l’OGAU, per tal que de conformitat amb el que s’estableix en l’article 47 del Decret 136/1999, de 18 de maig, puguin formular les al•legacions que considerin oportunes a la present proposta de resolució.

TERCER.- Transcorregut el termini assenyalat en l’apartat anterior l’Ajuntament procedirà a resoldre la sol•licitud de llicència ambiental de conformitat amb el que estableix l’article 48 del Decret 136/1999 de 18 de maig.

Essent les divuit hores i vint-i-set minuts i sense que hi hagi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 D’AGOST DE 2001.

A les cinc de la tarda, prèvia la convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es reuní l’ Ajuntament en Ple, per celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

Hi són presents: el Sr. Urbici Santamaria i Cortés, Tinent d’Alcalde; el Sr. Antoni Rovira i Muxí, Regidor d’Obres; la Sra. Isabel Serra Muntañà, Regidora de Cultura; i el Sr. Salvador Simón i Costa, Regidor de Relacions Institucionals; assistits per mi Sr. Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

1.- Es dona lectura a l’acta de la sessió anterior i s’aprova.

2.- Atès que l’expedient d’aprovació del projecte d’obres per la renovació del sistema d’abastament d'aigua potable al municipi de Viver i Serrateix, 1ª i 2ª fase, aprovat inicialment en la sessió de l’Ajuntament en Ple de data vint de juny de 2001 s’ha sotmès a la informació pública per un termini de trenta dies al tauler d’edictes de l’Ajuntament, en el BOP número 160 de data cinc de juliol de 2001 i en el DOGC número 3427 de data deu de juliol de 2001, i que en aquest període no s’han presentat al•legacions, s’acorda d’aprovar definitivament el projecte d’obres per la renovació del sistema d’abastament d'aigua potable al municipi de Viver i Serrateix.

3.- Vista i entesa la normativa que fa referència a les obres de restabliment per actuacions del programa d’aiguats juny 2000, vista la Resolució de la Consellera de Governació i Relacions Institucionals de 6 de juliol de 2001, pel qual s’atorga una subvenció a l’Ajuntament de Viver i Serrateix per un import total de 1.890.000 pessetes, vista l’Ordre de 14 de febrer de 2001 i que l’ajut de la Generalitat es farà efectiu mitjançant la subscripció d’un crèdit amb l’Institut Català de Finances, s’acorda l’adopció dels acords següents :

Primer.- Acceptar els ajuts atorgats per Resolució del Departament de Governació i Relacions Institucionals de sis de juliol de 2001 següents :
1.- Títol actuació : Reparació del camí de Vilajosana. PA - 2001/73 - AJ.
Ajut atorgat : 1.890.000 pessetes. ( 11.359,13 euros ).

Segon.- Acceptar la normativa aprovada per al desenvolupament del programa.

Tercer.- Sol•licitar a l’Institut Català de Finances un préstec per import de 1.890.000 pessetes ( 11.359,13 euros ), d’acord amb la Resolució del Director General d’Administració Local de vint-i-quatre de juliol de 2001, per la qual es fixa l’import màxim del crèdit a formalitzar.

Quart.- Aprovar les condicions del contracte de préstec establertes en el Conveni signat el 31 de gener de 2001, entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals i l’Institut Català de Finances i que son les següents :
Termini : 12 anys sent els primers 2 anys de carència.
Tipus d’interès : Euríbor anual més un diferencial de 0,50 punts percentuals.
Comissió d’obertura : 0,10 % del nominal del préstec.
D’acord amb l’Ordre de 14 de febrer de 2001, el pagament de la càrrega financera ( amortització de capital i interessos ), que es derivi del contracte de préstec, anirà a càrrec del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.- Delegar en el director general d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals la formalització d’aquest crèdit en nom de la Corporació.

Sisè.- Fer constar que l’Ajuntament de Viver i Serrateix no té contret cap deute amb la generalitat de Catalunya.

4.- Una vegada vista la proposta de la formulació inicial del PUOSC any 2002 en temps i forma l’ajuntament de Viver i Serrateix acorda de presentar la següent al•legació.

“ La formulació inicial del PUOSC any 2002, atorga inicialment al municipi de Viver i Serrateix, l’obra de títol “ Renovació de l’abastament d’aigua de Viver i Serrateix “ amb un pressupost d’execució de 45.180.004 pessetes i que comptarà amb una subvenció de 18.000.000 pessetes a càrrec del PUOSC.

Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix va sol•licitar a la Diputació de Barcelona, una aportació de la Xarxa - Barcelona i aquesta ha compromès la quantitat de 16.500.000 pessetes per l’any 2001, per tal de destinar-la a la renovació del sistema d’abastament d’aigua de Viver i Serrateix.

Atès que l’Ajuntament de Viver i Serrateix disposa del projecte definitivament aprovat que inclou les dues fases d’execució que es preveuen executar durant les anualitats 2001 i 2002.

Atès que durant l’anualitat 2001, s’executarà la primera fase del projecte amb un pressupost de 20.097.455 pessetes, que comptarà amb l’aportació de 16.500.000 pessetes de la Diputació de Barcelona, i la resta l’aportarà l’Ajuntament.

Atès que la segona fase del projecte s’executarà en l’anualitat 2002, amb un pressupost de 25.082.549 pessetes, de les que el PUOSC any 2002 n’ha compromès la quantitat de 18.000.000 pessetes. i que la resta és a dir 7.180.004 pessetes les haurà d’aportar l’Ajuntament.

És per tot això suara esmentat, que el Ple de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, en virtut de l’article 11.4 del Decret 74/2000, de 23 de febrer, de convocatòria per a la formulació del PUOSC 2000 - 2003, l’Ajuntament de Viver i Serrateix sol•licita que s’actualitzin les dades econòmiques de l’actuació, i que sigui concedida una aportació major per a tal de poder executar la segona fase del projecte en la seva totalitat, atesa la mancança econòmica de l’Ajuntament de Viver i Serrateix per fer efectiva la quantitat de 7.180.004 pessetes l’any 2002.

Proposar la formulació següent :
Pressupost : 25.082.549 pessetes ( 100 % ).
Subvenció : 23.828.421 pessetes ( 95 % ).
Aportació municipal: 1.254.128 pessetes ( 5 % ).

Sol•licitar el 95 % de la subvenció atenent la manca de capacitat econòmica per fer front a l’aportació , tal i com disposa l’article 17.3 del Decret 74/2000, de 22 de febrer, de convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, quadrienni 2000 - 2003.

Essent les divuit hores i set minuts i sense que hi hagi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 19 DE SETEMBRE DE 2001.

A les cinc de la tarda, prèvia la convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es reuní l’ Ajuntament en Ple, per celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

Hi són presents: el Sr. Urbici Santamaria i Cortés, Tinent d’Alcalde; el Sr. Antoni Rovira i Muxí, Regidor d’Obres; la Sra. Isabel Serra Muntañà, Regidora de Cultura; i el Sr. Salvador Simón i Costa, Regidor de Relacions Institucionals; assistits per mi Sr. Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

1.- Es dona lectura a l’acta de la sessió anterior i s’aprova.

2.- S’acorda de proposar davant el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i com a festes locals del municipi de Viver i Serrateix per l’any 2002, les dates següents : sis d’agost i vint-i-nou de setembre.

3.- S’acorda de concedir llicència d’obres menors al Sr. Miquel Rial i Sensada, per la construcció d’un dipòsit d’aigua amb capacitat de 100.000 litres a la finca de Cal Calveras, a la vegada s’aprova la liquidació de la taxa per import de 10.200 pessetes.

Essent les disset hores i vint minuts i sense que hi hagi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 31 D’OCTUBRE DE 2001.

A les cinc de la tarda, prèvia la convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es reuní l’ Ajuntament en Ple, per celebrar sessió ordinària de primera convocatòria.

Hi són presents: el Sr. Urbici Santamaria i Cortés, Tinent d’Alcalde; el Sr. Antoni Rovira i Muxí, Regidor d’Obres; la Sra. Isabel Serra Muntañà, Regidora de Cultura; i el Sr. Salvador Simón i Costa, Regidor de Relacions Institucionals; assistits per mi Sr. Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

1.- Es dona lectura a l’acta de la sessió anterior i s’aprova.

2.- S’acorda l’aprovació del Conveni codi 01/X/04781 a subscriure amb la Diputació de Barcelona, pel que fa al programa de Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat mitjançant el que l’Àrea de Cooperació de la Diputació de Barcelona, aportarà un total de 16.500.000 pessetes, a l’Ajuntament de Viver i Serrateix per executar l’obra de Renovació del sistema d’abastament d’aigua potable al municipi.

3.- Atès que el Projecte de Renovació del sistema d’abastament d’aigua potable, redactat per l’enginyer Sr. Enric Massaneda i Drets, va ser aprovat definitivament per el Ple de l’Ajuntament en data vint-i-nou d’agost de 2001. S’acorda l’aprovació de les clàusules administratives particulars que han de regir el concurs públic per la contractació de l’obra municipal “ Renovació dels sistema d’abastament d’aigua potable - 1ª fase “, inclòs en el Programa de Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat any 2001, i atès l’article 270 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, s’acorda la seva exposició al públic per un termini de vint dies hàbils, a l’efecte de presentació de possibles reclamacions. A la vegada s’acorda anunciar el concurs públic, si bé condicionat al que disposa l’article 79 de la Llei 13/1995 de 18 de maig, de Contractes de les Administracions públiques, amb un termini d’execució de 1.5 mesos, tramitació ordinària, procediment obert, forma de concurs públic, pressupost base de licitació de 20.097.455 pessetes amb l’IVA vigent inclòs.

4.- Vist allò que disposa l’article 121 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques, i la legislació aplicable i concordant, s’acorda d’adjudicar l’obra titulada “ Reparació del camí del Molí de Vilajosana “ número PA - 2001 - 73 - AJ, inclosa en el PUOSC de l’any 2001, a l’empresa Excavacions Duocastella, amb NIF B 08872335, i per un import de 2.700.000 pessetes.

5.- S’acorda aprovar inicialment el pressupost consolidat per a l’exercici de l’any 2001, que comprèn el pressupost de l’Ajuntament, així com les respectives bases d’execució i plantilla de personal, essent-ne els resums dels estats de despeses i d’ingressos a nivell de capítols, els que tot seguit s’expressen :
Estat d’Ingressos :

Capítol. Concepte. Import.
I IMPOSTOS DIRECTES 6.374.665 pessetes.
II IMPOSTOS INDIRECTES 500.000 pessetes.
III TAXES I ALTRES INGRESSOS 10.835.000 pessetes.
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.920.000 pessetes.
V INGRESSOS PATRIMONIALS 260.000 pessetes.
VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 19.190.000 pessetes.

TOTAL INGRESSOS : 44.079.665 pessetes.

Estat de despeses :

Capítol. Concepte. Import.
I DESPESES DE PERSONAL 2.500.000 pessetes.
II DESPESES BENS COR I SERVEIS 17.505.210 pessetes.
III DESPESES FINANCERES 0 pessetes.
IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 310.000 pessetes.
VI INVERSIONS REALS 22.867.455 pessetes.
IX PASSIUS FINANCERS 897.000 pessetes.

TOTAL DESPESES : 44.079.665 pessetes.

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

A) Funcionaris de carrera :
A.1 Funcionaris amb habilitació de caràcter estatal :
Denominació Nombre Vacants Grup.
1.1 Subescala
Secretaria - Intervenció. 0 0 B

B) Personal laboral :
B.1 Personal laboral fix a temps parcial :
Denominació Nombre Vacants
Administratiu administració
General. 1 0

A la vegada s’acorda exposar aquest pressupost i la plantilla al públic, pel termini de quinze dies, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes de presentació d'al•legacions, i considerar l’aprovació com a definitiva en cas de no presentar-se’n.

6.- S’acorda aprovar provisionalment per a l’exercici de 2002 i següents, l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics municipals.
Aprovar per a l’exercici de 2002 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen :

Impost sobre activitats econòmiques, Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres, Taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries, Taxa pel subministrament d’aigua.

Aprovar la imposició les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es relacionen:

Ordenança Fiscal número. 7 - Taxa per aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat.

Ordenança Fiscal número. 8 - Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministrament que no afectin la generalitat del veïnat.

Aprovar l’aplicació del principi d’equivalència nominal incorporat a l’article 8 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre, sobre introducció de l’euro, pel que fa a les tarifes contingudes a les Ordenances següents:

Ordenança Fiscal número 3 - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances núm. 2 Reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques; núm. 3 Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica; núm. 5 Reguladora de l'impost sobre construccions, instal•lacions i obres ; núm. 7; núm. 8 i núm. 30 Taxa pel subministrament d'aigua és coincident amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 10 d’octubre de 2001, pel que fa al text de l'Ordenança de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries és coincident amb el text i amb el model corresponent al Consell Comarcal del Berguedà .

Essent així, un cop aprovats definitivament els respectius acords es procedirà a la publicació individualitzada de les tarifes com únic element de determinació necessària pels Ajuntaments. Pel que fa al text explicatiu i complementari de les Ordenances referenciades en aquest apartat, es publicarà la remissió al model aprovat i publicat per la Diputació.

Els acords definitius en matèria d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2002, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament les tarifes les quanties de les quals s’hagin modificat respecte a les vigents en l’exercici 2001 i també els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació.

2) Mitjançant remissió al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí de data 10 d’octubre de 2001, es farà públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades a l’acord sisè.

Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l’article 18 de la Llei 39/1988, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Essent les dinou hores i deu minuts i sense que hi hagi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 14 DE NOVEMBRE DE 2001.

A les cinc de la tarda, prèvia la convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es reuní l’ Ajuntament en Ple, per celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria.

Hi són presents: el Sr. Urbici Santamaria i Cortés, Tinent d’Alcalde; el Sr. Antoni Rovira i Muxí, Regidor d’Obres; la Sra. Isabel Serra Muntañà, Regidora de Cultura; i el Sr. Salvador Simón i Costa, Regidor de Relacions Institucionals; assistits per mi Sr. Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

1.- Es dona lectura a l’acta de la sessió anterior i s’aprova.

2.- S’acorda l’aprovació de les factures següents :

Fra - Número - 702 , Serforgin S.L. import 1.547.440 pessetes. Transport d’aigua amb cuba mes d’octubre de 2001.
Fra - Número - 700 , Serforgin S.L. import 104.400 pessetes. Transport d’aigua amb cuba mes de juliol de 2001.

Essent les disset hores i setze minuts i sense que hi hagi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 28 DE NOVEMBRE DE 2001.

A les cinc de la tarda, prèvia la convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es reuní l’ Ajuntament en Ple, per celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria.

Hi són presents: el Sr. Urbici Santamaria i Cortés, Tinent d’Alcalde; el Sr. Antoni Rovira i Muxí, Regidor d’Obres; la Sra. Isabel Serra Muntañà, Regidora de Cultura; i el Sr. Salvador Simón i Costa, Regidor de Relacions Institucionals; assistits per mi Sr. Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

1.- Es dona lectura a l’acta de la sessió anterior i s’aprova.

2.- S’acorda l’aprovació de les factures següents :

Fra - Número - 6492 , Serveis Municipals de Navàs. import 851.773 pessetes. Transport d’aigua amb cuba mes d’octubre de 2001.
Fra - Número - 01/18 , Explotació Les Cots. import 478.800 pessetes. Tractor descàrrega d’aigua.

Essent les disset hores i dotze minuts i sense que hi hagi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 21 DE DESEMBRE DE 2001.

A les cinc de la tarda, prèvia la convocatòria oportuna i sota la Presidència del Sr. Lluís Torrentó i Calmet, es reuní l’ Ajuntament en Ple, per celebrar sessió extraordinària de primera convocatòria.

Hi són presents: el Sr. Urbici Santamaria i Cortés, Tinent d’Alcalde; el Sr. Antoni Rovira i Muxí, Regidor d’Obres; la Sra. Isabel Serra Muntañà, Regidora de Cultura; i el Sr. Salvador Simón i Costa, Regidor de Relacions Institucionals; assistits per mi Sr. Miquel Macià i Viladomat, secretari acc. de la corporació.

1.- Es dona lectura a l’acta de la sessió anterior i s’aprova.

2.- S’acorda l’aprovació de les factures següents :

Fra - Número - 709 , Serforgin. import 1.667.500 pessetes. Transport d’aigua amb cuba mes de novembre de 2001.

3.- Atesa l’Ordre de 4 de desembre de 2001, publicada en el DOGC de data 19/12/01, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per dotar de serveis d’abastaments bàsics per l’economia i la població rural, i per a la renovació i el desenvolupament de pobles i la protecció i la conservació del patrimoni rural, i es convoquen a l’any 2002.

Entesa i llegida la normativa reguladora que regirà per la sol•licitud, tramitació i pagament de les subvencions de l’esmentada Ordre de 4 de desembre.

Atès el seu article 2.1 , on s’indica la possibilitat de sol•licitar subvencions per el desenvolupament de pobles i la protecció i la conservació del patrimoni rural.

Atès que l’Ajuntament té entre els seus projectes la rehabilitació de l’edifici de l’antic Ajuntament, actualment en desús per falta de les més mínimes condicions d’habitabilitat i salubritat.

És per tot això que el Sr. Alcalde sotmet a votació la següent proposta :

Primer.- Acollir-se a la convocatòria de l’Ordre 4 de desembre de 2001 publicada en el DOGC de data 19 de desembre de 2001 i sol•licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, a l’empara de l'esmentada Ordre de 4 de desembre, una subvenció de 79.433,08 euros (setanta-nou mil quatre-cents trenta-tres amb vuit cèntims d’euro), corresponents al 80 % d’una inversió de 99291,35 EUR ( noranta-nou mil dos-cents noranta un euros amb trenta-cinc cèntims ), per la rehabilitació de l’edifici de l’antic Ajuntament per reconvertir-lo en tres habitatges, i a la vegada donar-li l’ús de local social del municipi atès que en la actualitat no en disposa.

Segon.- Aprovar la realització de l’actuació, i executar i pagar les obres abans del dia 15 d’agost de 2002.

Tercer.- Comprometre's a mantenir durant cinc anys l’activitat objecte de la subvenció.

Sotmesa votació l’esmentada proposta s’acorda per unanimitat de tots els assistents.

Essent les disset hores i dotze minuts i sense que hi hagi cap més assumpte per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió del que jo el secretari acc. certifico.

Vist-i-plau.
L’alcalde.

Ajuntament de Viver i Serrateix |  NIF: P0830900G
Casa de la Vila | 08679 - Viver i Serrateix | Tel. 938204922
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagina creada per berTIC Informàtica